สรุปเหรียญรางวัล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ผดุงวิทย์ 23 6 3 3 32
2 บ้านเข็กน้อย 22 2 2 4 26
3 บ้านแก่งโตน 21 6 7 7 34
4 อนุบาลหล่มเก่า 19 6 3 1 28
5 บ้านห้วยลาด 18 10 3 7 31
6 บ้านบุ่งคล้า 16 7 6 7 29
7 อนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่ม) 16 5 4 6 25
8 บ้านสงเปลือย 16 2 5 5 23
9 บ้านเหล่าหญ้า 15 8 3 3 26
10 อนุบาลสุภาพพิทยา 15 4 1 2 20
11 เมตตาวิทยา 13 11 3 5 27
12 บ้านศิลา 13 4 4 3 21
13 เมตตาชนูปถัมภ์ 12 5 3 0 20
14 บ้านวังบาล 11 10 7 4 28
15 บ้านป่าบง 11 1 0 1 12
16 บ้านฝาย 10 10 5 3 25
17 บ้านห้วยหญ้าเครือ 9 5 4 0 18
18 บ้านนายาว 9 3 1 3 13
19 บ้านห้วยลาน 9 2 3 3 14
20 บ้านช้างตะลูด 9 2 1 1 12
21 บ้านทุ่งสมอ 9 2 0 3 11
22 บ้านวังกวาง 8 6 6 2 20
23 บ้านห้วยระหงส์ 8 5 2 4 15
24 บ้านหนองไขว่ 8 3 6 1 17
25 บ้านโจะโหวะ 8 3 3 7 14
26 บ้านน้ำชุน 8 3 1 2 12
27 อนุบาลหล่มสัก (ชุมชนบ้านศรีสะอาด) 8 3 0 1 11
28 บ้านดงน้ำเดื่อ 7 11 3 3 21
29 บ้านวังยาว 7 7 4 1 18
30 บ้านท่าขาม 7 6 13 6 26
31 บ้านธารทิพย์ 7 6 3 4 16
32 อนุบาลทิพยาหล่มสัก 7 6 2 0 15
33 บ้านวังรู 7 6 1 1 14
34 บ้านห้วยสวิง 7 3 1 3 11
35 บ้านทับเบิกร่วมใจ 7 2 6 8 15
36 บ้านห้วยอีจีน 7 2 2 0 11
37 บ้านวังร่อง 6 15 2 4 23
38 บ้านห้วยกะโปะ 6 5 2 2 13
39 บ้านน้ำก้อ 6 2 2 5 10
40 บ้านห้วยขอนหาด 6 2 2 0 10
41 บ้านวังมล 6 1 1 1 8
42 บ้านหินโง่น 6 1 0 0 7
43 บ้านดงขวาง 5 3 2 2 10
44 บ้านดอยน้ำเพียงดิน 5 3 0 3 8
45 บ้านน้ำพุ 5 0 1 1 6
46 ชุมชนบ้านติ้ว 5 0 1 0 6
47 บ้านโคกมน 4 8 2 6 14
48 บ้านท่าช้าง 4 8 1 4 13
49 บ้านหลักด่าน 4 3 4 3 11
50 บ้านป่าแกเครือ 4 3 0 0 7
51 ธรรมนูญกองช่างวิทยา 4 2 1 2 7
52 บ้านห้วยน้ำขาว 4 2 1 0 7
53 วัดทุ่งธงไชย 4 2 0 0 6
54 บ้านบุ่ง 4 0 2 1 6
55 บ้านห้วยผักกูด 4 0 2 0 6
56 บ้านฝายวังบอน 4 0 2 0 6
57 บ้านหินฮาว 4 0 1 1 5
58 วัดหนองปลาซิว 4 0 0 0 4
59 บ้านหนองบัว 3 10 5 3 18
60 บ้านทรัพย์สว่าง 3 10 4 2 17
61 หน้าศูนย์เครื่องมือกล 3 8 3 4 14
62 บ้านเหมืองแบ่ง 3 6 2 2 11
63 บ้านซำภู 3 4 0 0 7
64 บ้านวังก้นหวด 3 3 0 1 6
65 บ้านป่าแดง(เขาค้อ) 3 2 2 2 7
66 บ้านวังเวิน 3 2 0 0 5
67 ไทยรัฐวิทยา 25 3 1 1 2 5
68 พ่อขุนผาเมืองรำลึก 3 1 1 0 5
69 บ้านดงทิพย์ 3 0 1 2 4
70 อนุบาลน้ำหนาว 3 0 1 0 4
71 บ้านตาดข่าพัฒนา 3 0 0 2 3
72 บ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 2 5 6 5 13
73 เอื้ออังกูรวิทยา 2 4 2 5 8
74 บ้านหนองยาว 2 4 1 2 7
75 บ้านน้ำอ้อย 2 3 3 1 8
76 บ้านห้วยสนามทราย 2 3 0 5 5
77 บ้านท่าโก 2 3 0 0 5
78 บ้านเนินมิตรภาพที่ 47 2 2 3 3 7
79 ฤทัยทิพย์ 2 2 2 1 6
80 บ้านหินกลิ้ง 2 2 1 0 5
81 บ้านท่าอิบุญ 2 1 0 1 3
82 บ้านท่าผู 2 1 0 0 3
83 พ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ 2 0 1 1 3
84 อนุบาลบ้านศรีมงคล 2 0 1 0 3
85 บ้านอุ่มกะทาด 2 0 0 2 2
86 บ้านโป่งสามขา 2 0 0 0 2
87 เมตตาศึกษา 2 0 0 0 2
88 แก้วนิมิตวิทยา 1 5 6 3 12
89 บ้านภูผักไซ่ 1 4 3 0 8
90 บ้านหนองแม่นา 1 3 2 2 6
91 บ้านน้ำดุกเหนือ 1 3 1 2 5
92 บ้านดอนสว่าง 1 3 1 0 5
93 วัดศรีทอง 1 3 1 0 5
94 บ้านจางวาง 1 3 0 1 4
95 บ้านกลาง 1 2 1 2 4
96 บ้านท่าข้าม 1 2 1 1 4
97 วัดศรีจันดาธรรม 1 2 1 0 4
98 บ้านห้วยไร่ 1 2 0 1 3
99 บ้านหนองใหญ่ 1 2 0 0 3
100 บ้านหนองเล 1 2 0 0 3
101 บ้านซำม่วง 1 1 2 1 4
102 บูรณวิทยา 1 1 1 1 3
103 สิรินคริสเตียน 1 1 1 0 3
104 บ้านวังขอน 1 1 1 0 3
105 บ้านอีเลิศ 1 1 1 0 3
106 บ้านบึง 1 1 0 0 2
107 บ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน 1 1 0 0 2
108 บ้านนาเกาะ 1 0 3 4 4
109 บ้านปากดุก 1 0 2 2 3
110 บ้านห้วยหินลับ 1 0 1 2 2
111 บ้านหนองอ้อ 1 0 1 0 2
112 บ้านดงคล้อ 1 0 1 0 2
113 บ้านใหม่วิทยา 1 0 0 2 1
114 บ้านหนองบัวแก้ว 1 0 0 0 1
115 นราทิพย์พิทยา 1 0 0 0 1
116 บ้านวังเวินพัฒนา 1 0 0 0 1
117 บ้านหนองเขียว 1 0 0 0 1
118 บ้านร่องดู่ 1 0 0 0 1
119 บ้านวังขอนดู่ 1 0 0 0 1
120 บ้านร่องกะถิน 0 5 0 0 5
121 บ้านห้วยอีจีนสาขาห้วยโป่งน้ำ 0 5 0 0 5
122 บ้านตาดกลอย 0 4 1 1 5
123 บ้านน้ำคำ 0 2 2 0 4
124 บ้านปากห้วยขอนแก่น 0 2 1 1 3
125 บ้านคลองสีฟัน 0 2 1 0 3
126 บ้านฝายนาแซง 0 2 0 0 2
127 บ้านส้มเลา 0 2 0 0 2
128 บ้านไร่นางาม 0 1 3 0 4
129 บ้านปากห้วยด่าน 0 1 2 4 3
130 บ้านโสกเดื่อ 0 1 1 2 2
131 บ้านกกกะบก 0 1 1 0 2
132 บ้านโป่งช้าง 0 1 1 0 2
133 บ้านกกโอ 0 1 0 1 1
134 เทศบาลวัดประชุมคงคาราม 0 1 0 1 1
135 บ้านหัวนาเลา 0 1 0 1 1
136 บ้านพร้าว 0 1 0 0 1
137 บ้านห้วยกอก 0 1 0 0 1
138 บ้านห้วยข่อย 0 0 3 1 3
139 บ้านโนนทอง 0 0 2 0 2
140 บ้านปากออก 0 0 1 2 1
141 บ้านหนองไผ่ 0 0 1 1 1
142 บ้านนาแซง 0 0 1 1 1
143 บ้านน้ำอ้อม 0 0 1 1 1
144 บ้านร่องบง 0 0 1 0 1
145 ชุมชนบ้านห้วยมะเขือ 0 0 1 0 1
146 บ้านนาซำ 0 0 0 2 0
147 บ้านหนองปลา 0 0 0 2 0
148 บ้านท่าดินแดง 0 0 0 1 0
149 บ้านฟองใต้ 0 0 0 0 0
รวม 614 397 245 241 1,256