สรุปเหรียญรางวัล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ผดุงวิทย์ 23 6 3 3 32
2 บ้านแก่งโตน 20 6 7 7 33
3 อนุบาลหล่มเก่า 19 6 3 1 28
4 บ้านบุ่งคล้า 16 7 6 7 29
5 บ้านสงเปลือย 16 2 5 5 23
6 บ้านเข็กน้อย 16 2 2 4 20
7 อนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่ม) 15 5 4 6 24
8 อนุบาลสุภาพพิทยา 15 4 1 2 20
9 เมตตาวิทยา 13 11 3 5 27
10 บ้านห้วยลาด 13 10 3 7 26
11 บ้านเหล่าหญ้า 13 7 3 3 23
12 บ้านศิลา 13 4 4 3 21
13 เมตตาชนูปถัมภ์ 12 5 3 0 20
14 บ้านวังบาล 11 9 7 4 27
15 บ้านป่าบง 11 1 0 1 12
16 บ้านฝาย 10 10 5 3 25
17 บ้านห้วยหญ้าเครือ 9 5 4 0 18
18 บ้านนายาว 9 3 1 3 13
19 บ้านห้วยลาน 9 2 3 3 14
20 บ้านวังกวาง 8 6 6 2 20
21 บ้านห้วยระหงส์ 8 5 2 4 15
22 บ้านหนองไขว่ 8 3 6 1 17
23 บ้านโจะโหวะ 8 3 3 7 14
24 บ้านน้ำชุน 8 3 1 2 12
25 อนุบาลหล่มสัก (ชุมชนบ้านศรีสะอาด) 8 3 0 1 11
26 บ้านดงน้ำเดื่อ 7 11 3 3 21
27 บ้านวังยาว 7 7 4 1 18
28 บ้านท่าขาม 7 6 13 6 26
29 อนุบาลทิพยาหล่มสัก 7 6 2 0 15
30 บ้านห้วยสวิง 7 3 1 3 11
31 บ้านทับเบิกร่วมใจ 7 2 6 8 15
32 บ้านห้วยอีจีน 7 2 2 0 11
33 บ้านทุ่งสมอ 7 1 0 3 8
34 บ้านวังร่อง 6 14 2 4 22
35 บ้านธารทิพย์ 6 6 3 4 15
36 บ้านห้วยกะโปะ 6 5 2 2 13
37 บ้านห้วยขอนหาด 6 2 2 0 10
38 บ้านวังมล 6 1 1 1 8
39 บ้านหินโง่น 6 1 0 0 7
40 บ้านดงขวาง 5 3 2 2 10
41 บ้านดอยน้ำเพียงดิน 5 3 0 3 8
42 บ้านช้างตะลูด 5 2 1 1 8
43 บ้านน้ำก้อ 5 1 2 5 8
44 บ้านน้ำพุ 5 0 1 1 6
45 ชุมชนบ้านติ้ว 5 0 1 0 6
46 บ้านโคกมน 4 8 2 6 14
47 บ้านท่าช้าง 4 8 1 4 13
48 บ้านวังรู 4 4 1 1 9
49 บ้านหลักด่าน 4 3 4 3 11
50 บ้านป่าแกเครือ 4 3 0 0 7
51 ธรรมนูญกองช่างวิทยา 4 2 1 2 7
52 บ้านห้วยน้ำขาว 4 2 1 0 7
53 วัดทุ่งธงไชย 4 1 0 0 5
54 บ้านห้วยผักกูด 4 0 2 0 6
55 บ้านฝายวังบอน 4 0 2 0 6
56 บ้านหินฮาว 4 0 1 1 5
57 วัดหนองปลาซิว 4 0 0 0 4
58 บ้านหนองบัว 3 10 5 3 18
59 บ้านทรัพย์สว่าง 3 10 4 2 17
60 หน้าศูนย์เครื่องมือกล 3 7 3 4 13
61 บ้านซำภู 3 4 0 0 7
62 บ้านวังก้นหวด 3 3 0 1 6
63 บ้านป่าแดง(เขาค้อ) 3 2 2 2 7
64 บ้านวังเวิน 3 2 0 0 5
65 ไทยรัฐวิทยา 25 3 1 1 2 5
66 พ่อขุนผาเมืองรำลึก 3 1 1 0 5
67 อนุบาลน้ำหนาว 3 0 1 0 4
68 บ้านตาดข่าพัฒนา 3 0 0 2 3
69 บ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 2 5 6 5 13
70 บ้านเหมืองแบ่ง 2 5 2 2 9
71 เอื้ออังกูรวิทยา 2 4 2 5 8
72 บ้านหนองยาว 2 4 1 2 7
73 บ้านน้ำอ้อย 2 3 3 1 8
74 บ้านห้วยสนามทราย 2 3 0 5 5
75 บ้านท่าโก 2 3 0 0 5
76 บ้านเนินมิตรภาพที่ 47 2 2 3 3 7
77 ฤทัยทิพย์ 2 2 2 1 6
78 บ้านหินกลิ้ง 2 2 1 0 5
79 บ้านท่าอิบุญ 2 1 0 1 3
80 บ้านท่าผู 2 1 0 0 3
81 บ้านบุ่ง 2 0 2 1 4
82 บ้านดงทิพย์ 2 0 1 2 3
83 พ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ 2 0 1 1 3
84 อนุบาลบ้านศรีมงคล 2 0 1 0 3
85 บ้านอุ่มกะทาด 2 0 0 2 2
86 บ้านโป่งสามขา 2 0 0 0 2
87 เมตตาศึกษา 2 0 0 0 2
88 แก้วนิมิตวิทยา 1 5 6 3 12
89 บ้านภูผักไซ่ 1 4 3 0 8
90 บ้านหนองแม่นา 1 3 2 2 6
91 บ้านน้ำดุกเหนือ 1 3 1 2 5
92 บ้านดอนสว่าง 1 3 1 0 5
93 วัดศรีทอง 1 3 1 0 5
94 บ้านจางวาง 1 3 0 1 4
95 บ้านกลาง 1 2 1 2 4
96 บ้านท่าข้าม 1 2 1 1 4
97 บ้านหนองใหญ่ 1 2 0 0 3
98 บ้านหนองเล 1 2 0 0 3
99 บ้านซำม่วง 1 1 2 1 4
100 บูรณวิทยา 1 1 1 1 3
101 สิรินคริสเตียน 1 1 1 0 3
102 บ้านวังขอน 1 1 1 0 3
103 บ้านอีเลิศ 1 1 1 0 3
104 บ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน 1 1 0 0 2
105 บ้านนาเกาะ 1 0 3 4 4
106 บ้านปากดุก 1 0 2 1 3
107 บ้านห้วยหินลับ 1 0 1 2 2
108 บ้านหนองอ้อ 1 0 1 0 2
109 บ้านดงคล้อ 1 0 1 0 2
110 บ้านใหม่วิทยา 1 0 0 2 1
111 นราทิพย์พิทยา 1 0 0 0 1
112 บ้านวังเวินพัฒนา 1 0 0 0 1
113 บ้านหนองเขียว 1 0 0 0 1
114 บ้านร่องดู่ 1 0 0 0 1
115 บ้านวังขอนดู่ 1 0 0 0 1
116 บ้านร่องกะถิน 0 5 0 0 5
117 บ้านห้วยอีจีนสาขาห้วยโป่งน้ำ 0 5 0 0 5
118 บ้านตาดกลอย 0 4 1 1 5
119 บ้านน้ำคำ 0 2 2 0 4
120 บ้านปากห้วยขอนแก่น 0 2 1 1 3
121 วัดศรีจันดาธรรม 0 2 1 0 3
122 บ้านคลองสีฟัน 0 2 1 0 3
123 บ้านห้วยไร่ 0 2 0 1 2
124 บ้านฝายนาแซง 0 2 0 0 2
125 บ้านส้มเลา 0 2 0 0 2
126 บ้านไร่นางาม 0 1 3 0 4
127 บ้านปากห้วยด่าน 0 1 2 4 3
128 บ้านโสกเดื่อ 0 1 1 2 2
129 บ้านกกกะบก 0 1 1 0 2
130 บ้านโป่งช้าง 0 1 1 0 2
131 บ้านกกโอ 0 1 0 1 1
132 เทศบาลวัดประชุมคงคาราม 0 1 0 1 1
133 บ้านหัวนาเลา 0 1 0 1 1
134 บ้านบึง 0 1 0 0 1
135 บ้านพร้าว 0 1 0 0 1
136 บ้านห้วยกอก 0 1 0 0 1
137 บ้านห้วยข่อย 0 0 3 1 3
138 บ้านโนนทอง 0 0 2 0 2
139 บ้านปากออก 0 0 1 2 1
140 บ้านหนองไผ่ 0 0 1 1 1
141 บ้านนาแซง 0 0 1 1 1
142 บ้านน้ำอ้อม 0 0 1 1 1
143 บ้านร่องบง 0 0 1 0 1
144 ชุมชนบ้านห้วยมะเขือ 0 0 1 0 1
145 บ้านนาซำ 0 0 0 2 0
146 บ้านหนองปลา 0 0 0 2 0
147 บ้านท่าดินแดง 0 0 0 1 0
148 บ้านฟองใต้ 0 0 0 0 0
รวม 580 387 245 240 1,452