สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ผดุงวิทย์ 12 8 3 23 23 6 3 3 32
2 บ้านเข็กน้อย 11 4 0 15 16 2 2 4 20
3 อนุบาลหล่มเก่า 8 7 3 18 19 6 3 1 28
4 บ้านสงเปลือย 6 4 5 15 16 2 5 5 23
5 บ้านศิลา 5 5 5 15 13 4 4 3 21
6 เมตตาชนูปถัมภ์ 5 5 3 13 12 5 3 0 20
7 บ้านวังบาล 5 3 1 9 11 9 7 4 27
8 บ้านห้วยลาน 5 3 1 9 9 2 3 3 14
9 อนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่ม) 5 2 3 10 15 5 4 6 24
10 บ้านทุ่งสมอ 5 1 1 7 7 1 0 3 8
11 บ้านห้วยลาด 4 5 0 9 13 10 3 7 26
12 บ้านนายาว 4 4 1 9 9 3 1 3 13
13 บ้านห้วยอีจีน 4 3 2 9 7 2 2 0 11
14 บ้านฝาย 4 2 5 11 10 10 5 3 25
15 อนุบาลทิพยาหล่มสัก 4 1 3 8 7 6 2 0 15
16 บ้านห้วยสวิง 4 1 0 5 7 3 1 3 11
17 เมตตาวิทยา 3 5 10 18 13 11 3 5 27
18 บ้านแก่งโตน 3 5 6 14 20 6 7 7 33
19 อนุบาลสุภาพพิทยา 3 4 3 10 15 4 1 2 20
20 บ้านเหล่าหญ้า 3 4 2 9 13 7 3 3 23
21 บ้านโจะโหวะ 3 3 1 7 8 3 3 7 14
22 บ้านห้วยหญ้าเครือ 3 1 3 7 9 5 4 0 18
23 บ้านวังยาว 3 1 2 6 7 7 4 1 18
24 บ้านห้วยกะโปะ 3 1 2 6 6 5 2 2 13
25 บ้านห้วยระหงส์ 3 1 0 4 8 5 2 4 15
26 บ้านหลักด่าน 3 1 0 4 4 3 4 3 11
27 บ้านน้ำชุน 3 0 3 6 8 3 1 2 12
28 บ้านหินฮาว 3 0 1 4 4 0 1 1 5
29 บ้านซำภู 3 0 1 4 3 4 0 0 7
30 บ้านน้ำพุ 3 0 0 3 5 0 1 1 6
31 บ้านป่าบง 2 4 3 9 11 1 0 1 12
32 บ้านน้ำก้อ 2 3 1 6 5 1 2 5 8
33 บ้านห้วยขอนหาด 2 2 2 6 6 2 2 0 10
34 บ้านห้วยผักกูด 2 1 0 3 4 0 2 0 6
35 บ้านหินกลิ้ง 2 1 0 3 2 2 1 0 5
36 บ้านธารทิพย์ 2 0 4 6 6 6 3 4 15
37 บ้านช้างตะลูด 2 0 2 4 5 2 1 1 8
38 บ้านวังมล 2 0 1 3 6 1 1 1 8
39 ธรรมนูญกองช่างวิทยา 2 0 1 3 4 2 1 2 7
40 บ้านป่าแดง(เขาค้อ) 2 0 1 3 3 2 2 2 7
41 บ้านโป่งสามขา 2 0 0 2 2 0 0 0 2
42 บ้านบุ่งคล้า 1 7 3 11 16 7 6 7 29
43 บ้านดงน้ำเดื่อ 1 4 2 7 7 11 3 3 21
44 บ้านทับเบิกร่วมใจ 1 4 1 6 7 2 6 8 15
45 บ้านวังกวาง 1 3 2 6 8 6 6 2 20
46 บ้านโคกมน 1 3 1 5 4 8 2 6 14
47 อนุบาลหล่มสัก (ชุมชนบ้านศรีสะอาด) 1 3 0 4 8 3 0 1 11
48 บ้านหินโง่น 1 2 1 4 6 1 0 0 7
49 บ้านหนองบัว 1 1 2 4 3 10 5 3 18
50 บ้านวังเวิน 1 1 2 4 3 2 0 0 5
51 บ้านตาดข่าพัฒนา 1 1 2 4 3 0 0 2 3
52 บ้านวังรู 1 0 3 4 4 4 1 1 9
53 หน้าศูนย์เครื่องมือกล 1 0 2 3 3 7 3 4 13
54 บ้านหนองแม่นา 1 0 2 3 1 3 2 2 6
55 วัดทุ่งธงไชย 1 0 1 2 4 1 0 0 5
56 บ้านวังก้นหวด 1 0 1 2 3 3 0 1 6
57 พ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ 1 0 1 2 2 0 1 1 3
58 บ้านท่าขาม 1 0 0 1 7 6 13 6 26
59 อนุบาลน้ำหนาว 1 0 0 1 3 0 1 0 4
60 บ้านห้วยสนามทราย 1 0 0 1 2 3 0 5 5
61 บ้านน้ำดุกเหนือ 1 0 0 1 1 3 1 2 5
62 บ้านท่าข้าม 1 0 0 1 1 2 1 1 4
63 บ้านหนองอ้อ 1 0 0 1 1 0 1 0 2
64 แก้วนิมิตวิทยา 0 4 1 5 1 5 6 3 12
65 บ้านหนองไขว่ 0 3 2 5 8 3 6 1 17
66 เอื้ออังกูรวิทยา 0 3 0 3 2 4 2 5 8
67 บ้านวังร่อง 0 2 2 4 6 14 2 4 22
68 ฤทัยทิพย์ 0 2 1 3 2 2 2 1 6
69 บ้านป่าแกเครือ 0 2 0 2 4 3 0 0 7
70 ไทยรัฐวิทยา 25 0 2 0 2 3 1 1 2 5
71 บ้านหนองยาว 0 2 0 2 2 4 1 2 7
72 บ้านดอยน้ำเพียงดิน 0 1 2 3 5 3 0 3 8
73 ชุมชนบ้านติ้ว 0 1 2 3 5 0 1 0 6
74 บ้านท่าช้าง 0 1 2 3 4 8 1 4 13
75 บ้านห้วยน้ำขาว 0 1 2 3 4 2 1 0 7
76 บ้านดงขวาง 0 1 1 2 5 3 2 2 10
77 วัดหนองปลาซิว 0 1 1 2 4 0 0 0 4
78 บ้านท่าโก 0 1 1 2 2 3 0 0 5
79 บ้านอุ่มกะทาด 0 1 1 2 2 0 0 2 2
80 บ้านทรัพย์สว่าง 0 1 0 1 3 10 4 2 17
81 บ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 0 1 0 1 2 5 6 5 13
82 บ้านดงทิพย์ 0 1 0 1 2 0 1 2 3
83 บ้านดอนสว่าง 0 1 0 1 1 3 1 0 5
84 บ้านซำม่วง 0 1 0 1 1 1 2 1 4
85 บ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน 0 1 0 1 1 1 0 0 2
86 บ้านปากดุก 0 1 0 1 1 0 2 1 3
87 นราทิพย์พิทยา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
88 บ้านวังเวินพัฒนา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
89 บ้านหนองเขียว 0 1 0 1 1 0 0 0 1
90 บ้านกกโอ 0 1 0 1 0 1 0 1 1
91 สิรินคริสเตียน 0 0 2 2 1 1 1 0 3
92 บ้านตาดกลอย 0 0 2 2 0 4 1 1 5
93 บ้านเหมืองแบ่ง 0 0 1 1 2 5 2 2 9
94 บ้านเนินมิตรภาพที่ 47 0 0 1 1 2 2 3 3 7
95 บ้านบุ่ง 0 0 1 1 2 0 2 1 4
96 วัดศรีทอง 0 0 1 1 1 3 1 0 5
97 บ้านหนองใหญ่ 0 0 1 1 1 2 0 0 3
98 บ้านวังขอน 0 0 1 1 1 1 1 0 3
99 บ้านอีเลิศ 0 0 1 1 1 1 1 0 3
100 บ้านร่องกะถิน 0 0 1 1 0 5 0 0 5
101 วัดศรีจันดาธรรม 0 0 1 1 0 2 1 0 3
102 เทศบาลวัดประชุมคงคาราม 0 0 1 1 0 1 0 1 1
103 บ้านหนองไผ่ 0 0 1 1 0 0 1 1 1
104 บ้านฝายวังบอน 0 0 0 0 4 0 2 0 6
105 พ่อขุนผาเมืองรำลึก 0 0 0 0 3 1 1 0 5
106 บ้านน้ำอ้อย 0 0 0 0 2 3 3 1 8
107 บ้านท่าอิบุญ 0 0 0 0 2 1 0 1 3
108 บ้านท่าผู 0 0 0 0 2 1 0 0 3
109 อนุบาลบ้านศรีมงคล 0 0 0 0 2 0 1 0 3
110 เมตตาศึกษา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
111 บ้านภูผักไซ่ 0 0 0 0 1 4 3 0 8
112 บ้านจางวาง 0 0 0 0 1 3 0 1 4
113 บ้านกลาง 0 0 0 0 1 2 1 2 4
114 บ้านหนองเล 0 0 0 0 1 2 0 0 3
115 บูรณวิทยา 0 0 0 0 1 1 1 1 3
116 บ้านนาเกาะ 0 0 0 0 1 0 3 4 4
117 บ้านห้วยหินลับ 0 0 0 0 1 0 1 2 2
118 บ้านดงคล้อ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
119 บ้านใหม่วิทยา 0 0 0 0 1 0 0 2 1
120 บ้านร่องดู่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
121 บ้านวังขอนดู่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
122 บ้านห้วยอีจีนสาขาห้วยโป่งน้ำ 0 0 0 0 0 5 0 0 5
123 บ้านน้ำคำ 0 0 0 0 0 2 2 0 4
124 บ้านปากห้วยขอนแก่น 0 0 0 0 0 2 1 1 3
125 บ้านคลองสีฟัน 0 0 0 0 0 2 1 0 3
126 บ้านห้วยไร่ 0 0 0 0 0 2 0 1 2
127 บ้านฝายนาแซง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
128 บ้านส้มเลา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
129 บ้านไร่นางาม 0 0 0 0 0 1 3 0 4
130 บ้านปากห้วยด่าน 0 0 0 0 0 1 2 4 3
131 บ้านโสกเดื่อ 0 0 0 0 0 1 1 2 2
132 บ้านกกกะบก 0 0 0 0 0 1 1 0 2
133 บ้านโป่งช้าง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
134 บ้านหัวนาเลา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
135 บ้านบึง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
136 บ้านพร้าว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
137 บ้านห้วยกอก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
138 บ้านห้วยข่อย 0 0 0 0 0 0 3 1 3
139 บ้านโนนทอง 0 0 0 0 0 0 2 0 2
140 บ้านปากออก 0 0 0 0 0 0 1 2 1
141 บ้านนาแซง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
142 บ้านน้ำอ้อม 0 0 0 0 0 0 1 1 1
143 บ้านร่องบง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
144 ชุมชนบ้านห้วยมะเขือ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
145 บ้านนาซำ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
146 บ้านหนองปลา 0 0 0 0 0 0 0 2 0
147 บ้านท่าดินแดง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
148 บ้านฟองใต้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 177 163 144 484 580 387 245 240 1,212