สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านเข็กน้อย 17 4 0 21 22 2 2 4 26
2 ผดุงวิทย์ 12 8 3 23 23 6 3 3 32
3 อนุบาลหล่มเก่า 8 7 3 18 19 6 3 1 28
4 บ้านห้วยลาด 8 6 0 14 18 10 3 7 31
5 บ้านสงเปลือย 6 4 5 15 16 2 5 5 23
6 อนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่ม) 6 2 3 11 16 5 4 6 25
7 บ้านทุ่งสมอ 6 1 2 9 9 2 0 3 11
8 บ้านช้างตะลูด 6 0 2 8 9 2 1 1 12
9 บ้านศิลา 5 5 5 15 13 4 4 3 21
10 เมตตาชนูปถัมภ์ 5 5 3 13 12 5 3 0 20
11 บ้านวังบาล 5 4 1 10 11 10 7 4 28
12 บ้านห้วยลาน 5 3 1 9 9 2 3 3 14
13 บ้านเหล่าหญ้า 4 6 2 12 15 8 3 3 26
14 บ้านนายาว 4 4 1 9 9 3 1 3 13
15 บ้านห้วยอีจีน 4 3 2 9 7 2 2 0 11
16 บ้านฝาย 4 2 5 11 10 10 5 3 25
17 อนุบาลทิพยาหล่มสัก 4 1 3 8 7 6 2 0 15
18 บ้านห้วยสวิง 4 1 0 5 7 3 1 3 11
19 บ้านแก่งโตน 3 6 6 15 21 6 7 7 34
20 เมตตาวิทยา 3 5 10 18 13 11 3 5 27
21 อนุบาลสุภาพพิทยา 3 4 3 10 15 4 1 2 20
22 บ้านน้ำก้อ 3 4 1 8 6 2 2 5 10
23 บ้านโจะโหวะ 3 3 1 7 8 3 3 7 14
24 บ้านวังรู 3 2 4 9 7 6 1 1 14
25 บ้านห้วยหญ้าเครือ 3 1 3 7 9 5 4 0 18
26 บ้านวังยาว 3 1 2 6 7 7 4 1 18
27 บ้านห้วยกะโปะ 3 1 2 6 6 5 2 2 13
28 บ้านห้วยระหงส์ 3 1 0 4 8 5 2 4 15
29 บ้านหลักด่าน 3 1 0 4 4 3 4 3 11
30 บ้านน้ำชุน 3 0 3 6 8 3 1 2 12
31 บ้านหินฮาว 3 0 1 4 4 0 1 1 5
32 บ้านซำภู 3 0 1 4 3 4 0 0 7
33 บ้านน้ำพุ 3 0 0 3 5 0 1 1 6
34 บ้านป่าบง 2 4 3 9 11 1 0 1 12
35 บ้านห้วยขอนหาด 2 2 2 6 6 2 2 0 10
36 บ้านห้วยผักกูด 2 1 0 3 4 0 2 0 6
37 บ้านหินกลิ้ง 2 1 0 3 2 2 1 0 5
38 บ้านธารทิพย์ 2 0 5 7 7 6 3 4 16
39 บ้านวังมล 2 0 1 3 6 1 1 1 8
40 ธรรมนูญกองช่างวิทยา 2 0 1 3 4 2 1 2 7
41 บ้านป่าแดง(เขาค้อ) 2 0 1 3 3 2 2 2 7
42 บ้านโป่งสามขา 2 0 0 2 2 0 0 0 2
43 บ้านบุ่งคล้า 1 7 3 11 16 7 6 7 29
44 บ้านดงน้ำเดื่อ 1 4 2 7 7 11 3 3 21
45 บ้านทับเบิกร่วมใจ 1 4 1 6 7 2 6 8 15
46 บ้านวังกวาง 1 3 2 6 8 6 6 2 20
47 บ้านโคกมน 1 3 1 5 4 8 2 6 14
48 อนุบาลหล่มสัก (ชุมชนบ้านศรีสะอาด) 1 3 0 4 8 3 0 1 11
49 บ้านหินโง่น 1 2 1 4 6 1 0 0 7
50 บ้านหนองบัว 1 1 2 4 3 10 5 3 18
51 หน้าศูนย์เครื่องมือกล 1 1 2 4 3 8 3 4 14
52 บ้านวังเวิน 1 1 2 4 3 2 0 0 5
53 บ้านตาดข่าพัฒนา 1 1 2 4 3 0 0 2 3
54 บ้านบุ่ง 1 1 1 3 4 0 2 1 6
55 บ้านดงทิพย์ 1 1 0 2 3 0 1 2 4
56 วัดทุ่งธงไชย 1 0 2 3 4 2 0 0 6
57 บ้านหนองแม่นา 1 0 2 3 1 3 2 2 6
58 บ้านวังก้นหวด 1 0 1 2 3 3 0 1 6
59 พ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ 1 0 1 2 2 0 1 1 3
60 วัดศรีจันดาธรรม 1 0 1 2 1 2 1 0 4
61 บ้านท่าขาม 1 0 0 1 7 6 13 6 26
62 อนุบาลน้ำหนาว 1 0 0 1 3 0 1 0 4
63 บ้านห้วยสนามทราย 1 0 0 1 2 3 0 5 5
64 บ้านน้ำดุกเหนือ 1 0 0 1 1 3 1 2 5
65 บ้านท่าข้าม 1 0 0 1 1 2 1 1 4
66 บ้านห้วยไร่ 1 0 0 1 1 2 0 1 3
67 บ้านบึง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
68 บ้านหนองอ้อ 1 0 0 1 1 0 1 0 2
69 บ้านหนองบัวแก้ว 1 0 0 1 1 0 0 0 1
70 แก้วนิมิตวิทยา 0 4 1 5 1 5 6 3 12
71 บ้านหนองไขว่ 0 3 2 5 8 3 6 1 17
72 เอื้ออังกูรวิทยา 0 3 0 3 2 4 2 5 8
73 บ้านวังร่อง 0 2 3 5 6 15 2 4 23
74 ฤทัยทิพย์ 0 2 1 3 2 2 2 1 6
75 บ้านป่าแกเครือ 0 2 0 2 4 3 0 0 7
76 ไทยรัฐวิทยา 25 0 2 0 2 3 1 1 2 5
77 บ้านหนองยาว 0 2 0 2 2 4 1 2 7
78 บ้านดอยน้ำเพียงดิน 0 1 2 3 5 3 0 3 8
79 ชุมชนบ้านติ้ว 0 1 2 3 5 0 1 0 6
80 บ้านท่าช้าง 0 1 2 3 4 8 1 4 13
81 บ้านห้วยน้ำขาว 0 1 2 3 4 2 1 0 7
82 บ้านดงขวาง 0 1 1 2 5 3 2 2 10
83 วัดหนองปลาซิว 0 1 1 2 4 0 0 0 4
84 บ้านเหมืองแบ่ง 0 1 1 2 3 6 2 2 11
85 บ้านท่าโก 0 1 1 2 2 3 0 0 5
86 บ้านอุ่มกะทาด 0 1 1 2 2 0 0 2 2
87 บ้านทรัพย์สว่าง 0 1 0 1 3 10 4 2 17
88 บ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 0 1 0 1 2 5 6 5 13
89 บ้านดอนสว่าง 0 1 0 1 1 3 1 0 5
90 บ้านซำม่วง 0 1 0 1 1 1 2 1 4
91 บ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน 0 1 0 1 1 1 0 0 2
92 บ้านปากดุก 0 1 0 1 1 0 2 2 3
93 นราทิพย์พิทยา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
94 บ้านวังเวินพัฒนา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
95 บ้านหนองเขียว 0 1 0 1 1 0 0 0 1
96 บ้านกกโอ 0 1 0 1 0 1 0 1 1
97 สิรินคริสเตียน 0 0 2 2 1 1 1 0 3
98 บ้านตาดกลอย 0 0 2 2 0 4 1 1 5
99 บ้านเนินมิตรภาพที่ 47 0 0 1 1 2 2 3 3 7
100 วัดศรีทอง 0 0 1 1 1 3 1 0 5
101 บ้านหนองใหญ่ 0 0 1 1 1 2 0 0 3
102 บ้านวังขอน 0 0 1 1 1 1 1 0 3
103 บ้านอีเลิศ 0 0 1 1 1 1 1 0 3
104 บ้านร่องกะถิน 0 0 1 1 0 5 0 0 5
105 เทศบาลวัดประชุมคงคาราม 0 0 1 1 0 1 0 1 1
106 บ้านหนองไผ่ 0 0 1 1 0 0 1 1 1
107 บ้านฝายวังบอน 0 0 0 0 4 0 2 0 6
108 พ่อขุนผาเมืองรำลึก 0 0 0 0 3 1 1 0 5
109 บ้านน้ำอ้อย 0 0 0 0 2 3 3 1 8
110 บ้านท่าอิบุญ 0 0 0 0 2 1 0 1 3
111 บ้านท่าผู 0 0 0 0 2 1 0 0 3
112 อนุบาลบ้านศรีมงคล 0 0 0 0 2 0 1 0 3
113 เมตตาศึกษา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
114 บ้านภูผักไซ่ 0 0 0 0 1 4 3 0 8
115 บ้านจางวาง 0 0 0 0 1 3 0 1 4
116 บ้านกลาง 0 0 0 0 1 2 1 2 4
117 บ้านหนองเล 0 0 0 0 1 2 0 0 3
118 บูรณวิทยา 0 0 0 0 1 1 1 1 3
119 บ้านนาเกาะ 0 0 0 0 1 0 3 4 4
120 บ้านห้วยหินลับ 0 0 0 0 1 0 1 2 2
121 บ้านดงคล้อ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
122 บ้านใหม่วิทยา 0 0 0 0 1 0 0 2 1
123 บ้านร่องดู่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
124 บ้านวังขอนดู่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
125 บ้านห้วยอีจีนสาขาห้วยโป่งน้ำ 0 0 0 0 0 5 0 0 5
126 บ้านน้ำคำ 0 0 0 0 0 2 2 0 4
127 บ้านปากห้วยขอนแก่น 0 0 0 0 0 2 1 1 3
128 บ้านคลองสีฟัน 0 0 0 0 0 2 1 0 3
129 บ้านฝายนาแซง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
130 บ้านส้มเลา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
131 บ้านไร่นางาม 0 0 0 0 0 1 3 0 4
132 บ้านปากห้วยด่าน 0 0 0 0 0 1 2 4 3
133 บ้านโสกเดื่อ 0 0 0 0 0 1 1 2 2
134 บ้านกกกะบก 0 0 0 0 0 1 1 0 2
135 บ้านโป่งช้าง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
136 บ้านหัวนาเลา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
137 บ้านพร้าว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
138 บ้านห้วยกอก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
139 บ้านห้วยข่อย 0 0 0 0 0 0 3 1 3
140 บ้านโนนทอง 0 0 0 0 0 0 2 0 2
141 บ้านปากออก 0 0 0 0 0 0 1 2 1
142 บ้านนาแซง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
143 บ้านน้ำอ้อม 0 0 0 0 0 0 1 1 1
144 บ้านร่องบง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
145 ชุมชนบ้านห้วยมะเขือ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
146 บ้านนาซำ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
147 บ้านหนองปลา 0 0 0 0 0 0 0 2 0
148 บ้านท่าดินแดง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
149 บ้านฟองใต้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 203 174 149 526 614 397 245 241 1,256