งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557...
สรุปกิจกรรม การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 376
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนธรรมนูญกองช่างวิทยา ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขาค้อ 1. เด็กชายอนุชิต    ดีดาร์
2. เด็กชายยงยุทธ    ลวงโคกสูง
3. เด็กชายศตวรรษ    ข้าวโพธิ์
4. เด็กชายอาทิตย์    สอดตา
5. เด็กหญิงสุพรรษา    สุวรรณลพิศ
6. เด็กหญิงขวัญจิรา    จีนคง
7. เด็กหญิงปิยะดา    ศีวิลัยรัตน์
8. เด็กหญิงกัณฑิมา    อ่อนชื่น
1. นางธัญญาภรณ์    อินทร์แก้ว
2. นางสาวพัชรินทร์    มั่นเจริญ
3. นางสุมิตรา    ดอกหอม
2 โรงเรียนบ้านอุ่มกะทาด ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาศิลาตาดกลอย 1. เด็กหญิงวิภาวดี    ทองหล่อ
2. เด็กหญิงสิรภัทร    ทีแสงแดง
3. เด็กหญิงเนตรนภา    วังคีรี
4. เด็กหญิงจิตราภรณ์    คำทิพย์
5. เด็กชายนฤพัทธ์    คำรัตน์
6. เด็กชายพีรพล    คำพุทธ
7. เด็กชายพีระวัตร    คำกุ้ง
8. เด็กชายคมกริช    คำเหลือม
1. นางภัทราพร    บุญเกิด
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................