งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557...
สรุปกิจกรรม การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 377
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุ่งสนเข็ก 1. เด็กชายวิชัย    แซ่ว่าง
2. เด็กชายกริช    แซ่หว้า
3. เด็กชายเกียรติพงษ์    ท่อจรรยา
4. เด็กชายจิรภัทร    แซ่หว้า
5. เด็กชายชูชาติ    แซ่เฮอ
6. เด็กหญิงวลัยพร    ทรงสวัสดิ์วงศ์
7. เด็กหญิงจิตรานุช    ลีชานนท์
8. เด็กหญิงบุษบา    แซ่เฮอ
9. เด็กหญิงณัฎฐา    แซ่โหล
10. เด็กหญิงชาลิสา    แซ่ลี
1. นางรัตนา    เอี่ยมอ่อน
2. นางสาวสุดใจ    มารอด
3. นางเบญจมาศ    รัตนประภา
2 โรงเรียนบ้านวังบาล ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังบาล 1. เด็กหญิงปาริดา    จันแสงซื่อ
2. เด็กหญิงนฤมล    ขาวเรือง
3. เด็กหญิงจิราพร    ยาบัวภา
4. เด็กหญิงสุจิตรา    เครื่องทิพย์
5. เด็กหญิงกัลยา    โกศิริ
6. เด็กชายธนาดล    พรมอ่อน
7. เด็กชายศรายุทธ    บัวอินทร์
8. เด็กชายเอกสิทธิ์    สายคำติ่ง
9. เด็กชายวรพงษ์    เทียมแก้ว
10. เด็กชายราชัน    รอดแสน
1. นางสาวจิราพร    ดวงอุปะ
2. นางสาวอารยา    สิงห์นนท์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................