งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557...
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 400
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังกวางหลักด่าน 1. นายศักดิ์ดา    คำแว่น
2. เด็กชายวัชพล    ศรีบัวรินทร์
3. เด็กชายธนวัตร    ธรรมบุตร
4. เด็กชายทัศน์พล    คำอ่าง
5. เด็กหญิงกาญจนา    ขวัญพรม
1. นายก้องเกียรติ    กวยทองเปลว
2. นางสาววันทนา    สุพรมอินทร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................