รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557...

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 1. เด็กหญิงวารุณี  ศรีอภัย
 
1. นางสำรวล  คำยิ่ง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงเปลือย 1. เด็กหญิงอริสา  เชื้อบุญมี
 
1. นางอำไพ  แก้วกุย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังรู 1. เด็กหญิงจริญญา  บุญโส
 
1. นางทัศนีย์  ขันทอง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินกลิ้ง 1. เด็กหญิงนันทิยา  ทองหมู่
 
1. นางทัศนีย์  จำปาแดง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 1. เด็กหญิงสโรชา  แหงมงาม
 
1. นางสาวสุมนา  ผิวสานต์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลา 1. เด็กหญิงสรัญญา  สะดา
 
1. นางนวลองค์  สินพรม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินกลิ้ง 1. เด็กหญิงสุนิษา  บุญเคี่ยม
 
1. นางทัศนีย์  จำปาแดง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงเปลือย 1. เด็กชายอภิเชษฐ์  แก้วทิพย์
 
1. นางอำไพ  แก้วกุย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสวิง 1. เด็กหญิงบุษบา  โพธินา
 
1. นางรัตนพร  เมฆพัฒน์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 1. เด็กหญิงประกายทิพย์  แซ่ลี
2. เด็กหญิงสุชาดา  ทิวพงษ์งาม
3. เด็กหญิงโดยรัก  แซ่วื่อ
 
1. นางสาวปัทมาภรณ์  พรดวงคำ
2. นางสาวพัทธถิรา  ชาลี
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  แก่นสารี
2. เด็กหญิงลลิตา  ผาปรางค์
 
1. นางสาวสุมนา  ผิวสานต์
2. นางเทวา  พวงคำ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยลาน 1. เด็กหญิงกรพรรณ  มูลมี
2. เด็กหญิงภัณฑิรา  ภาพเสน่ห์
 
1. นางรัตนา  เนาว์แก้ว
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงอัชฌาลัย  ศัพท์พันธ์
 
1. นางสาวธนัชพร   ทองงาม
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า 1. เด็กหญิงอนัญญา   ลีปรีชา
 
1. นางสาววราภรณ์  คำแท่ง
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสวิง 1. เด็กหญิงภาณุมาศ  จำรัสจิตร
 
1. นางกอบแก้ว  จำคำ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำภู 1. เด็กชายนครินทร์  คำอาบ
2. เด็กหญิงนันทกานต์  อินทร์พรม
3. เด็กหญิงสุภาพร  การะดี
 
1. นางพิษณุ  สิมมา
2. นางสาวประดับ  พลกลาง
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำภู 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ขันทอง
2. เด็กหญิงวริสรา  กระสี
3. เด็กหญิงสุธิตา  ฤทธิ์มาก
 
1. นางพิษณุ  สิมมา
2. นางสาวประดับ  พลกลาง
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 89.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลา 1. เด็กชายมงคล  ทองเวียง
2. เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา  ขวัญหอม
3. เด็กหญิงเนตรนภา  แก้วเสน
 
1. นางสุรีย์  มูลเขียน
2. นางสาวจิตนภา  คำหนาหนัก
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมนูญกองช่างวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   สีหาพรม
2. เด็กชายจันทร์เกษม  จันทร์เที่ยง
3. เด็กหญิงนฤมล    กันยาประสิทธิ์
 
1. นางเสวียน   ขะมันจา
2. นางสาวพุทธชาติ  แก้วศร
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังมล 1. เด็กชายพร้อมมงคล  สมไสย
2. เด็กชายเมธัส  คำจิตร
 
1. นายประจักษ์  เตือนประโยชน์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจะโหวะ 1. เด็กชายชาญณรงค์  สุขน้อย
2. เด็กชายบดินทร์  ทัดศรี
 
1. นางณัฐธิดา  ชัยดิษฐ์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 1. เด็กชายกิตตินันท์  เปี่ยมทอง
 
1. นางวิมลพร  จันทร์มี
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายภูริภัทร  ปาสะบุตร
 
1. นางไพรินทร์  จันทร์แดง
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสวิง 1. เด็กชายชวัลวิทย์   สุขศรี
 
1. นางกอบแก้ว  จำคำ
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 1. เด็กหญิงบุญฑริกา  แท่งทอง
2. เด็กหญิงวาสิตา  ชัยเทือง
3. เด็กหญิงอทิตยา  จันทร์ทิพย์
 
1. นางจรวยพร  พรหมราช
2. นางอรหทัย  จันทร์แจ่ม
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝาย 1. เด็กหญิงศศิธร  ท่าเสาร์
2. เด็กหญิงอนัญญา  สินชัย
3. เด็กหญิงเตือนใจ  แก้วอุสา
 
1. พันจ่าเอกจีระศักดิ์  สิงห์มนต์
2. นายสมัย  พรมภักดิ์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 1. เด็กหญิงณิชากร  เรือนทอง
2. เด็กหญิงอมราพร  ฟองนที
3. เด็กหญิงอาทิตยา  สมสุข
 
1. นางละเมียด  ไหวดี
2. นางพัชรพร  เทพปัญญา
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยลาน 1. เด็กชายดนัย  โสดา
2. เด็กชายธนพงษ์  บุญบำรุง
3. เด็กชายพีระพล  สีใส
 
1. นางดวงสมร  นามวิจิตร
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา   เกษามูล
2. เด็กหญิงมุฑิตา   อนันต์บุญเอื้อ
3. เด็กหญิงเอื้อมพร    มูลณี
 
1. นายสุเทพ   สังเกตุดี
2. นางสาวโสมสวย  ก่ำคำ
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด 1. เด็กหญิงคนึงนิจ  คำย้อม
2. เด็กหญิงพรวิภา  พลเที่ยง
3. เด็กหญิงวาสินี  คำหีบ
 
1. นางกันย์ยา  คำพา
2. นางสุมนา  นกมั่น
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ 1. เด็กหญิงปวีณา  ประสานยา
2. เด็กหญิงพุทธิตา  คำสิงห์
3. เด็กหญิงศุภชา  คำอยู่
 
1. นายวััชระ  คำตื้อ
2. นางสายชล  เป๋าสูงเนิน
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ 1. เด็กหญิงทิพรัตน์  เรือนมงคล
2. เด็กหญิงวันวิสา  คัมภีร์
3. เด็กหญิงเนตรนภา  แก้วมล
 
1. นายวัชระ  คำตื้อ
2. นางสายชล  เป๋าสูงเนิน
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝาย 1. เด็กชายธนาวุฒิ   น้อยมี
2. เด็กชายปิยะพงษ์   อินตา
 
1. นายเจริญ  สมสร้อย
2. พันจ่าเอกจีระศักดิ์  สิงห์มนต์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงจิราพร   นงค์ภา
2. เด็กหญิงรินรดา   บัวไพรินทร์
 
1. นายสุเทพ  สังเกตุดี
2. นางสาวปวีณา  จันลา
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 83.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังบาล 1. เด็กชายภานุวิชย์  คำภีระ
2. เด็กชายยอด  สุพงษา
 
1. นางสมประสงค์  ราชพรมมินทร์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง(เขาค้อ) 1. เด็กชายชัยณรงค์  ด้วงโป้
2. เด็กชายธนวัฒน์  แก้วแดง
 
1. นายเดชาณัฐ  นกมั่น
2. นายธนพัฒน์  แดงจันทร์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 97.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธารทิพย์ 1. เด็กชายต่อตระกูล   กาแก้ว
2. เด็กชายพงศธร  กัดแดง
 
1. นายปราการ  สว่างจิตร
2. นายถนอม  จันทร์ก้อน
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแม่นา 1. เด็กชายพรชัย  สุนลี
2. เด็กชายภูณรินทร์  ขวัญแก้ว
 
1. นายสมควร  ปิ่นขาว
2. นางสาวรติรัตน์  บัวผึ้ง
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธารทิพย์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   นิ่มนวล
2. เด็กชายธีรพล   บัวเผี่ยน
 
1. นายปราการ  สว่างจิตร
2. นายเสกสิทธิ์  เหง้ากันหา
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  การกิ่งไพร
2. เด็กหญิงปวีณา  อ้อมชมภู
3. เด็กหญิงรินรดา  ชมไกล
4. เด็กหญิงสุกัญญา  ไพรทอง
5. เด็กหญิงอนัญญา  ธงอาสา
 
1. นายศุภชัย  สนธิกิจการ
2. นางสาวศิริพร  ศรีเรืองเดช
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังก้นหวด 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ปัญญาดี
2. เด็กหญิงยุวดี  คำนบ
3. เด็กหญิงวณิษา  สมวงษ์
4. เด็กหญิงสร้อยดารา  มิ่งโสดา
5. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  มีเรือง
 
1. นายวุฒิพงศ์   อุ่นเรือน
2. นางสาวอรวรรณ  บุญเพ็ง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ 1. เด็กหญิงจิราพร   ชนะพงษ์มา
2. เด็กหญิงจิราพรรณ์  ดีสัน
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  เรืองริน
4. เด็กหญิงปวีณา  สังข์เมือง
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปิ่นปั่น
 
1. นางอัญไอริณทร์  ราชา
2. นางสาวเรไร  เพ็งหา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 84.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 1. เด็กหญิงกานดา  ชาลีเขียว
2. เด็กหญิงนงนภัส  บุญเอนก
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ดวงนภา
4. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ขันตรี
5. เด็กหญิงเปมิกา  ดีวันดี
 
1. นายวุฒิชัย  ทองจา
2. นายบุญชู  แก้วอินทร์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 80.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลน้ำหนาว 1. เด็กชายชาญณรงค์  ตั้งจันทึก
2. เด็กหญิงณัฐวดี  เย็นอารมณ์
3. เด็กหญิงวรลักษณ์  คำเจียก
4. เด็กหญิงวาสนา  บุญมาวงศ์
5. เด็กหญิงศิรินทร   ขวัญพุก
 
1. นางมุจลินท์  สุวรรณสาร
2. นางสาวอรอุมา  กิตติประพันธ์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสนามทราย 1. เด็กหญิงณัฐริกา  นอกใน
2. เด็กชายพิชิตชัย  เลิกนอก
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  เผ่นภูเขียว
4. เด็กชายอนุรักษ์  ภูมิ
5. เด็กหญิงเครือฟ้า  ลีพิมพ์
 
1. นายชัยพร  ภักดีอำนาจ
2. นางวรรณนภา  เรืองเจริญ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งสามขา 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ทองกวด
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  จรัสฤทธิ์
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  แก้วลา
4. เด็กหญิงสุพัตรา  ปิ่นชัย
 
1. นายผดุงชาติ  พาหา
2. นางสาวจุฑารัตน์  ทองหมู่
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงชนารดี   บ่อคำ
2. เด็กหญิงณัฐภควดี    ลีมี
3. เด็กหญิงธัญชนก   หาญแก้ว
4. เด็กชายธีรัตม์   จันลิ
5. เด็กชายนที   คำเวช
6. เด็กชายปฏิภาณ   เสือเขียว
7. เด็กหญิงปาริชาติ   มากมา
8. เด็กหญิงพลอยชมพู   ลาสาน
9. เด็กชายพุทธิพงศ์   ตัน
10. เด็กหญิงภัณฑิรา   เครือหงส์
11. เด็กชายวชิรวิทย์   จันทร์แปลก
12. เด็กชายวิธิสรรค์   หามา
13. เด็กหญิงศศินา   จันทร์กกผึ้ง
14. เด็กหญิงสิริกร   คุ้มทองมาก
15. เด็กหญิงสิริรัตน์   นวลใจ
16. เด็กหญิงสุภาวรี   รัตนเกื้อ
17. เด็กชายสุรเชษฐ์   ถาวรบุตร
18. เด็กหญิงอชิรญาณ์  ทัพพุ่ม
19. เด็กชายอดิศร  ผิวเณร
20. เด็กหญิงอัยลดา   สิงห์คำ
 
1. นายธีระพล   พลเยี่ยม
2. นายวรพล   แร่นาค
3. นางสาวณัฏฐณิชา   บุญคง
4. นายสุวัฒน์   แสงมณี
5. นางอุดมศรี   พันทองหล่อ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงธิดาดอย    แซ่สง
 
1. นางอุดมศรี  พันทองหล่อ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์   ดวงกำเนิด
 
1. นางทิวาพร   บุญประกอบ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน 1. เด็กหญิงชลธิชา  เกษทองมา
 
1. นายวุฒิ  วัฒนพลาศาสตร์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กชายธัชภัค   แร่เขียว
2. เด็กหญิงปวีณา   ชัยบุโฮม
 
1. นางธนารัตน์   ขันลา
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงเปลือย 1. เด็กหญิงปทิตตา  แก้วเสน
2. เด็กชายพนมวัลย์  แก้วเพียร
 
1. นายกิตติพงษ์  บุญเรือน
2. นางรุจิรา  บุญเรือน
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล 1. เด็กชายชลสิทธิ์  สิงห์ไหว
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  เบ้าทอง
 
1. นางสาวนารี  ปรีดี
2. นางธิดา  มาสีจันทร์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสวิง 1. เด็กหญิงกฤติกานต์  คำสุข
2. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  แดงด้วง
3. เด็กหญิงทิราวรรณ  พรมมาก
4. เด็กหญิงปิยนุช  มีสุข
5. เด็กหญิงรัตติกาล  ทองวัน
6. เด็กหญิงฤทัย  ปลื้มบุญ
7. เด็กหญิงสิริมนต์  กันยาประสิทธิ์
8. เด็กหญิงสุกัญญา  อุ่นชู
9. เด็กหญิงเกษราพร  ฤทธิ์มาก
10. เด็กหญิงเกษราภรณ์  ด้วงหรั่ง
 
1. นางรัตนพร  เมฆพัฒน์
2. นางสมปอง  กาละเกตุ
3. นางเสาวณีย์  คำนนท์
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่ม) 1. เด็กหญิงจันจิรา   จังพินิจกุล
2. เด็กหญิงจันทกานต์   ริดนุช
3. เด็กหญิงณัฐนิชา  แซ่ย่าง
4. เด็กหญิงนันทนา  บำรุงคีรี
5. เด็กหญิงปนัดดา  วัชระพงษ์ไพบูลย์
6. เด็กหญิงปรานี  จังพินิจกุล
7. เด็กหญิงปาริฉัตร  แซ่ท้าว
8. เด็กหญิงพิยดา  สิตสกุล
9. เด็กหญิงมัทรี  บำรุงคีรี
10. เด็กหญิงวิภาพร  สิตสกุล
11. เด็กหญิงศิริลักษณ์   โกษาวัฒนกุล
12. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย   แซ่ย่าง
13. เด็กหญิงอรปรียา  บำรุงคีรี
14. เด็กหญิงอรสา   บำรุงคีรี
15. เด็กหญิงเมทินี  แซ่มัว
 
1. นางสาวกันทิมา  จันทร์ลา
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงเปลือย 1. นางสาวกัลยา  ตรีแจ่ม
2. นางสาวจาริยา  สีเผือก
3. เด็กหญิงจิดาภา  อรรคฮาด
4. นางสาวณิชนันท์  วัฒนะมงคล
5. เด็กหญิงทองเดือน  แก้วอัด
6. เด็กหญิงธีราพร  อนุโลม
7. นางสาวปนัดดา  แก้วขิด
8. นางสาววรดา  สุคงเจริญ
9. นายสันติชัย  สำเภา
10. นางสาวสุจารี  แก้วคง
11. นางสาวสุจีรา  แก้วคง
12. นางสาวสุลักขนาง  กิรสาร
13. เด็กหญิงอรนลิน  คานพรม
14. เด็กหญิงอรปรียา  สุธงษา
15. เด็กหญิงอุราวัลย์  จันเต็ม
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ทองหมู่
2. นางทิพย์สุดา  บุญฤทธิ์
3. นางศิริลักษณ์  กิด่วน
4. นางกุสุมา  เหมมั่น
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายพัทธดนย์  ทรงศาสตร์ปริญญาวงศ์
2. เด็กหญิงวรรณพร  หาญคำ
 
1. นายสรรเสริญ  จันทร์แดง
2. นางไพรินทร์  จันทร์แดง
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังบาล 1. นางสาวน้ำฝน  ทรงทอง
2. นายอภิชัย  แก้วพินิจ
 
1. นางสาวศิริวรรณ  สิงหกำ
2. นางสาวสิริลักษณ์  จันลา
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1. เด็กชายพงศกร  คำสนิท
 
1. นายกู้เกียรติ  ภูมิธนาศิลป์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1. เด็กหญิงสิริกร  สารีแก้ว
 
1. นายกู้เกียรติ  ภูมิธนาศิลป์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งโตน 1. เด็กหญิงชลธิชา  แก้วหงษ์
 
1. นายวิสุทธิ์  สุขศรี
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลา 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์  พรหมบุญ
 
1. นางสมคิด  วัฒนะ
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลา 1. เด็กหญิงวัลภา  แสนขาล
 
1. นางสมคิด  วัฒนะ
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 1. เด็กหญิงเย้ง  แซ่หว้า
 
1. นายวิชัย  ตัณฑมาสน์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งโตน 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร์  ทองรัก
 
1. นายวิสุทธิ์  สุขศรี
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งโตน 1. เด็กหญิงรจนา  กันยาประสิทธิ์
 
1. นายวิสุทธิ์  สุขศรี
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า 1. เด็กหญิงวริษา   สีลาน
2. เด็กชายอัมรินทร์   แสนยากุล
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  พาคำ
2. นางสาวกัญญาภัค   ลายหีด
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช้างตะลูด 1. เด็กหญิงวันวิภา  มาทา
2. เด็กหญิงวิไลพร  วังคีรี
 
1. นางอารมย์  คำสองสี
2. นางดารินทร์  เขียวทิพย์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลา 1. เด็กหญิงพุทธวรรณ  จันลา
2. เด็กหญิงสุธิดา  ทัศคำพูน
 
1. นางสมคิด  วัฒนะ
2. นางอาภิญญา  จันทร์แซ
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด 1. เด็กหญิงสุทัตตา  เจียมภูเขียว
 
1. นายวุฒิชัย  เฉนียง
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงกชกร  นามสิมมา
2. เด็กชายภควัต   จิติพร
3. เด็กชายศุภชัย  สีทา
 
1. นางวัฒนา  พัฒนทายาท
2. นางดวงประทีป  นามทองต้น
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ 1. เด็กชายชินวัตร  มาอาจ
2. เด็กชายปิยะสันต์  นันตะริ
3. เด็กชายภานุพงศ์  มีนนท์
 
1. นางอารี  จันทร์เรือง
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ 1. เด็กชายรัชชานนท์  แซ่ท่อ
2. เด็กชายสมศักดิ์  แซ่ท่อ
3. เด็กชายอนุชาญ  เถารักตระกุล
 
1. นายเสกสรรค์  มิ่งจันทึก
2. นายชูชาติ  รัฐวงษา
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1. เด็กชายพงศ์ภีระ  นุชเนื่อง
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  สุขศรี
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายาว 1. เด็กชายจักรพันธ์  อินผา
 
1. นางสาวละมัย  พิมเสน
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 1. เด็กชายกันติพจน์  นิตฐิพันธุ์
 
1. นางกำไล  มีไทย
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายาว 1. เด็กชายชยพล   มงคลสวัสดิ์
 
1. นางพรรณทิภา  น้ำค้าง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 1. เด็กหญิงมัจฉา  ไวเกิด
 
1. นางกำไล  มีไทย
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายาว 1. เด็กชายชาญวิทย์  ชาญบำรุง
 
1. นางพรรณทิภา  น้ำค้าง
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลักด่าน 1. เด็กชายอภิวัฒน์  คำอ่อน
 
1. นางสาวปัทมา  วิรัชลาภ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา 1. เด็กหญิงปิยนันท์  จันลา
 
1. นางแพรภัทรา  ภาคพรหม
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา 1. เด็กหญิงสุตาภัทร  นวสุจินดา
 
1. นางแพรภัทรา  ภาคพรหม
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายาว 1. เด็กหญิงรัตติกาล   ดีอินทร์
 
1. นางสาวละมัย  พิมเสน
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา 1. เด็กหญิงพรรษมน  แก่นสารี
 
1. นางแพรภัทรา  ภาคพรหม
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 1. เด็กหญิงตะวัน  หอมสิงห์ทอง
 
1. นางกำไล  มีไทย
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 1. เด็กหญิงนิตย์รดี  พรมทา
 
1. นางกำไล  มีไทย
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่ม) 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  สิทธิพุทธ
 
1. นายจิรวัฒน์  รัตนเทพบัญชากุล
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลักด่าน 1. เด็กหญิงวนัชพร  ขวัญพรม
 
1. นางสาวปัทมา  วิรัชลาภ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง(เขาค้อ) 1. เด็กหญิงกานดา  ตันตา
2. เด็กหญิงชุติมา  ศรีเรือง
3. เด็กหญิงฐิตินันท์  ศรีสวรรค์
4. เด็กชายณัฐกมล  จำปาศักดิ์
5. เด็กหญิงณัฐชา  อุกอาจ
6. เด็กหญิงทัศน์ดาว  กัญญาประสิทธิ์
7. เด็กหญิงนพรัตน์  มนัสมโนธรรม
8. เด็กหญิงนภัสวัตร  เพียแก้ว
9. เด็กหญิงนิภาดา  ไวเสนา
10. เด็กหญิงปวีณา  สละ
11. เด็กหญิงพรนภา  วันทา
12. เด็กหญิงพรประภา  บัวใหญ่
13. เด็กหญิงพรสวรรค์  พวงทอง
14. เด็กหญิงพรไพลิน  แก้วแดง
15. เด็กหญิงพิยดา  นาคผ่อง
16. เด็กหญิงรจรี  เพชรป้อ
17. เด็กหญิงรัชดา  นามกุล
18. เด็กชายสิทธิโชค  มีเพชร
19. เด็กหญิงสุจิตรา  หล้าน้ำ
20. เด็กหญิงสุธิดา  กันยาประสิทธิ์
21. เด็กหญิงสุนิภา  อิทธิยศ
22. เด็กชายอนุรักษ์  กลิ่นนาค
23. เด็กหญิงอรปรียา  เทพวงค์เมือง
24. เด็กหญิงอุบลวรรณา  แซ่หลอ
25. เด็กชายเทียนชัย  เพชรป้อ
26. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ไวเสนา
27. เด็กชายเรืองศักดิ์  แก้วย้อม
 
1. นางสาวมาริษา  บัวทอง
2. นางสาวชัญญาลักษณ์  สุภาษร
3. นางชญาณ์นันท์  กลึงกลมเกลียว
4. นายธนพัฒน์  แดงจันทร์
5. นายเดชาณัฐ  นกมั่น
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  แก่นสารี
2. เด็กชายชานุเดช  สาลี
3. เด็กชายนทินโญ  คำกุ้ง
4. เด็กหญิงวิภาวรรณ  ทองสี
5. เด็กชายวิสรุต  คำจุ่น
6. เด็กชายศราวุทธ  คำวงษ์
 
1. นายอนุชิต  จันทรนุช
2. นางสาวยุวธิดา  เป้าทอง
3. นางสาวตวงพร  บุญยิ่ง
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝาย 1. เด็กชายสุดที่รัก  วงศ์สอน
 
1. นายสมัย  พรมภักดิ์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำชุน 1. เด็กหญิงสุกัญญา  พลดา
 
1. นายประกิต  สุวรรณรงค์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 1. เด็กชายเอกพล  ยั่งยืนวัฒนกุล
 
1. นายสุรณโชค  ทองบุ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังบาล 1. เด็กหญิงนรารัตน์  เดละ
 
1. นางเจียมจิต  สุวรรณโภคัย
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งธงไชย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ประเสริฐสิทธิ์
 
1. นายวสุพล  ชินอาจ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1. เด็กหญิงอภิษฎา  ทองสี
 
1. นางดุจฤดี  หอมหวล
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน 1. เด็กชายอนุชิต  พรมมาวัน
 
1. นางดรุณี  วัฒนพลาศาสตร์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 1. เด็กหญิงเพชรศรี  โรจน์แสงสิทธิ์กุล
 
1. นายสุรณโชค  ทองบุ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงเปลือย 1. เด็กชายอภิเชษฐ์  แก้วทิพย์
 
1. นางมณฑิตา  กิจวัทวรเวทย์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  แซ่ลี
 
1. นายสุรณโชค  ทองบุ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าขาม 1. เด็กชายเพชรายุทธ  เกษียรจังหรีด
 
1. นางสาวศิวาลัย  โนนคำ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 1. เด็กหญิงเจนจิรา  คีรีรััตน์สกุล
 
1. นายสุรณโชค  ทองบุ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำก้อ 1. เด็กชายธนบัตร  มีโชค
 
1. นางขนิษฐา  อุมาลี
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำชุน 1. เด็กหญิงสุกัญญา  พลดา
 
1. นายประกิต  สุวรรณรงค์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่ม) 1. เด็กชายทศพร  ทรงสวัสดิ์วงศ์
 
1. นางสาวฐาปณีย์  พรหมมี
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงมนฤดี  แสงจันทร์
 
1. นายวีระพล  พูลยอด
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กชายกริสนัย   ปานขาว
2. เด็กหญิงกฤตยกมล   วันนาคำ
3. เด็กหญิงกันย์รพล   ปันเจียง
4. เด็กหญิงกิตต์ศิกาญจน์   เพ่งพิศ
5. เด็กหญิงกีรติกร   การฟุ้ง
6. เด็กหญิงคณิณภกร    อินรอด
7. เด็กหญิงชญานิศ   กัปโก
8. เด็กหญิงชนิดาภา   เสนายอด
9. เด็กหญิงชนิตา   แซ่ตั้ง
10. เด็กหญิงชลธิชา   ดวงสี
11. เด็กหญิงฐิตาภรณ์   กลมเกลี่ยง
12. เด็กชายณปวร   แก้วโชติ
13. เด็กหญิงณัฐฐานิต   เจริญพุฒ
14. เด็กชายณัฐนนท์    พามา
15. เด็กชายณัฐพล   เอี่ยมศิริ
16. เด็กหญิงณิชารีย์    น้อยมี
17. เด็กชายทักษิณ   วงศรีรัก
18. เด็กชายธนชาติ   ธรรมภาษา
19. เด็กชายธนพล   กันผุย
20. เด็กหญิงธนาพร    ทาสะหลี
21. เด็กชายปรเมฆ   ใจนาม
22. เด็กหญิงปานระพี   คำก่อ
23. เด็กชายพรหมศิริ   ม่านตา
24. เด็กชายพลกฤต   นพรัตน์
25. เด็กหญิงพัชราพร   สอนวงศ์
26. เด็กหญิงภัคพร   คำทองหลาง
27. เด็กชายมงคลชัย   ประเสริฐเวทมนต์
28. เด็กหญิงรุ่งไพลิน   ยาทองไชย
29. เด็กหญิงลลิตา   หาญแก้ว
30. เด็กชายวชิรวิทย์  กัปโก
31. เด็กหญิงวรรณษา    คงสนุ่น
32. เด็กหญิงศิริรัตน์   มากจ้อย
33. เด็กหญิงสรัลรัตน์  โสภารุณ
34. เด็กหญิงสิริวรรณ   พลลัง
35. เด็กชายอนวัช   สมศิริ
36. เด็กหญิงอนัญญา   ทักคุ้ม
37. เด็กหญิงอริสรา   จันเทศ
38. เด็กหญิงอลิสา   รักษ์ศิริพงษ์
39. เด็กหญิงอินทริฐา   คำหม่อง
40. เด็กหญิงแพรวา   คำแพง
 
1. นายณรงค์  นพรัตน์
2. นายกรวิท  นวลตาล
3. นางอินทราภรณ์  สิงห์เวิน
4. นางภารดี  จุมรี
5. นางขวัญหล้า  ใจห้าว
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังบาล 1. เด็กหญิงกัลยา  โกศิริ
2. เด็กหญิงจิราพร  ยาบัวภา
3. เด็กชายธนาดล  พรมอ่อน
4. เด็กหญิงนฤมล  ขาวเรือง
5. เด็กหญิงปาริดา  จันแสงซื่อ
6. เด็กชายราชัน  รอดแสน
7. เด็กชายวรพงษ์  เทียมแก้ว
8. เด็กชายศรายุทธ  บัวอินทร์
9. เด็กหญิงสุจิตรา  เครื่องทิพย์
10. เด็กชายเอกสิทธิ์  สายคำติ่ง
 
1. นางสาวจิราพร  ดวงอุปะ
2. นางสาวอารยา  สิงห์นนท์
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมนูญกองช่างวิทยา 1. เด็กหญิงกัณฑิมา  อ่อนชื่น
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  จีนคง
3. เด็กหญิงปิยะดา  ศีวิลัยรัตน์
4. เด็กชายยงยุทธ  ลวงโคกสูง
5. เด็กชายศตวรรษ  ข้าวโพธิ์
6. เด็กหญิงสุพรรษา  สุวรรณลพิศ
7. เด็กชายอนุชิต  ดีดาร์
8. เด็กชายอาทิตย์  สอดตา
 
1. นางสาวพัชรินทร์  มั่นเจริญ
2. นางสุมิตรา  ดอกหอม
3. นางธัญญาภรณ์   อินทร์แก้ว
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่ม) 1. เด็กหญิงฑิตยา  ดวนใหญ่
2. เด็กหญิงธันวรัตน์  สินเช้า
3. เด็กหญิงพรหมพร  แซ่สง
4. เด็กหญิงพัชรี  แซ่โซ้ง
5. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ทองปาน
6. เด็กหญิงโต้ง  แซ่ว่าง
 
1. นายจิรวัฒน์  รัตนเทพบัญชากุล
2. นางสาวน้ำฝน  วรพล
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยลาน 1. เด็กหญิงธนิตา  รักษาชน
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  พันธ์ช้าง
3. เด็กหญิงผ่องอำไพร  ครบุรี
4. เด็กหญิงรัตติยา  โสภา
5. เด็กหญิงสมฤทัย  เต็มจันทร์
6. เด็กหญิงหทัยรัตน์  บุญชัย
7. เด็กหญิงอรณี  ทิพย์เคลือบ
 
1. นางสาวโรจนา  แก้วไขแสง
2. นายจงรักษ์  สร้อยสน
3. นางสงวน  คงกำเหนิด
4. นายธานี  เพชรนันท์
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  เหง้าสา
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จามอ้าย
3. เด็กหญิงกาญจนา  ลีลา
4. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มิ่งบุญ
5. เด็กหญิงปัญจรัตน์  ปู่อ้าย
6. เด็กหญิงวริศรา  พรหมพ้วย
7. เด็กหญิงศศิธร  สีเพชร
8. เด็กหญิงศิริรัตน์  พันธ์ยาง
 
1. นางสาวนิตยา  ทองมาก
2. นางสาวณฐมณ  คำมูล
3. นางสาวรัตนา  ทองนอ
4. นางสาวิศิรินันท์   บุญมา
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงกนกพร   มาสาร
2. เด็กหญิงกนกวรรณ   มาสาร
3. เด็กชายคณากร   นวะนิยม
4. เด็กหญิงจิตสุภา   พันธ์ฉลาบขวา
5. เด็กชายจิรายุ   หมวกชา
6. เด็กหญิงชิญาธิป   ทองมุข
7. เด็กหญิงณิชารีย์  ภู่ประเสริฐ
8. เด็กหญิงธนภรณ์  โคตะนารถ
9. เด็กหญิงนภัทรกมล   ยอดมา
10. เด็กหญิงบุญญรัตน์   พวงพันธ์
11. เด็กหญิงปัทมาพร   กอนตน
12. เด็กชายพสิษฐพล   กองทอง
13. เด็กหญิงศศิปรียา   แก้วเพ็ง
14. เด็กชายอนุชา   บุญยืน
15. เด็กชายเจษฎา   หม้อทอง
16. เด็กหญิงเพชรลดา   คำโฉม
 
1. นายชวัลวิทย์  ทองสุข
2. นายกรวิท  นวลตาล
3. นางสาวณัฏฐณิชา  บุญคง
4. นายทรงวิทย์  จันทร์พุทธา
5. นางสุทิศา  จันทร์ทอง
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ 1. เด็กหญิงกาญจนา   ขวัญพรม
2. เด็กชายทัศน์พล   คำอ่าง
3. เด็กชายธนวัตร   ธรรมบุตร
4. เด็กชายวัชพล   ศรีบัวรินทร์
5. นายศักดิ์ดา   คำแว่น
 
1. นายก้องเกียรติ  กวยทองเปลว
2. นางสาววันทนา  สุพรมอินทร์
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กชายสิรภพ   วิลเลี่ยมเวคลิ่ง
 
1. นายนพรัตน์   ปาลิวนิช
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงสุรัสวดี   คำมา
 
1. นางสาวกุลวรรณ   เดชะคุปต์
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจะโหวะ 1. เด็กหญิงกัลยา  ขันตีทัน
 
1. นายสุธี  บุญฤทธิ์
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1. เด็กหญิงหทัยพัชร  โตพุ่ม
 
1. นางขนิษฐา  ทองอิ่ม
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1. เด็กชายอัชฌา  วิริยะชาติ
 
1. นางกัณฐพร  ทิพยานุรักษ์สกุล
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินโง่น 1. เด็กหญิงอนิตยา  โนราช
 
1. นางสาววรรณจันทร์  ก้อนดี
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำภู 1. เด็กชายอนุรักษ์  หน่อท้าว
 
1. นางณัฐนันท์  อั้งน้อย
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกมน 1. เด็กหญิงภัทราพร  เอี่ยมประชา
 
1. นางสาวพูนศรี  พันภูวงษ์
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1. เด็กหญิงกมลภัทร  อินต๊ะวงศ์
 
1. นายภิญญา  กิ่งกันยา
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจะโหวะ 1. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  บุญเรือง
 
1. นายสุธี  บุญฤทธิ์
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝาย 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  อุทัยแสน
2. เด็กหญิงประกายแก้ว  มากมา
3. เด็กหญิงระวิวรรณ  หรั่งมา
4. เด็กหญิงสุชาดา  พรหมพิราม
5. เด็กหญิงสุธาทิพย์  สารมโน
 
1. นางชนิสรา  เพชรกันหา
2. นางปราณี  จันอุดร
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 1. เด็กชายสุกฤษฏิ์  แซ่ซ่ง
 
1. นางสาวสรรยา  เหี่ยวนา
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด 1. เด็กหญิงณัฐณิฌา  แสนสุข
 
1. นางสาวขวัญทิพย์  คัชมาตย์
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าบง 1. เด็กหญิงวิชญาดา  ศิริน้อย
2. เด็กหญิงเจนจิรา  เต็มราษี
 
1. นางดารณี  โพธิ์อ่อน
2. นางปิยะนุช  จันทร์เพชร
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์   ขุนศรี
2. เด็กชายณฏฐปพนธ์   บุญศรี
 
1. นางสาวทิพรัตน์   บุญเรือง
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 1. เด็กชายก้องภพ   ไพรสวัสดิ์ ณ เชียงใหม่
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  สายบุญตั้ง
3. เด็กชายธนกฤต  ศรนารา
4. เด็กชายนัทธชัย  ศิริเลิศวิมล
5. เด็กชายภัทรพงศ์  กองพรม
6. เด็กชายเปรมทัต  กายแก้ว
 
1. นางสาวสมรักษ์  วงศ์ศรีรักษ์
2. นายสุทธิศักดิ์  พวงคำ
3. นางนงลักษณ์  รามศิริ
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งสามขา 1. เด็กชายกิตติกรณ์  ทองรัก
2. เด็กชายพงศธร  ทองอัฐ
3. เด็กชายพีรพัฒน์  แก้วมิตร
4. เด็กชายวุฒิชัย  แก้วเบี่ยง
5. เด็กชายสุรวุฒิ  สิงห์เดชะ
6. เด็กชายอดิศักดิ์  สุขศรี
 
1. นางฤดี  ช่างเงิน
2. นางสาวฉันทนา  พรมพวง
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ 1. เด็กชายจีระวัฒน์   แก้วด้วง
2. นายฐิตินันท์   คำลิ้ว
3. เด็กชายทัศน์พล   คำอ่าง
4. เด็กชายธนวัฒน์  ธรรมบุตร
5. เด็กชายวรเพชร   ขวัญเขียน
6. เด็กชายวิเชียร   อ่านเรื่อง
7. นายศักดิ์ดา   คำแว่น
8. นายเกราะเพชร    กองมา
 
1. นางสาวนิสาชล  พลกันฑ์
2. นายคมเพชร  ราชคม
3. นายพรชัย  วัดเย็น
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 1. เด็กหญิงรุจยา  เก่งจรูญ
2. เด็กหญิงวิลาสินี  แซ่สง
3. เด็กหญิงศศิภรณ์  ศักดิ์เจริญชัยกุล
 
1. นางนิตยา  ทูลตา
2. นางมนัชญา  สมสร้อย
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 1. เด็กชายธนี  แซ่ลี
2. เด็กหญิงลักศณาพร  แซ่หว้า
3. เด็กหญิงโนราห์  นวลศรี
 
1. นางกรวรรณ  ก้อนเงิน
2. นางรัตนา  เอี่ยมอ่อน
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 1. เด็กหญิงปาณิสรา  อินจันทร์
2. เด็กหญิงพรณภา  บุตเกนา
3. เด็กหญิงภัฎจิราพร  ใจจุมปา
 
1. นางปิ่นทอง  จั่นแก้ว
2. นางกัญญารัตน์  สะอาดใจ
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ทันวงศ์
2. เด็กหญิงอัญชลี  ขวัญหอม
 
1. นายอำพันธ์  แน่นอุดร
2. นางรัศมี  ครองสิน
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยลาด 1. เด็กหญิงวนิดา  ชินสีหา
2. เด็กหญิงสุวพัชร  ขวัญเดิน
 
1. นางทองย้วน   ตรีเดช
2. นางสาวนิภาภร  ดันสูงเนิน
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กหญิงมัติกาล  แก้วเขียว
2. เด็กชายเสกสรร  ลือชา
 
1. นายอดุลย์  ขุนนนท์
2. นางเบญจมาศ  อักขี
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กชายกฤษฏา  ปั้นสังข์
2. เด็กชายธนาวุฒิ  ทองเพชร
 
1. นายอดุลย์  ขุนนนท์
2. นางเบญจมาศ  อักขี
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยลาด 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มารอด
2. เด็กหญิงนันทิชา  นุกูลภักดิ์
 
1. นางทองย้วน  ตรีเดช
2. นางขนิษฐา  บุญทองเถิง
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำดุกเหนือ 1. เด็กชายธนกร  สิงห์เส
2. เด็กหญิงสิริลักษณ์  เกตุแก้ว
 
1. นางสรินทร  ไตรสุทธิ์
2. นางวัชรี  กะวิเศษ
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำก้อ 1. เด็กหญิงพรทิตรา  บุญเรือง
 
1. นางอุทัยวรรณ  สิงห์นนท์
 
143 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อุ่นอุ้ย
2. เด็กชายเปรมศักดิ์  นามโคตร
 
1. นายอำพล  เพชรรัตน์
 
144 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินฮาว 1. เด็กชายธนวัตน์  ภาสีดา
2. เด็กหญิงสุภาวิณี  เสือสาง
 
1. จ.ส.อ.หญิงดวงเพ็ญ   มลวัง
 
145 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลักด่าน 1. เด็กหญิงดอกฟ้า  คำฤทธิ์
2. เด็กชายทิวัตถ์  กองธิราช
3. เด็กหญิงวิลัยวรรณ  คัมภีร์
 
1. นางวิชุลดา  ดิษฐกร
2. นายทวี  บุญตั้ง
 
146 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ 1. เด็กชายชินวัตร  ท้าวพรม
2. เด็กชายศวัสกร  คำพิมพ์
 
1. นายอำพล  เพชรรัตน์
 
147 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ 1. เด็กชายกรีฑา  คัมภีร์
2. เด็กชายณัฏฐ์ปวัน  ขำวิบูรณ์
 
1. นายชาญณรงค์   บุญเรือง
 
148 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงเปลือย 1. เด็กชายเจริญศักดิ์  จันทร์ราช
2. เด็กชายเจษฎา  สำเภา
 
1. นายสุรไกร  แก้วเต็ม
2. นางสาวรัตนา  แก้วเต็ม
 
149 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 1. เด็กชายพงศกร  แซ่เฮอ
2. เด็กชายแสงชัย  แซ่ลี
 
1. นางสาวเรณุมาศ  ภักดีโต
2. นางสาวศิริจันทร์  ภักดีโต
 
150 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังมล 1. เด็กชายจักริน  ศรีเพชร
2. เด็กหญิงปรีดานันต์  ลือพรม
 
1. นางกาญจนา  คำภีระ
 
151 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินฮาว 1. เด็กหญิงศศินา  แสนวงค์
2. เด็กหญิงสรัลพร  แดงนวล
 
1. จ.ส.อ.หญิงดวงเพ็ญ   มลวัง
 
152 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินฮาว 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  จันทิมา
2. เด็กชายณัฐนันท์  กุลเกลี้ยง
 
1. จ.ส.อ.หญิงดวงเพ็ญ   มลวัง
 
153 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยลาด 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองวัน
2. เด็กหญิงสุวรรณา  โชคบรรดิษ
 
1. นางขนิษฐา  บุญทองเถิง
2. นางสาวนงเยาว์  ลีราช
 
154 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ 1. เด็กชายปริวัฒน์  นามโคตร
2. เด็กหญิงสุกัญญา  อินทิยา
 
1. นายอำพล  เพชรรัตน์
 
155 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 1. เด็กชายชยุตย์  แซ่เฮ่อ
2. เด็กชายศรีเมือง  โรจน์เจริญชัย
3. เด็กชายเฉลิมรัฐ  เฮงสหัสวรรษ
 
1. นางนิตยา  ทูลตา
2. นางสาวล้อม  ทุมไพร
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่ม) 1. เด็กชายกิตติพศ  แซ่ว้าน
2. เด็กชายสุพจน์  แซ่หย่าง
3. เด็กชายเพ่งพันธ์  แซ่ท้าว
 
1. นางนนท์ปิญา  ศตะกูรมะ
2. นางบุปผา  จันทร์เพ็ง
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา 1. นายชยานันต์  คำตุ้ม
2. นายธนกร  ศรีบุรินทร์
3. นายนันทวัชร์  มิมะละ
 
1. นายวชิระ  แก้วเข้ม
2. นางธิษะณา  ตุ้มคำ
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ 1. เด็กหญิง จุฑามาศ   ขวัญเขียน
2. เด็กชาย ธนดล   วังคีรี
3. เด็กหญิงพรณิตา   อ่อนสม
 
1. นายสมเกียรติ  เลื่อนยศ
2. นางสาวอรวรรณ  งามเลิศ
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกวาง 1. เด็กหญิงชลิตา  ธรรมสมบัติ
2. เด็กหญิงอริสรา  เล่าทุย
3. เด็กหญิงเกษร  ประสมศรี
 
1. นางปาริชาติ  จันอิน
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำชุน 1. เด็กหญิงทิพปภา  เทพดวง
2. เด็กหญิงนงคราญ  อินตรา
3. เด็กหญิงสฐิตา  ก้อนคำ
4. เด็กหญิงสุธีธิดา  นงภา
5. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ปันทิ
6. เด็กหญิงเนตรนภา  ชัยชนะ
 
1. นายบดินทร์  บุตรพรม
2. นางสาวสิริกุล  บรรเทิงสุข
3. นางระวีวรรณ  ตันอุดม
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. นางสาวกัญญา  สารีราช
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก้วเพิ่ม
3. เด็กหญิงฐาณิฏา  อินทร์จันทร์
4. เด็กหญิงวิไรพร  คำแก่
5. นางสาวสุธิดา  แก้วแจ่ม
6. นางสาวอรปรียา  ป้องเงิน
 
1. นางเกยูร  สีมา
2. นางสิริกานต์  บุญมี
3. นางเอนกภรณ์  คำมา
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า 1. เด็กหญิงวลัยพร   ฤทธิ์เนติกุล
2. เด็กหญิงวิมลสิริ  แซ่ลี
3. เด็กหญิงศิริทราย   แซ่หว้า
 
1. นายนิยม   จำปาอุ่น
2. นางรุจิเรข   เหมลา
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเวิน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   กองภู่คำ
2. เด็กชายนพรุจ   พุทธาไทย
3. เด็กชายโชคอนันต์   ภาพสิงห์
 
1. นางวันเพ็ญ  ทองหม่อม
2. นางฉวีวรรณ   จันทร์มุข
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คำทูล
2. เด็กหญิงนงเยาว์  กุลสง
3. เด็กหญิงพนมวรรณ  จันทร์นุ่ม
 
1. นายวุฒิ  วัฒนพลาศาสตร์
2. นางดรุณี  วัฒนพลาศาสตร์
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า 1. เด็กหญิงกรรณิกา   รอดภัย
2. เด็กหญิงจิดาภา  มากคำ
3. เด็กหญิงอังคณาธร   ปราพรม
 
1. นายสถิตย์   ฟักฟูม
2. นางสุวรรณี  น้อยวัน
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าบง 1. เด็กหญิงจุฬาเนตร  ดีพรม
2. เด็กหญิงสุนิสา   เมฆพร้อม
3. เด็กหญิงเมสิตา  แก้วอุตสาห์
 
1. นางไพรวรรณ   อุปโคตร
2. นางสังวาล  ใหม่สวัสดิ์
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 1. เด็กหญิงชนาภา  ทัดช่อม่วง
2. เด็กหญิงพิยดา  เลิศลิ้ว
3. เด็กหญิงรุจีรา  กงจีน
 
1. นางสาวพจนีย์  พรหมบุญตา
2. นางอารี  วิเชียรศรี
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังบาล 1. เด็กหญิงปณิตา  จันอาสา
2. เด็กชายศราวุธ  จรเดช
3. เด็กหญิงศิริวรรณภา  บุญเต็ม
 
1. นางพรรณนิภา   คลังภูเขียว
2. นางอัญชลี  เลิศสุวรรณไพศาล
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก (ชุมชนบ้านศรีสะอาด) 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  รุ่งเจริญ
2. เด็กหญิงดวงกมล  แก่นเสาร์
3. เด็กหญิงนฤมล  ศิริ
 
1. นางสาวรพีพรรณ  วันพุธ
2. นางสุมิตรา  เวชเฟื่อง
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด 1. เด็กชายพีรภัทร์  มงคล
2. เด็กชายสมชาย  ชุ่มมะมล
3. เด็กชายสิทธิชาติ  พวงพันธ์
 
1. นางประไพ  สิงห์เวิน
2. นายสุฤทธิ์  คำเครือ
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายวิชยุตม์  บุตรสีภูมิ
2. เด็กหญิงศุภมาส  จันเขียน
3. เด็กหญิงสิริสุข  วันขีด
 
1. นางสาวอมรรัตน์  พุทธสิมมา
2. นางมะลิ  อินทร์พงศ์
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยลาน 1. เด็กหญิงวริศรา  ทิพย์เคลือบ
2. เด็กหญิงสุริสา  ชมชื่น
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  บัวไพริน
 
1. นางรัตนา  เนาว์แก้ว
2. นางดวงสมร  นามวิจิตร
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยลาน 1. เด็กชายพงศกร  ทิพย์เคลือบ
2. เด็กชายสหรัฐ  รือชัย
3. เด็กหญิงโศรยา  นวลปัน
 
1. นางรัตนา  เนาว์แก้ว
2. นางดวงสมร  นามวิจิตร
 
174 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช้างตะลูด 1. เด็กชายภูริภัทร  หาวงศ์
 
1. นางปัทมา  ดวงศรี
 
175 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กหญิงทิราทิพย์  ราชเพียแก้ว
2. เด็กชายธนธฤต  ชุมเสน
3. เด็กชายรัฐภูมิ  ผมงาม
 
1. นางพูลทรัพย์  สิงหกำ
2. นางพรรณภา  พาหา
 
176 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยลาด 1. เด็กหญิงกุลนันท์  คำตื้อ
2. เด็กหญิงนพัชอร  ชูหา
3. เด็กหญิงอัญธิกา  หารคำ
 
1. นางณัฐชริดาวัณ  จันทร์นวม
2. นางสาวจิรัชญา  ขวัญพรม
 
177 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กหญิงพิยดา  อุปเสน
 
1. นางสำเนียง  แก้วเพิ่ม
 
178 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยลาด 1. เด็กชายยุทธนา  พารี
 
1. นางวิภาดา  พรมอินทร์
 
179 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยลาด 1. เด็กชายธนวัฒน์  ขวัญเดิน
 
1. นางวิภาดา  พรมอินทร์
 
180 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว 1. เด็กชายรัตนชัย  ขวัญไร่
 
1. นางมยุรีย์  จันท้าว
 
181 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 1. เด็กหญิงพัชรา  หมวกซา
 
1. นางสาวอุดมรักษ์  คำก่อ
 
182 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า 1. เด็กหญิงณัฐมณฑ์   จิตประสงค์พานิช
 
1. นางสาวลัดดาวรรณ   สิงมิ่ง
 
183 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังรู 1. เด็กชายศิริชัย  พานผง
2. เด็กชายอณาวิน  สุภา
 
1. นางวรรณิกา  ศรียา
2. นางสาวณปภัช  พั้วทา
 
184 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 1. เด็กชายวิษณุ  แซ่หว้า
2. เด็กชายสมเดช  ลีเลิศพัฒนา
 
1. นางสุกัญญา  จันตูม
2. นายรณฤทธิ์  จันตูม
 
185 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 1. เด็กชายสุทธิรัตน์  แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงเจตนิพิฐ  แซ่วื่อ
 
1. นางสาวรัตชกรภัทร์  กองสี
2. นางศิริสุดา  ขันทยศ
 
186 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  แซ่หยาง
2. เด็กชายสิทธิชัย  แซ่หยาง
 
1. นางสาวรัตชกรภัทร์  กองสี
2. นายเอนก  ขันทยศ
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีจันดาธรรม 1. เด็กชายนพวินท์  บัวทุม
 
1. นางจุไรรัตน์  น้อยกรม
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงทิพย์ 1. เด็กชายนัทธพงศ์  สารีพรม
 
1. นางณิชาภัทร  ตะนุชนม์
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช้างตะลูด 1. เด็กชายกันต์ศักดิ์  ศุภลักษณ์
 
1. นางอารมย์  คำสองสี
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยลาด 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ขวัญเดิน
 
1. นางสาวจิรัชญา  ขวัญพรม
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 1. เด็กหญิงกุลกันยา  แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงชนินาถ  แซ่โซ้ง
3. เด็กหญิงธีรนาถ  แซ่เถา
4. เด็กหญิงยุพารัตน์  คีรีวัฒนกุล
5. เด็กหญิงวสิตา  แซ่เฮอ
6. เด็กหญิงสุขใจ  สมคิดวิไล
7. เด็กหญิงสุวนันท์  แซ่สง
 
1. นายณัฐวุฒิ  ก้อนเงิน
2. นางสาวสุดารัตน์  แร่นาค
3. นางบุษบา  แก้วพิลา
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังรู 1. เด็กชายวรายุทธ  ทองศรีจันทร์
 
1. นางอารีย์  ทองคำ
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช้างตะลูด 1. เด็กชายภาสกร  วงค์โสม
 
1. นางสมทรง  แดงด้วง
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่ม) 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  จันธนโรจน์
 
1. นางปิยนาฎ  บุญศรี
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 1. เด็กหญิงมณีวรรณ  แซ่วือ
 
1. นายณัฐวุฒิ  ก้อนเงิน
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 1. เด็กหญิงอภิญญา  วงษ์ศรี
 
1. นาง อมรรัตน์  ล้อมพิทักษ์
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำก้อ 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ชุ่มเย็น
 
1. นางขนิษฐา  อุมาลี
 
198 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 1. เด็กหญิงปรายฟ้า  แซ่ลี
2. เด็กหญิงรติมา  แซ่หว้า
3. เด็กหญิงสมศรี  แซ่หว้า
 
1. นางนุชนารถ  มูลณี
2. นางเภาพร  ภูมนต์
 
199 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยลาด 1. เด็กชายพัชรพล  ขวัญนาง
2. เด็กชายศักดา  เพ็งโข้
3. เด็กชายสิทธิโชค  สิงหเดช
 
1. นางอัมรินทร์  ฐิตวัฒนานนท์
2. นางสาวจิณณพัต  อ่อนสี
 
200 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช้างตะลูด 1. เด็กชายจักรภัทร  เกษทองมา
2. เด็กชายสาริน  จันทร์อุ่น
 
1. นางอารมย์  คำสองสี
2. นางดารินทร์  เขียวทิพย์
 
201 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช้างตะลูด 1. เด็กชายพิชัย  คำรัตน์
2. เด็กชายเจษฎากรณ์  ลึกบุ่ง
 
1. นางสมทรง  แดงด้วง
2. นางดารินทร์  เขียวทิพย์
 
202 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง 1. เด็กหญิงดวงกมล  อ่อนตา
2. เด็กชายธีระพล  ศรีสุนทร
3. เด็กหญิงสุจิตรา  รักก้อน
 
1. นางสาวกชพร   แก้วกิ่งจันทร์
2. นางพัชนีย์  ศรีนุต
 
203 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่ง 1. เด็กชายณภัทร  ปักธงชัย
2. เด็กชายนพดล  เกิดวิชัย
3. เด็กชายภูวดล  เกิดวิชัย
 
1. นางอรวรรณ  โนนคำ
2. นางประคอง  มาสี