เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
6 พ.ย. 2557
7 พ.ย. 2557
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ปฏิทินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  ระดับภาคเหนือและระดับชาติ


smiley เขตพื้นที่โอนข้อมูลให้ระดับภาค  วันที่ 15 กันยายน - 17 พฤศจิกายน 2557
smiley ร.ร. ตรวจสอบ แก้ไข เปลี่ยนตัว นักเรียน ครู วันที่ 18 - 25 พฤศจิกายน 2557
smiley ประกาศรายชื่อผู้แข่งขัน 30 พฤศจิกายน 2557
 smileyพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน ระดับภาค วันที่ 3-12 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป
smiley แข่งขันในระดับภาค วันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2557
 smileyระดับภาคตรวจสอบข้อมูล โอนข้อมูลเข้าระดับชาติ วันที่ 20 - 31 ธันวาคม 2557
smiley ร.ร. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 4 - 9 มกราคม 2558
 smileyแก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 10 - 17 มกราคม 2558
smiley พิมพ์บัตรประจำตัวผู้นักเรียน ระดับชาติ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป
 smileyการแข่งขันระดับชาติ ณ เมืองทองธานี วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2558

 
 

รายการที่มีเอกสารที่จะต้องส่ง ให้ส่งภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 
จำนวน 6 ชุด  นับวันประทับตราไปรษณีย์ เป็นหลัก  ส่งมาที่  สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 1  ถนนยันตรกิจโกศล   ต.ทุ่งกวาว
อ.เมือง  จ. แพร่  54000  หากไม่ส่งตามกำหนด  ไม่อนุญาตให้เข้าร่วมแข่งขัน
ในวันแข่งขันจริง (ให้วงเล็บมุมซองว่าการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ .......)

 รายการแข่งขันที่ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องส่งเอกสารหรือผลงานล่วงหน้า

1. การประกวดภาพยนต์สั้น  ส่ง DVD บันทึกผลงานภาพยนต์สั้น และบทภาพยนต์
2. ละครประวัติศาสตร์ ส่งเค้าโครงเรื่องและขอบข่ายการดำเนินเรื่อง
3. โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ส่งรายงานโครงงาน
4. โครงงานคณิตศาสตร์ ส่งรายงานโครงงาน
5. โครงงานวิทยาศาสตร์  ส่งรายงานโครงงาน
6. กิจกรรมสภานักเรียน ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง3 ปี
7. กิจกรรมนักเรียนเพื่อที่ปรึกษา Y.C ส่งเอกสารประกอบกิจกรรมตามเกณฑ์ 

 
 

ประกาศผลการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน    ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2557

              enlightened ขอให้โรงเรียนทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2557  ได้ตรวจสอบผลการแข่งขัน และชื่อ - สกุล ของนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน  ถ้าติดปัญหา เปลี่ยนแปลง หรือ แก้ไข ขอให้โรงเรียนประสานโดยตรงได้ที่ ศน. พัชรินทร์ วาวงศ์มูล 080-1674356 หรือ line : at9686  

               enlightenedโรงเรียนสามารถพิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน ระบบจะเปิดให้พิมพ์ ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป  และเมื่อตรวจสอบความเรียบร้อยแล้วทางสำนักงานเขต จะต้องนำข้อมูลทั้งหมด upload ไปที่เว็ปภาคเหนือ จังหวัดแพร่  ในวันที่  15  พ.ย. 2557  ดังนั้นเพื่อความเรียบร้อยขอให้ท่านได้รีบดำเนินการในการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยน                

 
 

ประชาสัมพันธ์ สถานที่พัก

โรงเรียนที่เป็นตัวแทนในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ทุกกิจกรรมการแข่งขัน เพื่อเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาค ณ จังหวัดแพร่  ในเรื่อง ที่พักสำหรับนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน ในการเข้าแข่งขัน ทางสำนักงานเขตพื้นที่ได้แจ้งเป็นหนังสือไปที่โรงเรียน ในวันที่  5  ตุลาคม  2557   โดยมีข้อมูล สถานที่พัก บ้านโฮมสเตย์ โรงแรม โรงเรียน วัด เพื่อให้โรงเรียนได้จองที่พัก ด้วยตนเอง ในการเข้าร่วมงานและเข้าแข่งขัน ในระดับภาค ณ จังหวัดแพร่

 
 

ลำดับการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557

smileyสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3   ลำดับที่  17  ทุกรายการแข่งขันyes

 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 
 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
 
คลิกดาวน์โหลด

 
 

สูจิบัตร งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
คลิกดาวน์โหลด

 

 
 

ปฏิทินการจัดงานศิลปหัตถรรมนักเรียน ครั้งที่  64 ปีการศึกษา 2557  ระดับภาคเหนือ 
โอนฐานข้อมูลรายชื่อตัวแทนของเขตพื้นที่เข้าแข่งขันระดับภาควันที่ 1 ก.ย. ถึง 15 พ.ย. 57
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค วันที่ 3 - 12 ธันวาคม 2557
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียนระดับภาค วันที่ 18-25 พฤศจิกายน 2557
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  64  ระดับภาคเหนือ  ปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดแพร่ 17-19 ธ.ค. 57
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  64 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2557 ณ เมืองทองธานี 17-19 ก.พ. 58 

 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

ประกาศ การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
Download กติกาหุ่นยนต์ผสม และไฟล์สนามการแข่งขันหุ่นยนต์
การเตรียมการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68
ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
ตัวแบ่งคั่น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 และ68
แบบแสดงความคิดเห็นต่อการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
แผนผังห้องแข่งขัน โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร (แก้ไข)
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 219
จำนวนทีม 766
จำนวนนักเรียน 2,107
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,285
จำนวนกรรมการ 1,036
ครู+นักเรียน 3,392
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,428
ประกาศผลแล้ว 214/258 (82.95%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 1
เมื่อวาน 7
สัปดาห์นี้ 12
สัปดาห์ที่แล้ว 49
เดือนนี้ 100
เดือนที่แล้ว 146
ปีนี้ 2,154
ทั้งหมด 116,389