หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-pnb3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางกานดา วงษ์กษัตริย์โรงเรียนบ้านตะกรุดหินประธานกรรมการ
2. นางสาวเกษมศรี จันทร์โทโรงเรียนบ้านนาตะกุดกรรมการ
3. นางเบญจมาศ ทอนแสงโรงเรียนบ้านท่าด้วงกรรมการ
4. นางนาฏลดา ทองถ่ายโรงเรียนบ้านแสงมณีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางมนฑกาญจน์ ธาราสุขโรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทรประธานกรรมการ
2. นายทองพูน ดีนอกโรงเรียนบ้านเนินคนธากรรมการ
3. นางเฉิดฉาย นาราษฎร์โรงเรียนบ้านซับไม้แดงกรรมการ
4. นางโชติกานต์ จีบแก้วโรงเรียนบ้านเนินคนธากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางสาวอุทัย ช่างทำร่องโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางบุญเรือน สุทธิสุขโรงเรียนบ้านตะกุดไผ่กรรมการ
3. นางสาวพรรณธิวา จุติรักษ์โรงเรียนบ้านบึงนาจานกรรมการ
4. นางสาวอรัญญา อาจสามารถโรงเรียนบ้านราหุลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางญาณิน ดอนไสวโรงเรียนบ้านตีบใต้ประธานกรรมการ
2. นางยุพา แสงปานแก้วโรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)กรรมการ
3. นางศิริรัตน์ มาเนียมโรงเรียนบ้านไร่ตาพุฒกรรมการ
4. นางไพเราะ ทองใบโรงเรียนอนุบาลบึงสามพันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางสาวราศรี ชมภูมิ่งโรงเรียนบ้านหนองพลวงประธานกรรมการ
2. นางประกอบแก้ว ชาติมนตรีโรงเรียนบ้านวังท่าดีกรรมการ
3. นางปราณี งามเลิศโรงเรียนบ้านหนองสรวงกรรมการ
4. นางวรรณดี พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านพุขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางศิริญญา ถาวรกูลโรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางอำไพ บุญอ้อยโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุลกรรมการ
3. นางจันทนา อบอายโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมกรรมการ
4. นางพรทิพย์ แจ่มหอมโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางบุญชู คะกรุดสงฆ์โรงเรียนบ้านโคกรังน้อยประธานกรรมการ
2. นางชุติมณฑน์ กระจ่างพันธ์โรงเรียนบ้านน้ำร้อนกรรมการ
3. นางลักขณาภรณ์ โตแย้มโรงเรียนอนุบาลบึงสามพันกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี พรมเล็กโรงเรียนบ้านซับชมภูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสาววันเพ็ญ ชัยสุวรรณดุสิตโรงเรียนบ้านกม.35ประธานกรรมการ
2. นางอรณิชา ศรีไพรโรงเรียนบ้านวังขอนกรรมการ
3. นางดวงใจ เพ็งโตวงษ์โรงเรียนบ้านแก่งหินปูนกรรมการ
4. นางสิริกร เด่นดวงโรงเรียนบ้านซับบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางจินตนา ปัญญาฤทธิ์โรงเรียนบ้านซับเกษตรประธานกรรมการ
2. นางสุชีรา พรหมวงษ์โรงเรียนบ้านบ่อไทยกรรมการ
3. นางพรรณี แสงบุญโรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพงกรรมการ
4. นางจันทรา ม่านทองโรงเรียนบ้านบ่อรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ บุญจงโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงประธานกรรมการ
2. นางสมหวัง แก้วสุกใสโรงเรียนบ้านกม.35กรรมการ
3. นางเบ็ญจา ศรสาลีโรงเรียนบ้านบ่อรังกรรมการ
4. นางสาวกันยารัตน์ แช่มเดชโรงเรียนบ้านเนินถาวรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นางสาวทองอุไร บุญญฤทธิ์พูลศิริโรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)ประธานกรรมการ
2. นางสงบพิน ศาลศาลาโรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรี วิเชียรบุรีกรรมการ
3. นางอุไร บังภาเรืองโรงเรียนบ้านซับบอนกรรมการ
4. นางชลนีย์ กงถันโรงเรียนบ้านบ่อไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางสมพิน แก้วจันทร์โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวางประธานกรรมการ
2. นางสาวอุทิศ บุญมีโรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญกรรมการ
3. นางปารีณา กะตะศิลาโรงเรียนบ้านพุขามกรรมการ
4. นางวันดี มามีโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาดกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางสาวจารุนันท์ ขวัญแน่นโรงเรียนบ้านซับตะแบกประธานกรรมการ
2. นายณชพล พันธ์ไธสงโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
3. นางกันยารัตน์ รอดทิมโรงเรียนวัดเขาเจริญธรรมกรรมการ
4. นายกิตติเทพ ลิ้มเจียมรังษีโรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายเด่นดวง เต่าเถื่อนโรงเรียนบ้านแควป่าสักประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนา ศุขกลิ่นโรงเรียนชุมชนบ้านพุเตยกรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา สุรียประภาโรงเรียนบ้านราหุลกรรมการ
4. นายสุนทร คุณดีโรงเรียนบ้านซับชมภูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางกรรณิกา อินทรจักร์โรงเรียนอนุบาลบึงสามพันประธานกรรมการ
2. นางสมพร ไสยนารถโรงเรียนบ้านกม.35กรรมการ
3. นายณรงค์ ศรสาลีโรงเรียนบ้านบ่อรังกรรมการ
4. นางสาวกาญจนา จันทร์มงคลโรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางษมากร บัวหอมโรงเรียนบ้านกม.35ประธานกรรมการ
2. นายสามารถ ใจกล้าโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยกรรมการ
3. นายณรงค์ นฤภัยโรงเรียนบ้านหนองบัวขาวกรรมการ
4. นางสาวิตรี ศรีมาดีโรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางอรทัย คุ้มทรัพย์โรงเรียนบ้านบึงนาจานประธานกรรมการ
2. นายอุดมทรัพย์ วงษ์ตาโรงเรียนบ้านหนองโป่งกรรมการ
3. นายวิฑูรย์ พลแสนโรงเรียนบ้านพญาวังกรรมการ
4. นางสาวสุพรรษา ธรรมสโรชโรงเรียนบ้านคลองกระโบนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางสาวภัสส์ศา บุญมีโรงเรียนบ้านกองทูลประธานกรรมการ
2. นางสาวมาลินี สุขหาโรงเรียนบ้านโคกสำราญกรรมการ
3. นางเตือนใจ ตะกรุดโฉมโรงเรียนบ้านท่าไม้ทองกรรมการ
4. นางศรีวัน ศรีพลังโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ ปานผาโรงเรียนบ้านนาไร่เดียวประธานกรรมการ
2. นายกิตติธัธ วงษ์เคี่ยมโรงเรียนบ้านนาตะกุดกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ แก้วยมโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวางกรรมการ
4. นางนันทพร ลำไยโรงเรียนบ้านวังไลย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางสาวบุญช่วย หงษ์บุญมีโรงเรียนอนุบาลบึงสามพันประธานกรรมการ
2. นางสาวปัทมา ชังคะนารถโรงเรียนบ้านนาทุ่งกรรมการ
3. นายจินดา พุ่มสกุลโรงเรียนบ้านหนองย่างทอยกรรมการ
4. นางสมหมาย แพงวาปีโรงเรียนชุมชนบ้านพุเตยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายศุภยุทธ สอนเครือโรงเรียนบ้านซับไม้แดงประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญช่วย ภักดีโรงเรียนบ้านรวมทรัพย์กรรมการ
3. นายสุทัศน์ ดาราวงศ์โรงเรียนบ้านป่าคายกรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ คำสุ่มโรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางสุนิตย์ บัวทองโรงเรียนบ้านเข็มทองประธานกรรมการ
2. นางวชิราภรณ์ คำพิฑูรย์โรงเรียนบ้านเนินคนธากรรมการ
3. นายสันติ หวานฉ่ำโรงเรียนศรีมงคลกรรมการ
4. นายเฉลิมเกียรติ สกุลด่านโรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายประดิษฐ์ หงษ์โม่โรงเรียนบ้านเนินคนธาประธานกรรมการ
2. นางพรทิพา เพ็งหมูโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุลกรรมการ
3. นางสาวสำอาง กาแฟโรงเรียนบ้านนาสวรรค์กรรมการ
4. นายอนนท์ เอี่ยมกระจ่างโรงเรียนบ้านโคกสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายวันชัย โกมารโรงเรียนบ้านราหุลประธานกรรมการ
2. นางสาวอุบล รอดทิมโรงเรียนบ้านกม.35กรรมการ
3. นางนันทพร ไมตระรัตน์โรงเรียนบ้านสระกรวดกรรมการ
4. นางสาวเกษณีย์ ดำรงพานิชชัยโรงเรียนบ้านเข็มทองกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางปิยะวรรณ เชิญทองโรงเรียนบ้านโคกปรือประธานกรรมการ
2. นางสุทฤศยา จันทร์เวียงโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่กรรมการ
3. นางประชารักษ์ ศรีบรรเทาโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุลกรรมการ
4. นางเสาวลักษณ์ อินทร์ปรุงโรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุวิทร์ ศรีบัวรินทร์โรงเรียนบ้านวังขอนประธานกรรมการ
2. นางสาวหทัยรัตน์ ใจแพงโรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
3. นางสุจิรา วิไลลักษณ์โรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์กรรมการ
4. นายนิคม เพชระบูรณินโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางสาวนันทพร บุญปันโรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญประธานกรรมการ
2. นางกานติญา ดวงงาโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
3. นางสาวชลธิชา ทองหมู่โรงเรียนบ้านวังลึกกรรมการ
4. นายนิรุต พรมศักดิ์โรงเรียนบ้านปางยางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางปิยวรรณ บัวสุวรรณผอ.โรงเรียนบ้านท่าไม้ทองประธานกรรมการ
2. นางสาวศรัญญา คงวราคมโรงเรียนบ้านเขาพลวงกรรมการ
3. นางสาวทวีทรัพย์ โพธิสมภารโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นายคำสิงห์ ภูเยี่ยมจิตโรงเรียนบ้านคลองทรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายอัครวิชช์ เชิญทองโรงเรียนบ้านบุมะกรูดประธานกรรมการ
2. นางจันทร์ฉาย ชัยพิเดชโรงเรียนบ้านโคกเจริญกรรมการ
3. นางสมใจ สอนเครือโรงเรียนอนุบาลบึงสามพันกรรมการ
4. นางชุลี เกษสาครโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายทินกร จันทร์เกตุโรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทรประธานกรรมการ
2. นายจำลักษณ์ เพชรน่าชมโรงเรียนบ้านบ่อรังกรรมการ
3. นางเพ็ญรุ่ง ปัญญาอินทร์โรงเรียนบ้านกม.35กรรมการ
4. นางสาวเพียงกมล ภาพสิงห์โรงเรียนอนุบาลบึงสามพันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางเพ็ญศรี ประจันตะเสนโรงเรียนอนุบาลบึงสามพันประธานกรรมการ
2. นางสาวนภาวัลย์ ไชยบำรุงโรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐีกรรมการ
3. นางปิณิดา ถาโคตรจันทร์โรงเรียนบ้านเข็มทองกรรมการ
4. นางสาวภัชณภา ดามาพงษ์โรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวจารุณี บุตรพรมโรงเรียนบ้านปากตกประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐรินทร์ จันทร์ทิพย์โรงเรียนบ้านซับชมภูกรรมการ
3. นางสาวสิรีกานต์ สาริกาโรงเรียนบ้านคลองดู่กรรมการ
4. นางสาวมณีรัตน์ กุลวงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายวัชรินทร์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านท่าแดงประธานกรรมการ
2. นางพูนศิริ ศรีโพธิ์เผือกโรงเรียนบ้านลำตะคร้อกรรมการ
3. นายชัยรัตน์ ช้างทองโรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์กรรมการ
4. นางเยาวลักษ์ บัวขาวสุทธิกุลโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสำเนียง พุทธาโรงเรียนบ้านซับไม้แดงประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศิริ อาจจุฬาโรงเรียนบ้านวังไผ่กรรมการ
3. นายจงรัก จันคณาโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
4. นางญาณิกา แสงทองโรงเรียนบ้านหนองย่างทอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายมาโนชย์ ทองยิ้มโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร สิงห์พลับโรงเรียนบ้านสระกรวดกรรมการ
3. นายเมืองทอง จงวัฒนารักษ์โรงเรียนโคกสะอาดกรรมการ
4. นายพิสิษฐ์ ตะกรุดแก้วโรงเรียนบ้านโคกปรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายมาโนชย์ ทองยิ้มโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร สิงห์พลับโรงเรียนบ้านสระกรวดกรรมการ
3. นายเมืองทอง จงวัฒนารักษ์โรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
4. นายมงคล ปิดจัตุรัสโรงเรียนบ้านโคกปรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายมาโนชย์ ทองยิ้มโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร สิงห์พลับโรงเรียนบ้านสระกรวดกรรมการ
3. นายเมืองทอง จงวัฒนารักษ์โรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
4. นายมงคล ปิดจัตุรัสโรงเรียนบ้านโคกปรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายวุทธิ์ ดีอุดมโรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ประธานกรรมการ
2. นายมนัส เพ็งหมูโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุลกรรมการ
3. นางญาณิกา แสงทองโรงเรียนบ้านหนองย่างทอยกรรมการ
4. นายพรมเมศร์ โดนดาโรงเรียนบ้านหนองบัวขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายวุทธิ์ ดีอุดมโรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์กรรมการ
2. นายมนัส เพ็งหมูโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุลกรรมการ
3. นางญาณิกา แสงทองโรงเรียนบ้านหนองย่างทอยกรรมการ
4. นายพรมเมศร์ โดนดาโรงเรียนบ้านหนองบัวขาวกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายบุุญธรรม วรรณภักตร์โรงเรียนบ้านกม.35ประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา แก้วนิ่มโรงเรียนบ้านเขาคลังกรรมการ
3. นางวิจิตรา พันโสดาโรงเรียนบ้านถ้ำมงคลชัยกรรมการ
4. นายสมศักย์ ดีแป้นโรงเรียนบ้านเขาพลวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายบุญธรรม วรรณภักตร์โรงเรียนบ้านกม.35ประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา แก้วนิ่มโรงเรียนบ้านเขาคลังกรรมการ
3. นางวิจิตรา พันโสดาโรงเรียนบ้านถ้ำมงคลชัยกรรมการ
4. นายสมศักย์ ดีแป้นโรงเรียนบ้านหนองพลวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายเหรียญ บุญสินโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางช่อทิพย์ สนโตแจ้งโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
3. นายวันชัย เมฆพัฒโรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรี วิเชียรบุรีกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร สิทธิโรงเรียนบ้านซับชมภูกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายมานะ จันทร์รักษาโรงเรียนบ้านหนองสรวงประธานกรรมการ
2. นางจันทิรา ประจักษ์รัตนกิจโรงเรียนบ้านพุขามกรรมการ
3. นางสาวยุภา ฟักทองโรงเรียนศิริรัตน์วิทยากรรมการ
4. นางธราภรณ์ สียับโรงเรียนบ้านไร่เหนือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางดารารัศมี ชมภูทวีปโรงเรียนบ้านซับสำราญเหนือประธานกรรมการ
2. นายฉบับ ฟองจางวาโรงเรียนบ้านลำพาดกรรมการ
3. นายอภิสิทธิ์ ทัพงามโรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์กรรมการ
4. นางอาพรรัตน์ ศรีอุดรโรงเรียนบ้านบึงสามพันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางยุพิน ทองหล่อโรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)ประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศนีย์ ช่างทำร่องโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่กรรมการ
3. นางเจนจิรา พั้วป้องโรงเรียนบ้านวังไลย์กรรมการ
4. นางทิสา ไคลมีโรงเรียนบ้านรวมทรัพย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางสาวสุวรรณี สิงห์ช่างชัยโรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรงประธานกรรมการ
2. นายศุภนัฎฐ์ ชุ่มสุวรรณชัยโรงเรียนบ้านเขาพลวงกรรมการ
3. นายสมนึก มีสุขโรงเรียนบ้านเนินพัฒนากรรมการ
4. นางสาวณัฐกฤตา จินตภูมิโรงเรียนบ้านโคกตะขบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายชัยณรงค์ ก้อนวิมลโรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ ธรรมมังโรงเรียนบ้านหนองบัวทองกรรมการ
3. นางปัทมา สาริกาโรงเรียนบ้านทรัพย์เกษตรกรรมการ
4. นายวรพจน์ พร้อมสุขโรงเรียนบ้านนาทุ่งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางประภัสสร มีชาญเชี่ยวรองผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุลประธานกรรมการ
2. นางรัศมี บุญเกิดโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ ฉิมจีนโรงเรียนบ้านโคกสำราญกรรมการ
4. นางภาวนา ทวีประดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายอนุโพธ ศรีโพธิ์เผือกโรงเรียนบ้านลำตะคร้อประธานกรรมการ
2. นางลำใย คุ้มสิงสันโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
3. นางสาวเฉลา จันทร์แสงโรงเรียนบ้านปางยางกรรมการ
4. นางธนวรรณ จิรวัฒน์โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางยุวดี เกียนแกล้งโรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ประธานกรรมการ
2. นางเกษกาญจน์ ยืนสุขโรงเรียนบ้านหนองสรวงกรรมการ
3. นางพิสมัย ถาวรกูลโรงเรียนรัฐประชานุสรณ์กรรมการ
4. นายสงกรานต์ รัศมีจันทร์โรงเรียนบ้านตีบใต้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางภัสพร พุ่มวรรณแสงโรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ หล่อสุวรรณโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
3. นายเสงี่ยม ศรีไพรโรงเรียนบ้านศรีเทพน้อยกรรมการ
4. นายเกรียงไกร กันพระยาโรงเรียนบ้านน้ำร้อนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางภัทรฤทัย ตะกรุดสงฆ์โรงเรียนบ้านหนองบัวขาวประธานกรรมการ
2. นางภัสพร พุ่มวรรณแสงโรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญกรรมการ
3. นางสาวละเมียด ขวัญแน่นโรงเรียนบ้านปางยางกรรมการ
4. นางเนียมสวาท ไพรสิงห์โรงเรียนบ้านโคกตะขบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางลัดดา สิงห์แก้วโรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)ประธานกรรมการ
2. นางขันทอง บุญก่อนโรงเรียนบ้านโคกสำราญกรรมการ
3. นางวันนา สุวรรณรังษีโรงเรียนอนุบาลบึงสามพันกรรมการ
4. นางสาวรฐา วัฒนชานนท์โรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางพรหมภัสสร กอนวิเชียรโรงเรียนบ้านโคกหินประธานกรรมการ
2. นางขันทอง บุญก่อนโรงเรียนบ้านโคกสำราญกรรมการ
3. นางวันนา สุวรรณรังษีโรงเรียนอนุบาลบึงสามพันกรรมการ
4. นางสาวรฐา วัฒนชานนท์โรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางพยอม ศรีนอกโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงประธานกรรมการ
2. นางสาวอริศรา ใหม่จันทร์โรงเรียนบ้านเพชรละครกรรมการ
3. นางนิชรา เกษประดิษฐ์โรงเรียนบ้านบึงนาจานกรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ น้อยนาคโรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ โพธิสารโรงเรียนบ้านนาสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางณัฐรี รัศมีจันทร์โรงเรียนบ้านตีบใต้กรรมการ
3. นางสุวรรณา ทองทุมโรงเรียนบ้านราหุลกรรมการ
4. นางสาวณปภัช ตรีเนตรโรงเรียนบ้านหนองไม้สอกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายวิเชียร วรฉายสมบัติโรงเรียนบ้านคลองตะพานหินประธานกรรมการ
2. นางไข่มุก ทองสุพรรณโรงเรียนบ้านรังย้อยกรรมการ
3. นายบุญส่ง ยิ้มสว่างโรงเรียนบ้านฟุบสะแกกรรมการ
4. นางประชิด ฟักจัตุรัสโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นางสุดาวัลย์ ทองเถื่อนโรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญประธานกรรมการ
2. นายมนตรี ปากเพราะโรงเรียนบ้านปากตกกรรมการ
3. นายคำรณ ฤาชาโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยกรรมการ
4. นางศรีสวัสดิ์ บุญนิลโรงเรียนบ้านบ่อรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายอนันต์ ธิกะโรงเรียนโรงเรียนบ้านบัววัฒนาประธานกรรมการ
2. นายสิทธิโชค แป้นจันทร์โรงเรียนบ้านวังขอนกรรมการ
3. นายสาคร ทองจันทนามโรงเรียนบ้านวังใหญ่กรรมการ
4. นายไสว ชาญบรรพตโรงเรียนบ้านลำตะคร้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายนิกร คงสอนโรงเรียนอนุบาลพร้อมจิตประธานกรรมการ
2. นางกมล เกิดผลโรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์กรรมการ
3. นางปราณี ไผ่พงเจริญโรงเรียนบ้านบึงนาจานกรรมการ
4. นายสมนึก พรามจร แพงวาปีโรงเรียนบ้านหนองบัวขาวกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายนาทพงษ์ วงษ์พิทักษ์โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรี วิเชียรบุรีประธานกรรมการ
2. นายประธาน ยศรุ่งเรืองโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุลกรรมการ
3. นายชาญชัย หนูเมืองโรงเรียนบ้านไทรทอง(หนองไผ่)กรรมการ
4. นายสุพจน์ จำเนียรโรงเรียนบ้านนาสนุ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นางแสงจันทร์ สืบสุนทรโรงเรียนบ้านศรีเทพน้อยประธานกรรมการ
2. นางวนิดา สิงห์ช่างชัยโรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรงกรรมการ
3. นายวิรัชร์ ศรีโมราโรงเรียนอนุบาลบึงสามพันกรรมการ
4. นายสัมฤทธิ์ วนาวัลย์โรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางวลัยรัตน์ สุนทรพิพัฒน์กุลโรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ประธานกรรมการ
2. นายคมกฤช พากเพียรโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยกรรมการ
3. นายวรวัฒน์ ทะบรรหารโรงเรียนบ้านหนองบัวขาวกรรมการ
4. นางสาวนภาพร มีวิรัตน์โรงเรียนบ้านเขาพลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายสันติ อบอายโรงเรียนบ้านท่าแดงประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุณี กงยนต์โรงเรียนบ้านสันเจริญกรรมการ
3. นางวาสนา สังขกรณ์โรงเรียนด่านไทรสามัคคีกรรมการ
4. นางบุณยาพร อุดมพงษ์โรงเรียนบ้านเข็มทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายวิชัย ศรีไพรโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางกำไล แก้วกันโรงเรียนบ้านคลองบงกรรมการ
3. นายเสงี่ยม จันโทโรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้กรรมการ
4. นายมนตรี เกตุถาวรโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางจันทร์แดง สุขศิริโรงเรียนบ้านสระประดู่ประธานกรรมการ
2. นายนิเวศน์ วันทองโรงเรียนบ้านคลองดู่กรรมการ
3. นายวิชัย แก้วสุขศรีโรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
4. นายไพบูลย์ ทองโคตรโรงเรียนบ้านนาทุ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายเอนก แนวโนนทันโรงเรียนบ้านซับตะเคียนทองประธานกรรมการ
2. นายนิคม อ่อนศรีโรงเรียนบ้านศรีมงคลกรรมการ
3. นางพิณทิพย์ พุ่มสกุลโรงเรียนบ้านหนองย่างทอยกรรมการ
4. นายประจักษ์ อินทรพงษ์มีชัยโรงเรียนบ้านรวมทรัพย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ ทองทุมโรงเรียนบ้านหนองแจงประธานกรรมการ
2. นางสาวสรัลชนา จันทวงศ์โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่กรรมการ
3. นางวณิชชา พลขันธ์โรงเรียนวัลลภานุสรณ์กรรมการ
4. นายรักษพล ธาราสุขโรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางสมคิด สกุลด่านโรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)ประธานกรรมการ
2. นางทับทิม พุ้ยชัยโรงเรียนอนุบาลกาญจนาวิทยากรรมการ
3. นางนุชรี คำยี่โรงเรียนบ้านท่าแดงกรรมการ
4. นางสายฝน โกหนองแวงโรงเรียนวัดซับบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางสุนีย์ โมรารายโรงเรียนบ้านซับไม้แดงประธานกรรมการ
2. นางอุไรลักษณ์ สร้อยฟ้าโรงเรียนบ้านวังขามกรรมการ
3. นายบุญยิ่ง กฤษวงษ์โรงเรียนบ้านวังไผ่กรรมการ
4. นางพิมพ์ภัทรา ธนาจริระไพศาลโรงเรียนบ้านกม.35กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายประทุม สีดีโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาดประธานกรรมการ
2. นายมาณิตย์ โปรเฑียรณ์โรงเรียนบ้านพญาวังกรรมการ
3. นายศักดิ์ชัย เพ็ญธิสารรองผอ.โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้กรรมการ
4. นางพรทนา หนูแสงโรงเรียนรัฐประชานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายศุภชัย อ่องละออโรงเรียนบ้านบ่อไทยประธานกรรมการ
2. นายประยงค์ เหลี่ยมมะลังโรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรงกรรมการ
3. นางศิริสมบัติ ดอกผึ้งโรงเรียนสมอทอดศึกษากรรมการ
4. นางศรีแพรว คำเผี่ยนโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายสมชัย แสงลาโรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐีประธานกรรมการ
2. นายสมจิต คล้ำวิลัยโรงเรียนบ้านน้ำร้อนกรรมการ
3. นายศุภชัย เที่ยงมากโรงเรียนบ้านเนินพัฒนากรรมการ
4. นางวิไลลักษณ์ อยู่สุขโรงเรียนบ้านซับไม้แดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายจำเนียร ปัญญาแก้วโรงเรียนวัดเขาเจริญธรรมประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ ตะกรุดโฉมโรงเรียนบ้านท่าไม้ทองกรรมการ
3. นายไพโรจน์ อินทร์บุหรั่นโรงเรียนบ้านแก่งหินปูนกรรมการ
4. นายเสงี่ยม จันโทโรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้กรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายสุรศรี พุ่มบัวโรงเรียนบ้านคลองทรายประธานกรรมการ
2. นางวันแรม ยอดแสงโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
3. นายสุพจน์ จำเนียรโรงเรียนบ้านนาสนุ่นกรรมการ
4. นางสมปอง สุขเกษมโรงเรียนบ้านลำพาดกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวคีตาภัตร นาควันดีโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายฉัตรจิระ สิงห์ลอผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
4. นายเฉลย เปรมฤทัยผู้เชี่ยวชาญด้านคนตรีไทยกรรมการ
5. นายจินดา จิ๋ววิเศษโรงเรียนวังพิกุลวิทยาคมกรรมการ
6. นางไพวัล เทียนศรีโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็กกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวคีตาภัทร นาควันดีโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายฉัตรจิระ สิงห์ลอผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
4. นายเฉลย เปรมฤทัยผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
5. นายจินดา จิ๋ววิเศษโรงเรียนวังพิกุลวิทยากรรมการ
6. นางไพวัล เทียนศรีโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็กกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวคีตาภัทร นาควันดีโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายฉัตรจิระ สิงห์ลอผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
4. นายเฉลย เปรมฤทัยผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
5. นายจินดา จิ๋ววิเศษโรงเรียนวังพิกุลวิทยาคมกรรมการ
6. นายไพวัล เทียนศรีโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็กกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายช่่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวคีตาภัทร นาควันดีโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายฉัตรจิระ สิงห์ลอผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
4. นายเฉลย เปรมฤทัยผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
5. นายจินดา จิ๋ววิเศษโรงเรียนวังพิกุลวิทยาคมกรรมการ
6. นางไพวัล เทียนศรีโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็กกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวคีตาภัทร นาควันดีโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายฉัตรจิระ สิงห์ลอผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
4. นายเฉลย เปรมฤทัยผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีกรรมการ
5. นายจินดา จิ๋ววิเศษโรงเรียนวังพิกุลวิทยาคมกรรมการ
6. นายไพวัล เทียนศรีโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็กกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์และคณะประธานกรรมการ
2. นางสาวคีตาภัทร นาควันดีโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายฉัตรจิระ สิงห์ลอผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
4. นายเฉลย เปรมฤทัยผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
5. นายจินดา จิ๋ววิเศษโรงเรียนวังพิกุลวิทยากรรมการ
6. นางไพวัล เทียนศรีโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็กกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวคีตาภัทร นาควันดีโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายฉัตรจิระ สิงห์ลอผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
4. นายเฉลย เปรมฤทัยผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
5. นายจินดา จิ๋ววิเศษโรงเรียนวังพิกุลวิทยาคมกรรมการ
6. นางไพวัล เทียนศรีโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็กกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวคีตาภัทร นาควันดีโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายฉัตรจิระ สิงห์ลอผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
4. นายเฉลย เปรมฤทัยผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
5. นายจินดา จิ๋ววิเศษผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
6. นางไพวัล เทียนศรีโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็กกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์และคณะประธานกรรมการ
2. นางสาวคีตาภัทร นาควันดีโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายฉัตรจิระ สิงห์ลอผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
4. นายเฉลย เปนมฤทัยผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
5. นายจินดา จิ๋ววิเศษโรงเรียนวังพิุกุลวิทยากรรมการ
6. นางไพวัล เทียนศรีโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็กกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์และคณะประธานกรรมการ
2. นางสาวคีตาภัทร นาควันดีโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายฉัตรจิระ สิงห์ลอผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
4. นายเฉลย เปรมฤทัยผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
5. นายจินดา จิ๋ววิเศษโรงเรียนวังพิกุลวิทยากรรมการ
6. นางไพวัล เทียนศรีโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็กกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์และคณะประธานกรรมการ
2. นางสาวคีตาภัทร นาควัีนดีโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายฉัตรจิระ สิงห์ลอผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
4. นายเฉลย เปรมฤทัยผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
5. นายจินดา จิ๋ววิเศษโรงเรียนวังพิกุลวิทยากรรมการ
6. นางไพวัล เทียนศรีโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็กกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์และคณะประธานกรรมการ
2. นายคีตาภัทร นาควันดีโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายฉัตรจิระ สิงห์ลอผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
4. นายเฉลย เปรมฤทัยผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
5. นายจินดา จิ๋ววิเศษโรงเรียนวังพิกุลวิทยากรรมการ
6. นางไพวัล เทียนศรีโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็กกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวคีตาภัทร นาควันดีโรงเรียนอนุบาลบึงสามพันกรรมการ
3. นายฉัตรจิระ สิงห์ลอผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
4. นายเฉลิม เปรมฤทัยผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
5. นายจินดา จิ๋ววิเศษโรงเรียนวังพิกุลวิทยากรรมการ
6. นางไพวัล เทียนศรีโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็กกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวคีตาภัทร นาควันดีโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายฉัตรจิระ สิงห์ลอผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
4. นายเฉลย เปรมฤทัยผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
5. นายจินดา จิ๋ววิเศษโรงเรียนวังพิกุลวิทยากรรมการ
6. นางไพวัล เทียนศรีโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็กกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวคีตาภัทร นาควันดีโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายฉัตรจิระ สืงห์ลอผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
4. นายเฉลย เปรมฤทัยผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
5. นายจินดา จิ๋ววิเศษโรงเรียนวังพิกุลวิทยาคมกรรมการ
6. นางไพวัล เทียนศรีโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็กกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวคีตาภัทร นาควันดีโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายฉัตรจิระ สิงห์ลอผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
4. นายเฉลย เปรมฤทัยผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
5. นายจินดา จิ๋ววืเศษโรงเรียนวังพิกุลวิทยาคมกรรมการ
6. นางไพวัล เทียนศรีโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็กกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวคีตาภัทร นาควันดีโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายฉัตรจิระ สิงห์ลอผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
4. นายเฉลย เปรมฤทัยผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
5. นายจินดา จิ๋ววิเศษโรงเรียนวังพิกุลวิทยาคมกรรมการ
6. นางไพวัล เทียนศรีโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็กกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวคีตาภัทร นาควันดีโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายฉัตรจิระ สิงห์ลอผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
4. นายเฉลย เปรมฤทัยผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
5. นายจินดา จิ๋ววิเศษโรงเรียนวังพิกุลวิทยาคมกรรมการ
6. นางไพวัล เทียนศรีโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็กกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวคีตาภัทร นาควันดีโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายฉัตรจิระ สิงห์ลอผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
4. นายเฉลย เปรมฤทัยผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
5. นายจินดา จิ๋ววิเศษโรงเรียนวังพิกุลวิทยาคมกรรมการ
6. นางไพวัล เทียนศรีโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็กกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวคีตาภัทร นาควันดีโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายฉัตรจิระ สิงห์ลอผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
4. นายเฉลย เปรมฤทัยผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
5. นายจินดา จิ๋ววิเศษโรงเรียนวังพิกุลวิทยากรรมการ
6. นางไพวัล เทียนศรีโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็กกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
1. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวคีตาภัทร นาควันดีโรงเรียนอนุบาลเพรบูรณ์กรรมการ
3. นายฉัตรจิระ สิงห์ลอผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
4. นายเฉลย เปรมฤทัยผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
5. นายจินดา จิ๋ววิเศษโรงเรียนวังพิกุลวิทยาคมกรรมการ
6. นางไพวัล เทียนศรีโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็กกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
1. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวคีตาภัทร นาควันดีโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ฺกรรมการ
3. นายฉัตรจิระ สิงห์ลอผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
4. นายเฉลย เปรมฤทัยผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
5. นายจินดา จิ๋ววิเศษผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
6. นางไพวัล เทียนศรีโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็กกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
1. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางคีตาภัทร นาควันดีโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายฉัตรจิระ สิงห์ลอผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
4. นายเฉลย เปรมฤทัยผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
5. นายจินดา จิ๋ววิเศษโรงเรียนวังพิกุลวิทยาคมกรรมการ
6. นางไพวัล เทียนศรีโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
1. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวคีตาภัทร นาควันดีโรงเรียนอนุบาลเชรบูรณ์กรรมการ
3. นายฉัตรจิระ สิงห์ลอผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
4. นายเฉลย เปรมฤทัยผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
5. นายจินดา จิ๋ววิเศษโรงเรียนวังพิกุลวิทยาคมกรรมการ
6. นางไพวัล เทียนศรีโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็กกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายบุญลือ บุญนิยมโรงเรียนบ้านวังขอนประธานกรรมการ
2. นายปิยะชาย ณ วิเชียรโรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรี วิเชียรบุรีกรรมการ
3. นายนิติ ศรีอินทร์โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวางกรรมการ
4. นายสมนึก พันธุ์วงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบึงสามพันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายบุญลือ บุญนิยมโรงเรียนบ้านวังขอนประธานกรรมการ
2. นายปิยะชาย ณ วิเชียรโรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรี วิเชียรบุรีกรรมการ
3. นายนิติ ศรีอินทร์โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวางกรรมการ
4. นายสมนึก พันธุ์วงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบึงสามพันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายบุญลือ บุญนิยมโรงเรียนบ้านวังขอนประธานกรรมการ
2. นายปิยะชาย ณ วิเชียรโรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรี วิเชียรบุรีกรรมการ
3. นายนิติ ศรีอินทร์โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวางกรรมการ
4. นายสมนึก พันธุ์วงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบึงสามพันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ จันทราโรงเรียนบ้านเกาะแก้วประธานกรรมการ
2. นายมาโนช เรือนสวัสดิ์โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญกรรมการ
3. นายเยี่ยม อุปการ์โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่กรรมการ
4. นายสุริยะ ยอดมนต์โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ จันทราโรงเรียนบ้านเกาะแก้วประธานกรรมการ
2. นายมาโนช เรือนสวัสดิ์โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญกรรมการ
3. นายเยี่ยม อุปการ์โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่กรรมการ
4. นายสุริยะ ยอดมนต์โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายสวัสดิ์ จันทราโรงเรียนบ้านเกาะแก้วประธานกรรมการ
2. นายเยี่ยม อุปการ์โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่กรรมการ
3. นายมาโนช เรือนสวัสดิ์โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญกรรมการ
4. นายสุริยะ ยอดมนต์โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสวัสดิ์ จันทราโรงเรียนบ้านเกาะแก้วประธานกรรมการ
2. นายมาโนช เรือนสวัสดิ์โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญกรรมการ
3. นายเยี่ยม อุปการ์โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่กรรมการ
4. นายสุริยะ ยอดมนต์โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายปิยะชาย ณ วิเชียรโรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรี วิเชียรบุรีประธานกรรมการ
2. นายสำเภา แสงบุญโรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพงกรรมการ
3. นายประพาส ศุภผลโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
4. นางสาวรุ้งลาวัลย์ บุญกว้างโรงเรียนบ้านโคกกรวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายปิยะชาย ณ วิเชียรโรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรี วิเชียรบุรีประธานกรรมการ
2. นายสำเภา แสงบุญโรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพงกรรมการ
3. นายประพาส ศุภผลโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
4. นางสาวรุ้งลาวัลย์ บุญกว้างโรงเรียนบ้านโคกกรวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายปิยะชาย ณ วิเชียรโรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรี วิเชียรบุรีประธานกรรมการ
2. นายสำเภา แสงบุญโรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพงกรรมการ
3. นายประพาส ศุภผลโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
4. นางสาวรุ้งลาวัลย์ บุญกว้างโรงเรียนบ้านโคกกรวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายปิยะชาย ณ วิเชียรโรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรี วิเชียรบุรีประธานกรรมการ
2. นายสำเภา แสงบุญโรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพงกรรมการ
3. นายประพาส ศุภผลโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
4. นางสาวรุ้งลาวัลย์ บุญกว้างโรงเรียนบ้านโคกกรวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายประดุง จันทร์เพ็งโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยประธานกรรมการ
2. นายแก้ว ธรรมม่วงไทยโรงเรียนบ้านพรหมยามกรรมการ
3. นายมาโนช เรือนสวัสดิ์โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญกรรมการ
4. นางสาวนงนุช ศรีรักษาโรงเรียนบ้านวังอ่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายประดุง จันทร์เพ็งโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยประธานกรรมการ
2. นายแก้ว ธรรมม่วงไทยโรงเรียนบ้านพรหมยามกรรมการ
3. นายมาโนช เรือนสวัสดิ์โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญกรรมการ
4. นางสาวนงนุช ศรีรักษาโรงเรียนบ้านวังอ่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประดุง จันทร์เพ็งโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยประธานกรรมการ
2. นายแก้ว ธรรมม่วงไทยโรงเรียนบ้านพรหมยามกรรมการ
3. นายมาโนช เรือนสวัสดิ์โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญกรรมการ
4. นางสาวนงนุช ศรีรักษาโรงเรียนบ้านวังอ่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประดุง จันทร์เพ็งโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยประธานกรรมการ
2. นายแก้ว ธรรมม่วงไทยโรงเรียนบ้านพรหมยามกรรมการ
3. นายมาโนช เรือนสวัสดิ์โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญกรรมการ
4. นางสาวนงนุช ศรีรักษาโรงเรียนบ้านวังอ่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชนาธิป จอมเพ็งโรงเรียนบ้านวังท่าดีประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลทิพย์ พรหมเศรณีโรงเรียนบ้านวังไลย์กรรมการ
3. นายฉลอง ทองพันธ์โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่กรรมการ
4. นายบุญลือ บุญนิยมโรงเรียนบ้านวังขอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชนาธิป จอมเพ็งโรงเรียนบ้านวังท่าดีประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลทิพย์ พรหมเศรณีโรงเรียนบ้านวังไลย์กรรมการ
3. นายฉลอง ทองพันธ์โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่กรรมการ
4. นายบุญลือ บุญนิยมโรงเรียนบ้านวังขอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายชนาธิป จอมเพ็งโรงเรียนบ้านวังท่าดีประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลทิพย์ พรหมเศรณีโรงเรียนบ้านวังไลย์กรรมการ
3. นายฉลอง ทองพันธ์โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่กรรมการ
4. นายบุญลือ บุญนิยมโรงเรียนบ้านวังขอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายชนาธิป จอมเพ็งโรงเรียนบ้านวังท่าดีประธานกรรมการ
2. นายฉลอง ทองพันธ์โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่กรรมการ
3. นางสาวกมลทิพย์ พรหมเศรณีโรงเรียนบ้านวังไลย์กรรมการ
4. นายบุญลือ บุญนิยมโรงเรียนบ้านวังขอนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายปิยะชาย ณ วิเชียรโรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรี วิเชียรบุรีประธานกรรมการ
2. นายพรเทพ พูลดำริห์โรงเรียนบ้านรังย้อยกรรมการ
3. นางอิ่มใจ โสดาโรงเรียนบ้านคลองยางกรรมการ
4. นางสาวรุ้งลาวัลย์ บุญกว้างโรงเรียนบ้านโคกกรวดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายปิยะชาย ณ วิเชียรโรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรี วิเชียรบุรีประธานกรรมการ
2. นายพรเทพ พูลดำริห์โรงเรียนบ้านรังย้อยกรรมการ
3. นางสาวรุ้งลาวัลย์ บุญกว้างโรงเรียนบ้านโคกกรวดกรรมการ
4. นางอิ่มใจ โสดาโรงเรียนบ้านคลองยางกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายอินถา ศรีบุรินทร์โรงเรียนบ้านกองทูลประธานกรรมการ
2. นางชุตินุต บุญนิยมโรงเรียนบ้านวังขอนกรรมการ
3. นางธิดารัตน์ ประทุมไทยโรงเรียนบ้านเนินสะอาดกรรมการ
4. นางนภาวดี สิงห์จีนโรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายอินถา ศรีบุรินทร์โรงเรียนบ้านกองทูลประธานกรรมการ
2. นางชุตินุต บุญนิยมโรงเรียนบ้านวังขอนกรรมการ
3. นางธิดารัตน์ ประทุมไทยโรงเรียนบ้านเนินสะอาดกรรมการ
4. นางนภาวดี สิงห์จีนโรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายอินถา ศรีบุรินทร์โรงเรียนบ้านกองทูลประธานกรรมการ
2. นางชุตินุต บุญนิยมโรงเรียนบ้านวังขอนกรรมการ
3. นางธิดารัตน์ ประทุมไทยโรงเรียนบ้านเนินสะอาดกรรมการ
4. นางนภาวดี สิงห์จีนโรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายอินถา ศรีบุรินทร์โรงเรียนบ้านกองทูลประธานกรรมการ
2. นางชุตินุต บุญนิยมโรงเรียนบ้านวังขอนกรรมการ
3. นางธิดารัตน์ ประทุมไทยโรงเรียนบ้านเนินสะอาดกรรมการ
4. นางนภาวดี สิงห์จีนโรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางวาทินี ผารีโรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางอารมณ์ ผัดพิทักษ์กุลโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุลกรรมการ
3. นางอรศิริ จันทร์ประเทศโรงเรียนบ้านซับตะเคียนทองกรรมการ
4. นางสมศรี ศรีไพรโรงเรียนบ้านศรีเทพน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางวาทินี ผารีโรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางอารมณ์ ผัดพิทักษ์กุลโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุลกรรมการ
3. นางอรศิริ จันทร์ประเทศโรงเรียนบ้านซับตะเคียนทองกรรมการ
4. นางสมศรี ศรีไพรโรงเรียนบ้านศรีเทพน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางฐิตินันท์ เตจะวันโรงเรียนบ้านหนองพลวงประธานกรรมการ
2. นางอัญชสา อ่างบุญตาโรงเรียนบ้านเนินสะอาดกรรมการ
3. นางกัลยา เจริญพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์กรรมการ
4. นางสาวปาณิศา ฉายแก้วโรงเรียนบ้านนาน้ำโครมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางฐิตินันท์ เตจะวันโรงเรียนบ้านหนองพลวงประธานกรรมการ
2. นางอัญชสา อ่างบุญตาโรงเรียนบ้านเนินสะอาดกรรมการ
3. นางกัลยา เจริญพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์กรรมการ
4. นางสาวปาณิศา ฉายแก้วโรงเรียนบ้านนาน้ำโครมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายทองมี สัญญะผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสาประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา ยอดบุตรดีผอ.โรงเรียนบ้านบึงตะแบกกรรมการ
3. นายชาญชัย วิเศษกุลพรหมผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรงกรรมการ
4. นายจรัญ ชาวใต้โรงเรียนบ้านหนองหมูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายสืบพงษ์ น้อยวัฒนกุลผอ.โรงเรียนบ้านบึงสามพันประธานกรรมการ
2. นายสีสวาท เกียงมีโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
3. นายกิตติภพ อ่อนท้วมโรงเรียนบ้านเกาะแก้วกรรมการ
4. นายสุเทพ หมายเจริญผอ.โรงเรียนบ้านลำตะคร้อกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางบุญนาค ยิ้มปุยโรงเรียนบ้านบึงสามพันประธานกรรมการ
2. Mr.Samuel Antwiโรงเรียนบ้านกม.30กรรมการ
3. นางสาววิภาวนีย์ ชาญวิถีโรงเรียนบ้านแควป่าสักกรรมการ
4. นางสาวกรรณิการณ์ สุทธปัญโญโรงเรียนบ้านฟุบสะแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางพิศมัย สุวรรณานนท์โรงเรียนบ้านกม.35ประธานกรรมการ
2. นางสาววิไล หลงใจคอยโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
3. MissMaritel D.Ocaresโรงเรียนสมอทอดศึกษากรรมการ
4. นางสุกัญญา ทองมาโรงเรียนอนุบาลกาญจนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางอาพร วิริยะไพศาลพงศ์โรงเรียนบ้านบึงนาจานประธานกรรมการ
2. Mr.Felix Obeng Domprehโรงเรียนบ้านปากตกกรรมการ
3. นางสาวดวงฤทัย หิตเทศโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
4. นางอุดมลักษณ์ สถาพรศรีสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางสาวมนต์สุธี ผัดยาโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุลประธานกรรมการ
2. นางสาวลัดดาวรรณ อัศวภูมิโรงเรียนบ้านหนองสรวงกรรมการ
3. นางวิลาวัลย์ พันโสดาโรงเรียนบ้านโคกกรวดกรรมการ
4. นางวันทนา วัชรเศรณีโรงเรียนบ้านสันเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางพนิดา หมื่นชนะมาโรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ประธานกรรมการ
2. นางสาววารินทร์ ประสงค์ทรัพย์โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิตกรรมการ
3. นางประทิน ชมภูโรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)กรรมการ
4. นางอนงค์ ศิริโพธิ์แพงโรงเรียนบ้านตะกุดไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสาวบุญสม โพธิ์คาสีโรงเรียนบ้านวังขอนประธานกรรมการ
2. นางสิริกาญจน์ สรรคพงษ์โรงเรียนบ้านกม.35กรรมการ
3. Mr.Gary N.Juntarciegoโรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
4. นางสาวศิริพร กำมาทองโรงเรียนบ้านโคกปรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางสาววิไล โพคาทรัพย์โรงเรียนบ้านโคกสะแกลาดประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา จันตาโรงเรียนบ้านเขาสูงราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวสมลักษณ์ รูปเชิดโรงเรียนบ้านกม.35กรรมการ
4. นางศิริลักษณ์ จั่นเทศโรงเรียนบ้านซับไม้แดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาวประไพศรี พุ่มจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตยประธานกรรมการ
2. MissJovelyn L.Omegaโรงเรียนสมอทอดศึกษากรรมการ
3. นางสาวกชพรรณ ไชยกุลโรงเรียนบ้านรังย้อยกรรมการ
4. นางพิลารัตน์ สังเกตุโรงเรียนบ้านบ่อไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางฐิติพรรณ หุมบางดีโรงเรียนบ้านปากตกประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา สำราญพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุลกรรมการ
3. นางสาววิมลศิริ ใจเฉื่อยโรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพงกรรมการ
4. นางอนงค์นาฏ พรมดีโรงเรียนบ้านหนองบัวทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายพิศิษฎ์ ศรีธงชัยโรงเรียนบ้านโคกสำราญประธานกรรมการ
2. นางสาวชณุตธิดา บัวเทศโรงเรียนบ้านไร่เหนือกรรมการ
3. นางบุญเรือง แสนคานโรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญกรรมการ
4. นางสาวสมปรารถนา ติ่งบุญโรงเรียนบ้านเกาะแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวศิรินารถ ตะกุดแก้วโรงเรียนบ้านนาน้ำโครมประธานกรรมการ
2. นางศันสนีย์ สิงห์คำโรงเรียนบ้านรวมทรัพย์กรรมการ
3. นายอนุกูล ขะมันจาโรงเรียนบ้านบ่อไทยกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุวภา พันนุรักษ์โรงเรียนบ้านวังไลย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายชัย เหล่าธนาวรกุลวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางนันทิตา เหล่าธนาวรกุลวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายอภิชาต จันทร์ดำรงโรงเรียนบ้านซับไม้แดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายวิศุทธิ์ เหล่าธนาวรกุลวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางจิณณ์ญาพนิต เหล่าธนาวรกุลวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายอภิชาต จันทร์ดำรงโรงเรียนบ้านซับไม้แดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายเบญจ์ กิติคุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3กรรมการ
2. นางเสาวภา หงส์ประภาวงษ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นางกัญญา หมื่นชนะโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวางประธานกรรมการ
2. นางอาริดา พรหมชุลีโรงเรียนบ้านบ่อรังกรรมการ
3. นางจิตตาภา เขียวคำโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยกรรมการ
4. นางสาวขวัญตา ภูมิใหญ่โรงเรียนอนุบาลบึงสามพันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นางนกเล็ก อยู่สุขโรงเรียนบ้านม่วงชุมประธานกรรมการ
2. นางสาวกิตลดา ปิ่นทองโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุลกรรมการ
3. นางสุวรีย์ เดชปั้นโรงเรียนบ้านหนองบัวขาวกรรมการ
4. นายวิษุวัต วรรณศรีโรงเรียนบ้านกม.35กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายธนภัทร อาจจีนโรงเรียนบ้านห้วยทรายประธานกรรมการ
2. นางสาวประภา จีนหลงโรงเรียนบ้านบัววัฒนากรรมการ
3. นายต้องตา สนิทไทยโรงเรียนบ้านวังขอนกรรมการ
4. นายสุนทร ศรีสมุทรนาคโรงเรียนบุญรักษ์วรานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายเกรียงศักดิ์ เมืองจั่นโรงเรียนบ้านหนองโป่งประธานกรรมการ
2. นายเสมอ กิจพินิจโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่กรรมการ
3. นายดำรงค์ พรพิศโรงเรียนบ้านสระประดู่กรรมการ
4. นายวิทยา แก้วโสดาโรงเรียนบ้านโคกสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายนรินทร์ พินดอนรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองย่างทอยประธานกรรมการ
2. นางปทุมรัตน์ หลวงนิหารบ้านคลองยางกรรมการ
3. นายวีรชัย ประจักษ์รัตนกิจโรงเรียนบ้านพุขามกรรมการ
4. นายสมร ภูคาโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายธีระพล จันทะโกโรงเรียนบ้านท่าด้วงประธานกรรมการ
2. นายชาติชาย จงวัฒนารักษ์โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)กรรมการ
3. นางสาวรัตนา สายวงษ์คำโรงเรียนบ้านเขาสูงราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายอาณัติ อินมานพโรงเรียนบ้านเนินพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายบัญญัติ คงด้วงโรงเรียนบ้านหนองบัวขาวประธานกรรมการ
2. นางสุบิน ประมายะโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ มืดหล้าโรงเรียนบ้านไร่เหนือกรรมการ
4. นางพรสวรรค์ ฤทธิ์มณีโรงเรียนบ้านทรัพย์เกษตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายจีรศักดิ์ วารีศรีโรงเรียนบ้านนาไร่เดียวประธานกรรมการ
2. นางสาวประครอง ฤนพุฒดมโรงเรียนบ้านบ่อไทยกรรมการ
3. นายชะโลม ตะกรุดสงค์โรงเรียนบ้านโคกรังน้อยกรรมการ
4. นายมาโนช เรือนสวัสดิ์โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางฉัตรภวันท์ รูปเชิดโรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางภาวี วงษ์เคี่ยมโรงเรียนบ้านนาตะกุดกรรมการ
3. นางวัชราภรณ์ ชำนาญกิจโรงเรียนบ้านลำตะคร้อกรรมการ
4. นางปทิตตา จันทร์แสงโรงเรียนบ้านโคกสำราญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสวาท สนิทไทยโรงเรียนบ้านวังขอนประธานกรรมการ
2. นางจุฬามณี ลาภอารมณ์โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตยกรรมการ
3. นางจันทร์ทิพย์ ผลไพรโรงเรียนบ้านซับวารินทร์กรรมการ
4. นายชาญชัย ปลัดเซ็นต์โรงเรียนบ้านลำตะคร้อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางนงนิตย์ นาคกนกโรงเรียนบ้านท่าโรงประธานกรรมการ
2. นางนวลจันทร์ คำนวนศักดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุลกรรมการ
3. นางซ่อนกลิ่น สุทธาโรงเรียนบ้านหนองย่างทอยกรรมการ
4. นางวลัยรัตน์ สุนทรพิพัฒน์กุลโรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางนงนิตย์ นาคกนกโรงเรียนบ้านท่าโรงประธานกรรมการ
2. นางนวลจันทร์ คำนวนศักดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุลกรรมการ
3. นางซ่อนกลิ่น สุทธาโรงเรียนบ้านหนองย่างทอยกรรมการ
4. นางวลัยรัตน์ สุนทรพิพัฒน์กุลโรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย ชัชวาลย์โรงเรียนบ้านวังขามประธานกรรมการ
2. นางสาวพรนิภา นมนานโรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์กรรมการ
3. นายธนเดช บุตรน้ำเพ็ชรโรงเรียนบ้านพญาวังกรรมการ
4. นายบวร บุญนาคโรงเรียนบ้านหนองย่างทอยกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางปรัศมน อินทร์เอี่ยมโรงเรียนบ้านสันติธรรมประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ กิจติยาโรงเรียนบ้านคลองทรายกรรมการ
3. นายจีรพันธ์ รักผึ้งโรงเรียนบ้านท่าแดงกรรมการ
4. นายสนั่น โกหนองแวงโรงเรียนซับบอนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายศราวุธ ธรรมมังโรงเรียนบ้านหนองบัวทองประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมชญา สนิทนอกโรงเรียนบ้านรังย้อยกรรมการ
3. นางวีรนิษฐา บุญอ้อยโรงเรียนบ้านวังไผ่กรรมการ
4. นางนพมาศ พรมท้าวโรงเรียนบ้านเข็มทองกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. ว่าที่พันตรีนิวัฒน์ มาตย์นอกโรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรี วิเชียรบุรีประธานกรรมการ
2. นายประยูร ภูแข่งหมอกโรงเรียนบ้านเนินถาวรกรรมการ
3. นางนุตประวีณ์ ภัครวัฒน์อังกูรโรงเรียนอนุบาลบึงสามพันกรรมการ
4. นายแสนชัย ลิ้มรังสฤษดิ์โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้กรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมพล แสงบำรุงโรงเรียนบ้านบึงสามพันประธานกรรมการ
2. นายวิธวินท์ คำพิชัยโรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
3. นายสุเทพ จงชาญสิทธิโรโรงเรียนบ้านกองทูลกรรมการ
4. นายสุชาติ ท้าวเมืองโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายชนินทร์ บุตรคำโชติโรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายวินัย หน่อนางโรงเรียนบ้านเนินคนธากรรมการ
3. นายสุวิทย์ ดีวันโรงเรียนบ้านทรัพย์เกษตรกรรมการ
4. นางกัลยากร ลาภะสัมปันโรงเรียนบ้านโคกสะแกลาดกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางกัญจนา มีศิริโรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ประธานกรรมการ
2. นายปิยพงษ์ บุญนิลโรงเรียนบ้านบ่อรังกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ ขาวประพันธ์โรงเรียนบ้านท่าด้วงกรรมการ
4. นายสรศักดิ์ ขันอาสาโรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายพิสูตร สายคำทองโรงเรียนบ้านนาเฉลียงประธานกรรมการ
2. นางสาวคณาลักษณ์ พืชเงินโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยกรรมการ
3. นายนัทพงษ์ ฉิมมุจฉาโรงเรียนบ้านบ่อรังกรรมการ
4. นายสุวรรณ แนวโสภีโรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายทรงพล มากแก้วผอ.โรงเรียนบ้านลำตาเณรประธานกรรมการ
2. นายพิภพ ยิ้มสาระโรงเรียนบ้านไทรงามกรรมการ
3. นางสาวมยุรี ฟองจันสมโรงเรียนบ้านบึงนาจานกรรมการ
4. นางสาวจันทนา ธนูน้อยโรงเรียนอนุบาลกาญจนาวิทยากรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายชัยวัฒน์ ปานนิลโรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรี วิเชียรบุรีประธานกรรมการ
2. นายสุนทร สายทองโรงเรียนบ้านกม.35กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีภาคภูมิ บัวทองโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
4. นางฐิติชญาณ์ ศศิพัชรพงษ์โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ พรสวัสดิ์โรงเรียนบ้านซับไม้แดงประธานกรรมการ
2. นายสุรพงษ์ กงถันโรงเรียนบ้านบ่อไทยกรรมการ
3. นางสาวเจนจิรา โพธิ์ชัยโรงเรียนบ้านปากตกกรรมการ
4. นางสาวระพีพรรณ ตาเห็นโรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทรกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายจักรกฤษ งามเลิศโรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)ประธานกรรมการ
2. นางเมษา ศาสตร์นิยมโรงเรียนชุมชนบ้านพุเตยกรรมการ
3. นายภานุวัฒน์ สิงห์ไพรโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุลกรรมการ
4. นายนันทพัฒน์ โพธิ์เหลืองโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวางกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายทศพล น้อยใสผอ.โรงเรียนบ้านคลองกรวดประธานกรรมการ
2. นางอุ่นเรือน ทวนขุนทดโรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรี วิเชียรบุรีกรรมการ
3. นางสุมาลี เก่งสาริกันโรงเรียนบ้านใหม่สาริกากรรมการ
4. นายธนชัย วุฒินาคธรรมโรงเรียนบ้านคลองทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายพีรพล บัวหอมผอ.โรงเรียนบ้านซับชมภูประธานกรรมการ
2. นางอุ่นเรือน ทวนขุนทดโรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรี วิเชียรบุรีกรรมการ
3. นางสุมาลี เก่งสาริกันโรงเรียนบ้านใหม่สาริกากรรมการ
4. นางสกุลยา พรมเท้าโรงเรียนบ้านคลองทรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางยุพิน โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านกองทูลประธานกรรมการ
2. นายถาวร แป้งนุชโรงเรียนบ้านจัดสรรกรรมการ
3. นางอารีย์ ชัยรัตน์โรงเรียนบ้านซับไม้แดงกรรมการ
4. นางฐิตานันท์ จั่นงามโรงเรียนบ้านสระประดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสมพร ศรีศาสตร์โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรมประธานกรรมการ
2. นางสาวธมนวรรณ ตะกรุดเพ็งโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยกรรมการ
3. นางสมฤทัย ส่งสุขโรงเรียนบ้านเขาสูงราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวศิริวรรณ แก้วฟองโรงเรียนบ้านคลอองกรวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางประภาพร จันทร์แสนโรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสุรพล ผลขวัญโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
3. นายแชล็ก ตะกรุดสงฆ์โรงเรียนบ้านโคกรังน้อยกรรมการ
4. นางแจ่มใจ ตาลสุกโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางนงนุช หลอดทองโรงเรียนบ้านคลองตะคร้อประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย จีรพงษ์อุดมโรงเรียนบ้านท่าสวายกรรมการ
3. นางบังอร ม่วงแก้วโรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสุมาลี ก้านขุนทดโรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางดุสิต เชื้ออินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตยประธานกรรมการ
2. นางการย์สิริ รวีศักดิ์สุขธนาโรงเรียนบ้านวังขอนกรรมการ
3. นางเพียงตา มาราชโรงเรียนบ้านนาทุ่งกรรมการ
4. นางเมธินี ประสิทธิ์นอกโรงเรียนบ้านซับบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสนธยา ชาญบรรพตโรงเรียนบ้านลำตะคร้อประธานกรรมการ
2. นางนันทพร ไมตระรัตน์โรงเรียนบ้านสระกรวดกรรมการ
3. นางจำรัส สุวรรณเกตุโรงเรียนบ้านโคกสง่า (วิเชียรบุรี)กรรมการ
4. นางบังอร เที่ยงมากโรงเรียนบ้านกม.35กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายอภิชาติ ชาญเดชโรงเรียนบ้านกลางประธานกรรมการ
2. นางทวี ปัญญาอินทร์โรงเรียนบ้านพุขามกรรมการ
3. นางวัลลภา ซาสอนตาโรงเรียนบ้านซับบอนกรรมการ
4. นางรัตนาภรณ์ เข็มนาจิตร์โรงเรียนบ้านม่วงชุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสำรวย งามนิยมโรงเรียนบ้านบ่อไทยประธานกรรมการ
2. นายสมนึก บุญคงโรงเรียนบ้านรวมทรัพย์กรรมการ
3. นายเอกชัย บุตรศรีโรงเรียนบ้านหนองสะแกสี่กรรมการ
4. นางเพ็ญภาสษ์ พึ่งบัวโรงเรียนบ้านราหุลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายวิศิษฎ์ นากแก้วโรงเรียนบ้านพุขามกรรมการ
2. นางศิรินันท์ อุดมศิริไพศาลโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุลกรรมการ
3. นายสมนึก นิพนธ์โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์กรรมการ
4. นางสุดารัตน์ ศรีสุราชโรงเรียนบ้านเกาะแก้วกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางสาวณัชชา สานนท์โรงเรียนบ้านหนองชุมแสงประธานกรรมการ
2. นายสุรศรี พุ่มบัวโรงเรียนบ้านคลองทรายกรรมการ
3. นางสาวภัทรลดา บุญมีโรงเรียนบ้านกองทูลกรรมการ
4. นางกัลยา ใจเย็นโรงเรียนบ้านเกาะแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายเสวก คะระนันท์โรงเรียนบ้านเพชรละครประธานกรรมการ
2. นางสมจันทร์ วงษ์ตระกูลโรงเรียนชุมชนบ้านพุเตยกรรมการ
3. นางสุจินต์ สัตตะบุตรโรงเรียนบ้านคลองดู่กรรมการ
4. นางถนอมศรี พวงสมบัติโรงเรียนบ้านซับไม้แดงกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางจันทรา สุ่มหลิมโรงเรียนบ้านสระประดู่ประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิกา เหลืองชัยพัฒนาโรงเรียนบ้านแควป่าสักกรรมการ
3. นางนุสรา บุตรบุญชูโรงเรียนบ้านคลองตะคร้อกรรมการ
4. นางสายธาร บุญเรืองโรงเรียนบ้านไร่เหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางรัตนา สิงห์ทีโรงเรียนบ้านกลางประธานกรรมการ
2. นางแสงจันทร์ นาสมชัยโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
3. นางบุญส่ง นนท์แก้วโรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)กรรมการ
4. นางสาววิไล ทองสมโรงเรียนบ้านซับไม้แดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางศรีนวล พลอยบุตรโรงเรียนบ้านบึงนาจานประธานกรรมการ
2. นางศิรินันท์ อุดมศิริไพศาลโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุลกรรมการ
3. นายสุนันท์ กองพรมโรงเรียนบ้านบ่อไทยกรรมการ
4. นางพรเพ็ญ กลิ่นผกาโรงเรียนบ้านคลองทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางกุลยา ภุชฌงค์โรงเรียนบ้านสระประดู่ประธานกรรมการ
2. นางประทิน สนประดิษฐ์โรงเรียนบ้านนาสนุ่นกรรมการ
3. นายสมบัติ เหมือนนิลโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุลกรรมการ
4. นางนิภาภรณ์ แสนทนโรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางวัลยา เพชรสุกใสโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุลประธานกรรมการ
2. นางบุษบา สิงห์ทีโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
3. นางสาววงเดือน ศรีบัวรินทร์โรงเรียนบ้านเนินถาวรกรรมการ
4. นางจันทร์แรม ภูเยี่ยมจิตโรงเรียนบ้านคลองทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางเยาวลักษณ์ อุ่มอยู่โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ประธานกรรมการ
2. นางสนธยา ชาญบรรพตโรงเรียนบ้านลำตะคร้อกรรมการ
3. นางสาวกันยารัตน์ แช่มเดชโรงเรียนบ้านเนินถาวรกรรมการ
4. นางตันติมา มุยคำโรงเรียนบ้านนาเฉลียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางปิ่นญา หริกุลรักษ์โรงเรียนอนุบาลบึงสามพันประธานกรรมการ
2. นางจำเนียร จินตนาโรงเรียนบ้านสระประดู่กรรมการ
3. นางสุภาพ นวลน้อมโรงเรียนบ้านนาเฉลียงกรรมการ
4. นางสาวจิตตาภา เขียวคำโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางไพเราะ วงศ์อยู่ในธรรมโรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)ประธานกรรมการ
2. นางวัชรี ทองปอโรงเรียนอนุบาลบึงสามพันกรรมการ
3. นางเสถียร สุดสุยโรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้กรรมการ
4. นางสมปอง ศรีสุราชโรงเรียนบ้านบุมะกรูดกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสาวอุบลวรรณ ทองปุ่นโรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์ประธานกรรมการ
2. นางนิศา ศรีโมราโรงเรียนบ้านบึงสามพันกรรมการ
3. นางดาวน้อย คนคงโรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)กรรมการ
4. นางรจนา คำแก้วโรงเรียนบ้านคลองทรายกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางลักษมี ทองอยู่โรงเรียนอุดมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววิชุตา วังโสมโรงเรียนบ้านบ่อไทยกรรมการ
3. นางดารา รินทร์พรุ้มโรงเรียนบ้านเนินสะอาดกรรมการ
4. นางชริม จิราพงษ์โรงเรียนบ้านวังขอนกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นายชัยเดช ถาวรผลโรงเรียนบ้านเพชรละครประธานกรรมการ
2. นางวารุณี พุฒินวพงศ์โรงเรียนบ้านถ้ำมงคลชัยกรรมการ
3. นางสำรวย สุขพ่อค้าโรงเรียนบ้านคลองดู่กรรมการ
4. นางนเรศ อ่อนศรีโรงเรียนบ้านศรีมงคลกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางศุภัค ดอนกระสินธุ์โรงเรียนบ้านหนองหมูประธานกรรมการ
2. นางเรณู ขันทองโรงเรียนวัดเขาเจริญธรรมกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ ดาราวงศ์โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอกรรมการ
4. นายพรรณกานต์ เกียรติบดินทร์โรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางศภัค ดอนกระสินธุ์โรงเรียนบ้านหนองหมูประธานกรรมการ
2. นางเรณู ขันทองโรงเรียนวัดเขาเจริญธรรมกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ ดาราวงศ์โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอกรรมการ
4. นายพรรณกานต์ เกียรติบดินทร์โรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางศุภัค ดอนกระสินธุ์โรงเรียนบ้านหนองหมูประธานกรรมการ
2. นางเรณู ขันทองโรงเรียนวัดเขาเจริญธรรมกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ ดาราวงศ์โรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
4. นายพรรณกานต์ เกียรติบดินทร์โรงเรียนหนองสะแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางศุภัค ดอนกระสินธุ์โรงเรียนบ้านหนองหมูประธานกรรมการ
2. นางเรณู ขันทองโรงเรียนวัดเขาเจริญธรรมกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ ดาราวงษ์โรงเรียนโคกสง่านาข้าวดอกรรมการ
4. นายพรรณกานต์ เกียรติบดินทร์โรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศุภัค ดอนกระสินธุ์โรงเรียนบ้านหนองหมูกรรมการ
2. นางเรณู ขันทองโรงเรียนวัดเขาเจริญธรรมกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ ดาราวงศ์โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอกรรมการ
4. นายพรรณกานต์ เกียรติบดินทร์โรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวทิฆัมพร สวัสดิ์นะทีโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวทักตร์ดาว แก้วแท้โรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
3. นางสาวธรวรรณ ตะกรุดเพ็งโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยกรรมการ
4. นางขวัญเรือน พรมทองโรงเรียนบ้านกันจุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางศุภัค ดอนกระสินธุ์โรงเรียนบ้านหนองหมูประธานกรรมการ
2. นางเรณู ขันทองโรงเรียนวัดเขาเจริญธรรมกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ ดาราวงศ์โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอกรรมการ
4. นายพรรณกานต์ เกียรติบดินทร์โรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวทิฆัมพร สวัสดิ์นะทีโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวทักตร์ดาว แก้วแท้โรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
3. นางสาวธมวรรณ ตะกุดเพ็งโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยกรรมการ
4. นางขวัญเรือน พรมทองโรงเรียนบ้านกันจุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวทิฆัมพร สวัสดิ์นะทีโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวทักตร์ดาว แก้วแท้โรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
3. นางสาวธนวรรณ ตะกรุดเพ็งโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยกรรมการ
4. นางขวัญเรือน พรมทองโรงเรียนบ้านกันจุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวทิฆัมพร สวัสดิ์นะทีโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวทักตร์ดาว แก้วแท้โรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
3. นางสาวธรวรรณ ตะกรุดเพ็งโรงเรียนบ้านโคกรังน้้อยกรรมการ
4. นางสาวรัตณีย์ ปัทมะโรงเรียนบ้านซับไม้แดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวทิฆัมพร สวัสดิ์นะทีโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวทักตร์ดาว แก้วแท้โรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
3. นางสาวธนวรรณ ตะกรุดเพ็งโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยกรรมการ
4. นางขวัญเรือน พรมทองโรงเรียนบ้านกันจุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวทิฆัมพร สวัสดิ์นะทีโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวทักตร์ดาว แก้วแท้โรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
3. นางสาวธนวรรณ ตะกรุดเพ็งโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยกรรมการ
4. นางสาวรัตณีย์ ปัทมะโรงเรียนบ้านซับไม้แดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวทิฆัมพร สวัสดิ์นะทีโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวทักตร์ดาว แก้วแท้โรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
3. นางสาวธนวรรณ ตะกรุดเพ็งโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยกรรมการ
4. นางสาวรัตณีย์ ปัทมะโรงเรียนซับไม้แดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวฑิฆัมพร สวัสดิ์นะทีโรงเรียนบ้านวังโบสถ์กรรมการ
2. นางสาวทักตร์ดาว แก้วแท้โรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
3. นางสาวธนวรรณ ตะกรุดเพ็งโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยกรรมการ
4. นางสาวรัตณีย์ ปัทมะโรงเรียนบ้านซับไม้แดงกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสาวฑิฆัมพร สวัสดิ์นะทีโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวทักตร์ดาว แก้วแท้โรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
3. นางสาวธนวรรณ ตะกรุดเพ็งโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยกรรมการ
4. นางสาวรัตณีย์ ปัทมะโรงเรียนบ้านซับไม้แดงกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสุภัค ดอนกระสินธ์โรงเรียนบ้านหนองหมูประธานกรรมการ
2. นายพรรณกานต์ เกียรติบดินทร์โรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
3. นางเรณู ขันทองโรงเรียนวัดเขาเจริญธรรมกรรมการ
4. นางวันเพ็ญ ดาราวงศ์โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุภัค ดอนกระสินธ์โรงเรียนบ้านหนองหมูประธานกรรมการ
2. นายพรรณกานต์ เกียรติบดินทร์โรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
3. นางเรณู ขันทองโรงเรียนวัดเขาเจริญธรรมกรรมการ
4. นางวันเพ็ญ ดาราวงศ์โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวทิฑัมพร สวัสดิ์นะทีโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวทักตร์ดาว แก้วแท้โรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
3. นางสาวธนนวรรณ ตะกรุดเพ็งโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยกรรมการ
4. นางขวัญเรือน พรมทองโรงเรียนบ้านกันจุกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวทิฑัมพร สวัสดิ์นะทีโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวทักตร์ดาว แก้วแท้โรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
3. นางสาวธนวรรณ ตะกรุดเพ็งโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยกรรมการ
4. นางสาวขวัญเรือน พรมทองโรงเรียนบ้านกันจุกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวทิฆัมพร สวัสดิ์นะทีโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวทักตร์ดาว แก้วแท้โรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
3. นางสาวธนวรรณ ตะกรุดเพ็งโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยกรรมการ
4. นางขวัญเรือน พรมทองโรงเรียนบ้านกันจุกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางอัมพร จันทร์ดำรงค์โรงเรียนบ้านซับไม้แดงประธานกรรมการ
2. นายกษิณ อินจงใจโรงเรียนบ้านนาตะกุดกรรมการ
3. นางสาวนภาลัย ผลอาหารโรงเรียนบ้านวังไลย์กรรมการ
4. นางมนัฎชา มณีรัตน์โรงเรียนบ้านวังโบสถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอัมพร จันทร์ดำรงค์โรงเรียนบ้านซับไม้แดงประธานกรรมการ
2. นายกษิณ อินจงใจโรงเรียนบ้านนาตะกุดกรรมการ
3. นางสาวนภาลัย ผลอาหารโรงเรียนบ้านวังไลย์กรรมการ
4. นางมนัฎชา มณีรัตน์โรงเรียนบ้านวังโบสถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางอัมพร จันทร์ดำรงค์โรงเรียนบ้านซับไม้แดงประธานกรรมการ
2. นายกษิณ อินจงใจโรงเรียนบ้านนาตะกุดกรรมการ
3. นางสาวนภาลัย ผลอาหารโรงเรียนบ้านวังไลย์กรรมการ
4. นางนมัฎชา มณีรัตน์โรงเรียนบ้านวังโบสถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอัมพร จันทร์ดำรงค์โรงเรียนบ้านซับไม้แดงประธานกรรมการ
2. นายกษิณ อินจงใจโรงเรียนบ้านนาตะกุดกรรมการ
3. นางสาวนภาลัย ผลอาหารโรงเรียนบ้าวังไลย์กรรมการ
4. นางมนัฎชา มณีรัตน์โรงเรียนบ้านวังโบสถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางอัมพร จันทร์ดำรงค์โรงเรียนบ้านซับไม้แดงประธานกรรมการ
2. นายกษิณ อินจงใจโรงเรียนบ้านนาตะกุดกรรมการ
3. นางสาวนภาลัย ผลอาหารโรงเรียนบ้านวังไลย์กรรมการ
4. นางมนัฎชา มณีรีตน์โรงเรียนบ้านวังโบสถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศศิธร ดาทองรอง ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางชุติพร เหล็กคำครู ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางนงเยาว์ นามทองดีครู ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวอารยา ทานิสุทธิ์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางอัมพร จันทร์ดำรงค์โรงเรียนบ้านซับไม้แดงประธานกรรมการ
2. นางกษิณ อินจงใจโรงเรียนบ้านนาตะกุดกรรมการ
3. นางสาวนภาลัย ผลอาหารโรงเรียนบ้านวังไลย์กรรมการ
4. นางนมัฎชา มณีรัตน์โรงเรียนบ้านวังโบสถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางอำพร จันทร์ดำรงค์โรงเรียนบ้านซับไม้แดงประธานกรรมการ
2. นายกษิณ อินจงใจโรงเรียนบ้านนาตะกุดกรรมการ
3. นางสาวนภาลัย ผลอาหารโรงเรียนบ้านวังไลย์กรรมการ
4. นางมนัฎชา มณีรัตน์โรงเรียนบ้านวังโบสถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางอัมพร จันทร์ดำรงค์โรงเรียนบ้านซัีบไม้แดงประธานกรรมการ
2. นายกษิณ อินจงใจโรงเรียนบ้่้านนาตะกุดกรรมการ
3. นางสาวนภาลัย ผลอาหารโรงเรียนบ้านวังไลย์กรรมการ
4. นางมนัฎชา มณีรัตน์โรงเรียนบ้านวังโบสถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอัมพร จันทร์ดำรงค์โรงเรียนบ้านซับไม้แดงประธานกรรมการ
2. นายกษิณ อินจงใจโรงเรียนบ้านนาตะกุดกรรมการ
3. นางสาวนภาลัย ผลอาหารโรงเรียนบ้านวังไลย์กรรมการ
4. นางมนัฎชา มณีรัตน์โรงเรียนบ้านวังโบสถ์์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางอัมพร จันทร์ดำรงค์โรงเรียนบ้านซับไม้แดงประธานกรรมการ
2. นายกษิณ อินจงใจโรงเรียนบ้านนาตะกุดกรรมการ
3. นางสาวนภาลัย ผลอาหารโรงเรียนบ้านวังไลย์กรรมการ
4. นางนมัฎชา มณีรัตน์โรงเรียนบ้านวังโบสถ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นางศศิธร ดาทองรอง ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางชุติพร เหล็กคำครู ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางนงเยาว์ นามทองดีครู ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวอารยา ทานิสุทธิ์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางศศิธร ดาทองรอง ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางรติพร สุโพธิ์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางนงเยาว์ นามทองดีครู ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวอารยา ทานิสุทธิ์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางศศิธร ดาทองรอง ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางชุติพร เหล็กคำครู ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางนงเยาว์ นามทองดีครู ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวอารยา ทานิสุทธิ์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศศิธร ดาทองรอง ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางรติพร สุโพธิ์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางนงเยาว์ นามทองดีครู ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวอารยา ทานิสุทธิ์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางศศิธร ดาทองรอง ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางชุติพร เหล็กคำครู ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางนงเยาว์ นามทองดีครู ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวอารยา ทานิสุทธิ์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นางศศิธร ดาทองรอง ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางชุติพร เหล็กคำครู ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางนงเยาว์ นามทองดีครู ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวอารยา ทานิสุทธิ์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางศศิธร ดาทองรอง ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางชุติพร เหล็กคำครู ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางนงเยาว์ นามทองดีศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวอารยา ทานิสุทธิ์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางศศิธร ดาทองรอง ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางชุติพร เหล็กคำครู ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางนงเยาว์ นามทองดีครู ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวอารยา ทานิสุทธิ์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางศศิธร ดาทองรอง ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางชุติพร เหล็กคำครู ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางนงเยาว์ นามทองดีครู ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวอารยา ทานิสุทธิ์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางศศิธร ดาทองรอง ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
2. นางชุติพร เหล็กคำครู ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางนงเยาว์ นามทองดีครู ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวอารยา ทานิสุทธิ์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายบุญมา ชาชำนาญโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ พิมานโรงเรียนบ้านซับไม้แดงกรรมการ
3. นางเนตรนภา จงใจมั่นโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่กรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ คิงขุนทดโรงเรียนบ้านโคกสะแกลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายบุญมา ชาชำนาญโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ พิมานโรงเรียนบ้านซับไม้แดงกรรมการ
3. นางเนตรนภา จงใจมั่นโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่กรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ คิงขุนทดโรงเรียนบ้านโคกสะแกลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายบุญมา ชาชำนาญโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววันเพ็ญ พิมานโรงเรียนบ้านซับไม้แดงกรรมการ
3. นางเนตรนภา จงใจมั่นโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่กรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ คิงขุนทดโรงเรียนบ้านโคกสะแกลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายบุญมา ชาชำนาญโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววันเพ็ญ พิมานโรงเรียนบ้านซับไม้แดงกรรมการ
3. นางเนตรนภา จงใจมั่นโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่กรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ คิงขุนทดโรงเรียนบ้านโคกสะแกลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายบุญมา ชาชำนาญโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ พิมานโรงเรียนบ้านซับไม้แดงกรรมการ
3. นางเนตรนภา จงใจมั่นโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่กรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ คิงขุนทดโรงเรียนบ้านโคกสะแกลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายบุญมา ชาชำนาญโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววันเพ็ญ พิมานโรงเรียนบ้านซับไม้แดงกรรมการ
3. นางเนตรนภา จงใจมั่นโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่กรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ คิงขุนโรงเรียนบ้านโคกสะแกลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายบุญมา ชาชำนาญโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ พิมานโรงเรียนบ้านซับไม้แดงกรรมการ
3. นางเนตรนภา จงใจมั่นโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่กรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ คิงขุนทดโรงเรียนบ้านโคกสะแกลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายบุญมา ชาชำนาญโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ พิมานโรงเรียนบ้านซับไม้แดงกรรมการ
3. นางเนตรนภา จงใจมั่นโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่กรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ คิงขุนทดโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายบุญมา ชาชำนาญโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ พิมานโรงเรียนบ้านซับไม้แดงกรรมการ
3. นางเนตรนภา จงใจมั่นโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่กรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ คิงขุนทดโรงเรียนบ้านโคกสะแกลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายบุญมา ชาชำนาญโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ พิมานโรงเรียนบ้านซับไม้แดงกรรมการ
3. นางเนตรนภา จงใจมั่นโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่กรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ คิงขุนทดโรงเรียนบ้านโคกสะแกลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายบุญมา ชาชำนาญโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ พิมานโรงเรียนบ้านซับไม้แดงกรรมการ
3. นางเนตรนภา จงใจมั่นโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่กรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ คิงขุนทดโรงเรียนบ้านโคกสะแกลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายบุญมา ชาชำนาญโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ พิมานโรงเรียนบ้านซับไม้แดงกรรมการ
3. นางเนตรนภา จงใจมั่นโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่กรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ คิงขุนทดโรงเรียนบ้านโคกสะแกลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายบุญมา ชาชำนาญโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ พิมานโรงเรียนบ้านซับไม้แดงกรรมการ
3. นางเนตรนภา จงใจมั่นโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่กรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ คองขุนทดโรงเรียนบ้านโคกสะแกลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายบุญมา ชาชำนาญโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ พิมานโรงเรียนบ้านซับไม้แดงกรรมการ
3. นางเนตรนภา จงใจมั่นโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่กรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ คิงขุนทดโรงเรียนบ้านโคกสะแกลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายบุญมา ชาชำนาญโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ พิมานโรงเรียนบ้านซับไม้แดงกรรมการ
3. นางสาวเนตรนภา จงใจมั่นโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่กรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ คิงขุนทดโรงเรียนบ้านโคกสะแกลาดกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.netสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล 080-1674356
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]