หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 005 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา 7 36 17
2 006 โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย 16 26 22
3 008 โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 31 81 45
4 003 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง 2 5 4
5 004 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด 10 21 17
6 007 โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ 12 30 20
7 011 โรงเรียนบ้าน กม.30 3 6 5
8 012 โรงเรียนบ้าน กม.35 11 26 17
9 013 โรงเรียนบ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์ 0 0 0
10 014 โรงเรียนบ้านกลาง 13 37 23
11 015 โรงเรียนบ้านกองทูล 3 6 5
12 016 โรงเรียนบ้านกันจุ 0 0 0
13 025 โรงเรียนบ้านคลองกรวด 6 20 9
14 026 โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร 6 13 11
15 027 โรงเรียนบ้านคลองกะโบน 3 6 4
16 028 โรงเรียนบ้านคลองดู่ 6 10 8
17 029 โรงเรียนบ้านคลองตะคร้อ 2 6 4
18 030 โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน 1 3 2
19 031 โรงเรียนบ้านคลองทราย 8 41 16
20 032 โรงเรียนบ้านคลองบง 0 0 0
21 033 โรงเรียนบ้านคลองยาง 3 8 5
22 048 โรงเรียนบ้านจัดสรร 1 3 2
23 051 โรงเรียนบ้านซับกระถินทอง 3 11 7
24 050 โรงเรียนบ้านซับกระโซ่ 0 0 0
25 053 โรงเรียนบ้านซับชมภู 0 0 0
26 055 โรงเรียนบ้านซับตะเคียนทอง 0 0 0
27 056 โรงเรียนบ้านซับตะแบก 0 0 0
28 058 โรงเรียนบ้านซับน้อย 4 10 7
29 057 โรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนา 16 56 28
30 059 โรงเรียนบ้านซับบอน 2 16 5
31 061 โรงเรียนบ้านซับวารินทร์ 1 1 1
32 062 โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ 4 44 13
33 063 โรงเรียนบ้านซับสมพงษ์ 0 0 0
34 064 โรงเรียนบ้านซับสวัสดิ์ 0 0 0
35 065 โรงเรียนบ้านซับสามัคคี 0 0 0
36 067 โรงเรียนบ้านซับสำราญเหนือ 0 0 0
37 066 โรงเรียนบ้านซับสำราญใต้ 0 0 0
38 068 โรงเรียนบ้านซับหินเพลิง 0 0 0
39 069 โรงเรียนบ้านซับอีลุม 0 0 0
40 052 โรงเรียนบ้านซับเจริญ 0 0 0
41 054 โรงเรียนบ้านซับเดื่อ 0 0 0
42 060 โรงเรียนบ้านซับไม้แดง 14 24 20
43 070 โรงเรียนบ้านดาดอุดม 0 0 0
44 071 โรงเรียนบ้านด่านเจริญชัย 1 2 2
45 072 โรงเรียนบ้านด่านไทรสามัคคี 1 5 2
46 073 โรงเรียนบ้านตะกรุดหิน 6 17 9
47 074 โรงเรียนบ้านตะกุดงาม 3 13 6
48 075 โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ 5 9 8
49 076 โรงเรียนบ้านตีบใต้ 0 0 0
50 077 โรงเรียนบ้านถ้ำมงคลชัย 4 13 8
51 078 โรงเรียนบ้านทรัพย์เกษตร 0 0 0
52 085 โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี 1 1 1
53 086 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 0 0 0
54 079 โรงเรียนบ้านท่าด้วง 2 5 2
55 084 โรงเรียนบ้านท่าสวาย 1 3 2
56 082 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 0 0 0
57 080 โรงเรียนบ้านท่าแดง 2 13 5
58 083 โรงเรียนบ้านท่าโรง 1 2 2
59 081 โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง 7 11 11
60 092 โรงเรียนบ้านนาตะกุด 2 4 3
61 093 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 9 32 16
62 094 โรงเรียนบ้านนาน้ำโครม 3 5 5
63 096 โรงเรียนบ้านนาวังแหน 0 0 0
64 097 โรงเรียนบ้านนาสนุ่น 1 6 3
65 098 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ 0 0 0
66 091 โรงเรียนบ้านนาเฉลียง 1 2 2
67 090 โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ 7 12 11
68 095 โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 4 30 15
69 101 โรงเรียนบ้านน้ำร้อน 1 1 1
70 102 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 0 0 0
71 099 โรงเรียนบ้านน้ำเขียว 1 3 2
72 100 โรงเรียนบ้านน้ำเดือด 0 0 0
73 112 โรงเรียนบ้านบัววัฒนา 0 0 0
74 113 โรงเรียนบ้านบึงกระจับ 3 6 6
75 114 โรงเรียนบ้านบึงตะแบก 1 3 2
76 115 โรงเรียนบ้านบึงนาจาน 20 30 28
77 116 โรงเรียนบ้านบึงสามพัน 0 0 0
78 117 โรงเรียนบ้านบุมะกรูด 0 0 0
79 111 โรงเรียนบ้านบ่อรัง 1 3 2
80 110 โรงเรียนบ้านบ่อไทย 5 15 8
81 118 โรงเรียนบ้านปากตก 9 17 16
82 120 โรงเรียนบ้านปางยาง 0 0 0
83 121 โรงเรียนบ้านปู่จ้าว 1 1 1
84 119 โรงเรียนบ้านป่าคาย 0 0 0
85 123 โรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์ 1 1 1
86 124 โรงเรียนบ้านพญาวัง 2 4 3
87 125 โรงเรียนบ้านพนมเพชร 0 0 0
88 126 โรงเรียนบ้านพรหมประชาสรรค์ 0 0 0
89 127 โรงเรียนบ้านพรหมยาม 0 0 0
90 128 โรงเรียนบ้านพระที่นั่ง 1 1 1
91 129 โรงเรียนบ้านพุขาม 4 16 8
92 132 โรงเรียนบ้านฟุบสะแก 2 2 2
93 133 โรงเรียนบ้านภูน้ำหยด 0 0 0
94 135 โรงเรียนบ้านมาบสมอสามัคคี 1 2 1
95 134 โรงเรียนบ้านม่วงชุม 2 3 3
96 136 โรงเรียนบ้านยางสาว 0 0 0
97 137 โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ 5 15 10
98 140 โรงเรียนบ้านรังย้อย 5 46 13
99 141 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 0 0 0
100 142 โรงเรียนบ้านราหุล 6 23 10
101 138 โรงเรียนบ้านร่องหอยพัฒนา 1 5 2
102 146 โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ 15 38 31
103 147 โรงเรียนบ้านลำตาเณร 1 1 1
104 148 โรงเรียนบ้านลำนารวย 0 0 0
105 149 โรงเรียนบ้านลำพาด 0 0 0
106 150 โรงเรียนบ้านวังขอน 10 47 21
107 151 โรงเรียนบ้านวังขาม 1 1 1
108 152 โรงเรียนบ้านวังท่าดี 2 3 2
109 153 โรงเรียนบ้านวังน้อย 0 0 0
110 155 โรงเรียนบ้านวังปลา 0 0 0
111 157 โรงเรียนบ้านวังลึก 1 3 2
112 161 โรงเรียนบ้านวังอ่าง 1 2 2
113 159 โรงเรียนบ้านวังเหว 0 0 0
114 154 โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 9 17 15
115 160 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 0 0 0
116 156 โรงเรียนบ้านวังไผ่ 8 32 15
117 158 โรงเรียนบ้านวังไลย์ 9 38 19
118 163 โรงเรียนบ้านศรีมงคล 1 3 2
119 162 โรงเรียนบ้านศรีเทพน้อย 1 1 1
120 164 โรงเรียนบ้านสระกรวด 2 12 5
121 167 โรงเรียนบ้านสระประดู่ 1 3 2
122 168 โรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียง 1 1 1
123 165 โรงเรียนบ้านสระเกษ 0 0 0
124 166 โรงเรียนบ้านสระแก้ว 1 5 2
125 170 โรงเรียนบ้านสันติธรรม 1 2 2
126 169 โรงเรียนบ้านสันเจริญโป่งสะทอน 4 20 9
127 171 โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา 0 0 0
128 173 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 2 5 3
129 174 โรงเรียนบ้านหนองคล้า 0 0 0
130 175 โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง 8 16 16
131 177 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 5 10 6
132 180 โรงเรียนบ้านหนองบัว 11 37 20
133 178 โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 12 15 14
134 179 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 2 3 3
135 182 โรงเรียนบ้านหนองพลวง 1 10 3
136 184 โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย 7 76 26
137 185 โรงเรียนบ้านหนองสรวง 11 15 13
138 187 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 11 29 21
139 186 โรงเรียนบ้านหนองสะแกสี่ 2 7 4
140 188 โรงเรียนบ้านหนองหมู 3 31 9
141 176 โรงเรียนบ้านหนองแจง 0 0 0
142 181 โรงเรียนบ้านหนองโป่ง 4 7 7
143 183 โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ 0 0 0
144 192 โรงเรียนบ้านหัวโตก 4 7 6
145 193 โรงเรียนบ้านหินดาดน้อย 0 0 0
146 194 โรงเรียนบ้านหินดาดใหญ่ 0 0 0
147 189 โรงเรียนบ้านห้วยตลาด 0 0 0
148 190 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 3 8 6
149 191 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 16 25 19
150 017 โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 7 13 10
151 020 โรงเรียนบ้านเขาคลัง 3 5 4
152 021 โรงเรียนบ้านเขาถ้ำพระ 0 0 0
153 022 โรงเรียนบ้านเขาพลวง 13 46 26
154 023 โรงเรียนบ้านเขายางโปร่ง 4 4 4
155 024 โรงเรียนบ้านเขาสูงราษฎร์บำรุง 2 3 3
156 019 โรงเรียนบ้านเข็มทอง 2 5 4
157 049 โรงเรียนบ้านเฉลียงทอง 0 0 0
158 103 โรงเรียนบ้านเนินคนธา 4 25 8
159 104 โรงเรียนบ้านเนินถาวร 7 17 13
160 105 โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา 0 0 0
161 106 โรงเรียนบ้านเนินมะค่า 1 3 2
162 107 โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 0 0 0
163 108 โรงเรียนบ้านเนินสวรรค์ 1 2 2
164 109 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 4 13 8
165 130 โรงเรียนบ้านเพชรละคร 0 0 0
166 018 โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน 7 8 8
167 034 โรงเรียนบ้านแควป่าสัก 1 1 1
168 172 โรงเรียนบ้านแสงมณีวิทยา 0 0 0
169 035 โรงเรียนบ้านโคกกรวด(บึงสามพัน) 4 4 4
170 036 โรงเรียนบ้านโคกกรวด(วิเชียรบุรี) 2 3 3
171 037 โรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์ 5 11 8
172 039 โรงเรียนบ้านโคกตะขบ 0 0 0
173 040 โรงเรียนบ้านโคกปรือ 2 4 3
174 041 โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย 10 28 17
175 042 โรงเรียนบ้านโคกสง่า 4 11 8
176 043 โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ 1 2 2
177 045 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 2 2 2
178 044 โรงเรียนบ้านโคกสะแกลาด 6 14 10
179 046 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 10 24 16
180 047 โรงเรียนบ้านโคกหิน 3 5 4
181 038 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 5 10 7
182 122 โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ 14 34 25
183 131 โรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์ 0 0 0
184 195 โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ 5 7 7
185 196 โรงเรียนบ้านใหม่สาริกา 0 0 0
186 087 โรงเรียนบ้านไทรงาม 1 2 2
187 088 โรงเรียนบ้านไทรทอง(วิเชียรบุรี) 1 2 1
188 089 โรงเรียนบ้านไทรทอง(หนองไผ่) 1 6 3
189 143 โรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง 1 3 2
190 144 โรงเรียนบ้านไร่ตาพุฒ 0 0 0
191 145 โรงเรียนบ้านไร่เหนือ 6 16 11
192 201 โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์ 1 3 2
193 202 โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม 6 14 8
194 204 โรงเรียนวัลลภานุสรณ์ 0 0 0
195 215 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน 14 43 22
196 217 โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี 7 12 9
197 218 โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ 13 24 20
198 219 โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 9 18 14
199 001 โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 6 20 9
200 197 โรงเรียนบุญญรักษ์วรานุสรณ์ 1 6 3
201 198 โรงเรียนปาลพันธุ์วิทยา 1 1 1
202 203 โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา 6 18 10
203 205 โรงเรียนวิทยานนท์ศึกษา 2 5 4
204 206 โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา 3 5 4
205 207 โรงเรียนศรีปัญญา 0 0 0
206 208 โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา 11 26 17
207 209 โรงเรียนศิริวัฒนาวิทยา 2 6 4
208 210 โรงเรียนสมอทอดศึกษา 4 6 5
209 211 โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา 8 13 9
210 213 โรงเรียนอนุบาลกาญจนาวิทยา 4 20 5
211 216 โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 14 19 17
212 214 โรงเรียนอนุบาลเฉลิมกิต 0 0 0
213 220 โรงเรียนอุดมวิทยา 6 10 9
214 010 โรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา 2 4 3
215 199 โรงเรียนเพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลล์ 3 3 3
216 200 โรงเรียนเพชรพินิตศึกษา 10 37 17
217 212 โรงเรียนแสงธรรมวิทยา 2 3 3
218 009 โรงเรียนโชติวิทยา 0 0 0
219 002 โรงเรียนใจจำนงศึกษา 0 0 0
รวม 766 2107 1285
3392

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.netสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล 080-1674356
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]