หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ณ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน และโรงเรียนบ้านราหุล
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายวรการ ฐานะวิจิตร รองผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ  
2 นายสันติชัย บัวทอง รองผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ  
3 นายวีระพล แก้วคำ รองผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ  
4 นายสมบูรณ์ ศรีวิชาสร้อย รองผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ  
5 นายสมหมาย ถาวรกูล รองผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ  
6 นายนิรันดร์ แจ่มวงษ์ รองผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ  
7 นายภักดี โพธิ์ศรี รองผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ  
8 นางสาวกิ่งกาญจน์ ยศปัญญา ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการ  
9 นางสุณีย์ ฤกษ์วิชานันท์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการอำนวยการ  
10 นายเชาว์ดี ธูปมงคล ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
11 นายอภิรักษ์ สำราญพันธ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการ  
12 นางสาวนวลจันทร์ ศักดิ์สมวาส ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอำนวยการ  
13 นางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว ผอ.กลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการ  
14 นายสมาน พรหมมาก นิติกร คณะกรรมการอำนวยการ  
15 นายฉ่ำ เชื้ออินทร์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ  
16 นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ  
17 นายดิเรก ต่ายเมือง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ  
18 นายวีระพล แก้วคำ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
19 นายสมนึก พันธุ์วงศ์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
20 นายลำจวน ขันทอง ผอ.โรงเรียนบ้านราหุล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
21 นายสุเทพ ปราบวิไล รอง ผอ.โรงเรียนบ้านราหุล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
22 นายทวิช นุ้ยวรรณ ช่างไม้ 4 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
23 นายเผย สมพร ช่างไม้ 4 สพป.เพชรบูรณ์ 3 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
24 นายสุบรร ประมายะ ช่างไม้ 4 สพป.เพชรบูรณ์ 3 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
25 นายวันชัย นุ้ยวรรณ ช่างไม้ 4 สพป.เพชรบูรณ์ 3 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
26 นายชลอ ส่งฆ่อง ช่างไม้ 4 สพป.เพชรบูรณ์ 3 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
27 นายธัญญาวุฒิ เอี่ยมเย็น นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
28 นายสุทัศน์ นาป้อม ช่างสี 4 สพป.เพชรบูรณ์ 3 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
29 นายธีรพงศ์ ศรีสุข ช่างสี 4 สพป.เพชรบูรณ์ 3 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
30 นายเรวัช ทีลี ช่างสี 4 สพป.เพชรบูรณ์ 3 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
31 นายศิริชัย บุญศรี ลูกจ้าง สพป.เพชรบูรณ์ 3 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
32 นายคำรณ เหมือนโพธิ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
33 นายปัณณธร บัวอุบล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงานรร.อนุบาลบึงฯ  
34 นายวิชัย พลอยบุตร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงานรร.อนุบาลบึงฯ  
35 นายสมบูรณ์ ศรีวิชาสร้อย รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 คณะกรรมการประสานงานรร.อนุบาลบึงฯ  
36 นายประหยัด รอดแสน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงานรร.อนุบาลบึงฯ  
37 นางอมรินทร์ เฉยทอง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงานรร.อนุบาลบึงฯ  
38 นายชัยชาญ หมื่นชนะมา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงานรร.อนุบาลบึงฯ  
39 นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงานรร.อนุบาลบึงฯ  
40 นางปาริชาติ เข่งแก้ว ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงานรร.อนุบาลบึงฯ  
41 นายประสิทธิ์ กระทู้ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงานรร.อนุบาลบึงฯ  
42 นายสมบูรณ์ ตุ้มทอง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงานรร.อนุบาลบึงฯ  
43 นายวีระพล แก้วคำ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 คณะกรรมการประสานงานรร.บ้านราหุล  
44 นางประคอง สาธรรม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงานรร.บ้านราหุล  
45 นายสุภาพ กุประดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงานรร.บ้านราหุล  
46 นายชัยชาญ หมื่นชนะมา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงานรร.บ้านราหุล  
47 นางเสาวภา หงส์ประภาวงศ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงานรร.บ้านราหุล  
48 นางณิตต์ดา อำนาจ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงานรร.บ้านราหุล  
49 นายปัณณธร บัวอุบล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงานรร.บ้านราหุล  
50 นายเบญจ์ กิติคุณ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงานรร.บ้านราหุล  
51 นายคำรณ เหมือนโพธิ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงานรร.บ้านราหุล  
52 นายสมบูรณ์ ศรีวิชาสร้อย รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 คณะกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
53 นายเชาว์ดี ธูปมงคล ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
54 นายประสิทธิ์ กระทู้ ศึกษานิเทศก์(ภาษาไทย) คณะกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
55 นายวิชัย พลอยบุตร ศึกษานิเทศก์ (ภาษาไทย) คณะกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
56 นางประคอง สาธรรม ศึกษานิเทศก์ (การงานอาชีพ) คณะกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
57 นายสุภาพ กุประดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์(สุขศึกษา) คณะกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
58 นายชัยขาญ หมื่นชนะมา ศึกษานิเทศก์(สุขศึกษา) คณะกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
59 นางปาริชาติ เข่งแก้ว ศึกษานิเทศก์(ศิลปะ) คณะกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
60 นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล ศึกษานิเทศก์(ศิลปะ) คณะกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
61 นายสมบูรณ์ ตุ้มทอง ศึกษานิเทศก์(คณิตศาสตร์) คณะกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
62 นางเสาวภา หงส์ประภาวงศ์ ศึกษานิเทศก์(ภาษาต่างประเทศ) คณะกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
63 นายเบญจ์ กิติคุณ ศึกษานิเทศก์(ภาษาต่างประเทศ) คณะกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
64 นายประหยัด รอดแสน ศึกษานิเทศก์(สังคม) คณะกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
65 นางณิตต์ดา อำนาจ ศึกษานิเทศก์(วิทยาศาสตร์) คณะกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
66 นางอมรินทร์ เฉยทอง ศึกษานิเทศก์(ปฐมวัย) คณะกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
67 นายปัณณธร บัวอุบล ศึกษานิเทศก์(เด็กพิเศษ) คณะกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
68 นายฉ่ำ เชื้ออินทร์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
69 นายคำรณ เหมือนโพธิ์ ศึกษานิเทศก์(วิทยาศาสตร์) คณะกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
70 นายสมบูรณ์ ศรีวิชาสร้อย รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ 3 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
71 นายคำรณ เหมือนโพธิ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
72 นางประคอง สาธรรม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
73 นางเสาวภา หงส์ประภาวงศ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
74 นายชัยชาญ หมื่นชนะมา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
75 นายสุภาพ กุประดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
76 นางอมรินทร์ เฉยทอง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
77 นายเบญจ์ กิติคุณ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
78 นางสาวชารินี พิลาสุข เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
79 นางเจนทิพย์ บุญเมือง เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
80 นายสุรศักดิ์ สืบสุด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
81 นายเมฆินทร์ ทานิล เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
82 นางชุลีพร ศรีสังข์ ลูกจ้าง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
83 นายฉ่ำ เชื้ออินทร์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
84 นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
85 นายภักดี โพธิ์ศรี รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
86 นางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว ผอ.กลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
87 นางสาววิจินต์ ตั้งวงศ์ถาวรกิจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
88 นางคะนึง คุ้มตระกูล นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
89 นางนวรัตน์ อินทรวิเชียร นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
90 นางสาวอมรฤดี ประดับมุข พนักงานราชการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
91 นางสาวพิไลพร วิชาเครื่อง พนักงานราชการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
92 นางสาวชมัยพร อ่อนวัน นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
93 นายสุรศักดิ์ สืบสุด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
94 นางอุมาพร อัครางกูร นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
95 นางสาวธิดารัตน์ จันทะกล นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
96 นางผุสดี แดนทอง เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
97 นายวรวงษ์ สระคูพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
98 นายรัฐพงศ์ โพธิ์อุไร เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
99 นางสาวทัศภรณ์ คำหาญ เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
100 นางสาวปิยวรรณ สาริกา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
101 นางสาวอรสิณียาพ์ ศรีสองเมือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
102 นางดารณี ใจอยู่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
103 นางอาพรรัตน์ ลาสอน พนักงานราชการครู คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
104 นายธิเบต เพชรไชโย เจ้าหน้าที่ลูกเสือ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
105 นางเจนทิพย์ บุญเมือง เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
106 นางสุนันท์ บัวเทศ นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
107 นายพิชิตชัย อนนท์ นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
108 นายสมาน พรหมมาก นิติกร คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
109 นางฐิตราภรณ์ ก้านสันเทียะ นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
110 นางอัมพร จันทรางกูล นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
111 นางสาวรัชณีย์ เพาะกระโทก เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
112 นางสาววธิดา วิลัย เจ้าหน้าที่คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
113 นายวีระยุทธ หลาบหนองแสง นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
114 นายประชา จงเรียน นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
115 นางสาวณัชชญาอร มาปัสสา นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
116 นางสาวเบญจมาศ บัวระพา นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
117 นางเชษฐ์สุดา หวังอยู่ นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
118 นางนวลพักตร์ วงษ์กระสัน นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
119 นางสาวจตุพร บรรดาล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
120 นางสาวศราลักษณ์ แซ่ลี้ เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
121 นางสาวสุภาวดี เชื้อนิล พนักงานราชการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
122 นายเมฆินทร์ ทานิล เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
123 นางสาวศิริรัตน์ เค้ามูล เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
124 นางชุลีพร ศรีสังข์ ลูกจ้าง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
125 นางพรหมภัสสร อยู่พืช นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
126 นางสาวชารินี พิลาสุข เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
127 นางสาววีณา กะฐินเทศ นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
128 นายพงศธร ประทุมโพธิ์ อัตราจ้าง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
129 นายสมหมาย ถาวรกูล รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ 3 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์  
130 นายเชาว์ดี ธูปมงคล ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์  
131 นางสาวนิศานาถ ศิริลา นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์  
132 นายสิทธิกร บัวทอง เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง คณะกรรมการประชาสัมพันธ์  
133 นางนวรัตน์ อินทรวิเชียร นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการประชาสัมพันธ์  
134 นางสาวเบญจมาศ บัวระพา นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการประชาสัมพันธ์  
135 นายสุขุม พิมพะสาลี นักประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์  
136 นายภักดี โพธิ์ศรี รองผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
137 นางสุณีย์ ฤกษ์วิชานันท์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
138 นางสาวจตุพร บรรดาล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
139 นางสาวปิยวรรณ สาริกา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
140 นางพรหมภัสสร อยู่พืช นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
141 นางนวลพักตร์ วงษ์กระสัน นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
142 นางสาวนิศานาถ ศิริลา นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
143 นางสาวณัชชญาอร มาปัสสา นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
144 นางสาวศราลักษณ์ แซ่ลี้ เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
145 นางสาวทัศภรณ์ คำหาญ เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
146 นางเจนทิพย์ บุญเมือง เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
147 นางสาวสุภาวดี เชื้อนิล พนักงานราชการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
148 นางชุลีพร ศรีสังข์ ลูกจ้าง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
149 นางอุมาพร อัครางกูร นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
150 นางสาวรัชณีย์ เพาะกระโทก เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
151 นายคำรณ เหมือนโพธิ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประเมินผล  
152 นางประคอง สาธรรม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประเมินผล  
153 นางปาริชาติ เข่งแก้ว ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประเมินผล  
154 นายปัณณธร บัวอุบล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประเมินผล  
155 นางอมรินทร์ เฉยทอง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประเมินผล  
156 นายฉ่ำ เชื้ออินทร์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประเมินผล  
157 นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประเมินผล  
158 พัชรินทร์ วางงศ์มูล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประเมินผล  
159 นายสันติชัย บัวทอง รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 คณะกรรมการการเงินและพัสดุ  
160 นางสาวกิ่งกาญจน์ ยศปัญญา ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการการเงินและพัสดุ  
161 นางลำจวน บัวสำลี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี คณะกรรมการการเงินและพัสดุ  
162 นางสาวสมหมาย คูโคกสูง เจ้าพนักงานพัสดุ คณะกรรมการการเงินและพัสดุ  
163 นางสาวรัตนพัฒน์ ทองรอด เจ้าพนักงานพัสดุ คณะกรรมการการเงินและพัสดุ  
164 นางสาวฑิมลวัลย์ ศิริ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี คณะกรรมการการเงินและพัสดุ  
165 นางสาวปาจรีย์ ตรีทศบดี นักวิชาการการเงินและบัญชี คณะกรรมการการเงินและพัสดุ  
166 นางสุกัญญา เกตุหอม นักวิชาการการเงินและบัญชี คณะกรรมการการเงินและพัสดุ  
167 นางนภัสภรณ์ หุนทนทาน นักวิชาการการเงินและบัญชี คณะกรรมการการเงินและพัสดุ  
168 นายวรการ ฐานะวิจิตร รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พิธีกร  
169 นายสมนึก พันธุ์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน พิธีกร  
170 นางศุภวารี เอี่ยมสุขประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโป่ง พิธีกร  
171 นางวันเพ็ญ โพธิ์เหลือง ผอ.โรงเรียนบ้านคลองกรวด พิธีกร  
172 นายทองพูน ดีนอก ครูโรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย พิธีกร  
173 นายจรัญ ชาวใต้ ครูโรงเรียนบ้านหนองหมู พิธีกร  
174 นายอนุโพธิ ศรีโพธิ์เผือก ครูโรงเรียนบ้านลำตะคร้อ พิธีกร  
175 นางประดับ ราชวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านราหุล พิธีกร  
176 นายสวัสดิ์ จันทรา ครูโรงเรียนบ้านเกาะแก้ว พิธีกร  
177 นางสาวชุลีลักษณ์ เทืองน้อย ครูโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ พิธีกร  
178 นางสาวณัชชา สานนท์ ครูโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง พิธีกร  
179 นายสุณีย์ ฤกษ์วิชานันท์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
180 นางสายชล สังข์พันธ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
181 นางลำจวน บัวสำลี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
182 นางผุสดี แดนทอง เจ้าพนักงานราชการ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
183 นางอมรินทร์ เฉยทอง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
184 นายสมบูรณ์ ตุ้มทอง ศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่บันทึกภาพ  
185 นายสิทธิกร บัวทอง เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง เจ้าหน้าที่บันทึกภาพ  
186 นางสาวจันทร์ทิพย์ คุณาสกุลเลิศ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่บันทึกภาพ  
187 นางจุฑารัตน์ ศรีเอี่ยม เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง เจ้าหน้าที่บันทึกภาพ  
188 นายสุขุม พิมพะสาลี นักประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่บันทึกภาพ  
189 นายนิรันดร์ แจ่มวงษ์ รองผอ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เจ้าหน้าที่สื่อสารและเทคโนโลยี  
190 นายอภิรักษ์ สำราญพันธ์ ผองกลุ่มนโยบายและแผน เจ้าหน้าที่สื่อสารและเทคโนโลยี  
191 นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล ศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่สื่อสารและเทคโนโลยี  
192 นางสาวชารินี พิลาสุข เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่สื่อสารและเทคโนโลยี  
193 นางเจนทิพย์ บุญเมือง เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่สื่อสารและเทคโนโลยี  
194 นายสุรศักดิ์ สืบสุด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่สื่อสารและเทคโนโลยี  
195 นายเมฆินทร์ ทานิล เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง เจ้าหน้าที่สื่อสารและเทคโนโลยี  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.netสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล 080-1674356
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]