สรุปเหรียญรางวัล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านวังพิกุล 24 2 0 0 26
2 บ้านบึงนาจาน 13 1 2 1 16
3 บ้านซับไม้แดง 13 1 0 0 14
4 บ้านโป่งบุญเจริญ 11 1 1 0 13
5 ชุมชนบ้านพุเตย 10 4 0 2 14
6 บ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 10 1 0 0 11
7 บ้าน กม.35 10 1 0 0 11
8 ศิริรัตน์วิทยา 10 1 0 0 11
9 บ้านโคกรังน้อย 10 0 0 0 10
10 อนุบาลบึงสามพัน 9 2 0 0 11
11 อนุบาลศรีเทพ 9 1 1 0 11
12 เพชรพินิตศึกษา 9 0 1 0 10
13 บ้านนาทุ่ง 9 0 0 0 9
14 อนุบาลหนองไผ่ 9 0 0 0 9
15 บ้านกลาง 9 0 0 0 9
16 อนุบาลพร้อมจิต 8 4 1 1 13
17 บ้านซับน้อยพัฒนา 8 2 0 0 10
18 บ้านลำตะคร้อ 8 1 0 0 9
19 บ้านวังโบสถ์ 8 1 0 0 9
20 บ้านวังไผ่ 8 0 0 0 8
21 บ้านปากตก 7 0 1 0 8
22 บ้านคลองทราย 7 0 0 0 7
23 บ้านแก่งหินปูน 7 0 0 0 7
24 บ้านเกาะแก้ว 7 0 0 0 7
25 ชุมชนบ้านโภชน์ 6 5 0 1 11
26 ชุมชนบ้านโคกสะอาด 6 1 0 1 7
27 วัดเขาเจริญธรรม 6 0 0 0 6
28 บ้านหนองย่างทอย 6 0 0 0 6
29 วัดซับบอนวิทยา 6 0 0 0 6
30 บ้านคลองดู่ 6 0 0 0 6
31 บ้านวังไลย์ 6 0 0 0 6
32 บ้านหนองสรวง 5 4 1 1 10
33 บ้านหนองบัว 5 4 0 0 9
34 บ้านวังขอน 5 2 2 0 9
35 บ้านหนองบัวขาว 5 2 1 2 8
36 บ้านเนินถาวร 5 1 1 0 7
37 บ้านหนองสะแก 5 1 0 0 6
38 บ้านราหุล 5 0 0 0 5
39 บ้านคลองกรวด 5 0 0 0 5
40 บ้านรวมทรัพย์ 5 0 0 0 5
41 บ้านโคกคงสมโภชน์ 5 0 0 0 5
42 บ้านบ่อไทย 5 0 0 0 5
43 อุดมวิทยา 4 2 0 0 6
44 บ้านไร่เหนือ 4 2 0 0 6
45 บ้านนาเฉลียงใต้ 4 1 0 0 5
46 บ้านใหม่วิไลวัลย์ 4 1 0 0 5
47 บ้านโคกเจริญ 4 1 0 0 5
48 บ้านรังย้อย 4 1 0 0 5
49 บ้านโคกสำราญ 4 1 0 0 5
50 บ้านคลองกระจังวังไทร 4 1 0 0 5
51 บ้านตะกุดไผ่ 4 0 1 0 5
52 บ้านหนองชุมแสง 4 0 0 1 4
53 บ้านนาไร่เดียว 4 0 0 0 4
54 สมอทอดศึกษา 4 0 0 0 4
55 บ้านถ้ำมงคลชัย 4 0 0 0 4
56 บ้านหนองจอกวังกำแพง 4 0 0 0 4
57 บ้านหัวโตก 4 0 0 0 4
58 บ้านเขายางโปร่ง 4 0 0 0 4
59 บ้านโคกกรวด(บึงสามพัน) 4 0 0 0 4
60 อนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี 3 3 1 0 7
61 สัมพันธ์วิทยา 3 1 0 1 4
62 บ้านพุขาม 3 1 0 0 4
63 บ้านตะกรุดหิน 3 1 0 0 4
64 บ้านหนองโป่ง 3 1 0 0 4
65 บ้านเนินสะอาด 3 1 0 0 4
66 กุลดิศวิทยานุสรณ์ 3 0 2 1 5
67 บ้านเขาพลวง 3 0 0 1 3
68 บ้านตะกุดงาม 3 0 0 0 3
69 บ้านนาน้ำโครม 3 0 0 0 3
70 บ้านห้วยทราย 3 0 0 0 3
71 บ้านเขาคลัง 3 0 0 0 3
72 บ้านคลองยาง 3 0 0 0 3
73 อนุบาลกาญจนาวิทยา 2 2 0 0 4
74 เพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลล์ 2 1 0 0 3
75 บ้านหนองหมู 2 1 0 0 3
76 บ้านกองทูล 2 1 0 0 3
77 วีรสัมพันธ์วิทยา 2 1 0 0 3
78 บ้านคลองกะโบน 2 0 1 0 3
79 บ้านซับกระถินทอง 2 0 1 0 3
80 บ้านท่าแดง 2 0 0 0 2
81 บ้านเนินคนธา 2 0 0 0 2
82 บ้านพญาวัง 2 0 0 0 2
83 บ้านโคกสง่า 2 0 0 0 2
84 บ้านโคกสะอาด 2 0 0 0 2
85 บ้านซับบอน 2 0 0 0 2
86 บ้านวังท่าดี 2 0 0 0 2
87 บ้านฟุบสะแก 2 0 0 0 2
88 บ้านโคกปรือ 2 0 0 0 2
89 บ้านโคกสะแกลาด 2 0 0 0 2
90 บ้านซับสมบูรณ์ 1 2 0 1 3
91 บ้านโคกหิน 1 1 0 1 2
92 บ้านท่าไม้ทอง 1 1 0 1 2
93 ชุมชนบ้านท่าเสา 1 1 0 0 2
94 บ้านสันเจริญโป่งสะทอน 1 1 0 0 2
95 บ้านเข็มทอง 1 1 0 0 2
96 บ้านหนองบัวทอง 1 1 0 0 2
97 วิทยานนท์ศึกษา 1 1 0 0 2
98 บ้านหนองกระทุ่ม 1 1 0 0 2
99 บ้านคลองตะคร้อ 1 1 0 0 2
100 บ้านโคกกรวด(วิเชียรบุรี) 1 0 1 0 2
101 เซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา 1 0 0 1 1
102 บ้าน กม.30 1 0 0 0 1
103 บ้านคลองตะพานหิน 1 0 0 0 1
104 บ้านจัดสรร 1 0 0 0 1
105 บ้านซับวารินทร์ 1 0 0 0 1
106 บ้านท่าสวาย 1 0 0 0 1
107 บ้านนาตะกุด 1 0 0 0 1
108 บ้านน้ำร้อน 1 0 0 0 1
109 บ้านบึงตะแบก 1 0 0 0 1
110 บ้านปู่จ้าว 1 0 0 0 1
111 บ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์ 1 0 0 0 1
112 บ้านร่องหอยพัฒนา 1 0 0 0 1
113 บ้านวังลึก 1 0 0 0 1
114 บ้านศรีมงคล 1 0 0 0 1
115 บ้านเนินมะค่า 1 0 0 0 1
116 บ้านไทรทอง(วิเชียรบุรี) 1 0 0 0 1
117 ปาลพันธุ์วิทยา 1 0 0 0 1
118 บ้านด่านไทรสามัคคี 1 0 0 0 1
119 บ้านท่าโรง 1 0 0 0 1
120 บ้านบึงกระจับ 1 0 0 0 1
121 บ้านบ่อรัง 1 0 0 0 1
122 บ้านมาบสมอสามัคคี 1 0 0 0 1
123 บ้านม่วงชุม 1 0 0 0 1
124 บ้านลำตาเณร 1 0 0 0 1
125 บ้านสระกรวด 1 0 0 0 1
126 บ้านสันติธรรม 1 0 0 0 1
127 บ้านหนองพลวง 1 0 0 0 1
128 บ้านแควป่าสัก 1 0 0 0 1
129 บ้านไร่ขอนยางขวาง 1 0 0 0 1
130 บุญญรักษ์วรานุสรณ์ 1 0 0 0 1
131 บ้านซับน้อย 1 0 0 0 1
132 บ้านพระที่นั่ง 1 0 0 0 1
133 บ้านศรีเทพน้อย 1 0 0 0 1
134 บ้านสระประดู่ 1 0 0 0 1
135 บ้านโคกสง่านาข้าวดอ 1 0 0 0 1
136 บ้านไทรทอง(หนองไผ่) 1 0 0 0 1
137 รัฐประชานุสรณ์ 1 0 0 0 1
138 ชุมชนบ้านโคกปรง 1 0 0 0 1
139 บ้านนาสนุ่น 1 0 0 0 1
140 บ้านเขาสูงราษฎร์บำรุง 1 0 0 0 1
141 ศิริวัฒนาวิทยา 0 1 1 0 2
142 แสงธรรมวิทยา 0 1 1 0 2
143 บ้านน้ำเขียว 0 1 0 0 1
144 บ้านสระหมื่นเชียง 0 1 0 0 1
145 บ้านท่าด้วง 0 1 0 0 1
146 บ้านวังขาม 0 1 0 0 1
147 บ้านสระแก้ว 0 1 0 0 1
148 บ้านหนองสะแกสี่ 0 1 0 0 1
149 บ้านไทรงาม 0 1 0 0 1
150 บ้านเนินสวรรค์ 0 0 1 0 1
151 บ้านนาเฉลียง 0 0 1 0 1
152 บ้านด่านเจริญชัย 0 0 1 0 1
153 บ้านวังอ่าง 0 0 1 0 1
154 บ้านทุ่งเศรษฐี 0 0 0 0 0
รวม 522 87 25 17 651