สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านวังพิกุล 18 5 1 24 24 2 0 0 26
2 บ้านคลองทราย 7 0 0 7 7 0 0 0 7
3 อนุบาลบึงสามพัน 6 2 3 11 9 2 0 0 11
4 บ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 5 5 0 10 10 1 0 0 11
5 อนุบาลศรีเทพ 5 2 1 8 9 1 1 0 11
6 บ้านนาทุ่ง 5 0 4 9 9 0 0 0 9
7 บ้านลำตะคร้อ 5 0 3 8 8 1 0 0 9
8 บ้านโป่งบุญเจริญ 4 4 3 11 11 1 1 0 13
9 เพชรพินิตศึกษา 4 3 2 9 9 0 1 0 10
10 บ้านแก่งหินปูน 4 2 0 6 7 0 0 0 7
11 บ้านราหุล 4 1 0 5 5 0 0 0 5
12 บ้านซับไม้แดง 4 0 2 6 6 1 0 0 7
13 บ้านบึงนาจาน 3 7 3 13 13 1 2 1 16
14 อนุบาลพร้อมจิต 3 6 3 12 8 4 1 1 13
15 ชุมชนบ้านพุเตย 3 5 6 14 10 4 0 2 14
16 บ้านหนองบัว 3 3 2 8 5 4 0 0 9
17 วัดเขาเจริญธรรม 3 2 1 6 6 0 0 0 6
18 บ้านคลองกรวด 3 2 0 5 5 0 0 0 5
19 บ้านรวมทรัพย์ 3 2 0 5 5 0 0 0 5
20 บ้านหนองย่างทอย 3 1 1 5 6 0 0 0 6
21 บ้านตะกุดไผ่ 3 0 1 4 4 0 1 0 5
22 บ้านซับน้อยพัฒนา 2 7 0 9 8 2 0 0 10
23 บ้าน กม.35 2 6 2 10 10 1 0 0 11
24 บ้านโคกรังน้อย 2 4 1 7 7 0 0 0 7
25 ศิริรัตน์วิทยา 2 3 4 9 10 1 0 0 11
26 วัดซับบอนวิทยา 2 3 1 6 6 0 0 0 6
27 บ้านวังไผ่ 2 2 3 7 7 0 0 0 7
28 ชุมชนบ้านโคกสะอาด 2 2 2 6 5 1 0 1 6
29 บ้านปากตก 2 2 1 5 7 0 1 0 8
30 บ้านหนองสะแก 2 2 0 4 4 1 0 0 5
31 บ้านนาไร่เดียว 2 2 0 4 4 0 0 0 4
32 สมอทอดศึกษา 2 2 0 4 4 0 0 0 4
33 สัมพันธ์วิทยา 2 2 0 4 3 1 0 1 4
34 อนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี 2 1 3 6 3 3 1 0 7
35 บ้านวังโบสถ์ 2 1 2 5 6 1 0 0 7
36 บ้านคลองดู่ 2 1 2 5 6 0 0 0 6
37 อุดมวิทยา 2 1 2 5 4 2 0 0 6
38 บ้านนาเฉลียงใต้ 2 1 2 5 4 1 0 0 5
39 บ้านใหม่วิไลวัลย์ 2 1 1 4 4 1 0 0 5
40 บ้านตะกุดงาม 2 1 0 3 3 0 0 0 3
41 เพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลล์ 2 1 0 3 2 1 0 0 3
42 บ้านเนินถาวร 2 0 4 6 5 1 1 0 7
43 กุลดิศวิทยานุสรณ์ 2 0 3 5 3 0 2 1 5
44 บ้านถ้ำมงคลชัย 2 0 2 4 4 0 0 0 4
45 บ้านนาน้ำโครม 2 0 1 3 3 0 0 0 3
46 บ้านท่าแดง 2 0 0 2 2 0 0 0 2
47 บ้านเนินคนธา 2 0 0 2 2 0 0 0 2
48 บ้านเกาะแก้ว 1 5 0 6 7 0 0 0 7
49 บ้านกลาง 1 3 2 6 7 0 0 0 7
50 บ้านวังขอน 1 3 2 6 5 2 2 0 9
51 บ้านไร่เหนือ 1 2 2 5 4 2 0 0 6
52 บ้านโคกเจริญ 1 2 2 5 4 1 0 0 5
53 บ้านหนองชุมแสง 1 2 2 5 4 0 0 1 4
54 บ้านรังย้อย 1 2 1 4 4 1 0 0 5
55 บ้านหนองจอกวังกำแพง 1 2 1 4 4 0 0 0 4
56 บ้านโคกสำราญ 1 2 0 3 4 1 0 0 5
57 อนุบาลหนองไผ่ 1 1 2 4 5 0 0 0 5
58 บ้านพญาวัง 1 1 0 2 2 0 0 0 2
59 บ้านโคกสง่า 1 1 0 2 2 0 0 0 2
60 บ้านโคกสะอาด 1 1 0 2 2 0 0 0 2
61 บ้านห้วยทราย 1 0 2 3 3 0 0 0 3
62 บ้านเขาคลัง 1 0 2 3 3 0 0 0 3
63 บ้านคลองกะโบน 1 0 2 3 2 0 1 0 3
64 บ้านคลองยาง 1 0 1 2 3 0 0 0 3
65 ชุมชนบ้านท่าเสา 1 0 1 2 1 1 0 0 2
66 บ้านสันเจริญโป่งสะทอน 1 0 1 2 1 1 0 0 2
67 เซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา 1 0 1 2 1 0 0 1 1
68 บ้านซับบอน 1 0 0 1 2 0 0 0 2
69 บ้านเข็มทอง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
70 บ้านซับสมบูรณ์ 1 0 0 1 1 0 0 1 1
71 บ้าน กม.30 1 0 0 1 1 0 0 0 1
72 บ้านคลองตะพานหิน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
73 บ้านจัดสรร 1 0 0 1 1 0 0 0 1
74 บ้านซับวารินทร์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
75 บ้านท่าสวาย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
76 บ้านน้ำร้อน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
77 บ้านบึงตะแบก 1 0 0 1 1 0 0 0 1
78 บ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
79 บ้านร่องหอยพัฒนา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
80 บ้านวังลึก 1 0 0 1 1 0 0 0 1
81 บ้านศรีมงคล 1 0 0 1 1 0 0 0 1
82 บ้านเนินมะค่า 1 0 0 1 1 0 0 0 1
83 บ้านไทรทอง(วิเชียรบุรี) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
84 ปาลพันธุ์วิทยา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
85 ชุมชนบ้านโภชน์ 0 6 5 11 6 5 0 1 11
86 บ้านหนองบัวขาว 0 4 0 4 5 2 1 2 8
87 บ้านวังไลย์ 0 3 1 4 5 0 0 0 5
88 บ้านคลองกระจังวังไทร 0 3 0 3 4 1 0 0 5
89 บ้านบ่อไทย 0 2 2 4 5 0 0 0 5
90 บ้านหัวโตก 0 2 2 4 4 0 0 0 4
91 บ้านพุขาม 0 2 2 4 3 1 0 0 4
92 บ้านตะกรุดหิน 0 2 1 3 3 1 0 0 4
93 บ้านเขาพลวง 0 2 1 3 3 0 0 1 3
94 บ้านหนองโป่ง 0 2 0 2 3 1 0 0 4
95 บ้านหนองหมู 0 2 0 2 1 1 0 0 2
96 บ้านเขายางโปร่ง 0 1 2 3 4 0 0 0 4
97 วีรสัมพันธ์วิทยา 0 1 2 3 2 1 0 0 3
98 บ้านโคกกรวด(บึงสามพัน) 0 1 1 2 4 0 0 0 4
99 บ้านฟุบสะแก 0 1 1 2 2 0 0 0 2
100 บ้านกองทูล 0 1 1 2 1 1 0 0 2
101 บ้านหนองบัวทอง 0 1 1 2 1 1 0 0 2
102 วิทยานนท์ศึกษา 0 1 1 2 1 1 0 0 2
103 บ้านซับกระถินทอง 0 1 0 1 2 0 1 0 3
104 บ้านด่านไทรสามัคคี 0 1 0 1 1 0 0 0 1
105 บ้านท่าโรง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
106 บ้านบึงกระจับ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
107 บ้านบ่อรัง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
108 บ้านมาบสมอสามัคคี 0 1 0 1 1 0 0 0 1
109 บ้านม่วงชุม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
110 บ้านลำตาเณร 0 1 0 1 1 0 0 0 1
111 บ้านสระกรวด 0 1 0 1 1 0 0 0 1
112 บ้านสันติธรรม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
113 บ้านหนองพลวง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
114 บ้านแควป่าสัก 0 1 0 1 1 0 0 0 1
115 บ้านโคกคงสมโภชน์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
116 บ้านไร่ขอนยางขวาง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
117 บ้านเนินสวรรค์ 0 1 0 1 0 0 1 0 1
118 บ้านหนองสรวง 0 0 7 7 5 4 1 1 10
119 บ้านเนินสะอาด 0 0 3 3 3 1 0 0 4
120 อนุบาลกาญจนาวิทยา 0 0 2 2 2 2 0 0 4
121 บ้านโคกปรือ 0 0 2 2 2 0 0 0 2
122 บ้านหนองกระทุ่ม 0 0 2 2 1 1 0 0 2
123 บ้านคลองตะคร้อ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
124 บ้านโคกกรวด(วิเชียรบุรี) 0 0 1 1 1 0 1 0 2
125 บุญญรักษ์วรานุสรณ์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
126 บ้านซับน้อย 0 0 1 1 1 0 0 0 1
127 บ้านพระที่นั่ง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
128 บ้านศรีเทพน้อย 0 0 1 1 1 0 0 0 1
129 บ้านสระประดู่ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
130 บ้านโคกสง่านาข้าวดอ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
131 บ้านไทรทอง(หนองไผ่) 0 0 1 1 1 0 0 0 1
132 รัฐประชานุสรณ์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
133 บ้านโคกหิน 0 0 1 1 0 1 0 1 1
134 บ้านน้ำเขียว 0 0 1 1 0 1 0 0 1
135 บ้านสระหมื่นเชียง 0 0 1 1 0 1 0 0 1
136 บ้านนาเฉลียง 0 0 1 1 0 0 1 0 1
137 บ้านโคกสะแกลาด 0 0 0 0 2 0 0 0 2
138 ชุมชนบ้านโคกปรง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
139 บ้านนาสนุ่น 0 0 0 0 1 0 0 0 1
140 บ้านวังท่าดี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
141 บ้านเขาสูงราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
142 ศิริวัฒนาวิทยา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
143 แสงธรรมวิทยา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
144 บ้านท่าไม้ทอง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
145 บ้านท่าด้วง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
146 บ้านวังขาม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
147 บ้านสระแก้ว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
148 บ้านหนองสะแกสี่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
149 บ้านไทรงาม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
150 บ้านด่านเจริญชัย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
151 บ้านวังอ่าง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
152 บ้านทุ่งเศรษฐี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 187 176 149 512 489 85 25 17 599