งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ณ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน และโรงเรียนบ้านราหุล
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 100
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ อำเภอบึงสามพัน 1. เด็กหญิงปัณณพร    เรืองขำ
2. เด็กชายวัฒนา    โลจนวิสุทธิกุล
1. นางสาวนันทพร    บุญปัน
2. นางบุญเรือง    แสนคาน
2 โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ อำเภอวิเชียรบุรี 1. เด็กชายทักษิณ    โพธิ์สิงห์
2. เด็กชายวัฒนศิลป์    พันธ์โนราช
1. นายพานิช    โตสารเดช
2. นายสนธยา    แสงแก้วสุด
3 โรงเรียนบ้านหนองบัว อำเภอศรีเทพ 1. เด็กชายจักรพันธ์    อินสกุล
2. เด็กหญิงสุนิสา    อ่อนตีบ
1. นางสาวทวีทรัพย์    โพธิสมภาร
2. นายมารุต    แสนคาน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................