งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ณ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน และโรงเรียนบ้านราหุล
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 191
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง อำเภอหนองไผ่ 1. เด็กชายสมประสงค์    จันทรา
2. เด็กชายไชยวัฒน์    จันทร์ภักดิ์
1. นายประสิทธิ์    แก้วยม
2. นางสาวปิยนารถ    ทองยิ่ง
2 โรงเรียนบ้านวังไลย์ อำเภอบึงสามพัน 1. เด็กชายสมพร    โคนตาล
2. เด็กชายพีรพัฒน์    สว่างสุข
1. นายกล้วย    แก้วต๊ะ
2. นายบุญช่วย    รัตนพลแสน
3 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด อำเภอวิเชียรบุรี 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์    ศรีสอน
2. เด็กชายฐิติโชติ    นามสา
1. นางสาววราพร    บุญเสริม
2. นายสมศักดิ์    เต็มวงษ์
4 โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง อำเภอศรีเทพ 1. เด็กชายสรวิชญ์    บัวทอง
2. เด็กหญิงปิยะวรรณ    ลมสูงเนิน
1. นางพรรณี    แสงบุญ
2. นายสงกรานต์    สังขกรณ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................