งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ณ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน และโรงเรียนบ้านราหุล
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 086
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้าน กม.35 อำเภอหนองไผ่ 1. เด็กหญิงกัลยากร    เสาวโมกข์
2. เด็กหญิงพิชญา    พรมฆ้อง
3. เด็กหญิงสุภาวิณี    กินูน
1. นายสุวิทย์    ปัญญาอินทร์
2. นางเพ็ญรุ่ง    ปัญญาอินทร์
2 โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต อำเภอบึงสามพัน 1. เด็กชายตันติกร    พระสันแพงสี
2. เด็กหญิงชลันดา    จองกา
3. เด็กชายภูวริศ    ทองปิ่น
1. นางนิภาภรณ์    สารีวรรณ์
2. นางสาววันวิสาข์    ขำยิ้ม
3 โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี 1. เด็กชายธนาพันธื    อินทร์อุเทน
2. เด็กชายวันชนะ    ศรีสุธรรม
3. เด็กหญิงพรธิตา    กลิ่นฉ่าง
1. นางสาวทิวาวรรณ    แจ้งอรุณ
2. นางพิสมัย    ถาวรกุล
4 โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ 1. เด็กชายธนภัทร    พิมแก้ว
2. เด็กชายชยานันต์    ภมรคล
3. เด็กชายอนุชิต    ตองซาย
1. นางกุลนิษฐ์    กำลังเหลือ
2. นางเสาวลักษณ์    อินทร์ปรุง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................