งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ณ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน และโรงเรียนบ้านราหุล
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 090
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ อำเภอหนองไผ่ 1. เด็กหญิงมาติกา    ยุทธศาสตร์
2. เด็กหญิงศศิธร    เหล่าอัน
3. เด็กหญิงสุนารี    แพงดาน
1. นางสาวทิฑัมพร    สวัสดิ์นะที
2. นางสาวธัญลักษณ์    ภัทรภิญโญ
2 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน 1. เด็กหญิงอาทิตยา    กองยอด
2. เด็กหญิงปราชญา    คุ่ยต่วน
3. เด็กหญิงธัญวลัย    พงศ์ภาวีรนยา
1. นางสมใจ    สอนเครือ
2. นางสาวเพียงกมล    ภาพสิงห์
3 โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ อำเภอวิเชียรบุรี 1. เด็กหญิงชลิตรา    แตงร่ม
2. เด็กชายภาณุวิชญ์    ขวัญเพ็ง
3. เด็กชายจิราภัทร    สุขเจริญ
1. นางสาวชนัญชิดา    พรมแก้ว
2. นายยุทธชัย    ยันต์วิเศษ
4 โรงเรียนบ้านวังขอน อำเภอศรีเทพ 1. เด็กชายอัครพล    สนิทไทย
2. เด็กหญิงนัฐธิดา    ชาวนาวัง
3. เด็กหญิงนวรัตน์    บุญทวี
1. นายระพิน    เข็มทอง
2. นางสาวสุวิทร์    ศรีบัวรินทร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................