งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ณ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน และโรงเรียนบ้านราหุล
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 091
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านกลาง อำเภอหนองไผ่ 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์    ช่างประดิษฐ์
2. เด็กชายจิราภาส    คงชมพุต
3. เด็กชายอภิชัย    วัฒนสมบูรณ์
1. นางสาวช้องนาง    นาคน้อย
2. นางสาวนงนุช    พูนมี
2 โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน 1. เด็กหญิงจิราพา    สาระชาติ
2. เด็กหญิงอาภัสรา    คำสิงห์
3. เด็กชายนันทวัฒน์    ศิริวัฒน์
1. นางพรทิพา    เพ็งหมู
2. นายมนัส    เพ็งหมู
3 โรงเรียนบ้านเข็มทอง อำเภอวิเชียรบุรี 1. เด็กหญิงกมลรัตน์    ไชยคำ
2. เด็กหญิงจิราวรรณ    จันน้ำใส
3. เด็กหญิงจิดาภา    บุญศรี
1. นางปิณิดา    ถาโคตรจันทร์
2. นางสุนิตย์    บัวทอง
4 โรงเรียนบ้านวังขอน อำเภอศรีเทพ 1. เด็กหญิงนำ้อ้อย    แก้วขุนทด
2. เด็กหญิงนภัสกร    แมงกลาง
3. เด็กหญิงสุธินี    ขมขุนทด
1. นายสิทธิโชค    แป้นจันทร์
2. นางสาวสุวิทร์    ศรีบัวรินทร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................