งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ณ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน และโรงเรียนบ้านราหุล
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 099
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านหัวโตก อำเภอหนองไผ่ 1. เด็กชายศรายุทธ    เอี่ยมกลมกลิ้ง
2. เด็กหญิงอาริยา    สารมะโน
1. นางภาษิตา    ยอดอานนท์
2. นางสุมาลี    กองพรม
2 โรงเรียนบ้านมาบสมอสามัคคี อำเภอวิเชียรบุรี 1. เด็กชายนัฐพงษ์    หยวกทองหลาง
2. เด็กหญิงกมลทิพย์    โอมฤกษ์
1. นายเด่น    คนสำโรง
3 โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา อำเภอบึงสามพัน 1. เด็กชายนที    บุระเนตร
2. เด็กหญิงไอริน    กุลบุญ
1. นางกุศล    คำทอง
2. นางสาวอรพรรณ    ทับถวิล
4 โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ 1. เด็กหญิงไพริน    ตองอ่อน
2. เด็กชายพงศธร    ศรีภักดี
1. นางกุลนิษฐ์    กำลังเหลือ
2. นางเสาวลักษณ์    อินทร์ปรุง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................