รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ณ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน และโรงเรียนบ้านราหุล
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  จำคำ
 
1. นางบังอร  พาแก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปาลพันธุ์วิทยา 1. เด็กชายอดิศร  ดีพุ่ม
 
1. นางสาวธีราุภรณ์  เป้าใหญ่
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองดู่ 1. เด็กหญิงอรอุมา  แก้วหัสดี
 
1. นางประไพพร  ผลประดิษฐ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองทราย 1. เด็กหญิงเนตรนภัทร  กลิ่มน้อย
 
1. นางพิชญา  ถาวรกูล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำร้อน 1. เด็กหญิงอุไรลักษณ์  เรืองโพล้ง
 
1. นางปริศนา  คล้ำวิลัย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงฟ้าใส  พันธุ์ชัย
 
1. นางนวลจันทร์  คำนวนศักดิ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ศรีแก้ว
 
1. นางสุพาพร  อบเชย
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี 1. เด็กหญิงปิยะดา  จันทร์พิทักษ์
 
1. นางพัชรี  เพชรน่าชม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองทราย 1. เด็กหญิงรวี  ดวงสารี
 
1. นางพรเพ็ญ  กลิ่นผกา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กชายกฤตินัน  เฉื่อยฉ่ำ
2. เด็กหญิงวิภาวรรณ  ใจหาญ
3. เด็กหญิงศิรินภา  คำมล
 
1. นางนวลจันทร์  คำนวนศักดิ์
2. นางอำไพ  บุญอ้อย
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ 1. เด็กหญิงชลิตา  ชอบมะรัง
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ปานคีรี
 
1. นางสาวทองอุไร  บุญญฤทธิ์พูลศิริ
2. นางลัดดา  สิงห์แก้ว
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ทองตุ้ม
2. เด็กหญิงวันวิสา  ซาวทองคำ
 
1. นางนวลจันทร์  คำนวนศักดิ์
2. นางอำไพ  บุญอ้อย
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. เด็กหญิงพัชราวดี  แสนประกอบ
 
1. นายเสกสรร  ศรีเลย
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1. เด็กหญิงสุธิมา   วงค์สวาสดิ์
 
1. นางรวีวรรณ   กันเขต
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม 1. เด็กหญิงศศิธร  แหลมแก้ว
 
1. นางกันยารัตน์  รอดทิม
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองกะโบน 1. เด็กชายกิตติพล  พุฒระ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  วรคุณ
3. เด็กหญิงพรรณทิวา  ห้อยดอกหอม
 
1. นางสาวสุพรรษา   ธรรมสโรช
2. นางกัลยา  พงษ์สละ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ฤทธิ์บำรุง
2. เด็กหญิงสุภาวดี  น้ำดอกไม้
3. เด็กหญิงอารีวรรณ  ลุนพิลา
 
1. นางสาวบุญช่วย  ภักดี
2. นางสาวธัญชนก  พลเยี่ยม
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้าน กม.30 1. เด็กหญิงกฤษฎาพร   ภูครองหิน
2. เด็กหญิงจันทิมา  ผลทิม
3. เด็กหญิงจิตตรา  สุธงษา
 
1. นางธัญพร  วชิรานันท์
2. นายวีระศักดิ์  ทองสังข์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงฐิติมา  สันนา
2. เด็กหญิงสมิตา  ไล้ทอง
3. เด็กหญิงโบลว์หลัน  ชูเสน
 
1. นางพรทิพา  เพ็งหมู
2. นายมนัส  เพ็งหมู
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน 1. เด็กชายณัฐวุฒน์   สุริยา
2. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์   โสภา
 
1. นางสาวบุุญช่วย  หงษ์บุญมี
2. นางนันท์นภัส  มุ่งมาตร
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงอรวรรณ  ควรคะนึง
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เบื้องบล
 
1. นายชาตรี  คำนวนศักดิ์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ 1. เด็กชายอานนท์  อินทสร้อย
 
1. นางสุมาลี  ยาสี
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  ครุฑนาค
 
1. นายตรีวัฒน์  พรรณประหยัด
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 1. เด็กชายวิโรจน์  โพธิ์ระย้า
 
1. นายอนนท์  เอี่ยมกระจ่าง
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ 1. เด็กชายชยานันต์  ภมรคล
2. เด็กชายธนภัทร  พิมแก้ว
3. เด็กชายอนุชิต  ตองซาย
 
1. นางเสาวลักษณ์  อินทร์ปรุง
2. นางกุลนิษฐ์  กำลังเหลือ
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ 1. เด็กชายณัฐพล  พวงทอง
2. เด็กหญิงวิไลลักษ์  อุสะหะพันธ์
3. เด็กหญิงสุนิษา  อนุภาพ
 
1. นางพูนศิริ  ศรีโพธ์เผือก
2. นางสาวขนิษฐา  อยู่สุข
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ 1. เด็กชายจิราภัทร  สุขเจริญ
2. เด็กหญิงชลิตรา  แตงร่ม
3. เด็กชายภาณุวิชญ์  ขวัญเพ็ง
 
1. นางสาวชนัญชิดา  พรมแก้ว
2. นายยุทธชัย  ยันต์วิเศษ
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเข็มทอง 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ไชยคำ
2. เด็กหญิงจิดาภา  บุญศรี
3. เด็กหญิงจิราวรรณ  จันน้ำใส
 
1. นางปิณิดา   ถาโคตรจันทร์
2. นางสุนิตย์  บัวทอง
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายณัฐพงษ์  จันเพ็ชร
2. เด็กชายธีระพัฒน์  จันทะเกิด
3. เด็กหญิงปัทมพร  โลทะราช
 
1. นางสาวทวีทรัพย์  โพธิสมภาร
2. นางพรเพ็ญ  ชินรัตน์
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ 1. เด็กหญิงชุติมา  คำมั่น
2. เด็กชายสุริยา  สิงห์สุขุม
3. เด็กหญิงหนึ่งนภา  เปไธสง
 
1. นางนิศรา  รักษาศรี
2. นายสนธยา  แสงแก้วสุด
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ 1. เด็กหญิงวันวิสา  จันสุข
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  เบ้าชาลี
3. เด็กหญิงอิศริยา  รงค์ทอง
 
1. นางสาวชนัญชิดา  พรมแก้ว
2. นายยุทธชัย  ยันต์วิเศษ
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงนิพาภรณ์  ภู่มณี
2. เด็กหญิงวาณิชฌา  จันทร์ตั้ง
3. เด็กหญิงโชติมา  สร้อยทิทย์
 
1. นายนิคม  เพชระบูรณิน
2. นางนิตติยา  เพชระบูรณิน
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ 1. เด็กชายทักษิณ  โพธิ์สิงห์
2. เด็กชายวัฒนศิลป์  พันธ์โนราช
 
1. นายพานิช  โตสารเดช
2. นายสนธยา  แสงแก้วสุด
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ 1. เด็กชายพงศธร  ศรีภักดี
2. เด็กหญิงไพริน  ตองอ่อน
 
1. นางกุลนิษฐ์  กำลังเหลือ
2. นางเสาวลักษณ์  อินทร์ปรุง
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทรทอง(วิเชียรบุรี) 1. เด็กชายพรชัย  ร่มกลาง
2. เด็กชายยุทธนากร  พ่วงกลับ
 
1. นายดำรงศักดิ์  เพชรรัตน์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม 1. เด็กชายกิตติพงษ์  สีดา
2. เด็กชายอาทิตย์  ปิ่นโทน
 
1. นางสาวชัยปราง  วงศา
2. นายกิตติธัช  มะโนสา
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม 1. เด็กชายชัยนิตย์  พิสุทธาดามงคง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชูยศ
 
1. นางสาวชัยปราง  วงศา
2. นายกิตติธัช  มะโนสา
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. เด็กชายชัยชนะ  สิทธิคำ
2. เด็กชายทนงค์  สวัสดิรักษ์
 
1. นางธัญชนก  อยู่เพชร
2. นายวุฒิชัย  ขันยศ
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง 1. เด็กหญิงปิยะวรรณ  ลมสูงเนิน
2. เด็กชายสรวิชญ์  บัวทอง
 
1. นายสงกรานต์  สังขกรณ์
2. นางพรรณี  แสงบุญ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำมงคลชัย 1. เด็กหญิงจิราพัชร  เกิดเขียว
2. เด็กหญิงฐิติชญา  ศรีสำอางค์
3. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ศรีสำอางค์
4. เด็กหญิงพรสุดา  เบิกขุนทด
5. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  จันตรี
 
1. นายปราโมทย์  คุ้มเมือง
2. นางวิจิตรา  พันโสดา
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นวลทัด
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บัวมี
3. เด็กหญิงชนิสรา  กิเกียน
4. เด็กหญิงนัทธมน  เวียนสันเทียะ
5. เด็กหญิงเพชรลดา  หอมสิงห์ทอง
 
1. นางนันทพร  น้อยใส
2. นางธัญรดี  พรมเทศ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงรัตนา  วงษ์สมบัติ
2. เด็กหญิงลลิตตา  ศรีมาลา
3. เด็กหญิงศลิษา  เกตุสุวรรณ์
4. เด็กหญิงอทิตตยา  พาดวงตา
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  เขียวน้ำชุม
 
1. นางสาวณัชชา  สานนท์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะกุดงาม 1. เด็กหญิงกมลชนก    เจนวิถี
2. เด็กหญิงดวงพร    กางกรณ์
3. เด็กหญิงนฤมล   ท้าวมิ่ง
4. เด็กหญิงศิริกัญญา    ศรราช
5. เด็กหญิงอรัญญา   จันทรอุดร
 
1. นางวลัยรัตน์   คำสอด
2. นางสุพัฒตรา   กิจขุนทด
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะกุดงาม 1. เด็กหญิงกิริญา   ศรราช
2. เด็กชายพิษณุ   น่าชม
3. เด็กหญิงรัตนาพร   ทองประดิษฐ
4. เด็กหญิงรุ้งลัดดา    ศรีสว่าง
5. เด็กหญิงศศิธร    แก้วม่วง
 
1. นางศิรินันท์   ลิ้มเจียมรังษี
2. นางสาวเสาวนีย์    รินนาศักดิ์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. นางสาวกรรณิการ์  สมบุญพันธ์
2. เด็กหญิงปวีณา  จันทะบัญดิษฐ์
3. นางสาวศิริกัญญา  มาเหง่า
4. เด็กหญิงสุธาวัลย์  โกนกะโทก
5. เด็กหญิงสุพัตรา  สังคศักดิ์
 
1. นายเหรียญ  บุญสิน
2. นางทองย้อย  บุญสิน
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย 1. เด็กหญิงนลินี  คำหอม
2. เด็กชายภาณุพงษ์  หลงน้อย
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  เหล่าเรือง
4. เด็กหญิงสุรีพร  โพธิ์สิงห์
5. เด็กชายโกวิทการ  กองผาสุข
 
1. นายทองพูน  ดีนอก
2. ว่าที่ร้อยตรีฆนากร  นาราษฎร์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องหอยพัฒนา 1. เด็กชายจิรศักดิ์  อาษาเสนา
2. เด็กชายธนากร  สระสาร
3. เด็กชายธนาวุฒิ  หนูบุญ
4. เด็กหญิงมณีรัตน์  แสงสว่าง
5. เด็กชายรุ่งอรุณ  สุมาลา
 
1. นายประสงค์  พัฒนานุพงษ์
2. นางดาวเรือง  พัฒนานุพงษ์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  เสโพธิ์
2. เด็กชายกฤษณะ  มั่นคงดี
3. เด็กหญิงขณิษฐา  กองชนะ
4. เด็กชายชนวีร์  อันภักดี
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญโสม
6. เด็กหญิงดาราพร  ปูละเต
7. เด็กหญิงทอฝัน  ตุ้ยแดน
8. เด็กชายทินกร  คำสีลา
9. เด็กชายธีรภัทร  แก้วดวงสี
10. เด็กชายธีรวุฒิ  เพียรเขียว
11. เด็กชายนนทพัทธ์  ศรีสงคราม
12. เด็กหญิงปณิดา  อันภักดี
13. เด็กหญิงปพิชยา  เกตกุล
14. เด็กหญิงรุจิรา  เรืองกิจจา
15. เด็กหญิงวารุณี  อินนอก
16. เด็กหญิงศรัญญา  บัววิชัย
17. เด็กหญิงศศิธร  ศรีกองเพชร
18. เด็กชายศิริชัย  มาดี
19. เด็กหญิงสุวนัน  นาคคำ
20. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เทียบฤทธิ์
 
1. นายทองมี  สัญญะ
2. นายทวีเกียรติ  โพธิ์ศรี
3. นายดุสิต  บุญธรรม
4. นายชาตรี  พิมพาพันธ์
5. นายสมาน  แก้วอยู่
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินคนธา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แก้วเผือก
2. เด็กหญิงจิดาภา  ราชธานี
3. เด็กหญิงจีรภัทร  กลิ่นษร
4. เด็กชายนคร  ศรีวิใส
5. เด็กหญิงปภัสรา  อายุยืน
6. เด็กหญิงปิณิดา  เรืองฤทธิ์
7. เด็กหญิงพรธิตา  แผนฉลาด
8. เด็กหญิงพรสวรรค์  พัดแสง
9. เด็กชายพัชรลพล  เมืองหนองจอก
10. เด็กชายพันธาวุุุธ  กงนะ
11. เด็กหญิงพัศญา  อ่อนต่าย
12. เด็กชายรัชภูมิ  แก้วมูลษา
13. เด็กหญิงศุภธิดา   วงศ์ปัญญา
14. เด็กชายสิทธินนท์  การกระสัง
15. เด็กชายสิทธิพงษ์  เพียสังกะ
16. เด็กหญิงเกตุแก้ว  กัสสป
17. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ปล้องพัด
18. เด็กหญิงเจนจิรา  จำปางาม
19. เด็กชายเจษฎา   ช่วยอุระชน
20. เด็กหญิงเบญจมาศ  สิงห์สาย
 
1. นายไตรเทพ  สิงห์ไทย
2. นายประดิษฐ์  หงษ์โม่
3. นายสุรวิทย์  น้อยกรม
4. นางสาวสรรพพร  พรหมบุญ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาคลัง 1. เด็กหญิงจุฑามณี  งูคำ
 
1. นางสาวนัฏฐิรา   ศรีไพร
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ 1. เด็กหญิงลักขิกา  สุทธิโสม
 
1. นางสาวธาราพร  ช่างหล่อ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  อุพรม
 
1. นางกัลยารัตน์  แก้วแดง
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 1. เด็กหญิงนฤมล  ศรีพุทธา
2. เด็กชายอมรเทพ  เรืองคำ
 
1. นางบุญมี  ศรีเลย
2. นางสาวสมพิศ  เอียงเทศ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ 1. เด็กชายธนวัฒน์  จันทร์รักษา
2. เด็กหญิงนิภาพร  พิเคราะห์
 
1. นางยุพิน  ทองหล่อ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ทำไร่
2. เด็กหญิงปัณณพร  เรืองขำ
 
1. นางสาวนันทพร  บุญปัน
2. นางสาวสุดาวัลย์  ทองเถื่อน
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าแดง 1. เด็กหญิงกัญจนา  สิงหา
2. เด็กหญิงกานต์สินี  ป้องชื่น
3. เด็กหญิงทานตะวัน  เที่ยงเลา
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  นาคง
5. เด็กหญิงนิดติกา  ควรคำนึง
6. เด็กหญิงพัชรี  สีสวย
7. เด็กหญิงรัชนี  อุตสาห์
8. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ชูรัตน์
9. เด็กหญิงสุนิษา  โสดา
10. เด็กหญิงเพชรมณี  แสนปาก
 
1. นางเรณู  รักผึ้ง
2. นายจีรพันธ์  รักผึ้ง
3. นางสวยสด  สุขมา
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันเจริญโป่งสะทอน 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ชาภู่พวง
2. เด็กชายจารุศักดิ์  เสือใหญ่
3. เด็กหญิงทัศดาว  พรมชิน
4. เด็กหญิงปรียานุช  เผ่าเพ็ง
5. เด็กหญิงพลอยชมพู  พิมพ์ทอง
6. เด็กหญิงพัชราภรณ์  โยเฮือง
7. เด็กหญิงพิมพ์ประภา  พิมพ์ทอง
8. เด็กหญิงรัชนก  สุขอะหล่ำ
9. เด็กหญิงวิไลวรรณ  แสนพรมมี
10. เด็กหญิงศิรินภา  ไชยสุระ
11. เด็กหญิงศิรินภา  พิมพ์สาลี
12. เด็กหญิงสุจิตรา  สมทอง
13. เด็กหญิงสุนันทา  คนไทย
14. เด็กหญิงอรนภา  ปลาน้อย
15. เด็กชายเฉลิมชัย  ตาน้อย
 
1. นายนิรุตร์  บุญถาวร
2. นายขจรศักดิ์  เขื่อนสันเทียะ
3. นางวันทนา  วัชระเศรณี
4. นายวรวิทย์  วังโสม
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังขอน 1. เด็กหญิงกนกพร  ต่อสกุล
2. เด็กหญิงกัลยา  กุลดารัม
3. เด็กหญิงกัลยา  กลั่นเกษร
4. เด็กหญิงกุลธิดา  สุขประดิษฐ์
5. เด็กหญิงชุติมา  ชินชัยภูมิ
6. เด็กหญิงนฤชา  นาทองคำ
7. เด็กหญิงประภัสสร  บุญคุ้ม
8. เด็กหญิงปรารถนา  วนกระโทก
9. เด็กหญิงปาริชาติ  วนกระโทก
10. เด็กหญิงพรธิดา  กลึ่งกลาง
11. เด็กหญิงพรรณนารา  ประตูทอง
12. เด็กหญิงพัชรภร  รอนยุทธ
13. เด็กหญิงมณีรัตน์  กอยขุนทด
14. เด็กหญิงศศิภา  เปรี้ยวหวาน
15. เด็กหญิงสุทธิดา  ปาระมัสโส
 
1. นายสิทธิโชค  แป้นจันทร์
2. นายบุญลือ  บุญนิยม
3. นายต้องตา  สนิทไทย
4. นางชุตินุต  บุญนิยม
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินคนธา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทรายฮวด
2. เด็กหญิงวรรณธิดา  จันทสุริยา
 
1. นายสุรวิทย์  น้อยกรม
2. นายประดิษฐ์  หงษ์โม่
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  ศรียา
2. เด็กหญิงอริสา  บุญมาทอง
 
1. นายพงศ์ศักดิ์  มาเสนาะ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงปภาวรินท์  ชนะสิมมา
 
1. นายประธาน  ยศรุ่งเรือง
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงณัฐญาดา  พรหมลาย
 
1. นายประธาน  ยศรุ่งเรือง
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กชายจิรกิตติ์  ถึงสุข
 
1. นายประธาน  ยศรุ่งเรือง
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับวารินทร์ 1. เด็กหญิงวารุณี  มาดี
 
1. นางจันทร์ทิพย์  ผลไพร
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  บัวตูม
 
1. นายวิชัย  แก้วสุขศรี
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  บุญดัด
 
1. นางเยาวลักษณ์  อุ่มอยู่
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กชายวีรพงษ์  คล้ายแสง
 
1. นายประธาน  ยศรุ่งเรือง
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กชายปฏิภาณ  เจริญสุข
 
1. นายประธาน  ยศรุ่งเรือง
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาน้ำโครม 1. เด็กหญิงประภัสสร  มารักษา
2. เด็กหญิงสุพรรณา  ละครชัย
 
1. นางสาวปาณิศา  ฉายแก้ว
2. นางสาวศิรินารถ  ตะกรุดแก้ว
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาน้ำโครม 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ประเภา
2. เด็กหญิงเรืองลาวัลย์  สินธุชัย
 
1. นางสาวปาณิศา  ฉายแก้ว
2. นางสาวศิรินารถ  ตะกรุดแก้ว
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ 1. เด็กชายมนัสนันท์  เดชสันเทียะ
2. เด็กหญิงเกษรา  นิลค้าเมือง
 
1. นางเยาวลักษณ์  อุ่มอยู่
2. นางปรีดาภรณ์  ขำยิ่งเกิด
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กชายพงศธร  สิมมาโคตร
 
1. นายไพวรรณ  ดีรักษา
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำมงคลชัย 1. เด็กชายธีระพงศ์  ห้วยดอกหอม
2. เด็กชายปัณณวัฒน์  นันทอินทร์
3. เด็กหญิงไอลัดดา  บุญรวย
 
1. นายปราโมทย์  คุ้มเมือง
2. นางวิจิตรา  พันโสดา
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีมงคล 1. เด็กชายกรชวัล  กล่ำทอง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ์  จันทร์กระจ่าง
3. เด็กชายภูตะวัน  ดู่ป้อง
 
1. นายนิคม  อ่อนศรี
2. นางนเรศ  อ่อนศรี
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ใบบัว
2. เด็กหญิงพัชรีพร  กมลคร
3. เด็กหญิงสโรชา  พุ่มมะละ
 
1. นายประธาน  ยศรุ่งเรือง
2. นายมนตรี  เกตุถาวร
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพินิตศึกษา 1. เด็กชายฆณัธ  ภารฤทธิ์
 
1. นายไพฑูรย์  บางข่า
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราหุล 1. เด็กหญิงพันนิภา   เชื้อธรรม
 
1. นายสุเทพ  ปราบวิไล
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน 1. เด็กหญิงยศวดี  มะโนรส
 
1. นายกตัญญู  บุญดิษฐ์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราหุล 1. เด็กชายรัชพล   มาสุก
 
1. นายนายสุเทพ   ปราบวิไล
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน 1. เด็กหญิงชุวิชญา  สนกันหา
 
1. นายกตัญญู  บุญดิษฐ์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน 1. เด็กชายธงชัย  ฉายชูศรี
 
1. นายกตัญญู  บุญดิษฐ์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา 1. เด็กชายธนวัฒน์  กันหา
 
1. นายสมจิตร  พัดเสือ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราหุล 1. เด็กหญิงปภาดา   มาสีปา
 
1. นายสุเทพ   ปราบวิไล
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพินิตศึกษา 1. เด็กหญิงพัฒน์ธวัณย์  ลำภูเพ็ชร
 
1. นายไพฑูรย์  บางข่า
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 1. เด็กหญิงณัฐนารา  บุญแต่ง
 
1. นายนิติ  ศรีอินทร์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพินิตศึกษา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ลาปะ
 
1. นายไพฑูรย์  บางข่า
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 1. เด็กชายสมเดช  แก้วแกมทอง
 
1. นายนิติ  ศรีอินทร์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองกรวด 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   เพียสุริวงศ์
 
1. นายสำเนาว์  หมื่นชนะ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 1. เด็กชายไพฑูรย์  หมื่อกา
 
1. นายนันทพัฒน์  โพธิ์เหลือง
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1. เด็กหญิงชนากานต์  อินทรจักร์
 
1. นายมนตชัย  บุญเพชร
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองกรวด 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา   ทองขาว
 
1. นายสำเนาว์  หมื่นชนะ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไผ่ 1. เด็กชายณัฐพล  นันทเพชร
 
1. นายสิทธา  ทวนขุนทด
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับบอน 1. เด็กหญิงสิริฌา  ประเสริฐเชื้อ
 
1. นางลออ  ลำใย
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ 1. เด็กหญิงสุภาวดี   คำพาลักษณ์
 
1. นางเนาวรัตน์  ภูมิจันทร์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพินิตศึกษา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ลาปะ
2. เด็กชายธนกฤต  เสือเฮง
3. เด็กชายธีรศักดิ์์  อุทัยธรรม
4. เด็กหญิงปนัดดา  งามเลิศ
5. เด็กหญิงประกายฟ้า  อินทร์หล่อ
6. เด็กชายปรเมศ  นิลผาย
7. เด็กหญิงพัฒน์ธวัณย์  ลำภูเพ็ชร
8. เด็กหญิงวรรณพร  วัดพะยา
9. เด็กหญิงเปมิกา  ม่วงเพชร
 
1. นายไพฑูรย์  บางข่า
2. นายเจษฎ์  เกษมเนตร
3. นางสมพร  เพชรกำแหง
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองกรวด 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ทองขาว
2. เด็กชายณัฐกิตติ์  เปลี่ยนบ่อมาตร์
3. เด็กหญิงณิชาพัฒน์   พับขุนทด
4. เด็กหญิงธิดารัตน์   เพียสุริวงศ์
5. เด็กหญิงนภาพร   รักษาชอบ
6. เด็กชายบูรพา  สุกอ่อน
7. เด็กชายพนมเวช  ทับทิมไทย
8. เด็กหญิงพิชชาพร   คะโมระวงศ์
9. เด็กชายวชิรวิทย์   จันทรา
10. เด็กชายศักดิ์ดา  ดาดี
11. เด็กหญิงสิริวิมล   รักษาชอบ
12. เด็กหญิงอธิตติญา  อากาศสุภา
13. เด็กชายอภิเชษฐ์  ฉ่ำน้อย
14. เด็กหญิงเกศสุดา   ภาวะโสภณ
15. เด็กหญิงเพชรดา   บุตรพันธ์
 
1. นายสำเนาว์  หมื่นชนะ
2. นางสาวศิริวรรณ  แก้วฟอง
3. นางทัศนีย์  กลันทกพันธ์
4. นายมานิตย์  กุญแจทอง
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราหุล 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   ซาสอนตา
2. เด็กชายจักรกฤษณ์   จันทรี
3. เด็กหญิงจีราภรณ์   บุญมี
4. เด็กชายนครินทร์   ดวงจันทร์
5. เด็กหญิงปภาดา   มาสีปา
6. เด็กหญิงพันนิภา   เชื้อธรรม
7. เด็กหญิงมณฑิตา   ซาสอนตา
8. เด็กชายรัชพล   มาสุก
9. เด็กชายสิทธิชัย   มาสุก
10. เด็กชายสิทธิพล  มาสุข
11. นายสุริยา  คำอ้อ
12. เด็กหญิงอารียา   ศรีพัฒน์
 
1. นายสุเทพ   ปราบวิไล
2. นางประดับ  ราชวงษ์
3. นางสุวรรณา   ทองทุม
4. นายศิลป์ชัย   เหล่าดี
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองทราย 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  พันมี
2. เด็กชายจอมรัก  บริบูรณ์
3. เด็กหญิงชนาพร  คชสารทอง
4. เด็กชายชินวัตร  แซ่ล้อ
5. เด็กหญิงดวงสุดา  สุดาวรรณ์
6. เด็กชายธนพล  บุญเชิด
7. เด็กชายบุริศร์  อ่อนแก้ว
8. เด็กชายปุริม  คำโพธิ์
9. เด็กชายพรชัย  ยีรัมภ์
10. เด็กหญิงพรฤดี  ใจรักษา
11. เด็กหญิงพรวนา  บริบูรณ์
12. เด็กหญิงพัชชา  รัตนสร้อย
13. เด็กหญิงรวี  ดวงสารี
14. เด็กชายวรเชษฐ์  ภูเยี่ยมจิต
15. เด็กหญิงวันเพ็ญ  อาโน
16. เด็กหญิงสุนิสา  เทียนทอง
17. เด็กหญิงสโรชา  ปั้นแตง
18. เด็กหญิงอนุวรรณ  ชมเย็น
19. เด็กหญิงอริศรา  ทองสาย
20. เด็กหญิงอัญชลี  สวนมณี
 
1. นางพรเพ็ญ  กลิ่นผกา
2. นางสาวสุขศรี  เต้าแก้ว
3. นายคำสิงห์  ภูเยี่ยมจิต
4. นางจันทร์แรม  ภูเยี่ยมจิต
5. นางสุพัตรา  กัลยาประสิทธิ์
6. นางสาวจรินทร  ชินบุตร
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ทองสาย
2. เด็กหญิงกรวรรณ  บุญหล้า
3. เด็กหญิงกัญญรักษ์  แสนยะบุตร
4. เด็กหญิงกาญจนา  แย้มทอง
5. เด็กหญิงชยาภรณ์  หนูพร
6. เด็กหญิงชลธิชา  ช้างสลัก
7. เด็กหญิงชลธิชา  ทองลอย
8. เด็กหญิงชลธิชา  จันทรแจ่ม
9. เด็กหญิงณัฐลดา  แพหุ่น
10. เด็กหญิงณิษาชล  ทองลอย
11. เด็กชายธีระทัศน์  อุดมศิลป์
12. เด็กหญิงนนทรี  ครองคุ้ม
13. เด็กหญิงปริณดา   จำปาเงิน
14. เด็กหญิงปลายฟ้า  อุดมพร
15. เด็กหญิงพรนภา  ชนะหาญ
16. เด็กหญิงพร้อมดี  นาขุนทด
17. เด็กชายมงคล  โพนาคา
18. เด็กหญิงวราภรณ์  แน่กลาง
19. เด็กหญิงศิริวิมล  ขวานหมื่น
20. เด็กหญิงสดารัตน์  ป้องสันเทียะ
21. เด็กหญิงสุจิตรา  สัญญขัน
22. เด็กหญิงสุชาดา  วิไลลักษณ์
23. เด็กหญิงสุชาดา  สระศิริ
24. เด็กหญิงสุดารัตน์  แก้วสุข
25. เด็กหญิงสุนทราภรณ์  พันธุ์ดวง
26. เด็กหญิงอนุสรา  คำพันธ์
27. เด็กหญิงอรุณรัตน์  แก้วสุข
28. เด็กหญิงเจนจิรา  สังข์ประเสริฐ
29. เด็กหญิงโสภิตนภา  ทองลอย
 
1. นายบัณฑิต  พรมจันทร์
2. นางเสาวลักษณ์  น้อยนาค
3. นางสาวอมรรัตน์  มุ่งงาม
4. นางกวินนา  บุตรคำโชติ
5. นางวงษ์เดือน  พักสุข
6. นางสาวสิริรัตน์  พ่วงเต็ง
7. นางสาวอรพรรณ  มาแก้ว
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนา 1. นางสาวจารุภา  เณรเถาว์
2. นายจารุเดช  เณรเถาว์
3. เด็กชายณัฐพงษ์  ปัตตาเทสัง
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยนะรา
5. เด็กชายธัชพล  เสนาฤทธิ์
6. นายนัทธพงศ์  ศรีธิสาน
 
1. นายประยูร  มูลสาร
2. นางสาวชมัยพร  แจ่มหะทัย
3. นายชาคริต  จารุจิตร
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน 1. เด็กชายคณิณ  พงศ์พิทักษ์โยธิน
 
1. นายอนิรุทธิ์  โอ่อาจ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  มงคลกุล
 
1. นางพัชรี  เพชรน่าชม
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 1. เด็กชายณัฐพล  แสงตา
 
1. นายสวัสดิ์  จันทรา
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมอทอดศึกษา 1. เด็กหญิงภาพตะวัน  บ่ายเมือง
 
1. นางพัฒนา  สินมา
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับไม้แดง 1. เด็กชายเกรียงไกร  ขวัญอยู่
 
1. นางเฉิดฉาย  นาราษฎร์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน 1. เด็กหญิงพรพิมล  มงคล
 
1. นางสมพิศ  ประกอบทอง
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับไม้แดง 1. เด็กชายณัฐพล  อาจหาญ
 
1. นางเฉิดฉาย  นาราษฎร์
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน 1. เด็กหญิงกาญจนา  อุ้ยหา
 
1. นางสมพิศ  ประกอบทอง
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1. เด็กชายภูวริศ  ทองปิ่น
 
1. นายปรีชา  ลำพึงกาล
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมอทอดศึกษา 1. เด็กหญิงภาพตะวัน  บ่ายเมือง
 
1. นางพัฒนา  สินมา
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นะราวงค์
 
1. นางทองประศรี  อุดม
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน 1. เด็กหญิงกาญจนา  อุ๊ยหา
 
1. นางสมพิศ  ประกอบทอง
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับไม้แดง 1. เด็กชายชาญชล  รัตนสุวรรณ
 
1. นางเฉิดฉาย  นาราษฎร์
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  พลแสน
 
1. นายทองพูน  ดีนอก
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์ 1. เด็กชายจักรพันธ์  ปิ่นประดับ
 
1. นางสาวนลิน  ป้องภา
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน 1. เด็กหญิงพรพิมล  มงคล
 
1. นางสมพิศ  ประกอบทอง
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรังย้อย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ประคองศิล
2. เด็กชายกรวิชญ์  จงอ่อนกลาง
3. เด็กหญิงกวินชิดา  น้อยโฮม
4. เด็กชายขวัญชัย  สู้สึก
5. เด็กชายจิรศักดิ์  ศักดิ์เจริญ
6. เด็กหญิงชญานิษฐ์  สุขแจ่ม
7. เด็กชายณัฐวัตร  ละออกงเภา
8. เด็กหญิงณัฐาวีรนุช  มูลศรีแก้ว
9. เด็กชายดลชัย  บุญประดิษฐ์
10. เด็กหญิงทิพวรรณ  ก้อนทองคำ
11. เด็กชายปฏิภาณ  ขอห้อมกลาง
12. เด็กหญิงปรฉัตร  โสอุบล
13. เด็กหญิงประภาพร  อินทรเอก
14. เด็กหญิงปาริชาติ  ก้อนทองคำ
15. เด็กหญิงปาลิตา  สวนจันทร์
16. เด็กหญิงพรสุดา  หาผล
17. เด็กชายพีรพัฒน์  รั้วไชย
18. เด็กหญิงวนัญญา  เจริญสูงเนิน
19. เด็กชายวัฒนกุล  วรรณเชษฐ์
20. เด็กหญิงวาสินี  อารีชม
21. เด็กหญิงวิยะดา  ขำคำ
22. เด็กหญิงศศิประภา  บุญจันทร์
23. เด็กหญิงศิรินทร  กระต่ายจันทร์
24. เด็กชายสิงหา  ศรีคำมี
25. เด็กหญิงสุกัญญา  จำปาหล่อ
26. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ก้อนทองคำ
27. เด็กหญิงสุธิดา  หานุ
28. เด็กหญิงสุพัตรา  ทองแท้
29. เด็กหญิงสุวนันท์  แป้นโต
30. เด็กชายอนุกูล  คำชู
31. เด็กหญิงอพัชรา  คำบุญ
32. เด็กชายอภิวัฒน์  สุริพงษ์
33. เด็กหญิงอริศรา  จาดกลาง
34. เด็กชายอรุณ  พูมศิลา
35. เด็กหญิงอารยา  ชัยเจริญ
36. เด็กชายเทียนชัย  ชัยภูมินทร์
37. เด็กหญิงเบญจพร  สกุณา
38. เด็กชายเพชรรัตน์  สิทธิ
39. เด็กชายโชคชัย  ไทยชนะ
40. เด็กหญิงโบชิตา  คณโฑทอง
 
1. นายพรเทพ  พูลดำริห์
2. นางสาวสังวาลย์  ทรัพย์อนันต์
3. นางไข่มุก  ทองสุพรรณ์
4. นายดลธรรม  กิจขุนทด
5. นางเนาวรัตน์  ยืนยง
6. นางสาวพิมชญา  สนิทนอก
7. นางสาวสุนีย์  บุญมั่น
8. นางสาวเพชรรัตน์  ปิ่นร่ม
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย 1. เด็กหญิงกนกกร  ขอห้อมกลาง
2. เด็กชายกฤษณะ  อินทพันธ์
3. เด็กหญิงขนิษฐา  อยู่เจริญ
4. เด็กหญิงชนาธินาถ  เซี่ยงฝุง
5. เด็กหญิงชนิดา  ลาภคูณ
6. เด็กหญิงชรินธร  ไชยเสนา
7. เด็กหญิงชิติกานต์  ตะกรุดเงิน
8. เด็กชายณัฐพงษ์  แสงเขียว
9. เด็กหญิงธันวา  ศรีบุญเมือง
10. เด็กหญิงนันทิชา  จันทร์เที่ยง
11. เด็กหญิงนันทิดา  น้อยคูณ
12. เด็กหญิงนิชานาถ  โคกสลุง
13. เด็กชายพิชยศักดิ์  อุดมสวัสดิ์
14. เด็กหญิงยุพา  ตั้งถิ่น
15. เด็กหญิงรัชนก  วงษ์จันทร์
16. เด็กหญิงวาสนา  คำมี
17. เด็กหญิงศริรัตน์  ตะพานทอง
18. เด็กชายศักดา  จานสูงเนิน
19. เด็กหญิงสิริวิมล  แจ้งประไพร
20. เด็กหญิงสุชาดา  เปลื้องทุกข์
21. เด็กหญิงสุดารัตน์  คำเฟย
22. เด็กหญิงสุนิตา  สิทธิ
23. เด็กหญิงสุริตา  เปลื้องทุกข์
24. เด็กชายอนุวัติ  ศรีวิเศษ
25. เด็กชายอรรถพล   ไกรประทุม
26. เด็กหญิงอรอนงค์  สิมประสงค์
27. เด็กชายอานนท์  คำเฟย
28. เด็กหญิงเมทิณี  โยธาวัน
29. เด็กหญิงเมธาวลัย  บุตรสีใส
30. เด็กหญิงเมวิกา  เสนสี
 
1. ว่าที่ร้อยโทสกุลศักดิ์  กุลวงษ์
2. นายนรินทร์  พิณดอน
3. นายอัตพล  พูนกลาง
4. นายบวร  บุญนาค
5. นางซ่อนกลิ่น  สุทธา
6. นางสาวหทัยกาญจน์  ชัยวิรัช
7. นายเอนก  บุญสิงห์
8. นางมณีรัตน์  มีสท้าน
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. เด็กชายกฤษฎา  เนธิบุตร
2. เด็กชายกิตตินันท์  สอนบุญมา
3. เด็กหญิงฐิตากร  ขอนทอง
4. เด็กชายธีรศักดิ์  ฤาชา
5. เด็กหญิงรสลิน  จันทะรัตน์
6. เด็กชายวีรพงษ์  ป้องผัด
7. เด็กหญิงสลินทิพย์  ลาเสน
8. เด็กชายสิทธิกร  ดีปาวี
9. เด็กหญิงสิรามล  วิชัยรัมย์
10. เด็กหญิงสุพรรษา  ด่านทาง
 
1. นางจินดา  สีดี
2. นางบุญเรือน  กิจจรัส
3. นางสาวเสถียรทิพย์  คงปรางดี
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. เด็กหญิงกนกเนตร  วงษ์จำรัส
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  รูปน้อย
3. เด็กชายชนัญญู  อุ่มครบุรี
4. เด็กชายชาคริส  ฤาชา
5. เด็กชายนครินทร์  ปะสาวะทัง
6. เด็กชายนิตินัย  คำภูษา
7. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  นิลอำพร
8. เด็กหญิงปาริชาต  เหลืองโม
9. เด็กหญิงสุธิดา  หมื่นมา
10. เด็กหญิงอัญชลี  ศรีเมือง
 
1. นางจินดา   สีดี
2. นางบุญเรือน  กิจจรัส
3. นางสาวปัทมา  ชังคะนารถ
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 1. เด็กหญิงฑิฎิณา  ลึกล้ำ
2. เด็กหญิงณัฐลดา  กาดมาก
3. เด็กหญิงธนิฐาวงศ์  สุธิรัตน์
4. เด็กหญิงพิกุล  ทั่งพรม
5. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ผิวพรม
6. เด็กหญิงลำไย  ตรีกุล
7. เด็กหญิงศุภรัตน์  สุขวิเศษ
 
1. นางเปรมลภา  ภาษีสงวนสิน
2. นางดวงเนตร  วารีศรี
3. นายสันติ  จันทา
4. นายชัยกุล  วงษ์สำราญ
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ติตะปัญญา
2. เด็กหญิงณิชกานต์  ศุภสงวนซื่อ
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  พันจันทึก
4. เด็กหญิงพิยดา  บุญปั้น
5. เด็กหญิงสุพัตรา  ชัยนา
6. เด็กหญิงอัญชัญ  ชื่นนิรันดร์
 
1. นางดวงเนตร  วารีศรี
2. นายจิรศักดิ์  วารีศรี
3. นางเปรมลภา  ภาษีสงวนสิน
4. นางอิงอร  ศิริกาศ
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงกฤษณธร  วันตะโคตร์
2. เด็กหญิงจารุวัลย์  บุญดา
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  สิงห์คำ
4. เด็กหญิงลลิตา  หมื่นพหล
5. เด็กหญิงลักชิกา  เมืองนิล
6. เด็กหญิงศรัญยา  สร้อยศรี
7. เด็กหญิงสิริวิมล  แก้วแสง
8. เด็กหญิงอนุสรา  ไม้หอม
 
1. นางอารมณ์  ผัดพิทักษ์กุล
2. นางศิรินันท์   อุดมศิริไพศาล
3. นายศุภลักษณ์  อุดมศิริไพศาล
4. นางสาวทิพวรรณ์  เมิบขุนทด
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  บุญเพ็ง
2. เด็กหญิงฐิติพร   คำศรี
3. เด็กหญิงพัชรี  สวัสดี
4. เด็กหญิงพีระพร   ทิพย์มงคล
5. เด็กหญิงลนิตา  ขวัญมงคล
6. เด็กหญิงเพ็ญนภา   เผ่าน้อย
 
1. นางนภาวดี  สิงห์จีน
2. นางสาวิตรี  ศรีมาดี
3. นางบุญเรือง  แสนคาน
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ตะพานทอง
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  บัวชุมเกิด
3. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  มนกุกา
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  เกษาแสง
5. เด็กหญิงพิมพ์สุภา  ปานเพชร
6. เด็กหญิงวิภาดา  จันทร์งาม
7. เด็กหญิงวิยะดา  อินต๊ะสิน
8. เด็กหญิงสุธิดา  ประเสริฐ
9. เด็กหญิงสุนันทา  เจียงกุลลา
10. เด็กหญิงสุพรรณิกา  คำพิลานนท์
11. เด็กหญิงสุพรรษา  คำพิลานนท์
12. เด็กหญิงสุภวันต์  เปลื้องทุกข์
13. เด็กหญิงเกตุมณี  อินทรีย์
14. เด็กหญิงเกตุวรา  อินเจริญ
15. เด็กชายเกรียงศักดิ์  บุญคง
16. เด็กหญิงเพชรประภาศรี  มณีวรรณ
 
1. นางเพ็ญรุ่ง  กลั่นฟัก
2. นายสมคิด  สุขโฉม
3. นางสาวนงเยาว์  จันทะคุณ
4. นางอังคณา  ปรางนาค
5. นางสาวอำภา  จำปีทอง
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พันธุ์สายทอง
2. เด็กหญิงกรวิภา  ปะนาทัง
3. เด็กหญิงจรรยา  ทามี
4. เด็กหญิงนิตยพร  หนุนสุข
5. เด็กชายนิติพนธ์  นิลคำ
6. เด็กชายบุญนำ  ถิ่นธรณี
7. เด็กหญิงปริศนา  อ้วนถาวร
8. เด็กหญิงรุ่งศศิธร  อิมเพ็ชร
9. เด็กหญิงวชิราพร  ดงยางวัลย์
10. เด็กหญิงวนิดา  ประหา
11. เด็กหญิงวิภาดา  หอมจันทึก
12. เด็กชายสมประสงค์  อ่อนอากาศ
13. เด็กหญิงสุภาวดี  ดีไล้
14. เด็กชายสุรศักดิ์  แตงอ่อน
15. เด็กหญิงอังสณา  เชื้อสาวถี
16. เด็กชายอินทรีย์  แพทย์สูงเนิน
 
1. นายสมคิด  สุขโฉม
2. นางสาวนงเยาว์  จันทะคุณ
3. นางอังคณา  ปรางนาค
4. นางเพ็ญรุ่ง  กลั่นฟัก
5. นางญาณิกา  แสงทอง
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนา 1. นายจารุเดช  เณรเถาว์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยนะรา
3. เด็กชายธัชพล  เสนาฤทธิ์
4. นายศิวกร  สุขจันทร์
5. นายสุเมธ  คำอุดทา
 
1. นายประยูร  มูลสาร
2. นางสาวชมัยพร  แจ่มหะทัย
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กชายปฏิภาณ  กระบวนรัตน์
2. เด็กชายไตรทศ  เรืองไพศาล
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  ทองห่อ
2. นางสาวดวงฤทัย  หิตเทศ
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้าน กม.35 1. เด็กหญิงสินี  สรรคพงษ์
 
1. นางพิศมัย  สุวรรณานนท์
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1. เด็กหญิงบวรลักษณ์  สุขธิติพัฒน์
 
1. Mr.John Mark S.  Balmocena
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงนาจาน 1. เด็กหญิงกชนุช  บุษราคัม
 
1. นางอาพร  วิริยะไพศาลพงศ์
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงญาดา  วงค์ทองดี
 
1. นางสาวปราณี  สู่สุข
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ริ้วสมบัติ
 
1. นางพนิดา  หมื่นชนะมา
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1. เด็กหญิงปนัดดา   โสประดิษฐ์
 
1. นางสาวชุลีลักษณ์  เทืองน้อย
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงธัญจิตรา  กองแก้ว
 
1. นางสาวโยธกา  เกตุเอี่ยม
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ 1. เด็กหญิงเบญจพร  ทาสี
 
1. นางอนงค์  ศิริโพธิ์แพง
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลล์ 1. เด็กหญิงธัญรดา  เจนจบธรรม
 
1. นางสาวเทียนนภา   สุขคุ้ม
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงอนุสิทธิ์  พุ่มมะละ
 
1. นางวันวิสา  สิงห์ไพร
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กชายบรรพต  ราศี
2. เด็กหญิงประวีณา  สาเลา
3. เด็กชายภานุวัฒน์  ภักดี
4. เด็กหญิงมณิภา  เกณขุนทด
5. เด็กชายมนัส  จุ้ยเปี่ยม
 
1. นางวันวิสา  สิงห์ไพร
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงพรรณวง  วงค์ทองดี
 
1. นางสาวกัญญาภัค  มาลา
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กหญิงภคพร  คลังใหญ่
2. เด็กหญิงสุกัญญา  บุ้งทอง
 
1. นางสาวดาว  ปิยกิตติไพบูลย์
2. นางสาวกาญจนา  กำจาย
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา 1. เด็กหญิงปิยะพร  ภูจุ้ย
2. เด็กหญิงอทิตยา  ทัพนิยม
 
1. นายณเดช  แว่นแก้ว
2. นางสาวฤทัย  บางคะหาด
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองทราย 1. เด็กชายจักรพงศ์  ค้าของ
2. เด็กชายจักรภพ  ค้าของ
3. เด็กชายธีรพงษ์  สีดาพล
4. เด็กชายนำโชค  ไทยพลัง
5. เด็กชายสิทธิพล  ชูศรี
6. เด็กชายสุทธิพงษ์  กระแสเทพ
 
1. นางศิริพร  ศรีสมุทรนาค
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองยาง 1. เด็กชายจีรพัฒน์  ลิคูณ
2. เด็กชายพรรษกร  วงศ์อุปี
3. เด็กชายภีรพัฒน์  ถาวรพจน์
4. เด็กชายศุภกร  พรมสาย
5. เด็กชายสุทิน  สีหากุ
6. เด็กชายเสกสรร  มีชัย
 
1. นางปทุมรัตน์  หลวงนิหาร
2. นางสาวมนัสนันท์  อักษรวิลัย
3. นางสาวเจนจิรา  เตชะรังษี
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  คำมะวาปี
2. นางสาวฉัตรวรินทร์  ตาลดง
3. นางสาวชนิภรณ์  ลอดทอน
4. นางสาวญาติมา  ปะกาสินัง
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  วังมุข
6. เด็กชายปรเมษฐ์  มณีแสง
7. เด็กหญิงสุวนันท์  สีแซก
8. เด็กชายอำพล  เคลือแสง
9. นางสาวเกศราภรณ์  ตาลดง
10. เด็กชายโชคชัย  ตรีโอษฐ
 
1. นายวิชัย  ศรีไพร
2. นายณชพล  พันธ์ไธสง
3. นางเณรวดี  ศรีไพร
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา 1. เด็กหญิงญาสุมินทร์  โภคานิช
2. เด็กหญิงถิรดา  สารารัตน์
3. เด็กหญิงน้ำฝน  อิทธิมา
4. เด็กหญิงปวรรัตน์  สำราญสุข
5. เด็กหญิงภรธิตา  หินซ้อน
6. เด็กหญิงวิภาวี  ช่วงสูงเนิน
7. เด็กหญิงสุพัตรา  แสนเภา
 
1. นางสาวสิริกร  วิวน
2. นางศุฐิษา  สอนศิลป์
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ขาวโต
2. เด็กหญิงจามจุรี  พันธ์โน
3. เด็กหญิงดวงธิดา  เฉิดพันธ์
4. เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  ตะกรุดแจ่ม
5. เด็กชายวีรพงศ์  วิเชียรรัตน
 
1. นายสมพงษ์   แจ่มหอม
2. นางพรทิพย์  แจ่มหอม
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มอขุนทด
2. เด็กหญิงรวิสรา  กันเดิน
3. เด็กหญิงสิรภัทร  ตาลเพชร
 
1. นางวัชราภรณ์  ชำนาญกิจ
2. นายชาญชัย  ปลัดเซ็นต์
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ 1. เด็กหญิงนฤมล  สงให้
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  จันทร์สวยดี
3. เด็กหญิงสุวรรณนภา  กิจประสงค์
 
1. นางวัชราภรณ์  ชำนาญกิจ
2. นายชาญชัย  ปลัดเซ็นต์
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไผ่ 1. เด็กหญิงปุญยาพร  กลืนสำโรง
2. เด็กหญิงพรชิตา  สุวรรณ์
3. เด็กหญิงศุภารัตน์  กองกูล
 
1. นางลัดดาวัลย์  ทาระขะจัด
2. นางสาวกานต์รวี  สารไชย
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย 1. เด็กหญิงนิชนันท์   แก้วโพธื์ทอง
2. เด็กหญิงวราภาณ์  สำราญ
3. เด็กหญิงสุทธิดา  มูลมา
 
1. นายสมพงษ์   แจ่มหอม
2. นางพรทิพย์  แจ่มหอม
 
152 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กชายภราดร  วงษ์เศษ
2. เด็กชายอิทธิกร  พรไชย
 
1. นายภานุวัฒน์  สิงห์ไพร
2. นางพรพิมล  มีมุข
 
153 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา 1. เด็กชายณัฏฐ์สิทธิ์  วงษ์เกลี้ยง
2. เด็กชายวัชระ  พูลมา
 
1. นายสนั่น  โกหนองแวง
 
154 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากตก 1. เด็กหญิงจินตนา  โลหะเวช
2. เด็กหญิงนิศา  ศรีโสภา
3. เด็กหญิงน้ำเพชร  ล่องทอง
 
1. นางสาวเจนจิรา  โพธิ์ชัย
2. นางสาวจารุณี  บุตรพรม
 
155 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากตก 1. เด็กหญิงนุชรา  แสนคำ
2. เด็กชายอภิวัฒน์  แพรสีทอง
 
1. นางสาวเจนจิรา  โพธิ์ชัย
2. นางอัมพร  อยู่ถมสังข์
 
156 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ 1. เด็กชายธนภัทร   พวงแก้ว
2. เด็กชายธนวัฒน์   ปะพงษ์
 
1. นางสาววราพร  เอี่ยมลออ
2. นางพูนศิริ  ศรีโพธิ์เผือก
 
157 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย 1. เด็กชายณัฐพงศ์  กระสันต์
2. เด็กชายอุ้มบุญ  บุญที
 
1. นางเมษา  ศาสตร์นิยม
2. นางสาววราลักษณ์  กุลเกลี้ยง
 
158 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน 1. เด็กชายธนวัฒน์  พูลพจน์
2. เด็กชายพิเชษฐ์  บัวนวล
 
1. นางกนกกร  เจริญศักดิ์
 
159 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงนาจาน 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทองสีทา
2. เด็กหญิงอารียา  เถื่อนไพรวัลย์
 
1. นายดิเรก  อุ่มชะอุ้ม
2. นางสาวมยุรี  ฟองจันสม
 
160 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองทราย 1. เด็กชายปลิพัต  อุดด้วง
2. เด็กชายโชคทวี  คอยขุนทด
 
1. นายกิตติศักดิ์  กิจติยา
 
161 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงชันยพร  ทองเหลา
2. เด็กหญิงสุพัตตา  เหล่าพาณิชยางกูร
 
1. นายวิธวินท์  คำพิชัย
2. นายต่อพงศ์  มีสิงห์
 
162 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่เหนือ 1. เด็กหญิงจณิสตา   พันธ์มาก
2. เด็กหญิงศิริวิภา  อ่อนระฮุ่ง
 
1. นางสาววันเพ็ญ  เกิดบาง
2. นางสาวสุดใจ  ทวีสุข
 
163 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงนาจาน 1. เด็กชายคุณากร  ผายพรมพรึก
2. เด็กชายชานนท์  รัตนโสภา
 
1. นางสาวมยุรี  ฟองจันสม
2. นายดิเรก  อุ่มชะอุ้ม
 
164 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพญาวัง 1. เด็กชายธีรภัทร  สอนภักดี
2. เด็กชายมานิตย์   จูสถิตย์
3. เด็กชายอมรเทพ  พิจิตรคดีพล
 
1. นายธนเดช  บุตรน้ำเพ็ชร
2. นายชัยยาพร  สาริน
 
165 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กชายวรรณภูมิ  ทองนาค
2. เด็กชายศิวกร  เชื้อช่างเหล็ก
3. เด็กชายสินธพ  คำเลิศ
 
1. นางสาวจรัฐภรณ์  เทพสงเคราะห์
2. นางสุจิตรา  ลีสินลา
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจัดสรร 1. เด็กชายกฤษณะ  เผือกกุญชร
2. เด็กชายนครินทร์   รุ่งเช้า
3. เด็กชายสำราญ   คุงดิน
 
1. นายถาวร  แป้งนุช
2. นายไพโรจน์  จงใจมั่น
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กชายพิเชษฐ์  ขวัญมิ่ง
2. เด็กชายวัชรชัย  เริญศรี
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ทองเขียว
 
1. นายอภิชาติ  ชาญเดช
2. นางสมนึก  ชาญเดช
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสวาย 1. เด็กชายธีระเดช  จันคูณ
2. เด็กชายวิศรุต  ศรีสุวัน
3. เด็กชายสิทธา  กันทอง
 
1. นายธวัชชัย  จีรพงษ์อุดม
2. นายหาญณรงค์  เคียนหินตั้ง
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าแดง 1. เด็กชายจตุพล  กองเขียน
2. เด็กชายจตุรงค์  คงเกิด
3. เด็กชายณภัทร  จันทรี
 
1. นายสันติ  อบอาย
2. นางพลอยนภัส  วิศัลยาพล
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสง่า 1. เด็กหญิงณัชชา  ชุมทองหลาง
2. เด็กหญิงนิธยานันท์  บุญรอด
3. เด็กหญิงบุณยาพร  ประดุจพรม
4. เด็กหญิงยลลกัลณ์  จันทะเสน
5. เด็กหญิงศิรประภา  บุญใจ
6. เด็กหญิงสโรชา  สุนา
 
1. นางจำรัส  สุวรรณเกตุ
2. นางรุ่งทิวา  ธาราเกษม
3. นางจิราภรณ์  มีเดช
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์   จันทร์แป้น
2. เด็กหญิงณัฐมล   หงส์คำ
3. เด็กหญิงดวงนภา   โสขุมา
4. เด็กหญิงปาริชาติ   เหาะสูงเนิน
5. เด็กชายอัษฏา  ใบฉัน
6. เด็กหญิงเพ็ญนภา   แก้วมณี
 
1. นางสนธยา  ชาญบรรพต
2. นางมณี  มั่นฟัก
3. นายไสว  ชาญบรรพต
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังลึก 1. เด็กหญิงอริสา  น่วมโต
2. เด็กหญิงอัมรัตน์  ศรียันต์
3. เด็กหญิงเกศินี  พัตตาสิงห์
 
1. นางสาวชลธิชา  ทองหมู่
2. นางรชยา  ฉั่วตระกูล
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองทราย 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ชื่นบาน
2. เด็กหญิงปวีณา  เนินทอง
3. เด็กชายสิทธิพร  อินทสา
 
1. นายสุรศรี  พุ่มบัว
2. นางสาววนิดา  บุญคล้าย
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับไม้แดง 1. เด็กหญิงชมพูนุช  พูลสม
2. เด็กหญิงวันวิสาข์  ผึ้งหลวง
3. เด็กหญิงสุนานันท์  อยู่มั่น
 
1. นายดำรงศักดิ์  ชัยรัตน์
2. นางอารีย์  ชัยรัตน์
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองทราย 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เตือนสิงห์
2. เด็กหญิงสิริญาภรณ์  น่วมเจียม
3. เด็กหญิงอัญชลี  สวนมณี
 
1. นายสุรศรี  พุ่มบัว
2. นางสาววนิดา  บุญคล้าย
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองดู่ 1. เด็กหญิงฟ้าใส  จันทรุณ
2. เด็กหญิงศิวรัตนา  หึกขุนทด
3. เด็กหญิงอัจฉรา  เครือวงษา
 
1. นางวารินทร  พรมชัย
2. นายอภิชาติ  จันทร์หม่อน
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ 1. เด็กหญิงพิมพา  ฤกษ์เมือง
2. เด็กหญิงวิชชุดา  ช้างทอง
3. เด็กหญิงอินทิรา  คำพันธ์
 
1. นางสุวรรณา   กันภัย
2. นายแสนชัย  ลิ้มรังสฤษดิ์
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงสุนิสา  วิชัยศึก
2. เด็กหญิงเจนจิรา  วิชัยศึก
3. เด็กหญิงเสาวนีย์  ปราบพินาศ
 
1. นางวัลยา  เพชรสุกใส
2. นายสมบัติ  เหมือนนิล
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้าน กม.35 1. เด็กชายพงศกร  กาศจันทร์
2. เด็กชายรชานนท์  มีทอง
3. เด็กหญิงเพชรพลอย  พันธุ์ชู
 
1. นางบังอร  เที่ยงมาก
2. นางธิดา  อาจองค์
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะค่า 1. เด็กชายกฤตเมธ  ปรางจันทร์
2. เด็กหญิงณริสสา  กองแก้ว
3. เด็กหญิงอารยา  หอมจันทร์
 
1. นางมาลี  ชาติเนติวุฒิ
2. นางศิริกันยา  พูลสวัสดิ์
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงตะแบก 1. เด็กหญิงกุนจิรา  พาอินทร์
2. เด็กหญิงชลธิชา  สิงห์งาม
3. เด็กหญิงสุมิตรา  พงษ์กสิกร
 
1. นางสาววรัชยา  สำราญรมย์
2. นางนัยนา  คงพันธ์
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  สามานัน
2. เด็กหญิงพวงเพชร  ผุโพธิ์
3. เด็กหญิงสุธิพร  นามสันเทียะ
 
1. นางดวงหทัย  โฉมวันดี
2. ว่าที่พันตรีเรืองยศ  กันภัย
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินถาวร 1. เด็กหญิงภควดี  พรสูงเนิน
2. เด็กชายวรเชษฐ์  บุษดี
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  บุญหล้า
 
1. นางสาววงเดือน  ศรีบัวรินทร์
2. นางพรรณทิพา  ภูแข่งหมอก
 
184 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลล์ 1. เด็กหญิงสิริบุญ  ปิ่นแก้ว
 
1. นางสาวประริยา  ฤาชัยนาม
 
185 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินถาวร 1. เด็กหญิงลักษิกา  อยู่สุข
2. เด็กหญิงศวรรยา  จันเส
3. เด็กหญิงเบญญาภา  ศรีนวล
 
1. นางสาววงเดือน  ศรีบัวรินทร์
2. นางพรีม  วันแก้ว
 
186 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา 1. เด็กหญิงกิติญาดา  คำพา
2. เด็กหญิงธัญญรัตน์  สังกรณีย์
3. เด็กหญิงปริยากร  เจิมขุนทด
 
1. นางสาววันทนา  รักกุดเวียน
2. นางสาวพานี  นิลเพชร
 
187 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงจิดาภา  พรมวิจิตร
 
1. นางสาวปารณีย์  บุญมี
 
188 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย 1. เด็กหญิงปภาวดี  ระหารนอก
 
1. นางสาวธมนวรรณ  ตะกรุดเพ็ง
 
189 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับไม้แดง 1. เด็กชายมงคล  ศรีพระจันทร์
 
1. นางเฉิดฉาย  นาราษฎร์
 
190 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย 1. เด็กชายวสันต์  สนิทนอก
 
1. นางสาวธมนวรรณ  ตะกรุดเพ็ง
 
191 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย 1. เด็กหญิงจิรัฐิติกาล  โตมะนิตย์
 
1. นางสาวธมนวรรณ  ตะกรุดเพ็ง
 
192 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับไม้แดง 1. เด็กชายภัทราวุธ  อินทร์พรม
2. เด็กชายยุทธพรรณ  พุดนา
 
1. นางสุนีย์  โมราราย
2. นางอัมพร  จันทร์ดำรงค์
 
193 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 1. เด็กชายคฑาวุธ  กุดแถลง
2. เด็กหญิงญาดา  สุทธิรักษ์
 
1. นางบุญมี  ศรีเลย
2. นางสาวสมพิศ  เอียงเทศ
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังท่าดี 1. เด็กหญิงอรญา  ชื่นโพธิ์ใช้
 
1. นางสาวราตรี  ล้ำเลิศ
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์ 1. เด็กหญิงอัจจิมา  ทองแท้
 
1. นางสาวอุบลวรรณ  ทองปุ่น
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปู่จ้าว 1. เด็กชายติณณภพ  มะลาพันธ์
 
1. นางสาววารินทร์  แก้วแจ่ม
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับไม้แดง 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  วันสุริวงษ์
 
1. นางสาวรัตณีย์  ปัทมะ
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ไม้มีแก่น
2. เด็กชายรัตนะ  กุลหงษ์
3. เด็กชายศรายุทธ  เหลื่อมเทศ
4. เด็กชายสงกรานต์  ตรีเดช
5. เด็กหญิงอรอุมา  คงผ่อง
 
1. นายพรรณกานต์  เกียรติบดินทร์
2. นางสาวทักตร์ดาว  แก้วแท้
3. นางสาวหทัยรัตน์  ใจแพง
 
199 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับไม้แดง 1. เด็กชายสนิท  จ้อยนิล
 
1. นางอัมพร  จันทร์ดำรงค์
 
200 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับไม้แดง 1. เด็กชายคำรณ  เกตุจันทร์
 
1. นางอัมพร  จันทร์ดำรงค์
 
201 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมู 1. เด็กชายชาญณรงค์  รักษาทางดี
 
1. นางศุภัค  ดอนกระสินธุ์
 
202 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กชายปิยะพล  สิงห์ที
 
1. นางเกษร  ศุภผล
 
203 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับไม้แดง 1. เด็กชายธงชัย  สิงห์เถื่อน
 
1. นางเฉิดฉาย  นาราษฎร์
 
204 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์ 1. เด็กชายฐากูร  สินคงป้อง
2. เด็กหญิงดวงพร  รุ่งสัมฤทธิ์
3. เด็กหญิงปิยะวรรณ  ฤทธิ์น้อย
 
1. นางสาวพจมาส  เวกสันเทียะ
2. นางจรูญ  เกษรสุริย์วงศ์
 
205 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับไม้แดง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ฉวีจันทร์
2. เด็กชายวัชระ  กำลา
3. เด็กชายอมร  ทาวงษ์
 
1. นางวันเพ็ญ  พิมาน
2. นางอัมพร  จันทร์ดำรงค์
 
206 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กหญิงจุฑาธิป  ระดมทอง
2. เด็กหญิงฐิตินันท์  สีทองคำ
3. เด็กชายณัฐพล  แสงลี
 
1. นางชุลี  เกษสาคร
2. นางพิสมัย  อ่องลออ
 
207 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1. เด็กชายศักรินทร์  ทรัพย์ล้อม
2. เด็กชายสมพร   คำชวด
3. เด็กชายเอนก  พุ่มพวง
 
1. นางรัชนี  สุขคำมี
2. นายเอกพล  ชาญสูงเนิน
 
208 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สังฆมณี
2. เด็กชายรุจิกร  ครองสิน
3. เด็กชายสุชาติ  ชมชื่นฟุ้ง
 
1. นางจตุพร  จงภักดี
2. นางสาวพจมาส  เวกสันเทียะ
 
209 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกองทูล 1. เด็กชายธนพล  ลูกแก้ว
2. เด็กชายนที  ฤกษ์เมือง
 
1. นางอรชา  เขียวมณี
2. นางสาวภัทรลดา  บุญมี
 
210 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตะกุด 1. เด็กหญิงกฤติกา  ลือดารา
2. เด็กหญิงนันทิชา  จันทตุ่น
 
1. นายกษิณ   อินจงใจ
2. นางสาวนงลักษณ์  ขึ้นเสียง
 
211 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 1. เด็กชายชลธีร์  คำดี
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  วังคีรี
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  ภัทรภิญโญ
2. นางสาวทิฑัมพร   สวัสดิ์นะที
 
212 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1. เด็กชายภานุวัฒน์  เมืองห้าว
2. เด็กชายรัชนนท์  ชมศรี
3. เด็กชายเอกพล  จินดามัง
 
1. นางเนตรนภา  จงใจมั่น
2. นายรติ  ฤทธิ์บำรุง
 
213 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1. เด็กชายดำรงศักดิ์  กือชัยภูมิ
2. เด็กชายวัชรพงษ์  จันแปลก
3. เด็กชายอนิรุธ  คงเขา
 
1. นางรัชนี  สุขคำมี
2. นายเอกพล  ชาญสูงเนิน