หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-pre1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางฟองจันทร์ เหมืองหม้อโรงเรียนอนุบาลแพร่ประธานกรรมการ
2. นางรัตนาภรณ์ ไชยเจริญโรงเรียนวัดศรีภูมิกรรมการ
3. นางสาววลัยลักษณ์ ร่องพืชโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์กรรมการ
4. นางผ่องพันธ์ุ กาศโอสถโรงเรียนบ้านนาจักรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางฟองจันทร์ เหมืองหม้อโรงเรียนอนุบาลแพร่ประธานกรรมการ
2. นางรัตนาภรณ์ ไชยเจริญโรงเรียนวัดศรีภูมิกรรมการ
3. นางผ่องพันธุ์ กาศโอสถโรงเรียนบ้านแตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางภัควิภา เค้าฝายโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยวประธานกรรมการ
2. นางสมหมาย เหมืองจาโรงเรียนบ้านป่าแดง กรรมการ
3. นางโสภิต ลือราชโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางสมทรง พงศ์อนุพันธ์โรงเรียนบ้านน้ำเลาเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวิตรี กุมวรรณโรงเรียนบ้านแม่ยางเปรี้ยวกรรมการ
3. นางนิลวรรณ เสนธินิสศักดิ์โรงเรียนบ้านป่าเลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางสมทรง พงศ์อนุพันธ์โรงเรียนบ้านน้ำเลาเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวิตรี กุมวรรณโรงเรียนบ้านแม่ยางเปรี้ยวกรรมการ
3. นางนิลวรรณ เสนธินิสศักดิ์โรงเรียนบ้านป่าเลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางถนอม วงศ์ชมภูโรงเรียนบ้านทุ่งแค้วประธานกรรมการ
2. นางวิรวดี คนธรรมเนตรโรงเรียนบ้านร้องกวางกรรมการ
3. นางจริยา ก๋าลังโรงเรียนวัดต้นไคร้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสุภัสสรา สุภเมธีกุลโรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ประธานกรรมการ
2. นางเครือวัลย์ คำสีโรงเรียนบ้านนาจักรกรรมการ
3. นางธันย์ชนก แดนโพิธ์โรงเรียนบ้านร่องฟองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสุภัสสรา สุภเมธีกุลโรงเรียนหนองม่วงไข่ประธานกรรมการ
2. นางเครือวัลย์ คำสีโรงเรียนบ้านนาจักรกรรมการ
3. นางธันย์ชนก แดนโพธิ์โรงเรียนบ้านร่องฟองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางจุฑามาศ ศรีวิลัยโรงเรียนวัดเมธังกราวาสประธานกรรมการ
2. นายสมฤทธิ์ ชัยพลังฤทธิ์โรงเรียนบ้้านนาแหลมกรรมการ
3. นายอดิพงษ์ กันหมุดโรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสมคิด ดวงตาดำโรงเรียนบ้านวังหงส์ประธานกรรมการ
2. นางสุรีรัตน์ ธรรมสรางกูรโรงเรียนวัดเมธังกราวาสกรรมการ
3. นางสาวสิริกร ไชยมาโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสมทรง พงศ์อนุพันธ์โรงเรียนบ้านน้ำเลาเหนือกรรมการ
5. นางกุุหลาบ ชื่นสนธิพันธุ์โรงเรียนบ้านไผ่โทนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นางอารยา จักรกาวีโรงเรียนบ้านน้ำชำ(ศรีชัยชนานุเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางมณฑา จำปาแก้วโรงเรียนบ้านในกรรมการ
3. นางพิมพ์ชนก สิงห์ซอมโรงเรียนวัดเหมืองค่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางอารยา จักกาวีโรงเรียนบ้านน้ำชำประธานกรรมการ
2. นางมณฑา จำปาแก้วโรงเรียนบ้านในกรรมการ
3. นางพิมพ์ชนก สิงห์ซอมโรงเรียนวัดเหมืองค่ากรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายสมคิด ฝาเรือนดีโรงเรียนบ้านถิ่นประธานกรรมการ
2. นางมธุรส บุญเรืองโรงเรียนมารดาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายญาณวัฒน์ วงศ์ถานะโรงเรียนวัดต้นไคร้กรรมการ
4. นางดารินทร์ ซื่อตรงโรงเรียนวัดเหมืองค่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางถนอม แดนโพธิ์โรงเรียนอนุบาลแพร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภมาส เรือนไชยโรงเรียนวัดเมธังกราวาสกรรมการ
3. นางสาวอารีรัตน์ เขียวสลับโรงเรียนเจริญศิลป์กรรมการ
4. นางสุทธาทิพย์ ขุนพรมโรงเรียนบ้านน้ำเลาเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสุนทร กิกลิ้งโรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณิภา ศฤงฆารโรงเรียนวัดกาญจนารามกรรมการ
3. นางสาวกัลยกร อิ่นคำโรงเรียนบ้านดอนไชยกรรมการ
4. นางวรุณพันธ์ ดาวดาษโรงเรียนบ้านสุพรรณกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายทองอยู่ พจนาโรงเรียนบ้านปงประธานกรรมการ
2. นางอุมาวดี เมฆอากาศโรงเรียนบ้านในกรรมการ
3. นางจุไร แก่นเรณูโรงเรียนบ้านลองกรรมการ
4. นางลดาวัลย์ จอมสืบโรงเรียนวัดกาญจนารามกรรมการ
5. นางศรีนวล คำเขื่อนโรงเรียนบ้านแม่คำมีรัตนปัญญากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายจักรพันธ์ ชาวสองโรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางเอนก วิกาหะโรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคารกรรมการ
3. นางอุบลรัตน์ ใจดีโรงเรียนบ้านวังช้างกรรมการ
4. นางกาญจนา กองศรีโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยากรรมการ
5. นางฉันทนา โลกคำลือโรงเรียนบ้านวังฟ่อนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายทองอยู่ พจนาโรงเรียนบ้านปงประธานกรรมการ
2. นางอุมาวดี เมฆอากาศโรงเรียนบ้านในกรรมการ
3. นางจุไร แก่เรณูโรงเรียนบ้านลองกรรมการ
4. นางลดาวัลย์ จอมสืบโรงเรียนวัดกาญจนารามกรรมการ
5. นางศรีนวล คำเขื่อนโรงเรียนบ้านแม่คำมีรัตนปัญญากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายจักรพันธุ์ ชาวสองโรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นางอเนก วิกาหะโรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคารกรรมการ
3. นางอุบลรัตน์ ใจดีโรงเรียนบ้านวังช้างกรรมการ
4. นางกาญจนา กองศรีโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยากรรมการ
5. นางฉันทนา โลกคำลือโรงเรียนบ้านวังฟ่อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายพุทธทรง พนมมิตรโรงเรียนแม่ยางตาล (กิตติประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นายมาโนช บุญคุ้มโรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็มกรรมการ
3. นายณัฐพงศ์ ถิ่นจันทร์โรงเรียนบ้านแม่แรมกรรมการ
4. นางสาวธนิกานต์ ตาแสงโรงเรียนอนุบาลร้องกวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางอุษาสิณี กันทะวงศ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา31ประธานกรรมการ
2. นางสาวเรวดี เรืองรุ่งโรงเรียนบ้านวังปึ้งกรรมการ
3. นายอิสระ เดือนดาวโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอกกรรมการ
4. นายสมยศ ปินะสุโรงเรียนบ้านไผ่โทนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางบรรจง มะลิโรงเรียนวัดน้ำโค้งประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิสา ลีละสมวงศ์โรงเรียนอนุบาลร้องกวางกรรมการ
3. นางสาวกันต์กนิษฐ์ อินทะปัญญาโรงเรียนมารดาอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางลัดดาวัลย์ กาญจนภาคินโรงเรียนบ้านแม่ทรายกรรมการ
5. นายศุภการณ์ สว่างเมืองวรากุลโรงเรียนวัดเมธังกราวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายประยุทธ เขื่อนแก้วโรงเรียนบ้านสวนเขื่อนประธานกรรมการ
2. นางทิพย์สุดา ใจปัญญาโรงเรียนบ้านร้องกวางกรรมการ
3. นางปารณีย์ ธรรมเมธากาญจน์โรงเรียนบ้านเวียงตั้งกรรมการ
4. นางนงนุช ตาคำโรงเรียนบ้านเตาปูนกรรมการ
5. นายทศพล ภิญโญโรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวสายฝน ขอนขะแจะโรงเรียนบ้านป่าเลาประธานกรรมการ
2. นายสมยศ ปินะสุโรงเรียนบ้านไผ่โทนกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ถมปลิกโรงเรียนบ้านแม่ยางตาลกรรมการ
4. นายชุติเดช เดชาธนาโยธินโรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยวกรรมการ
5. นางสาวศิริรักษ์ ทองไหลโรงเรียนบ้านห้วยฮ่อมกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางอุธยา ปิ่นทองโรงเรียนบ้านห้วยม้าประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพิมล งานขยันโรงเรียนบ้านร่องฟองกรรมการ
3. นางผ่องศรี วงศ์สุวรรณโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยากรรมการ
4. นางดวงตา น้อยทาโรงเรียนบ้านไผ่โทนกรรมการ
5. นายปรีชา สืบแสนโรงเรียนบ้านกาซ้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางจินดา ภมรคนธ์โรงเรียนบ้านแม่ทรายประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรณวรท สุทธิโรงเรียนแม่ยางตาล (กิตติประชานุกูล)กรรมการ
3. นางสุมะนา ทองหมื่นโรงเรียนบ้านสุพรรณกรรมการ
4. นางลักษิกา คำทิพย์โรงเรียนบ้านร่องเย็นกรรมการ
5. นายชาญณรงค์ สุขชาโรงเรียนวัดกาญจนารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางสุภัทธิยา เธียรเศวตกลโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ประธานกรรมการ
2. นางธิดารัตน์ เนื่องพืชโรงเรียนบ้านถิ่นกรรมการ
3. นายปรีดา เนตรวีระโรงเรียนอนุบาลร้องกวางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางละออ น่วมเจริญโรงเรียนบ้านทุ้งโฮ้งประธานกรรมการ
2. นางอัจฉราภรณ์ จันภิรมย์โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยวกรรมการ
3. นายฉลอง จันพลโรงเรียนบ้านห้วยฮ่อมกรรมการ
4. นางอินทิรา จองแคโรงเรียนบ้านคุ้มกรรมการ
5. นายสมภพ ถาแก้วโรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายมานิต พริบไหวโรงเรียนบ้านเหล่าประธานกรรมการ
2. นางศิริรัตน์ วังซ้ายโรงเรียนมารดาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวชุมพร ลือราชโรงเรียนวัดเมธังกราวาสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายเดี่ยว จันสองโรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยวประธานกรรมการ
2. นางจรัสศรี เวียงทองโรงเรียนวัดกาญจนารามกรรมการ
3. นางจรรยา เลิศสัจจานุรักษ์โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคารกรรมการ
4. นางรำเพียร ขันแก้วโรงเรียนวัดเมธังกราวาสกรรมการ
5. นายตรัย เป๊กทองโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายเสงี่ยม หอมดอกโรงเรียนบ้านแม่หล่ายกรรมการ
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ อ่อนน้อมโรงเรียนอนุบาลแพร่กรรมการ
3. นางสาวรสสุคนธ์ โป่งแยงโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายเสงี่ยม หอมดอกโรงเรียนบ้านแม่หล่ายประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ อ่อนน้อมโรงเรียนอนุบาลแพร่กรรมการ
3. นางสาวรสสุคนธ์ โป่งแยงโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยากรรมการ
4. นางอัญชรี วงศ์สุวรรณโรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อกรรมการ
5. นายเอก ลือโฮ้งโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางรจนา ชมภูโรงเรียนบ้านห้วยกาน(ราษฎรอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายธราพงศ์ พุฒิพุทธโรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฏร์รังสรรค์)กรรมการ
3. นางสาวธิราภรณ์ เขื่อนรอบเขตโรงเรียนเจริญศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางรจนา ชมพูโรงเรียนบ้านห้วยกานประธานกรรมการ
2. นายธราพงศ์ พุฒิพุทธโรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฏร์รังสรรค์)กรรมการ
3. นางสาวธิราภรณ์ เขื่อนรอบเขตโรงเรียนเจริญศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายวัลลภ เอื่อมละอองโรงเรียนบ้านคุ้มประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย ตันแข็งโรงเรียนบ้านนาหลวงกรรมการ
3. นายธนกร อำไพจิตรโรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
4. นายกิตติพล คชปัญญาโรงเรียนบ้านในกรรมการ
5. นายนายโกวิท กลมกล่อมโรงเรียนบ้านวังหงส์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายวัลลภ เอื่อมละอองโรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา)ประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย ตันแข็งโรงเรียนบ้านนาหลวงกรรมการ
3. นายธนกร อำไพจิตรโรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
4. นายกิตติพล คชปัญญาโรงเรียนบ้านในกรรมการ
5. นายโกวิท กลมกล่อมโรงเรียนบ้านวังหงส์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายวัลลภ เอื่อมละอองโรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา)ประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย ตันแข็งโรงเรียนบ้านนาหลวงกรรมการ
3. นายธนกร อำไพจิตรโรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
4. นายกิตติพล คชปัญญาโรงเรียนบ้านในกรรมการ
5. นายโกวิท กลมกล่อมโรงเรียนบ้านวังหงส์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายเมธี เมฆสิงห์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา31ประธานกรรมการ
2. นางสาวสวาท คำตันโรงเรียนบ้านร้องกวางกรรมการ
3. นายเรือนสินธ์ุ หอมดอกโรงเรียนบ้านแม่หล่ายกรรมการ
4. นายนพรัตน์ ฤทธิร่วมโรงเรียนเซนฟรังซิสเซอเวียร์แพร่กรรมการ
5. นายชาญณรงค์ สุขชาโรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายเมธี เมฆสิงห์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา31ประธานกรรมการ
2. นางสาวสวาท คำตันโรงเรียนบ้านร้องกวางกรรมการ
3. นายเรือนสินธ์ุุ์ หอมดอกโรงเรียนบ้านแม่หล่ายกรรมการ
4. นายนพรัตน์ ฤทธิร่วมโรงเรียนเซนฟรังซิสเซอเวียร์แพร่กรรมการ
5. นายชาญณรงค์ สุขชาโรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายณรงค์ สีเทาโรงเรียนบ้านพันเชิงประธานกรรมการ
2. นางดรุณี ครียงค์โรงเรียนบ้านไผ่โทนกรรมการ
3. นางวาสนา แก้วสุกโรงเรียนวัดร่องเย็นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายเฉลิมชัย คำขาดโรงเรียนวัดกาญจนารามประธานกรรมการ
2. นางยุพิน ชำนาญโรงเรียนบ้านคุ้มกรรมการ
3. นางภัสวลัย นุ่มนวลโรงเรียนบ้านวังฟ่อนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสุกานต์ ศรีสะเก็ตโรงเรียนบ้านนันทารามประธานกรรมการ
2. นางศศิภา แหลมหลวงโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยากรรมการ
3. นางรัตนาภรณ์ ทิพย์โพธิ์โรงเรียนบ้านสวนเขื่อนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวพรพิศ ทุ่งสิบสี่โรงเรียนบ้านในเวียงประธานกรรมการ
2. นางศศิมา แหลมหลวงโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยากรรมการ
3. นางสุพิน ใจตุรงค์โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายชัยรัตน์ ตุ้ยดีโรงเรียนบ้านวังปึ้งประธานกรรมการ
2. นางพรพรรณ ตื้อยศโรงเรียนบ้านในกรรมการ
3. นายมนู คำฝั้นโรงเรียนบ้านเตาปูนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายชัยรัตน์ ตุ้ยดีโรงเรียนบ้านวังปึ้งประธานกรรมการ
2. นางพรพรรณ ตื้อยศโรงเรียนบ้านในกรรมการ
3. นายมนู คำฝั้นโรงเรียนบ้านเตาปูนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายชาญชัย สีแดดโรงเรียนบ้านห้วยฮ่อมประธานกรรมการ
2. นางมยุรีย์ อัฐวงศ์โรงเรียนวัดเมธังกราวาสกรรมการ
3. นางจุไรรัตน์ กันยะมีโรงเรียนเจริญศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย สีแดดโรงเรียนบ้านห้วยฮ่อมประธานกรรมการ
2. นางมยุรีย์ อัฐวงศ์โรงเรียนวัดเมธังกราวาสกรรมการ
3. นางจุไรรัตน์ กันยะมีโรงเรียนเจริญศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางสาวพรพิศ ทุ่งสิบสี่โรงเรียนบ้านในเวียงประธานกรรมการ
2. นางปิยนุช ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
3. นางสมจิตร ดีสีปานโรงเรียนเจริญศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นางปราณี อนันชัยโรงเรียนบ้านลูประธานกรรมการ
2. นางกมลพร ปรัชญาโนทัยโรงเรียนบ้านแม่ทรายกรรมการ
3. นางสาวปราณี หมื่นประเสริฐโรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายมนัส เชียงเลนโรงเรียนชุมชนบ้านกลางประธานกรรมการ
2. นางนงเยาว์ รัตน์ทองโรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่กรรมการ
3. นายบุญรี่ ใจดีโรงเรียนบ้านไผ่โทนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายเกิด ทำมะหรั่งโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางปิยนุช ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นางธัญลักษณ์ เสาร์แดนโรงเรียนย่านยาวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางปรานอม ปทุมวิงโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ประธานกรรมการ
2. นางลำยอง นันทสารโรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่กรรมการ
3. นางจิระพรรณ ศิริมงคลโรงเรียนมารดาอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสุรีพร เดชอุปการโรงเรียนวัดศรีภูมิประธานกรรมการ
2. นางกมลนิตย์ ถมปลิกโรงเรียนแม่ยางตาลกรรมการ
3. นางอาคม ชาญเดชโรงเรียนวัดต้นไคร้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางเครือวัลย์ คำสีโรงเรียนบ้านนาจักรประธานกรรมการ
2. นางวันดี มะโนราโรงเรียนบ้านวังช้างกรรมการ
3. นางกัลยา สบายสุขโรงเรียนอนุบาลร้องกวางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายสงคราม ปันรัตน์โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยวประธานกรรมการ
2. นางอรทัย นันทสุวรรณโรงเรียนบ้านห้วยม้ากรรมการ
3. นางกรวรรณ ใจเฉพาะโรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นางลำยอง นันทสารครู โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ประธานกรรมการ
2. นางกมลพร ปรัญญาโนทัยโรงเรียนบ้านแม่ทรายกรรมการ
3. นางสุการณ์ดา ศรีสเก็ตโรงเรียนบ้านนันทารามกรรมการ
4. นางปราณี อนันชัยโรงเรียนบ้านลูกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายคฑาวุธ ฟ้าเลื่อนโรงเรียนวัดเมธังกราวาสประธานกรรมการ
2. นายสมคัด กองศรีโรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็มกรรมการ
3. นางสาววิลาวรรณ ตุ้ยดีโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอกกรรมการ
4. นายณัฐดน ขัติสะโรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือกรรมการ
5. นางแสงจันทร์ หลงเวชโรงเรียนบ้านเตาปูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายคฑาวุธ ฟ้าเลื่อนโรงเรียนวัดเมธังกราวาสประธานกรรมการ
2. นายสมคัด กองศรีโรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็มกรรมการ
3. นางสาววิลาวรรณ ตุ้ยดีโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอกกรรมการ
4. นายณัฐดน ขัติสะโรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือกรรมการ
5. นางแสงจันทร์ หลงเวชโรงเรียนบ้านเตาปูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายประเชิญ ท่วงทีโรงเรียนวัดกาญจนารามประธานกรรมการ
2. นางวิไล ชัยพินิจโรงเรียนบ้านลูกรรมการ
3. นางสาวชนากานต์ แสนมงคลโรงเรียนบ้านแม่แรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายประเชิญ ท่วงทีโรงเรียนวัดกาญจนารามประธานกรรมการ
2. นางวิไล ชัยพินิจโรงเรียนบ้านลูกรรมการ
3. นางสาวชนากานต์ แสนมงคลโรงเรียนบ้านแม่แรมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. ว่าที่ร้อยตรีพิทักษ์ เสียงดีโรงเรียนบ้านดอนชัยประธานกรรมการ
2. นางโสภิต เกื้อหนุนโรงเรียนบ้านแม่ทรายกรรมการ
3. นายพรธนาชัย สังข์ทองโรงเรียนอนุบาลแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นางนงนุช เหมืองทองโรงเรียนบ้านสวนเขื่อนประธานกรรมการ
2. นางสาวอินทิรา อินองการโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอกกรรมการ
3. นายยงยุทธ คำตุ้มโรงเรียนบ้านแดนชุมพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางนงนุช เหมืองทองโรงเรียนบ้านสวนเขื่อนประธานกรรมการ
2. นางสาวอินทิรา อินองการโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอกกรรมการ
3. นายยงยุทธ คำตุ้มโรงเรียนบ้านแดนชุมพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางนิตย์ ผาสุขโรงเรียนบ้านทุ่งเหนือประธานกรรมการ
2. นางนงค์ยา กันจะนะโรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่กรรมการ
3. นายสมคิด เขื่อนแก้วโรงเรียนบ้านแม่ยางยวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางเมนัสนันท์ แก้วปาเฟือยโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ประธานกรรมการ
2. นายวีรศักดิ์ คชปัญญาโรงเรียนบ้านวังหลวงกรรมการ
3. นายสมพงษ์ เรียนไธสงโรงเรียนวัดเมธังกราวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายเมนัสนันท์ แก้วปาเฟือยโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ประธานกรรมการ
2. นายวีรศักดิ์ คชปัญญาโรงเรียนบ้านวังหลวงกรรมการ
3. นายสมพงษ์ เรียนไธสงโรงเรียนวัดเมธังกราวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางเมนัสนันท์ แก้วปาเฟือยโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์กรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ คชปัญญาโรงเรียนบ้านวังหลวงกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายเมนัสนันท์ แก้วปาเฟือยโรงเรียนอนุุบาลเทพสุนทรินทร์กรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ คชปัญญาโรงเรียนบ้านวังหลวงกรรมการ
3. นายสมพงษ์ เรียนไธสงค์โรงเรียนวัดเมธังกราวาสกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายวัชรพงษ์ โลกคำลือโรงเรียนบ้านแม่แรมประธานกรรมการ
2. นางชรินทร์ทิพย์ ยองชนะโรงเรียนบ้านเตาปูนกรรมการ
3. นางนันทวัน โตบุญเรืองโรงเรียนวัดเมธังกราวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางอนงค์วรรณ พรหมมินทร์โรงเรียนบ้านป่าเลาประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร เกิดโตโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางวนิดา บัญญัติโลกโรงเรียนบ้านกาซ้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางอนงค์วรรณ พรหมมินทร์โรงเรียนบ้านป่าเลาประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร เกิดโตโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางวนิดา บัญญัติโลกโรงเรียนบ้านกาซ้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางเมนัสนันท์ แก้วปาเฟือยโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์กรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ คชปัญญาโรงเรียนบ้านวังหลวงกรรมการ
3. นายสมพงษ์ เรียนไธสงค์โรงเรียนวัดเมธังกราวาสกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นางสุจินต์ ใจคนึงโรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางธรรศญา เทียบทรงโรงเรียนเจริญศิลป์กรรมการ
3. นายจีรวัฒน์ วาสนะตระกูลโรงเรียนบ้านทุ่งคัวะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายพศิน เกาฑัณฑ์โรงเรียนบ้านร้องกวางประธานกรรมการ
2. นางวาสนา อินทร์แก้วโรงเรียนบ้านเตาปูนกรรมการ
3. นายพิทักษ์ ทองแท้โรงเรียนบ้านวังฟ่อนกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายพศิน เกาฑัณฑ์โรงเรียนบ้านร้องกวางประธานกรรมการ
2. นางวาสนา อินทร์แก้วโรงเรียนบ้านเตาปูนกรรมการ
3. นายพิทักษ์ ทองแท้โรงเรียนบ้านวังฟ่อนกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายชัยโรรจน์ ธรรมลังกาโรงเรียนบ้านแดนชุมพลประธานกรรมการ
2. นายสงกรานต์ ขัตติสะโรงเรียนดอนดีกรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี วงศ์วานโรงเรียนวัดเมธังกราวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายชัยโรรจน์ ธรรมลังกาโรงเรียนแดนชุมพลประธานกรรมการ
2. นายสงกรานต์ ขัตติสะโรงเรียนบ้านดอนดีกรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี วงศ์วานโรงเรียนวัดเมธังกราวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายชัยโรรจน์ ธรรมลังกาโรงเรียนบ้านแดนชุมพลประธานกรรมการ
2. นายสงกรานต์ ขัตติสะโรงเรียนบ้านดอนดีกรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี วงศ์วานโรงเรียนวัดเมธังกราวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายชัยโรรจน์ ธรรมลังกาโรงเรียนบ้านแดนชุมพลประธานกรรมการ
2. นายสงกรานต์ ขัตติสะโรงเรียนบ้านดอนดีกรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี วงศ์วานโรงเรียนวัดเมธังกราวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายชัยโรรจน์ ธรรมลังกาโรงเรียนบ้านแดนชุมพลประธานกรรมการ
2. นายสงกรานต์ ขัตติสะโรงเรียนบ้านดอนดีกรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี วงศ์วานโรงเรียนวัดเมธังกราวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายชัยโรรจน์ ธรรมลังกาโรงเรียนบ้านแดนชุมพลประธานกรรมการ
2. นายสงกรานต์ ขัตติสะโรงเรียนบ้านดอนดีกรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี วงศ์วานโรงเรียนวัดเมธังกราวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายชัยโรรจน์ ธรรมลังกาโรงเรียนบ้านแดนชุมพลประธานกรรมการ
2. นายสงกรานต์ ขัตติสะโรงเรียนบ้านดอนดีกรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี วงศ์วานโรงเรียนวัดเมธังกราวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายชัยโรรจน์ ธรรมลังกาโรงเรียนบ้านแดนชุมพลประธานกรรมการ
2. นายสงกรานต์ ขัตติสะโรงเรียนบ้านดอนดีกรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี วงศ์วานโรงเรียนวัดเมธังกราวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นางสาวสุภาภรณ์ ดอนจักร์โรงเรียนอนุบาลแพร่ประธานกรรมการ
2. นายเทวินทร์ ภูกาโรงเรียนแม่ยางตาล (กิตติประชานุกูล)กรรมการ
3. นางสาวเหมวรรณ ตันพรมโรงเรียนเจริญศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภาภรณ์ ดอนจักร์โรงเรียนอนุบาลแพร่ประธานกรรมการ
2. นายเทวินทร์ ภูกาโรงเรียนแม่ยางตาล (กิตติประชานุกูล)กรรมการ
3. นางสาวเหมวรรณ ตันพรมโรงเรียนเจริญศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุภาภรณ์ ดอนจักร์โรงเรียนอนุบาลแพร่ประธานกรรมการ
2. นายเทวินทร์ ภูกาโรงเรียนแม่ยางตาล (กิตติประชานุกูล)กรรมการ
3. นางสาวเหมวรรณ ตันพรมโรงเรียนเจริญศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภาภรณ์ ดอนจักร์โรงเรียนอนุบาลแพร่ประธานกรรมการ
2. นายเทวินทร์ ภูกาโรงเรียนแม่ยางตาล (กิตติประชานุกูล)กรรมการ
3. นางสาวเหมวรรณ ตันพรมโรงเรียนเจริญศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุภาภรณ์ ดอนจักร์โรงเรียนอนุบาลแพร่ประธานกรรมการ
2. นายเทวินทร์ ภูกาโรงเรียนแม่ยางตาล (กิตติประชานุกูล)กรรมการ
3. นางสาวเหมวรรณ ตันพรมโรงเรียนเจริญศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภาภรณ์ ดอนจักร์โรงเรียนอนุบาลแพร่ประธานกรรมการ
2. นายเทวินทร์ ภูกาโรงเรียนแม่ยางตาล (กิตติประชานุกูล)กรรมการ
3. นางสาวเหมวรรณ ตันพรมโรงเรียนเจริญศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นางสาวสุภาภรณ์ ดอนจักร์โรงเรียนอนุบาลแพร่ประธานกรรมการ
2. นายเทวินทร์ ภูกาโรงเรียนแม่ยางตาล (กิตติประชานุกูล)กรรมการ
3. นางสาวเหมวรรณ ตันพรมโรงเรียนเจริญศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภาภรณ์ ดอนจักร์โรงเรียนอนุบาลแพร่ประธานกรรมการ
2. นายเทวินทร์ ภูกาโรงเรียนแม่ยางตาล (กิตติประชานุกูล)กรรมการ
3. นางสาวเหมวรรณ ตันพรมโรงเรียนเจริญศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุภาภรณ์ ดอนจักร์โรงเรียนอนุบาลแพร่ประธานกรรมการ
2. นายเทวินทร์ ภูกาโรงเรียนแม่ยางตาล (กิตติประชานุกูล)กรรมการ
3. นางสาวเหมวรรณ ตันพรมโรงเรียนเจริญศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภาภรณ์ ดอนจักร์โรงเรียนอนุบาลแพร่ประธานกรรมการ
2. นายเทวินทร์ ภูกาโรงเรียนแม่ยางตาล (กิตติประชานุกูล)กรรมการ
3. นางสาวเหมวรรณ ตันพรมโรงเรียนเจริญศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางสาวเครือวัลย์ หาญยศโรงเรียนวัดเมธังกราวาสประธานกรรมการ
2. นายธีระ เพาะเจาะโรงเรียนชุมชนบ้านกลางกรรมการ
3. นางลัดดาวัลย์ เนตรวีระโรงเรียนอนุบาลร้องกวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวเครือวัลย์ หาญยศโรงเรียนวัดเมธังกราวาสประธานกรรมการ
2. นายธีระ เพาะเจาะโรงเรียนชุมชนบ้านกลางกรรมการ
3. นางลัดดาวัลย์ เนตรวีระโรงเรียนอนุบาลร้องกวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
1. นายมาโนช เมืองพรมโรงเรียนบ้านร้องกวางประธานกรรมการ
2. นายอภิวัณณ์ โตสะวรรณสิทธิ์โรงเรียนเจริญราษฎร์กรรมการ
3. นางสุกัญญา อุทังกาศโรงเรียนบ้านร้องกวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
1. นายมาโนช เมืองพรมโรงเรียนบ้านร้องกวางประธานกรรมการ
2. นายอภิวัณณ์ โตสะวรรณสิทธิ์โรงเรียนเจริญราษฎร์กรรมการ
3. นางสุกัญญา อุทังกาศโรงเรียนบ้านร้องกวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
1. นายมาโนช เมืองพรมโรงเรียนบ้านร้องกวางประธานกรรมการ
2. นายอภิวัณณ์ โตสะวรรณสิทธิ์โรงเรียนเจริญราษฎร์กรรมการ
3. นางสุกัญญา อุทังกาศโรงเรียนบ้านร้องกวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
1. นายมาโนช เมืองพรมโรงเรียนบ้านร้องกวางประธานกรรมการ
2. นายอภิวัณณ์ โตสะวรรณสิทธิ์โรงเรียนเจริญราษฎร์กรรมการ
3. นางสุกัญญา อุทังกาศโรงเรียนบ้านร้องกวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายบุญมา ศรีระวัตรโรงเรียนบ้านไผ่โทนประธานกรรมการ
2. นายธีรพล ดุเหว่าโรงเรียนบ้านร่องฟองกรรมการ
3. นางสาวบุหงา อุปนันชัยโรงเรียนบ้านป่าแดง (วันรัตตวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายบุญมา ศรีระวัตรโรงเรียนบ้านไผ่โทนประธานกรรมการ
2. นายธีรพล ดุเหว่าโรงเรียนบ้านร่องฟองกรรมการ
3. นางสาวบุหงา อุปนันชัยโรงเรียนบ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายบุญมา ศรีระวัตรโรงเรียนบ้านไผ่โทนประธานกรรมการ
2. นายธีรพล ดุเหว่าโรงเรียนบ้านร่องฟองกรรมการ
3. นางสาวบุหงา อุปนันชัยโรงเรียนบ้านป่าแดง (วันรัตตวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายบุญมา ศรีระวัตรโรงเรียนบ้านไผ่โทนประธานกรรมการ
2. นายธีรพล ดุเหว่าโรงเรียนบ้านร่องฟองกรรมการ
3. นางสาวบุหงา อุปนันชัยโรงเรียนบ้านป่าแดง (วันรัตตวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายบุญมา ศรีระวัตรโรงเรียนบ้านไผ่โทนประธานกรรมการ
2. นายธีรพล ดุเหว่าโรงเรียนบ้านร่องฟองกรรมการ
3. นางสาวบุหงา อุปนันชัยโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายบุญมา ศรีระวัตรโรงเรียนบ้านไผ่โทนประธานกรรมการ
2. นายธีรพล ดุเหว่าโรงเรียนบ้านร่องฟองกรรมการ
3. นางสาวบุหงา อุปนันชัยโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายบุญมา ศรีระวัตรโรงเรียนบ้านไผ่โทนประธานกรรมการ
2. นายธีรพล ดุเหว่าโรงเรียนบ้านร่องฟองกรรมการ
3. นางสาวบุหงา อุปนันชัยโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายบุญมา ศรีระวัตรโรงเรียนบ้านไผ่โทนประธานกรรมการ
2. นายธีรพล ดุเหว่าโรงเรียนบ้านร่องฟองกรรมการ
3. นางสาวบุหงา อุปนันชัยโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายบุญมา ศรีระวัตรโรงเรียนบ้านไผ่โทนประธานกรรมการ
2. นายธีรพล ดุเหว่าโรงเรียนบ้านร่องฟองกรรมการ
3. นางสาวบุหงา อุปนันชัยโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายบุญมา ศรีระวัตรโรงเรียนบ้านไผ่โทนประธานกรรมการ
2. นายธีรพล ดุเหว่าโรงเรียนบ้านร่องฟองกรรมการ
3. นางสาวบุหงา อุปนันชัยโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายบุญมา ศรีระวัตรโรงเรียนบ้านไผ่โทนประธานกรรมการ
2. นายธีรพล ดุเหว่าโรงเรียนบ้านร่องฟองกรรมการ
3. นางสาวบุหงา อุปนันชัยโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายบุญมา ศรีระวัตรโรงเรียนบ้านไผ่โทนประธานกรรมการ
2. นายธีรพล ดุเหว่าโรงเรียนบ้านร่องฟองกรรมการ
3. นางสาวบุหงา อุปนันชัยโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายบุญมา ศรีระวัตรโรงเรียนบ้านไผ่โทนประธานกรรมการ
2. นายธีรพล ดุเหว่าโรงเรียนบ้านร่องฟองกรรมการ
3. นางสาวบุหงา อุปนันชัยโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายบุญมา ศรีระวัตรโรงเรียนบ้านไผ่โทนประธานกรรมการ
2. นายธีรพล ดุเหว่าโรงเรียนบ้านร่องฟองกรรมการ
3. นางสาวบุหงา อุปนันชัยโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายวันชัย คุณาคำโรงเรียนบ้านในเวียงประธานกรรมการ
2. นายมงคล สร้อยสายโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยากรรมการ
3. นายดวงเนตร เตปินตาโรงเรียนเจริญราษฎร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายวันชัย คุณาคำโรงเรียนบ้านในเวียงประธานกรรมการ
2. นายมงคล สร้อยสายโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยากรรมการ
3. นายดวงเนตร เตปินตาโรงเรียนเจริญราษฎร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ม.1-ม.3
1. นายุบุญมา ศรีระวัตรโรงเรียนบ้านไผ่โทนประธานกรรมการ
2. นายธีรพล ดุเหว่าโรงเรียนบ้านร่องฟองกรรมการ
3. นางสาวบุหงา อุปนันชัยโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ม.1-ม.3
1. นายบุญมา ศรีระวัตรโรงเรียนบ้านไผ่โทนประธานกรรมการ
2. นายธีรพล ดุเหว่าโรงเรียนบ้านร่องฟองกรรมการ
3. นางสาวบุหงา อุปนันชัยโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล หญิง ม.1-ม.3
1. นายบุญมา ศรีระวัตรโรงเรียนบ้านไผ่โทนกรรมการ
2. นายธีรพล ดุเหว่าโรงเรียนบ้านไผ่โทนกรรมการ
3. นางสาวบุหงา อุปนันชัยโรงเรียนบ้านสวนเขื่อนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ชาย ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสายสุนีย์ สายถิ่นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์25ประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา อุทังกาศโรงเรียนบ้านร้องกวางกรรมการ
3. นางดรุณี เอกจิตรโรงเรียนวัดทุ่งล้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสายสุนีย์ สายถิ่นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์25ประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา อุทังกาศโรงเรียนบ้านร้องกวางกรรมการ
3. นางดรุณี เอกจิตรโรงเรียนวัดทุ่งล้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางนาฎสุรีย์ วงศ์อารินทร์โรงเรียนบ้านแม่หล่ายประธานกรรมการ
2. นางภัทราพรรณ เกียรติสิริรักษ์โรงเรียนบ้านแม่ทรายกรรมการ
3. นางกุญชรี พรหมมินทร์โรงเรียนบ้านลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางนาฎสุรีย์ วงศ์อารินทร์โรงเรียนบ้านแม่หล่ายประธานกรรมการ
2. นางภัทราพรรณ เกียรติสิริรักษ์โรงเรียนบ้านแม่ทรายกรรมการ
3. นางกุญชรี พรหมมินทร์โรงเรียนบ้านลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางนาฎสุรีย์ วงศ์อารินทร์โรงเรียนบ้านแม่หล่ายประธานกรรมการ
2. นางสมศรี ศิริพันธ์โรงเรียนบ้านย่านยาวกรรมการ
3. นางกุญชรี พรหมมินทร์โรงเรียนบ้านลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางนาฎสุรีย์ วงศ์อารินทร์โรงเรียนบ้านแม่หล่ายประธานกรรมการ
2. นางสมศรี ศิริพันธ์โรงเรียนบ้านย่านยาวกรรมการ
3. นางกุญชรี พรหมมินทร์โรงเรียนบ้านลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางภัทราพรรณ เกียรติสิริรักษ์โรงเรียนบ้านแม่ทรายประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรสุดา ธงชัยโรงเรียนบ้านนาหลวงกรรมการ
3. นางเกสร สวัยษรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา31กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางภัทราพรรณ เกียรติสิริรักษ์โรงเรียนบ้านแม่ทรายประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรสุดา ธงชัยโรงเรียนบ้านนาหลวงกรรมการ
3. นางเกสร สวัยษรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา31กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางนงนุช อิ่มจิตอนุสรณ์โรงเรียนวัดเมธังกราวาสประธานกรรมการ
2. Mr.Williams -โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยากรรมการ
3. นางสิรินธร ใจวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งศรีกรรมการ
4. นางหทัยชนก ปวงกันคำโรงเรียนบ้านวังฟ่อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางระพีพรรณ วรรณรักษ์โรงเรียนอนุบาลแพร่ประธานกรรมการ
2. นางวสุชา วงภักดีโรงเรียนบ้านร้องกวางกรรมการ
3. นางสาวบุญปั๋น แสนบ่อโรงเรียนวัดเหมืองค่ากรรมการ
4. นายอุดม สุขเสน่ห์โรงเรียนเจริญราษฎร์กรรมการ
5. นางอารีรัตน์ ปะละใจโรงเรียนบ้านทุ่งแค้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสาวนฤมล กันทะหงษ์โรงเรียนบ้านดอนชัยประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยรัตน์ อินนนะโรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยวกรรมการ
3. Mr.Drew Dubeโรงเรียนวัดเมธังกราวาสกรรมการ
4. นางกรวรรณ เจตะภัยโรงเรียนบ้านห้วยม้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นายธัญธเนศ เวชขลังโรงเรียนบ้านสะเลียมประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทราภรณ์ ูชูวงค์วรพินิจโรงเรียนมารดาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวจริญญา หมดมลทินโรงเรียนบ้านแม่ทรายกรรมการ
4. Miss Alexa Zeazasโรงเรียนวัดเมธังกราวาสกรรมการ
5. นางภัทธีรา ชาญชัยวีระพันธ์โรงเรียนบ้านสวนเขื่อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางนงลักษณ์ เอนกนันท์โรงเรียนวัดเมธังกราวาสประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ เกษามาโรงเรียนอนุบาลร้องกวางกรรมการ
3. นางสาวสิริภัทร ตันติพันธุ์พิพัฒน์โรงเรียนบ้านไผ่โทนกรรมการ
4. Mrs.Susan Plaggemarsโรงเรียนวัดเมธังกราวาสกรรมการ
5. นางทิวาพร วุฒิเมธารักษ์โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางอัญชลี ตาขันทะโรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวเยาวมาลย์ อินทกันต์โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้งกรรมการ
3. นางแสงเดือน อ่องสว่างโรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือกรรมการ
4. นางเนาวรัตน์ จิตหาญโรงเรียนแม่คำมีตำหนักกรรมการ
5. นายอนุพงษ์ ยองใยโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางสุชาดา บอทเนวิคโรงเรียนบ้านถิ่นประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมญาดา ป่าดอนโรงเรียนเจริญศิลป์กรรมการ
3. นางสะอาดจิต ไชยวรรณโรงเรียนบ้านแม่ยางกาดกรรมการ
4. นางสาวกมลวรรณ พันธุเวชโรงเรียนบ้านคุ้มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางลดาวัลย์ ศรีประดิษฐ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31ประธานกรรมการ
2. นางสาวประภาพร มะละสารโรงเรียนวัดเมธังกราวาสกรรมการ
3. นางสาววาสนา กาสารโรงเรียนบ้านไผ่โทนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางพิกุล บุญรักษาโรงเรียนบ้านหนองน้ำรัดประธานกรรมการ
2. นางลัชชา พุทธลกโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์กรรมการ
3. นางมนัชยา ป้อมรบโรงเรียนบ้านปงกรรมการ
4. นางอรสา จันกันโรงเรียนบ้านห้วยฮ่อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางทรงศรี นันทะไสยโรงเรียนวัดกาญจนารามประธานกรรมการ
2. นายทศพร จันแดงโรงเรียนบ้านแม่ยางตาลกรรมการ
3. นางกุศล สายคำโรงเรียนบ้านวังฟ่อนกรรมการ
4. นางลัาวัลย์ วงศ์ชัยพานิชย์โรงเรียนบ้านในกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางนงลักษณ์ เอนกนันท์โรงเรียนวัดเมธังกราวาสประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ เกษามาโรงเรียนอนุบาลร้องกวางกรรมการ
3. นางสาวนฤมล กันทะหงษ์โรงเรียนบ้านดอนชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางณภาภัช สายสนองยศโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. MissLi yanboโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นายธนิต มูลเกษโรงเรียนบ้านหนองแขมประธานกรรมการ
2. นายวีระพงษ์ ม้าเพ็งโรงเรียนบ้านวังปึ้งกรรมการ
3. นางจุฑามาศ แดนโพธิ์โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยากรรมการ
4. Ms.Santa Mismisenโรงเรียนอนุบาลแพร่กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นางแววตา เข็มวิชัยโรงเรียนอนุบาลแพร่ประธานกรรมการ
2. นางธิดารัตน์ โชติกยานนท์โรงเรียนวัดเมธังกราวาสกรรมการ
3. นางชรินธร แก้วนิมิตรโรงเรียนเจริญศิลป์กรรมการ
4. Ms.Vida Lorraineโรงเรียนอนุบาลแพร่กรรมการ
5. นางสิิริลักษมี แสนหลวงโรงเรียนวัดห้วยหม้ายกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นางอนงวรรณ เชียงวงศ์โรงเรียนบ้านท่าขวัญประธานกรรมการ
2. นายเบญจคุณ อุดปั๋นโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยากรรมการ
3. นายนิคม จุมปาแฝดโรงเรียนอนุบาลเทพสินทรินทร์กรรมการ
4. นายวสันต์ ยาพรมโรงเรียนบ้านแม่ยางตาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสุทิน สุขภัทรสิริโรงเรียนบ้านท่าขวัญประธานกรรมการ
2. นายวีระชัย ประทุมวิงโรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา)กรรมการ
3. นายอรรถพล วงศ์เนาวรัตน์โรงเรียนเจริญศิลป์กรรมการ
4. นายณัฐกานต์ นันต๊ะแก้วโรงเรียนบ้านแม่ลัวกรรมการ
5. นางสาวสร้อย ยอดยิ่งข้าราชการบำนาญกรรมการ
6. นายบุญเหลี่ยม รักดีช่างไม้3กรรมการ
7. นายกิตตินันท์ ศรียงค์โรงเรียนบ้านดอนชัยกรรมการ
8. นายอภิชาต รตจีนโรงเรียนบ้านป่าเลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายบรรหาร อนันชัยโรงเรียนวัดห้วยหม้ายประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ ท้าวคำลือโรงเรียนบ้านแม่ยางร้องกรรมการ
3. นายวรุฒ เกษามาโรงเรียนอนุบาลร้องกวางกรรมการ
4. นายวีระชัย ปทุมวิงโรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา)กรรมการ
5. นายภานุพงศ์ ทาปประเสริฐโรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางเทียนทอง สายใจโรงเรียนบ้านดอนแก้วประธานกรรมการ
2. นายมงคล สร้อยสายโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยากรรมการ
3. นางสุดา พิทักษ์วาปีโรงเรียนบ้านต้นหนุนกรรมการ
4. นายปรีชาชาญ ปิ่นชัยพัฒน์โรงเรียนแม่หล่ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายสัมฤทธิ์ ชัยพลังฤทธิ์โรงเรียนบ้านนาแหลมประธานกรรมการ
2. นายทักษิณ เวียงยาโรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคารกรรมการ
3. นายอิสระ เดือนดาวโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอกกรรมการ
4. นายวีระพันธ์ ประมายันต์โรงเรียนบ้านนาคูหากรรมการ
5. นายอุทัย ใจน้ำโรงเรียนบ้านน้ำเลาเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นางวิมลรัตน์ เทพอำนวยโรงเรียนวัดเมธังกราวาสประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธิดา สุภาผลโรงเรียนมารดาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางนงคราญ จิตเพียรโรงเรียนบ้านลองกรรมการ
4. นายสุชาติ นันตาแสงโรงเรียนบ้านแม่พร้าวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสาวศิริพรรณ ขันคำนันต๊ะโรงเรียนบ้านแม่แรมประธานกรรมการ
2. นางสาวพันทิวา มีปัญญาโรงเรียนบ้านแม่ทรายกรรมการ
3. นางเรืองนภา ตันประยูรโรงเรียนวัดห้วยหม้ายกรรมการ
4. นายฉัตรชาญ ยานะแก้วโรงเรียนบ้านหนองแขมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริพรรณ ขันคำนันต๊ะโรงเรียนบ้านแม่แรมประธานกรรมการ
2. นางสาวพันทิวา มีปัญญาโรงเรียนบ้านแม่ทรายกรรมการ
3. นางเรืองนภา ตันประยูรโรงเรียนวัดห้วยหม้ายกรรมการ
4. นายฉัตรชาญ ยานะแก้วโรงเรียนบ้านหนองแขมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางกาญจนา เครือไทยโรงเรียนบ้านแม่ทรายประธานกรรมการ
2. นางอุษณีย์ ศรีคูณโรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อกรรมการ
3. นายอำนาจ ปัญญาไวโรงเรียนอนุบาลแพร่กรรมการ
4. นางวรรณี ชิดเชื้อโรงเรียนบ้านแม่ยางยวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา เครือไทยโรงเรียนบ้านแม่ทรายประธานกรรมการ
2. นางอุษณีย์ ศรีคูณโรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อกรรมการ
3. นายอำนาจ ปัญญาไวโรงเรียนอนุบาลแพร่กรรมการ
4. นางวรรณี ชิดเชื้อโรงเรียนบ้านแม่ยางยวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร ไชยบุญทาโรงเรียนบ้านย่านยาวประธานกรรมการ
2. นายวรพงษ์ สุกใสโรงเรียนบ้านร้องกวางกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ แสนทวีสุขโรงเรียนอนุบาลแพร่กรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางกาญจนา หลิมภาพันธุ์โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางชนิดา คำปันจะโรงเรียนบ้านไผ่โทนกรรมการ
3. นายอนันต์ สารบุรุษโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายเมทวินทร์ อินต๊ะจวงโรงเรียนบ้านห้วยฮ่อมประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญญรัตน์ คชปัญญาโรงเรียนบ้านคุ้มกรรมการ
3. นายธนพล วงศ์สุวรรณโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอกกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายวิสุทธิ์ พิทยากิตโรงเรียนแม่คำมีตำหนักประธานกรรมการ
2. นางกรวรรณ กาบทุมโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์กรรมการ
3. นายดุลปุริน คลี่ใบโรงเรียนบ้านไผ่โทนกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวิสุทธิ์ พิทยากิตโรงเรียนแม่คำมีตำหนักประธานกรรมการ
2. นางกรวรรณ กาบทุมโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์กรรมการ
3. นายดุลปุริน คลี่ใบโรงเรียนบ้านไผ่โทนกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายดีลาภ ปราบสงบโรงเรียนบ้านคุ้มประธานกรรมการ
2. นายณัฐนนท์ ภู่แดงโรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคารกรรมการ
3. นายนิติพันธ์ เพ็ชรหาญโรงเรียนเทพพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางธัญญรัตน์ คชปัญญาโรงเรียนบ้านคุ้มประธานกรรมการ
2. นายชูชัย ปาคาโรงเรียนวัดเมธังกราวาสกรรมการ
3. นายณัฐนนท์ ภู่แดงโรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายพิษณุวัฒน์ อิ่นศิริโรงเรียนอนุบาลแพร่ประธานกรรมการ
2. นายสุธี พาทีทินโรงเรียนบ้านห้วยฮ่อมกรรมการ
3. นายสุรัส ผูกพันธ์โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายพิษณุวัฒน์ อิ่นศิริโรงเรียนอนุบาลแพร่ประธานกรรมการ
2. นายสุธี พาทีทินโรงเรียนบ้านห้วยฮ่อมกรรมการ
3. นายสุรัส ผูกพันธ์โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางกาญจนา หลิมภาพันธุ์โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางชนิดา คำปันจะโรงเรียนบ้านไผ่โทนกรรมการ
3. นายอนันต์ สารบุรุษโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยวกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาวธารินี ชัยธรรมโรงเรียนบ้านห้วยฮ่อมประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญญรัตน์ คชปัญญาโรงเรียนบ้านคุ้มกรรมการ
3. นายธนพล วงศ์สุวรรณโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอกกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายวิเชียร ไชยบุญทาโรงเรียนบ้านย่านยาวประธานกรรมการ
2. นายวรพงษ์ สุกใสโรงเรียนบ้านร้องกวางกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ แสนทวีสุขโรงเรียนอนุบาลแพร่กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายธวัชชัย วังคะออมโรงเรียนบ้านแม่ยางร้องประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ รอดทุกข์มิ่งเมืองกรรมการ
3. นายชงกล วังกาษรโรงเรียนบ้านท่าวะกรรมการ
4. นางสาวนาถลดา พิกุลทองยมเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย วังคะออมโรงเรียนบ้านแม่ยางร้องประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ รอดทุกข์มิ่งเมืองกรรมการ
3. นายชงกล วังกาษรโรงเรียนบ้านท่าวะกรรมการ
4. นางสาวนาถลดา พิกุลทองยมเหนือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายวิเชียร วงศารัตนศิลป์โรงเรียนบ้านวังฟ่อนประธานกรรมการ
2. นายบุญเลื่อน นวรัตน์โรงเรียนบ้านแม่คำมีกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีพิทักษ์ เสียงดีโรงเรียนบ้านดอนชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร วงศารัตนศิลป์โรงเรียนบ้านวังฟ่อนประธานกรรมการ
2. นายบุญเลื่อน นวรัตน์โรงเรียนบ้านแม่คำมีกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีพิทักษ์ เสียงดีโรงเรียนบ้านดอนชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายสุุรเดช ธรรมขันธ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา31ประธานกรรมการ
2. นายวิชิต วิชาวุฒิพงษ์โรงเรียนสันป่าสักกรรมการ
3. นายบุญยงค์ คำตั๋นโรงเรียนบ้านป่าแดงรัฐราษฎร์ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสุรเดช ธรรมขันธ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา31ประธานกรรมการ
2. นายวิชิต วิชาวุฒิพงษ์โรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการ
3. นายบุญยงค์ คำตั๋นโรงเรียนบ้านป่าแดงรัฐราษฎร์ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายพัลลภ หม้อกรองโรงเรียนบ้านร่องฟองประธานกรรมการ
2. นางเบญจวรรณ จินดารัตน์โรงเรียนบ้านน้ำชำกรรมการ
3. นางเอนก วิกาหะโรงเรียนบ้านอ้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายพัลลภ หม้อกรองโรงเรียนบ้านร่องฟองประธานกรรมการ
2. นางเบญจวรรณ จินดารัตน์โรงเรียนบ้านน้ำชำกรรมการ
3. นางเอนก วิกาหะโรงเรียนบ้านอ้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางวิไล กันทะใจโรงเรียนบ้านแม่ยางกาดประธานกรรมการ
2. นางนันท์นภัส อนามาโรงเรียนวัดต้นไคร้กรรมการ
3. นางสมใจ มานพโรงเรียนวัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายมังกร วันละโรงเรียนบ้านแม่ทรายประธานกรรมการ
2. นางรัชนีกร รัชฎาวงษ์โรงเรียนอนุบาลแพร่กรรมการ
3. นายวิทวัส นะภิใจโรงเรียนอนุบาลร้องกวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางวิไล กันทะใจโรงเรียนบ้านแม่ยางกาดประธานกรรมการ
2. นางนันท์นภัส อนามาโรงเรียนวัดต้นไคร้กรรมการ
3. นางสมใจ มานพโรงเรียนวัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายมังกร วันละโรงเรียนบ้านแม่ทรายประธานกรรมการ
2. นางรัชนีกร รัชฎาวงษ์โรงเรียนอนุบาลแพร่กรรมการ
3. นายวิทวัส นะภิใจโรงเรียนอนุบาลร้องกวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางไกรสร มูลเมืองโรงเรียนบ้านร้องกวางประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ อุปนันชัยโรงเรียนบ้านแตกรรมการ
3. นางภัทรฤดี ดาวดึงส์โรงเรียนบ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางไกรสร มูลเมืองโรงเรียนบ้านร้องกวางประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ อุปนันไชยโรงเรียนบ้านแตกรรมการ
3. นางภัทรฤดี ดาวดึงส์โรงเรียนบ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางรุจิรา ใจเย็นโรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรา พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านทุ่งคัวะกรรมการ
3. นางสาวชญานิศ ละอินทร์โรงเรียนบ้านแม่ลัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางรุจิรา ใจเย็นโรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรา พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านทุ่งคัวะกรรมการ
3. นางสาวชญานิศ ละอินทร์โรงเรียนบ้านแม่ลัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสาววราภรณ์ วรินทร์โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยวประธานกรรมการ
2. นางสาวจินต์จุฑา เรือนคำโรงเรียนเจริญศิลป์กรรมการ
3. นางพัฒนา บุญตุ้ยโรงเรียนบ้านป่าเลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาววราภรณ์ วรินทร์โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยวประธานกรรมการ
2. นางจินต์จุฑา เรือนคำโรงเรียนเจริญศิลป์กรรมการ
3. นางพัฒนา บุญตุ้ยโรงเรียนบ้านป่าเลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางอมรรัตน์ คำน้ำปาดโรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อประธานกรรมการ
2. นางรุจิราภรณ์ ถิ่นแสนโรงเรียนบ้านแม่แคมกรรมการ
3. นางนารี คำราพิศโรงเรียนบ้านดงเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางอมรรัตน์ คำน้ำปาดโรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อประธานกรรมการ
2. นางรุจิราภรณ์ ถิ่นแสนโรงเรียนบ้านแม่แคมกรรมการ
3. นางนารี คำราพิศโรงเรียนบ้านดงเจริญกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางนีรนุช สัทธรรมนุวงศ์โรงเรียนอนุบาลแพร่ประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา แก้วโมราโรงเรียนเจริญศิลป์กรรมการ
3. นางสาวจิรฐา ศรีภานุมาตโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์กรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสายหยุด ชัยพรหมโรงเรียนอนุบาลแพร่ประธานกรรมการ
2. นางกนกวรรณ อินขัตย์โรงเรียนอนุบาลร้องกวางกรรมการ
3. นางกิ่งดาว เปียมณีโรงเรียนมารดาอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสาวศิริกัลยา สมจิตรโรงเรียนอนุบาลแพร่ประธานกรรมการ
2. นางวชิราภรณ์ ดวงแก้วโรงเรียนเทพพิทักษ์กรรมการ
3. นางสาวชาลิณี ผาศักดิ์โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางบุษกร กันนาโรงเรียนอนุบาลแพร่ประธานกรรมการ
2. นางสุทธิวรรณ พัฒนจันทร์โรงเรียนบ้านร้องกวางกรรมการ
3. นางสาวนิสา บำรุงกุลโรงเรียนมารดาอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางฟองจันทร์ เหมืองหม้อโรงเรียนอนุบาลแพร่ประธานกรรมการ
2. นางจำรัส จันสองโรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยวกรรมการ
3. นางณัฐญา สุมาลย์โรจน์โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางฟองจันทร์ เหมืองหม้อโรงเรียนอนุบาลแพร่ประธานกรรมการ
2. นางจำรัส จันสองโรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยวกรรมการ
3. นางณัฐญา สุมาลย์โรจน์โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางฟองจันทร์ เหมืองหม้อโรงเรียนอนุบาลแพร่ประธานกรรมการ
2. นางจำรัส จันสองโรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยวกรรมการ
3. นางณัฐญา สุมาลย์โรจน์โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางฟองจันทร์ เหมืองหม้อโรงเรียนอนุบาลแพร่ประธานกรรมการ
2. นางจำรัส จันสองโรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยวกรรมการ
3. นางณัฐญา สุมาลย์โรจน์โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางฟองจันทร์ เหมืองหม้อโรงเรียนอนุบาลแพร่ประธานกรรมการ
2. นางจำรัส จันสองโรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยวกรรมการ
3. นางณัฐญา สุมาลย์โรจน์โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางฟองจันทร์ เหมืองหม้อโรงเรียนอนุบาลแพร่ประธานกรรมการ
2. นางจำรัส จันสองโรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยวกรรมการ
3. นางณัฐญา สุมาลย์โรจน์โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางฟองจันทร์ เหมืองหม้อโรงเรียนอนุบาลแพร่กรรมการ
2. นางจำรัส จันสองโรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยวกรรมการ
3. นางณัฐญา สุมาลย์โรจน์โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางฟองจันทร์ เหมืองหม้อโรงเรียนอนุบาลแพร่กรรมการ
2. นางจำรัส จันสองโรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยวกรรมการ
3. นางณัฐญา สุมาลย์โรจน์โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่กรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางเยาวมาลย์ อินกันต์โรงเรียนบ้านทุ้งโฮ้งประธานกรรมการ
2. นางจีรวัลย์ วรรณสอนโรงเรียนวัดเมธังกราวาสกรรมการ
3. นางวชิราภรณ์ ไวทยโยธินโรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวเยาวมาลย์ อินกันต์โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้งประธานกรรมการ
2. นางจีรวัลย์ วรรณสอนโรงเรียนวัดเมธังกราวาสกรรมการ
3. นางวชิราภรณ์ ไวทยโยธินโรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางเยาวมาลย์ อินกันต์โรงเรียนบ้านทุ้งโฮ้งประธานกรรมการ
2. นางจีรวัลย์ วรรณสอนโรงเรียนวัดเมธังกราวาสกรรมการ
3. นางวชิราภรณ์ ไวทยโยธินโรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวเยาวมาลย์ อินกันต์โรงเรียนบ้านทุ้งโฮ้งประธานกรรมการ
2. นางจีรวัลย์ วรรณสอนโรงเรียนวัดเมธังกราวาสกรรมการ
3. นางวชิราภรณ์ ไวทยโยธินโรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางเยาวมาลย์ อินกันต์โรงเรียนบ้านทุ้งโฮ้งประธานกรรมการ
2. นางจีรวัลย์ วรรณสอนโรงเรียนวัดเมธังกราวาสกรรมการ
3. นางวชิราภรณ์ ไวทยโยธินโรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวศรีนวล ปวงคำโรงเรียนบ้านดอนแก้วประธานกรรมการ
2. นางสุภาพิศ สติมั่นโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์กรรมการ
3. นายอดิพงษ์ กันหมุดโรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสาวศรีนวล ปวงคำโรงเรียนบ้านดอนแก้วประธานกรรมการ
2. นางสุภาพิศ สติมั่นโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์กรรมการ
3. นายอดิพงษ์ กันหมุดโรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางพเยียรัตน์ สือแก้วโรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้งประธานกรรมการ
2. นางวาสนา จานแก้วโรงเรียนวัดต้นไคร้กรรมการ
3. นางสุดาธินี แนวพิชิตโรงเรียนบ้านร้องกวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพเยียรัตน์ สือแก้วโรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้งประธานกรรมการ
2. นางวาสนา จานแก้วโรงเรียนวัดต้นไคร้กรรมการ
3. นางสุดาธินี แนวพิชิตโรงเรียนบ้านร้องกวางกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอารีรัตน์ ใจนนถีย์โรงเรียนบ้านห้วยขอนประธานกรรมการ
2. นายวัชรพงษ์ โลกคำลือโรงเรียนบ้านแม่แรมกรรมการ
3. นางศรีนวล ทานัดโรงเรียนบ้านสวนเขื่อนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอารีย์ ใจนนถีย์โรงเรียนบ้านห้วยขอนประธานกรรมการ
2. นายวัชรพงษ์ โลกคำลือโรงเรียนบ้านแม่แรมกรรมการ
3. นางศรีนวล ทานัดโรงเรียนบ้านสวนเขื่อนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางอารีย์ ใจนนถีย์โรงเรียนบ้านห้วยขอนประธานกรรมการ
2. นายวัชรพงษ์ โลกคำลือโรงเรียนแม่แรมกรรมการ
3. นางศรีนวล ทานัดโรงเรียนบ้านสวนเขื่อนกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางดารุณี ทะฤาษีโรงเรียนบ้านสวนเขื่อนประธานกรรมการ
2. นายมนต์ชัย หมอนเขื่อนโรงเรียนบ้านแม่แคมกรรมการ
3. นางโสภิต เกื้อหนุนโรงเรียนบ้านแม่ทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางดารุณี ทะฤาษีโรงเรียนบ้านสวนเขื่อนประธานกรรมการ
2. นายมนต์ชัย หมอนเขื่อนโรงเรียนบ้านแม่แคมกรรมการ
3. นางโสภิต เกื้อหนุนโรงเรียนบ้านแม่ทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางดารุณี ทะฤาษีโรงเรียนบ้านสวนเขื่อนประธานกรรมการ
2. นายมนต์ชัย หมอนเขื่อนโรงเรียนบ้านแม่แคมกรรมการ
3. นางโสภิต เกื้อหนุนโรงเรียนบ้านแม่ทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางดารุณี ทะฤาษีโรงเรียนบ้านสวนเขื่อนประธานกรรมการ
2. นายมนต์ชัย หมอนเขื่อนโรงเรียนบ้านแม่แคมกรรมการ
3. นางโสภิต เกื้อหนุนโรงเรียนบ้านแม่ทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางดารุณี ทะฤาษีโรงเรียนบ้านสวนเขื่อนประธานกรรมการ
2. นายมนต์ชัย หมอนเขื่อนโรงเรียนบ้านแม่แคมกรรมการ
3. นางโสภิต เกื้อหนุนโรงเรียนบ้านแม่ทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอมรรัตน์ อินทรีย์โรงเรียนบ้านแม่หล่ายประธานกรรมการ
2. นายกิตตินันท์ ศรียงค์โรงเรียนบ้านดอนชัยกรรมการ
3. นางประวีณา ฟั่นเฟือยโรงเรียนบ้านห้วยฮ่อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางดารุณี ทะฤาษีโรงเรียนบ้านสวนเขื่อนประธานกรรมการ
2. นายมนต์ชัย หมอนเขื่อนโรงเรียนบ้านแม่แคมกรรมการ
3. นางโสภิต เกื้อหนุนโรงเรียนบ้านแม่ทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางดารุณี ทะฤาษีโรงเรียนบ้านสวนเขื่อนประธานกรรมการ
2. นายมนต์ชัย หมอนเขื่อนโรงเรียนบ้านแม่แคมกรรมการ
3. นางโสภิต เกื้อหนุนโรงเรียนบ้านแม่ทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางดารุณี ทะฤาษีโรงเรียนบ้านสวนเขื่อนประธานกรรมการ
2. นายมนต์ชัย หมอนเขื่อนโรงเรียนบ้านแม่แคมกรรมการ
3. นางโสภิต เกื้อหนุนโรงเรียนบ้านแม่ทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายพิทักษ์ ทองแท้โรงเรียนบ้านวังฟ่อนประธานกรรมการ
2. นายมนต์ชัย หมอนเขื่อนโรงเรียนบ้านแม่แคมกรรมการ
3. นางโสภิต เกื้อหนุนโรงเรียนบ้านแม่ทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางดารุณี ทะฤาษีโรงเรียนบ้านสวนเขื่อนประธานกรรมการ
2. นายมนต์ชัย หมอนเขื่อนโรงเรียนบ้านแม่แคมกรรมการ
3. นางโสภิต เกื้อหนุนโรงเรียนบ้านแม่ทรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นายทวี ครองสุขโรงเรียนวัดเมธังกราวาสประธานกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ แนวณรงค์โรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการ
3. นางศรีพูน นรรัตน์โรงเรียนบ้านวังหงส์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายทวี ครองสุขโรงเรียนวัดเมธังกราวาสประธานกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ แนวณรงค์โรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการ
3. นางศรีพูน นรรัตน์โรงเรียนบ้านวังหงส์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายทวี ครองสุขโรงเรียนวัดเมธังกราวาสประธานกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ แนวณรงค์โรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการ
3. นางศรีพูน นรรัตน์โรงเรียนบ้านวังหงส์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายทวี ครองสุขโรงเรียนวัดเมธังกราวาสประธานกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ แนวณรงค์โรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการ
3. นางศรีพูน นรรัตน์โรงเรียนบ้านวังหงส์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายทวี ครองสุขโรงเรียนวัดเมธังกราวาสประธานกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ แนวณรงค์โรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการ
3. นางศรีพูน นรรัตน์โรงเรียนบ้านวังหงส์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
เพิ่มได้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาววราภรณ์ วรินทร์โรงเรียนบ้านแม่ยางเปรี้ยวประธานกรรมการ
2. นางสาวจินต์จุฑา เรื่อนคำโรงเรียนมารดาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางละเอียด มิ่งปรีชาโรงเรียนบ้านนาจักรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวราภรณ์ วรินทร์โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยวประธานกรรมการ
2. นางจินต์จุฑา เรือนคำโรงเรียนเจริญศิลป์กรรมการ
3. นางละเอียด มิ่งปรีชาโรงเรียนบ้านนาจักรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพัลลภ หม้อกรองโรงเรียนบ้านร่องฟองประธานกรรมการ
2. นางสุทิพย์ มงคลโรงเรียนบ้านไผ่โทนกรรมการ
3. นางนราวรรณ คำลือโรงเรียนบ้านร้องเข็มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายพัลลภ หม้อกรองโรงเรียนบ้านร่องฟองประธานกรรมการ
2. นางนราวรรณ คำลือโรงเรียนบ้านร้องเข็มกรรมการ
3. นางสุทิพย์ มงคลโรงเรียนบ้านไผ่โทนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศุภรา ท้าวคำลือโรงเรียนบ้านแม่ยางร้องประธานกรรมการ
2. นางศรีพูน นรรัตน์โรงเรียนบ้างวังหงส์กรรมการ
3. นายประดิษฐ์ ถิ่นแสนโรงเรียนบ้านวังปึ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายประดิษฐ์ ถิ่นแสนโรงเรียนบ้านวังปึ้งประธานกรรมการ
2. นางอำไพ มูลเมืองโรงเรียนบ้านร้องกวางกรรมการ
3. นางศุภรา ท้าวคำลือโรงเรียนบ้านแม่ยางร้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนงรัตน์ หมายชมโรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยวประธานกรรมการ
2. นางบานเทียน ต่างใจโรงเรียนวัดเหมืองค่ากรรมการ
3. นายเป็ล แหวนทองโรงเรียนบ้านอ้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายเป็ล แหวนทองโรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางบานเที่ยง ต่างใจโรงเรียนวัดเหมืองค่ากรรมการ
3. นางเสงี่ยม เรืองรองโรงเรียนบ้านแม่ยางยวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางกนิษฐา กึกก้องโรงเรียนบ้านร้องกวางประธานกรรมการ
2. นางวิภาพร กุลวงศ์โรงเรียนบ้านนาหลวงกรรมการ
3. นางนารีรัตน์ อ้วนวิจิตรโรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางกนิษฐา กึกก้องโรงเรียนบ้านร้องกวางประธานกรรมการ
2. นางวิภาพร กุลวงศ์โรงเรียนบ้านนาหลวงกรรมการ
3. นางนารีรัตน์ อ้วนวิจิตรโรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายดีลาภ ปราบสงบโรงเรียนบ้านคุ้มประธานกรรมการ
2. นางชนิดาภา คำปันจะโรงเรียนบ้านไผ่โทนกรรมการ
3. นายนิติพันธ์ เพ็ชรหาญโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายดีลาภ ปราบสงบโรงเรียนบ้านคุ้มประธานกรรมการ
2. นางชนิดาภา คำปันจะโรงเรียนบ้านไผ่โทนกรรมการ
3. นายนิติพันธ์ เพ็ชรหาญโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายดีลาภ ปราบสงบโรงเรียนบ้านคุ้มประธานกรรมการ
2. นางชนิดาภา คำปันจะโรงเรียนบ้านไผ่โทนกรรมการ
3. นายนิติพันธ์ เพ็ชรหาญโรงเรียนเทพพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวนิดา อ้นจันทร์โรงเรียนบ้านหนองแขมประธานกรรมการ
2. นางสาวนิเกศก์ กันทะถี่โรงเรียนบ้านร้องกวางกรรมการ
3. นาง่บัวลอย พริบไหวโรงเรียนบ้านดงเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายมังกร วันละโรงเรียนแม่ทรายประธานกรรมการ
2. นางนฤมล แดนอ่วนโรงเรียนวัดกาญจนารามกรรมการ
3. นางรัตน์ติพร ศิริมาตย์โรงเรียนบ้านวังปึ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรีนยที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม. 1- ม. 3 [ทีม 2 คน] ม.1-ม.3
1. นายดีลาภ ปราบสงบโรงเรียนบ้านคุ้มประธานกรรมการ
2. นางชนิดาภา คำปันจะโรงเรียนบ้านไผ่โทนกรรมการ
3. นายนิติพันธ์ เพ็ชรหาญโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ติดต่อผู้ดูแลระบบ เมทวินทร์ อินต๊ะจวง 083-3222442 Line ID Me25142514 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]