หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ณ โรงเรียนใน สพป. แพร่ ๑๐ โรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ๑-๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายประสิทธิ์ อ้นจันทร์ ผุ็อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแขม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
2 นายประสงค์ เกียรติการัณย์ ผุ็อำนวยการโรงเรียนบ้านนาจักร คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
3 นายสุวรรณ หลายกิจพานิช ผุ็้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ลัว คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
4 นายธนิต มูลเกษ ครูโรงเรียนบ้านหนองแขม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
5 นางสาวอรพินท์ งิ้วแดง ครูโรงเรียนบ้านป่าแดง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
6 นางสาวชญานิศ ละอินทร์ ครูโรงเรียนบ้านแม่ลัว คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
7 นางพรพรรณ ตื้อยศ ครูโรงเรียนบ้านใน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
8 นางกันยา มหาวัน ครูโรงเรียนบ้านพันเชิง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
9 นางปริชาติ ตาคำ ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
10 นางอุษณีย์ อินทรชิต ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
11 นางไพรพรรณ จันทร์ทิพย์ รองผุ้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
12 นางวิมลรัตน์ เทพอำนวย ครูโรงเรียนวัดเมธังกราวาส คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
13 นางจีรวัลย์ วรรณสอน ครูโรงเรียนวัดเมธังกราวาส คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
14 นางนันท์นภัส พรินทรากูล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
15 นางสาวฐิติพร คณฑา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
16 นางสาวกรรภิรมย์ หนองหลิ่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
17 นางสาวมัชฉิมา เนื่องพืช เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
18 นางปิ่นแก้ว ทองดี ครูโรงเรียนวัดเมธังกราวาส คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
19 นางปภาดา กรุงศรี ครูโรงเรียนบ้านแม่หล่าย คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
20 นายสมคิด ปัญญายง ครูโรงเรียนบ้านแม่หล่าย คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
21 นางสาวสรัลรัตน์ ทนันชัย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านปง/ห้วยม้า คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
22 นางพิสมัย แก้วทอง ครูโรงเรียนบ้านแม่หล่ายกาซ้อง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
23 นางสาวจุฑาทิพย์ นาพรม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านน้ำเลาเหนือ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
24 นางสะอาดจิต ไชยวรรณ ครูโรงเรียนบ้านแม่ยางกาด คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
25 นางมณีวรรณ พรมปาน ครูโรงเรียนบ้านแม่ยางกาด คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
26 นายอนันต์ สารบุรุษ ครูโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
27 นางสาวกัญญาพร วิภาสกุลเด่น ครูโรงเรียนบ้านไทยรัฐวิทยา 31 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
28 นางหทัยชนก ปวงกันคำ ผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังฟ่อน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
29 นายธนะ ชมพู ครูโรงเรียนวัดห้วยหม้าย คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
30 นางวรภูชนา ชมเชย ครูโรงเรียนบ้านแดนชุมพล คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
31 นางเจตนา อุทัยกาญจน์ ครูโรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
32 นางสาววรรณวรางค์ แสงสร้อย ครูโรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
33 นายพลวัต ง้าวแหลม ครูโรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
34 นางสุภารัตน์ แสนปัญญา ครู โรงเรียนแม่คำมีตำหนัก คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
35 นางลดารัตน์ กันทะวงค์ ครู โรงเรียนบ้านสะเลียม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
36 นางสมคิด วิหก ครู โรงเรียนบ้านแม่คำมี คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
37 นางกัญญรัตน์ ชาวรัตนพันธุ์ ครู โรงเรียนบ้านแม่คำมี คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
38 นางวนิดา คชปัญญา ครู โรงเรียนบ้านวังหลวง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
39 นางสาวประภาพร ใจดี ครู โรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
40 นางสาวราณี ดาวนันท์ ครู โรงเรียนแม่คำมีตำหนัก คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
41 นางสาวนิตยา จิตพยัค ครู โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
42 นางนงเยาว์ รัตน์ทอง ครู โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
43 นางสาวญาณภา โสภารัตนากูล ครูพี่เลี้ยง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
44 นางสาวปรียานุช ยาวิลาศ ครู โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
45 นางสาวธนาภรณ์ เดชงัด ครู โรงเรียนบ้านย่านยาว คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
46 นางธัญลักษณ์ เสาร์แดน ครู โรงเรียนบ้านย่านยาว คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
47 นางปรียนุช เพื่อนฝูง ครู โรงเรียนวัดศรีภูมิ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
48 นางสาวปุญญิศา ปิยะโกศล ครู โรงเรียนวัดศรีภูมิ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
49 นางนันนิภา เพ็ชรทวี ครู โรงเรียนวัดศรีภูมิ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
50 นายสุวัฒน์ชัย ยากองโค ครูโรงเรียนบ้านคุ้ม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
51 นางนิลลาวัณย์ เรืองรองสมบัติ ครูโรงเรียนบ้านป่าแดง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
52 นางสาวสุภาวดี เทพริยา ครูโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
53 นางสาวกมลวรรณ พันธุเวช ครูโรงเรียนบ้านคุ้ม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
54 นางสาวมุกดา สะเอียบคง ครูโรงเรียนบ้านดอนชัย คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
55 นางปิยนุช ชุ่มเย็น ครูโรงเรียนบ้านป่าแดง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
56 นางมนัส เชียงเลน ครูโรงเรียนชุมชนบ้านกลาง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
57 นายดีลาภ ปราบสงบ ครูโรงเรียนบ้านคุ้ม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
58 นางนงลักษณ์ เวียงยา ครูโรงเรียนบ้านป่าแดง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
59 นายภาณุพงษ์ ทาประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านป่าแดง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
60 นายมานิตย์ พริบไหว ครูโรงเรียนบ้านเหล่า คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
61 นายกิตติพล คชปัญญา ครูโรงเรียนบ้านใน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
62 นางธัญญลักษณ์ จิรจินดารัตน์ ครูโรงเรียนวัดกาญจนาราม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
63 นางเสริมศรี ปวงคำ ครูโรงเรียนวัดต้นไคร้ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
64 นายวิชา พริ้งเพลิด ครูโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
65 นายกิตติชัย กิตติสมร ครูโรงเรียนวัดเมธังกราวาส คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
66 นายศุภการณ์ สว่างเมืองวรกุล ครูโรงเรียนวัดเมธังกราวาส คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
67 นายโกวิท กลมกล่อม ครูโรงเรียนวังหงส์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
68 นายสิทธิศักดิ์ จริญ ครูโรงเรียนบ้านสุพรรณ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
69 นายจีรศักดิ์ สาระพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านสุพรรณ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
70 นายพายัพ จรจันทร์ นักการภารโรง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
71 นายชากฤษ ฉัตรเตชะ นักการภารโรง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
72 นายสมาน ฝัึกบัว นักการภารโรง โรงเรียนวัดน้ำโค้ง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
73 ส.ต.บุญเชิด คำเปียว นักการภารโรง โรงเรียนบ้านนาแหลม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
74 นายอำนวย เชื้อไทย นักการภารโรง โรงเรียนบ้านนาแหลม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
75 นายประสาท ขันคำนันตีะ นักการภารโรง โรงเรียนบ้านกาซ้อง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
76 นายนิคม ไชยนิลวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านแม่หล่าย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
77 นายนิคม วรรณวงค์ นักการภารโรง โรงเรียนวัดศรีภูมิ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
78 นายสมบูรณ์ ปัญญาเหมือง นักการภารโรง โรงเรียนบ้านสวนเขื่อน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
79 นายณัฐชัย ทนันชัย นักการภารโรง โรงเรียนวัดทุ่งล้อม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
80 นายหล่ัง สุธรรม นักการภารโรง โรงเรียนบ้านสันป่าสัก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
81 นายสมาน เขียวแก้ว นักการภารโรง โรงเรียนบ้านวังช้าง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
82 นายบริสุทธิ์ ขวารัตน์ นักการภารโรง โรงเรียนบ้านแม่หล่ายกาซ้อง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
83 นายสุรินทร์ กองโกย นักการภารโรง โรงเรียนบ้านโป่งศรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
84 นายวิรัตน์ ยาสุปิ นักการภารโรง โรงเรียนบ้านทุ่งเหนือ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
85 นายสำรวย คำยวง นักการภารโรง โรงเรียนบ้านน้ำชำ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
86 นายเกตุ สุธรรม นักการภารโรง โรงเรียนบ้านแม่หล่าย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
87 นายบุญเชิด ม้าอุตส่าห์ นักการภารโรง โรงเรียนบ้านห้วยม้า คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
88 นายทิวทัศน์ ตุ้้้้้ยดา นักการภารโรง โรงเรียนบ้านปง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
89 นายศาสตรา บ่อคำ ครูโรงเรียนบ้านแม่หล่าย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
90 นางทัศนีย์ สินธุวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านแม่ยางกาด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
91 นางภาวิณี กาศสกุล ครูโรงเรียนบ้านแม่ยางกาด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
92 นายประหยัด ขวัญเมือง ลูกจ้างประจำ ร.ร.บ้านแม่ยางกาด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
93 นายเสถียร เสนาป่า ครูโรงเรียนบ้านแม่นยางกาด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
94 นางวิไล กันทะใจ ครูโรงเรียนบ้านแม่ยางกาด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
95 นายมาโนช เมืองพรม ครุโรงเรียนบ้านร้องกวาง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
96 นายบุญรี่ ใจดี ครูโรงเรียนบ้านไผ่โทน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
97 นายทวีศักดิ์ วัตถุเจริญ ครูโรงเรียนบ้านแม่ทราย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
98 นายมังกร ท้าววรรณชาติ ครูโรงเรียนบ้านแม่แรม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
99 นายจีระวัฒน์ วาสนะตระกูล ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
100 นายสนอง สิงห์ชอม ครูโรงเรียนบ้านไผ่โทน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
101 นายเมทิน ริพล ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบ้านแม่ทราย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
102 นายอดุลย์ แก้วชา ครูโรงเรียนบ้านวังปึ้ง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
103 นายสมบูรณ์ วิเชียรกันทา ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
104 นายอภิรัช บุญด้วง ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
105 นายอนันต์ ตายัน ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบ้านไผ่โทน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
106 นายประดิษฐ์ ปัญญาสี ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบ้านไผ่โทน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
107 นายธวัชชัย ทาขาว ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
108 นายอนันต์ สันป่าแก้ว ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบ้านผารางวังหม้อ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
109 นายดำรงค์ เหล่าดำรงค์ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
110 นายภานุกร เบ้าเชื้อ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบ้านร้องกวาง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
111 นายประภาส โนรินทร์ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบ้านร้องกวาง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
112 นายมังกร ชื่นสนธิพันธุ์ ครูโรงเรียนบ้านร้องกวาง (จันทิมาคม) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
113 นายสมบูรณ์ แก่นเรณู ครูโรงเรียนบ้านศรีมูลเรือง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
114 นายประชา ปะระมะ ครูโรงเรียนบ้านห้วยขอน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
115 นางลักษิกา คำทิพย์ ครูโรงเรียนบ้านวัดร่องเย็น คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
116 นายมนตรี เค้าฝาย ครูโรงเรียนบ้านย่านยาว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
117 นายคริษฐา การะเกต ครูโรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
118 นายพรเทพ อิ่นอ้าย ครูโรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
119 นายสุรัส ผูกพันธ์ ครูโรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
120 นายกฤษณะ มอญแก้ว ครูโรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
121 นายณัฐพล ทะตัน ครูโรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
122 นางวันเพ็ญ สุริยะไชย ครู โรงเรียนแม่คำมีตำหนัก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
123 นางจุฑารัตน์ กัณฑเดช ครู โรงเรียนแม่คำมีตำหนัก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
124 นายบุญเลื่อน นรรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านแม่คำมี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
125 นายธนภัทร พรหมขันธ์ ครู โรงเรียนบ้านแม่คำมี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
126 นายศุภณัฐ พัฒนสารินทร์ ครู โรงเรียนบ้านวังหลวง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
127 นายธาคิน วงค์แพทย์ ครู โรงเรียนบ้านแม่คำมี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
128 นายครรชิต โลกคำลือ นักการภารโรง โรงเรียนแม่คำมีตำหนัก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
129 นายวิทวัส ทะสอน ช่างไม้ 3 โรงเรียนแม่คำมีตำหนัก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
130 นายดำเนิน แลโค้ง นักการภารโรง โรงเรียนบ้านสะเลียม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
131 นายธีระยุทธ บุญยืน นักการภารโรง โรงเรียนบ้านแม่คำมี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
132 นายวีระศักดิ์ คชปัญญา ครู โรงเรียนบ้านวังหลวง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
133 นายวรกาญ วันราชัย ครู โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
134 นายทนงรัตน์ นันทสาร ครู โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
135 นายสถิต มหาวัน นักการภารโรง โรงเรียนบ้านย่านยาว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
136 นายสังวรณ์ คำลือ นักการภารโรง โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
137 นายสิน ทุ่งกาย นักการภารโรง โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
138 นางพัชยา วงค์ณรัตน์ ครู โรงเรียนวัดศรีภูมิ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
139 นางสุรีย์พร เดชอุปการ ครู โรงเรียนวัดศรีภูมิ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
140 นางพรนภา อะทะเสน ครู โรงเรียนวัดศรีภูมิ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
141 นายปริญญา ยศบุญมี ครูโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
142 นายกิตตินันท์ ศรียงค์ ครูโรงเรียนบ้านดอนชัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
143 นายวีรชัย ปทุมวง ครูโรงเรียนบ้านคุ้ม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
144 นายสมศักดิ์ พรหมมินทร์ ครูโรงเรียนบ้านร้องกวาง (จันทิมาคม) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
145 นายสมคิด หงษ์หนึ่ง ครูโรงเรียนบ้านคุ้ม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
146 นายสำเริง พรมไพร ครูโรงเรียนบ้านป่าแดง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
147 นายอภิชาติ รตจีน ครูโรงเรียนบ้านป่าเลา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
148 นายจรัญ สติมั่น ครูโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
149 นางจุตินันท์ ศีรสารคาม ครูโรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
150 นายเชษฐา สยนานนท์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 คณะกรรมการตรวจสอบและวินิจฉัยผลแข่งขัน
151 นางสาวชฎารัฐ ปลูกเพาะ ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 คณะกรรมการตรวจสอบและวินิจฉัยผลแข่งขัน
152 นางสาวสุมาลี ถิ่นสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 คณะกรรมการตรวจสอบและวินิจฉัยผลแข่งขัน
153 นายกรัณฑ์ สมจิตต์ ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 คณะกรรมการตรวจสอบและวินิจฉัยผลแข่งขัน
154 นายธรรมรงศักดิ์ อินกันต์ ผุ้อำนวยการโรงเรียนวัดต้นไคร้ คณะกรรมการตรวจสอบและวินิจฉัยผลแข่งขัน
155 นายสมภพ มุ้งทอง ผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านพันเชิง คณะกรรมการตรวจสอบและวินิจฉัยผลแข่งขัน
156 นางอรพินท์ สุกพันธ์ รองผุ้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการตรวจสอบและวินิจฉัยผลแข่งขัน
157 นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 คณะกรรมการตรวจสอบและวินิจฉัยผลแข่งขัน
158 นางภณิดา ทองประไพ ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 คณะกรรมการตรวจสอบและวินิจฉัยผลแข่งขัน
159 นายประสิทธิ์ อินวรรณา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 คณะกรรมการตรวจสอบและวินิจฉัยผลแข่งขัน
160 นางวิไลวรรณ ดังก้อง ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 คณะกรรมการตรวจสอบและวินิจฉัยผลแข่งขัน
161 นายอาทิตย์ พัฒนาสารินทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 คณะกรรมการตรวจสอบและวินิจฉัยผลแข่งขัน
162 นายพิพัฒน์ ใจภักดี ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 คณะกรรมการตรวจสอบและวินิจฉัยผลแข่งขัน
163 นายบรรเจิด มุ้งทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 คณะกรรมการตรวจสอบและวินิจฉัยผลแข่งขัน
164 นายปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 คณะกรรมการตรวจสอบและวินิจฉัยผลแข่งขัน
165 นางกัญญณัฐ ศรีวิชัย ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 คณะกรรมการตรวจสอบและวินิจฉัยผลแข่งขัน
166 นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 คณะกรรมการตรวจสอบและวินิจฉัยผลแข่งขัน
167 นางสาวบุษยมาศ แบ่งทิศ ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 คณะกรรมการตรวจสอบและวินิจฉัยผลแข่งขัน
168 นายวิสุทธิ์ พิทยากิต ครูโรงเรียนแม่คำมีตำหนัก คณะกรรมการตรวจสอบและวินิจฉัยผลแข่งขัน
169 นายเสมอ วีระบูลยฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 คณะกรรมการตรวจสอบและวินิจฉัยผลแข่งขัน
170 นายพีรวิชญ์ สิริปัญญาแสง ผุ้อำนวยการโรงเรียนวัดกาญจนาราม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
171 นายโยธิน รุธีรยุทธ ผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาตอง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
172 นายพิชญุตม์ คงทอง รองผุ้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
173 นางกรรณิการ์ แสนทวีสุข ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
174 นางสาวฉัตรชนันทร์ ท่วงที เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
175 นางศิริพร จันต๊ะใจ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
176 นางสาววารุณี ลาภใหญ่ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
177 ว่าที่ ร.ต.ธวัช เวียงศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
178 นางนิธิชา ไชยมงคล เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
179 นางจรัสศรี เวียงทอง ครูโรงเรียนวัดกาญจนาราม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
180 นายส่งเสริม เขื่อนสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าฯ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
181 นายกรัณย์ เฮงพานิช ผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวฝาย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
182 นายมโน แก้วพินิจ ผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านแต คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
183 นางบุษราภรณ์ วิเศษ ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
184 นางนภาวรรณ ศรีธรรมราช ครูโรงเรียนบ้านพันเชิง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
185 นา่งศรัญญาณี กวางวิเศษ ครูโรงเรียนบ้านป่าแดง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
186 นายประศาสน์ สองแคว ผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนดี คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
187 นายธนกร ทวีสุข เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
188 นางสาวสุดาพร พงษ์มณี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
189 นางสาวณัฐกฤตา นุ่มนวล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
190 นางสาวจิตฤทัย กันจะนะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
191 นางเสงี่ยม หอมดอก ครูโรงเรียนบ้านแม่หล่าย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
192 นางสาวกุลวดี ปัญญาไว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดศรีภูมิ/บ้านวังช้าง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
193 นางนาฎสุรีย์ วงศือรินทร์ ครูโรงเรียนบ้านแม่หล่าย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
194 นายจตุพร แดนเหมือง ครูโรงเรียนบ้านแม่หล่ายกาซ้อง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
195 นางสาวกุลธิดา วงศ์สุขสำราญ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดทุ่งล้อม/บ้านน้ำชำ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
196 นางสาวจารุนันท์ สุคันธมาลย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านแม่หล่าย/แม่หล่ายกาซ้อง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
197 นางสาวพวงชมพู เหมืองอุ่น เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
198 นางเยาวเรศ ศรีมงคล ครูโรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
199 นางสาวศรัญญาภรณ์ อ่อนละมูล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
200 นางสาวสายลดา ไชยวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนแม่ยางตาล คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
201 นายศุภชัย ฐิตภัทรพงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
202 นางคำสุก ศิริอุดมพงศ์ ครูโรงเรียนบ้านวังปึ้ง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
203 นางรัตน์ติพร ศิริมาตย์ ครูโรงเรียนบ้านวังปึ้ง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
204 นางจินดา ภมรคนธ์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
205 นายมาโนชย์ บุญคุ้ม ครูโรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
206 นางวิไลวรรณ วันละ ครูโรงเรียนบ้านผารางวังหม้อ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
207 นางปฏิการต์ กันสุข ครูโรงเรียนบ้านร้องกวาง (จันทิมาคม) คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
208 นายสมยศ ปินะสุ ครูโรงเรียนบ้านไผ่โทน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
209 นางดวงตา น้อยทา ครูโรงเรียนบ้านไผ่โทน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
210 นางกนกอร อายุยืน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านไผ่โทน/วังปึ้ง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
211 นางวขิราภรณ์ ไวทยโยธิน ครูโรงเรียนบ้านหัวเมือง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
212 นางอารีย์ ใจนนถีย์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยขอน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
213 นางอรพรรณ ปราบสงบ ครูโรงเรียนวัดร่องเย็น คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
214 นายวิเชียร วงศารัตนศิลป์ ครูโรงเรียนบ้านวังฟ่อน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
215 นางวรพีรานันท์ ฐานะปัญญากุล ครูโรงเรียนบ้านลู คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
216 นางสาวศศิวิมล บุญสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
217 นางสาวจุฑารัตน์ สุกใส เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
218 นางสุดา พิทักษ์วาปี ครูโรงเรียนบ้านต้นหนุน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
219 นางสาววิไลพร ต่อเขต ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านย่านยาว คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
220 นางนฤมล แนวลาด ครูโรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
221 นางสาวอมรรัตน์ เจิงหม่อง ครูโรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
222 นางสนทยา สุภาผล ครูโรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
223 นางสาวศุภรดา จักรพรรดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
224 นางสาวสายพิน รักพงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
225 นางสาวสุภาวดี พิมสาร เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
226 ว่าที่ร้อยตรียุทธนา คงมั่น ครูพี่เลี้ยง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
227 นางถนอม ม้าอุตส่าห์ ครู โรงเรียนบ้านสะเลียม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
228 นางวันดี คำแสน ครู โรงเรียนแม่คำมีตำหนัก คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
229 นายธัญธเนศ เวชขลัง ครู โรงเรียนบ้านสะเลียม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
230 นางศรีนวล คำเขื่อน ครู โรงเรียนบ้านแม่คำมี คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
231 นางพิกุล บุญรักษา ครู โรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
232 นางมาโรย จันทนู ครู โรงเรียนบ้านวังหลวง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
233 นางโสภา ปัญญาใส ครู โรงเรียนแม่คำมีตำหนัก คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
234 นางอำพร ปราบหงษ์ ครู โรงเรียนบ้านแม่คำมี คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
235 นางนงคราญ พรหมรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
236 นางจินตนา ธรรมไชยางกูร ครู โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
237 นางสุภัสสรา สุภเมธีสกุล ครู โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
238 นางอารีรัตน์ ปะละใจ ครู โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
239 นางจตุพร ถานะวุฒิพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
240 นางสาวเขมิกา วังคะออม ครู โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
241 นางรุจิรา ใจเย็น ครู โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
242 นางลำยอง นันทสาร ครู โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
243 นางมัทนพร ลือโลก ครู โรงเรียนวัดศรีภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
244 นางณัฐญา สุมาลย์โรจน์ ครู โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
245 นางนงค์ยา กันจะนะ ครู โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
246 นางสาววิไลพร ต่อเขต ครู โรงเรียนบ้านย่านยาว คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
247 นางจันทร์เพ็ญ ทิพย์โพธิ์ ครู โรงเรียนวัดศรีภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
248 นางรัตนาภรณ์ ไชยเจริญ ครู โรงเรียนวัดศรีภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
249 นายถวิล โสภารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหลวง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
250 นายจรัส สุขวุฒิไชย ครูโรงเรียนบ้านนาหลวง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
251 นายพีรวัฒน์ ดีพอ ครูโรงเรียนบ้านท่าวะ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
252 นายธวัชชัย จักรผัน ครูโรงเรียนบ้านแม่พร้าว คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
253 นางชรินทร์ทิพย์ ยองชนะ ครูโรงเรียนบ้านเตาปูน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
254 นางนิลวรรณ เสนธนิสศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านเตาปูน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
255 นางอินทิรา จองแค ครูโรงเรียนบ้านคุ้ม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
256 นายวัลลภ เอี่ยมละออง ครูโรงเรียนบ้านคุ้ม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
257 นายนิคม จุมปาแฝด ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
258 นางสาวภัทรสุดา ธงชัย ครูโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
259 นางสาวสายฝน ขอนขะแจะ ครูโรงเรียนบ้านป่าเลา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
260 นางธัญญรัตน์ คชปัญญา ครูโรงเรียนบ้านคุ้ม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
261 นายดุลปุริน คลี่ใบ ครูโรงเรียนบ้านไผ่โทน คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
262 นายพิชิตศักดิ์ เหมืองแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านแม่ทราย คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
263 นายณัฐพงษ์ ถิ่นจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านแม่แรม คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
264 นายวรพงษ์ สุกใส ครูโรงเรียนบ้านร้องกวาง (จันทิมาคม) คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
265 นางสุกัญญา อุทังกาศ ครูโรงเรียนบ้านร้องกวาง (จันทิมาคม) คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
266 นายมงคล ชื่นสนธิพันธุ์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
267 นางดารี ร้อนเร็ว ครูโรงเรียนบ้านแม่ทราย คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
268 นายรณภพ ไชยแก้ว ครูโรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
269 นางวันเพ็ญ คำรส ครูโรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
270 นางสาวกนกวรรณ ก้อนคำ ครูโรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
271 นางสาววิไลวรรณ วุฒิ ครูโรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
272 นางสาวศุภาพิชญ์ สาใจ ครูโรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
273 นายนฤทธิ์ เดชาธนาโยธิน ครู โรงเรียนแม่คำมีตำหนัก คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
274 นางมณเฑียร พันธุ์เวช ครู โรงเรียนแม่คำมีตำหนัก คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
275 นางสาวจริญญา หมดมลทิน ครูโรงเรียนบ้านแม่ทราย ฝ่ายปฎิคม ต้อนรับ อาหารและเครื่องดื่ม
276 นางสาววิลาวัณย์ พิวงค์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม ฝ่ายปฎิคม ต้อนรับ อาหารและเครื่องดื่ม
277 นางปฐมพร สง่าเมือง ครูโรงเรียนบ้านแม่แรม ฝ่ายปฎิคม ต้อนรับ อาหารและเครื่องดื่ม
278 นางสาวเรวดี เรืองรุ่ง ครูโรงเรียนบ้านวังปึ้ง ฝ่ายปฎิคม ต้อนรับ อาหารและเครื่องดื่ม
279 นางสาวอนิญชกาญจน์ อักษรแปลง ครูโรงเรียนบ้านร้องกวาง (จันทิมาคม) ฝ่ายปฎิคม ต้อนรับ อาหารและเครื่องดื่ม
280 นางสุภัคดิ์ กาเรือน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม ฝ่ายปฎิคม ต้อนรับ อาหารและเครื่องดื่ม
281 นางสาวนิเกศน์ กันทะถี่ บุคลากรโรงเรียนบ้านร้องกวาง ฝ่ายปฎิคม ต้อนรับ อาหารและเครื่องดื่ม
282 นางถนอมศรี เกื้อกูล บุคลากรโรงเรียนบ้านร้องกวาง ฝ่ายปฎิคม ต้อนรับ อาหารและเครื่องดื่ม
283 นางสาวกรรณิการ์ หงษ์ห้า บุคลากรโรงเรียนบ้านร้องกวาง ฝ่ายปฎิคม ต้อนรับ อาหารและเครื่องดื่ม
284 นางสาวขวัญเรือน สุวรรสุข ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ ฝ่ายปฎิคม ต้อนรับ อาหารและเครื่องดื่ม
285 นางสาวภัทรา พลเยี่ยม ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ ฝ่ายปฎิคม ต้อนรับ อาหารและเครื่องดื่ม
286 นางอุไร สารบุรุษ ครูโรงเรียนบ้านร้องกวาง (จันทิมาคม) ฝ่ายปฎิคม ต้อนรับ อาหารและเครื่องดื่ม
287 นางภัสวลัย นุ่มนวล ครูโรงเรียนบ้านวังฟ่อน ฝ่ายปฎิคม ต้อนรับ อาหารและเครื่องดื่ม
288 นางภัควิภา เค้าฝาย ครูโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว ฝ่ายปฎิคม ต้อนรับ อาหารและเครื่องดื่ม
289 นางนารีรัตน์ อ้วนวิจิตร ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ ฝ่ายปฎิคม ต้อนรับ อาหารและเครื่องดื่ม
290 นางวรัชดา เกยงค์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 ฝ่ายปฎิคม ต้อนรับ อาหารและเครื่องดื่ม
291 นางรุ่งพิทยา ชัยศรีมา ครูโรงเรียนวัดร่องเย็น ฝ่ายปฎิคม ต้อนรับ อาหารและเครื่องดื่ม
292 นางสังเวียน ธูปเทียน ครูโรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ฝ่ายปฎิคม ต้อนรับ อาหารและเครื่องดื่ม
293 นางจุตินันท์ ศรีสารคาม ครูโรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ฝ่ายปฎิคม ต้อนรับ อาหารและเครื่องดื่ม
294 นางรัตนาภรณ์ หงษ์สามสิบหก ครูโรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ฝ่ายปฎิคม ต้อนรับ อาหารและเครื่องดื่ม
295 นางสาวกัลยา แซ่ย่าง ครูโรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ฝ่ายปฎิคม ต้อนรับ อาหารและเครื่องดื่ม
296 นางสาวฐิติรัตน์ วงศ์วัฒนานุกูล ครูโรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ฝ่ายปฎิคม ต้อนรับ อาหารและเครื่องดื่ม
297 นางสาวศิริพร อินโองการ ครูโรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ฝ่ายปฎิคม ต้อนรับ อาหารและเครื่องดื่ม
298 นางทิพย์สุดา ใจปัญญา ครูโรงเรียนบ้านร้องกวาง (จันทิมาคม) ฝ่ายเลขานุการ
299 นางสุมิตรา โนรินทร์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
300 นางกนิษฐา กึกก้อง ครูโรงเรียนบ้านร้องกวาง (จันทิมาคม) คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
301 นางสุทิพย์ มงคล ครูโรงเรียนบ้านแม่ทราย คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
302 นางสาวสิริภัทร ตันติพันธุ์พิพัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านไผ่โทน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
303 นางสุดาธินี แนวพิชิต ครูโรงเรียนบ้านร้องกวาง (จันทิมาคม) คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
304 นางสาววรางคนางค์ มิตรเอม ครูโรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
305 นายสุพจน์ จงสุขวรากุล ผุ้อำนวยการโรงเรียนวัดเมธังกราวาส คณะกรรมการอำนวยการ
306 นายฉลาด กันกา ผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุพรรณ คณะกรรมการอำนวยการ
307 นายหอมแต่ง อ่องลออ ผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านในเวียง คณะกรรมการอำนวยการ
308 นายสงวน ท้าวน้อย ผุ้อำนวยการโรงเรียนวัดเหมืองค่า คณะกรรมการอำนวยการ
309 นายอดุลย์ ธรรมเมธากาญจน์ ผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวียงตั้ง คณะกรรมการอำนวยการ
310 นายณัฐกิตติ์ ศาสตรานุเคราะห์ ผุ้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ คณะกรรมการอำนวยการ
311 นายพรศักดิ์ ทานะขันธ์ ผุ้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำโค้ง คณะกรรมการอำนวยการ
312 นางเมตตา คำหงษา ผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านรองฟอง คณะกรรมการอำนวยการ
313 นายศรีพจน์ เชียงวงศ์ ผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังหงส์ คณะกรรมการอำนวยการ
314 นายอนันต์ หมดห่วง ผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านนันทาราม คณะกรรมการอำนวยการ
315 นายจรินทร์ ป่าหลวง ครูโรงเรียนวัดมณีวรรณ คณะกรรมการอำนวยการ
316 นายประพันธ์ บุญมี ผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านปทุม คณะกรรมการอำนวยการ
317 นายสานิตย์ สุขโข ผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแหลม คณะกรรมการอำนวยการ
318 นายดาวรุ่ง เหมะสิขัณฑกะ ผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาซ้อง คณะกรรมการอำนวยการ
319 นายดิเรก ฉันทา ผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง คณะกรรมการอำนวยการ
320 นางพรพรรณ จันทรสาร ครูโรงเรียนวัดน้ำโค้ง คณะกรรมการอำนวยการ
321 นายสัมฤทธิ์ ชัยพลังฤทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านนาแหลม คณะกรรมการอำนวยการ
322 นางศิริลักษณ์ ปวงจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง คณะกรรมการอำนวยการ
323 นางสมคิด ดวงตาดำ ครูโรงเรียนบ้านวังหงส์ คณะกรรมการอำนวยการ
324 นางอุษณีย์ ศรีคูณ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ คณะกรรมการอำนวยการ
325 นายอนุสรณ์ พรมลังกา ผุ้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง คณะกรรมการอำนวยการ
326 นายสุระชัย รัตนากรไพบูลย์ ครูโรงเรียนวัดเมธังกราวาส คณะกรรมการอำนวยการ
327 นางรัชนีวรรณ เขื่อนสุข ครูโรงเรียนวัดเมธังกราวาส คณะกรรมการอำนวยการ
328 นายประพันธ์ หงษ์เจ็ด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
329 นายกิตติศักดิ์ แสนคำ ศึกษานิเทศก์ สพป. แพร่ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
330 นางสาวบุษยมาศ แบ่งทิศ ศึกษานิเทศก์ สพป. แพร่ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
331 นางกัญญณัฐ ศรีวิชัย ศึกษานิเทศก์ สพป. แพร่ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
332 นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป. แพร่ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
333 นางสาวพิกุล อุตรอินทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป. แพร่ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
334 นายพิพัฒน์ ใจภักดี ศึกษานิเทศก์ สพป. แพร่ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
335 นางวิไลวรรณ ดังก้อง ศึกษานิเทศก์ สพป. แพร่ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
336 นายบัญญัติ นันทะพงษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป. แพร่ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
337 นายบรรเจิด มุ้งทอง ศึกษานิเทศก์ สพป. แพร่ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
338 นางสาวสมจิตร เอื้ออรุณ ศึกษานิเทศก์ สพป. แพร่ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
339 นางทองสุข สุคันธะมาลา ศึกษานิเทศก์ สพป. แพร่ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
340 นางภณิดา ทองประไพ ศึกษานิเทศก์ สพป. แพร่ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
341 นายศักดิ์ศิลป์ ตาขันทะ ผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านร้องกวาง คณะกรรมการอำนวยการ
342 นายมงคล พรมปาน ผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ทราย คณะกรรมการอำนวยการ
343 นายสมบูรณ์ จงรักษ์ ผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่แรม คณะกรรมการอำนวยการ
344 นายปริญญา ลุนภูงา ผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านผารางวังหม้อ คณะกรรมการอำนวยการ
345 นายอดุลย์ นาเทพ ผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังปึ้ง คณะกรรมการอำนวยการ
346 นายธงชัย คำปวง ผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก คณะกรรมการอำนวยการ
347 นายสมาน โนรินทร์ ผุ้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม คณะกรรมการอำนวยการ
348 นายสุเมศวร์ พรหมมินทร์ ผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ คณะกรรมการอำนวยการ
349 นายมานิตย์ ธีระวงศ์นันท์ ผุ้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม คณะกรรมการอำนวยการ
350 นายศานิต เภาอ่อน ผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่โทน คณะกรรมการอำนวยการ
351 นายเรืองศักดิ์ คันธรักษา ครูโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก คณะกรรมการอำนวยการ
352 นายบุญมา ศรีระวัตร ผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่โทน คณะกรรมการอำนวยการ
353 นางสายสวาท คำตัน ครูโรงเรียนบ้านร้องกวาง (จันทิมาคม) คณะกรรมการอำนวยการ
354 นางสาวสิริกรานต์ เปี่ยมวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ
355 นางสาวนงคราญ แกล้วกล้า ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเอกชน คณะกรรมการอำนวยการ
356 นางสาวสมจิตร เอื้ออรุณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.แพร่ 1 คณะกรรมการอำนวยการ
357 นางสาวสุกานดา สุวรรณพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลร้องกวาง คณะกรรมการอำนวยการ
358 นายธนพงค์ ลอยลม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ คณะกรรมการอำนวยการ
359 นายประสงค์ ปราบสงบ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด คณะกรรมการอำนวยการ
360 นางประมวล เตชวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่คำมี คณะกรรมการอำนวยการ
361 นางจงดี ใจดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังหลวง คณะกรรมการอำนวยการ
362 นายผดุงสินธุ์ ศรีใจอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่คำมีตำหนัก คณะกรรมการอำนวยการ
363 นายสาคร สวัยษร ครู โรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด คณะกรรมการอำนวยการ
364 นายสมศักดิ์ พรหมไพร ผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านย่านยาว คณะกรรมการอำนวยการ
365 นายดิเรก จันทร์เพ็ญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว คณะกรรมการอำนวยการ
366 นายวิเชียร ไชยบุญทา ครู โรงเรียนบ้านย่านยาว คณะกรรมการอำนวยการ
367 นายนเรศ แสนมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะเลียม คณะกรรมการอำนวยการ
368 นายสมภพ มุ้งทอง ประธานเครือข่ายช่อแฮ-นาจักร คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
369 นายเสถียร วิทยาภรณ์พงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
370 นายพีรวิชญ์ ศิริปัญญาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกาญจนาราม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
371 นายธนวัช วุฒิเมธารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
372 นายธรรมรงค์ศักดิ์ อินกัน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดต้นไคร้ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
373 นายโยธิน รุธีรยุทธ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาตอง คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
374 นายมโน แก้วพินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแต คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
375 นายประศาสน์ สองแคว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนดี คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
376 นายประสงค์ เกียรติการัณฑย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาจักร คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
377 นายสุวรรณ หลายกิจพาณิช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ลัว คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
378 นายส่งเสริม เขื่อนสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่า คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
379 นายนพรัตน์ ส่วนบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
380 นายประสิทธิ อ้นจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแขม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
381 นายกรัณย์ เฮงพานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวฝาย คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
382 นางไพรพรรณ จันทร์ทิพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
383 นายมานพ บุญทน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
384 นายพิชญุตม์ คงทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
385 นางอรพินท์ สุกพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
386 นางจงจินต์ ภิญโญ ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
387 นางจำเนียร รัตนศรี ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
388 นายสัมพันธ์ จอมเขียว ครูโรงเรียนวัดต้นไคร้ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
389 นายณรงค์ สีเทา ครูโรงเรียนบ้านพันเชิง คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
390 นายเฉลิมชัย คำขาด ครูโรงเรียนวัดกาญจนาราม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
391 นายบุญส่ง ทองเกตุ ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
392 นายสมเกียรติ นิลเกตุ ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
393 นายเฉลิมพล ถุงพลอย ครูโรงเรียนบ้านหนองแขม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
394 นายสุพจน์ ดวงมณี ครูโรงเรียนบ้านแม่ลัว คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
395 นายมานพ บุญทน รองผุ็อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
396 นายองค์การ ป้อมรบ ผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านปง คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
397 นายทวี มะทะ ผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านถิ่น คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
398 นายอุดม อินสวรรค์ ผุ้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีภูมิ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
399 นายสุทัศน์ จินดารัตน์ ผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังช้าง คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
400 นายธีรพงศ์ ซื่อตรง ผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำชำ (วิชัยชนานุเคราะห์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
401 นายนิคม ทิมา ผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันป่าสัก คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
402 นายสง่า หมอนเขื่อน ผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนเขื่อน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
403 นายรณยุทธ์ วงศ์พญา ผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเหนือ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
404 นายเชิด คำปลิว ผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่แคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
405 นายชำนาญ สีสม ผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคูหา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
406 นางสาวณัฐพิมล ธรรมสรางกูร ผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านดง คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
407 นายนิคม ก้อนคำ ผุ้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งล้อม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
408 นายจรัญ พันธ์กสิกรรม ผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยม้า (สุนทรนิวาส) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
409 นายสมคิด กันทะใจ ผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่หล่าย คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
410 นางกาญจนา กัญจนวัฒน์ ผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่หล่ายกาซ้อง คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
411 นายวรทัศน์ ศิริเดชพันธ์ ผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
412 นายวิทูรย์ สินธุวงศ์ ผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
413 นายมนตรี กูลโท ผุ็อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำเลา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
414 นายพูลศักดิ์ บุญเรืองศักดิ์ ผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนชุม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
415 นายสุรชัย สุริยะไชย ผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ยางยวง คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
416 ว่าที่ ร้อยตรีพิพัฒน์ เสนาธรรม ผุ้อำนวยการโรงเรียนแม่ยางตาล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
417 นายปราการ ท้าวพันวงค์ ผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยอ้อย คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
418 นายเมทวินทร์ อินต๊ะจวง ผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
419 นางสาวพัชรินทร์ สามารถ ผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำเลาเหนือ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
420 นายธวัชชัย วังคะออม ผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ยางร้อง คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
421 นางสุทธาทิพย์ ขุนพรม ครูโรงเรียนบ้านบุญแจ่ม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
422 นายทักษิณ เวียงยา ครูโรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
423 นายวสันต์ ยาพรม ครูโรงเรียนบ้านหนองเจริญ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
424 นายอภิชาติ อะทะเสน ผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ยางกาด คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
425 นายสวัสดิ์ ท้าวคำลือ ครูโรงเรียนบ้านแม่ยางร้อง คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
426 นางโสภิต ลือราช ครูโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
427 นางศิวรี ศิริเลิศ ครูโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
428 นายธีระวิทย์ ภิญโญ ผุ้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
429 นายชูเำกียรติ ถิ่นศรี ผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเลา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
430 นายวัลลภ เอี่ยมละออง ผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านคุ้ม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
431 นายปรีชา เตียงเกตุ ผุ้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านกลาง คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
432 นายยงยุทธ เรืองรองสมบัติ ผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านเตาปูน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
433 นายจรัส สุขวุฒิไชย ผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
434 นายสุวัฒน์ชัย ยากองโค ผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังดิน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
435 นายพีรวัฒน์ ดีพอ รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าวะ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
436 นายธวัชชัย จักรผัน รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่พร้าว คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
437 นายประดิษฐ์ เชียงอาภัย ผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนชัย คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
438 นางนิลลาวัณย์ เรืองรองสมบัติ ผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
439 นายโสภณ สุธรรม ผุ้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
440 นายสมบัติ เสนวิรัช ผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังฟ่อน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
441 นายระมัย ฟุ่มเฟือย ผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีมูลเรือง คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
442 นายสุรสิทธิ์ ขอนพันธ์ ผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงเจริญ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
443 นายผจญ เครือสนธิ์ ผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านลู คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
444 นายเชิดพงษ์ ชัยวรรณ ผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นหนุน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
445 นายวินัย รักพงษ์ ผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว-สันปู่สี คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
446 นายสมพันธ์ ทิพย์จักร ผุ้อำนวยการโรงเรียนวัดร่องเย็น คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
447 นายบรรหาร อนันชัย ผุ้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยหม้าย คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
448 นายอนุชิต พิพิธจันทร์ ผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดนชุมพล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
449 นายวิจิตร ก้อนมณี ผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยขอน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
450 นางเทียนทอง สายใจ ผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแก้ว (อาสา) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
451 นายสุเมธ ตาคำ ผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านลอง คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
452 นายวิทย์ วงค์ยนต์ รักษาการผุ้อำนวยการโรงเรียนวัดแม่ทะ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
453 นายสาคร วังแก้ว รักษาการผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวเมือง คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
454 นางสาวสุสิริ ตาคำ รักษาการผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกาน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
455 นายวิวัฒน์ ทองภักดี ผุ้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
456 นางสายพิน แมดเมือง ครูโรงเรียนเจริญราษฎร์ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
457 นางสาวทิพย์วัลย์ ขันวิเศษ ครูโรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
458 นางศรัญญาวี พูลประดิษฐ์ ครูโรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
459 นางสาววัลลภา พิกุล ครูโรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
460 นางไพวัลย์ ใบยา ครูโรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
461 นายวิทวัธ ส่งศรี ครูโรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
462 นางสาวสิรินันท์ เสอี่ยมคง ครูโรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
463 นางสาวอำภา หงษ์เจ็ด ครูโรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
464 นางสาวนันทพร แก้วมณี ครูโรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
465 นางสาวชลธิดา สุฤทธิ์ ครูโรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
466 นางสาววราสิรินทร์ อมรทัต ครูโรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
467 นางสาวรุ่งทิวา สุวรรณ ครูโรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
468 นางสาวจุฑามาศ อินทะปัญญา ครูโรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
469 นางสาวศิราพร ธิปัน ครูโรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
470 นางสาวขนิษฐา ม้าอุตส่าห์ ครูโรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
471 นางอัจฉราพรรณ อาโน ครู คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
472 ว่าที่ ร.ต.ณัฐพล สุวรรณพงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลร้องกวาง คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ติดต่อผู้ดูแลระบบ เมทวินทร์ อินต๊ะจวง 083-3222442 Line ID Me25142514 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]