สรุปเหรียญรางวัล สพป. แพร่ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดเมธังกราวาส 43 10 2 1 55
2 อนุบาลแพร่ 39 9 1 0 49
3 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ 29 5 3 3 37
4 มารดาอุปถัมภ์ 25 5 0 0 30
5 บ้านอ้อยวิทยาคาร 19 2 3 1 24
6 บ้านแม่ทราย 18 4 1 7 23
7 บ้านวังฟ่อน 17 7 5 3 29
8 บ้านคุ้ม 16 5 1 0 22
9 บ้านแม่แรม 15 1 4 2 20
10 เจริญศิลป์ 14 1 0 1 15
11 บ้านห้วยโรงนอก 12 5 0 6 17
12 เทพพิทักษ์วิทยา 12 2 0 2 14
13 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) 11 7 3 7 21
14 วัดกาญจนาราม 11 5 1 4 17
15 บ้านทุ่งแค้ว 11 4 2 2 17
16 บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวัง) 11 3 0 2 14
17 บ้านดอนชัย 10 5 2 2 17
18 บ้านแม่ยางเปี้ยว 10 4 4 1 18
19 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์) 10 0 0 2 10
20 ไทยรัฐวิทยา31 8 2 1 2 11
21 บ้านเตาปูน 8 2 0 2 10
22 บ้านห้วยฮ่อม 8 1 1 2 10
23 แม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) 7 4 2 5 13
24 บ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา) 7 2 1 4 10
25 ราชประชานุเคราะห์ที่ 25 7 2 1 0 10
26 บ้านสุพรรณ 7 1 1 1 9
27 ชุมชนบ้านร้องเข็ม 7 0 0 1 7
28 บ้านสวนเขื่อน 6 3 2 1 11
29 ชุมชนบ้านหนุนเหนือ 6 2 0 0 8
30 บ้านนาหลวง 6 1 1 1 8
31 บ้านหนองม่วงไข่ 6 1 0 0 7
32 วัดต้นไคร้ 6 0 0 0 6
33 บ้านห้วยขอน 5 3 2 1 10
34 บ้านแม่หล่าย 5 2 0 4 7
35 บ้านในเวียง 5 1 0 1 6
36 บ้านลอง 4 6 1 1 11
37 บ้านวังช้าง 4 4 0 0 8
38 เจริญราษฎร์ 4 3 1 0 8
39 บ้านปง 4 2 0 3 6
40 บ้านดอนดี 4 2 0 0 6
41 บ้านศรีมูลเรือง 4 1 0 3 5
42 บ้านป่าเลา 4 1 0 3 5
43 วัดศรีภูมิ 4 1 0 1 5
44 บ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) 4 0 0 0 4
45 บ้านวังปึ้ง 3 3 0 3 6
46 บ้านสะเลียม 3 3 0 1 6
47 วัดทุ่งล้อม 3 3 0 0 6
48 บ้านหัวเมือง 3 0 0 0 3
49 ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ 3 0 0 0 3
50 บ้านนาคูหา 3 0 0 0 3
51 บ้านแม่ยางกาด 2 4 3 2 9
52 บ้านหนองเสี้ยว 2 3 0 0 5
53 บ้านถิ่น 2 2 1 1 5
54 แม่คำมีตำหนัก 2 2 1 0 5
55 รัฐราษฎร์บำรุง 2 1 1 0 4
56 บ้านหนองแขม 2 1 0 3 3
57 บ้านวังหงส์ 2 1 0 1 3
58 วัดน้ำโค้ง 2 1 0 0 3
59 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พัฒนาประชาอุปถัมภ์ 2 1 0 0 3
60 เทศบาลวัดหัวข่วง 2 1 0 0 3
61 ชุมชนบ้านกลาง 2 0 0 1 2
62 บ้านนาแหลม 2 0 0 0 2
63 วัดห้วยหม้าย 1 4 1 1 6
64 บ้านห้วยกาน 1 3 1 0 5
65 บ้านวังหลวง 1 2 1 1 4
66 เทศบาลวัดสวรรค์นิเวศ 1 2 0 0 3
67 บ้านน้ำเลาเหนือ 1 1 0 1 2
68 บ้านดงเจริญ 1 1 0 0 2
69 บ้านนาจักร 1 1 0 0 2
70 อนุบาลร้องกวาง 1 1 0 0 2
71 บ้านกาซ้อง 1 0 1 0 2
72 บ้านผารางวังหม้อ 1 0 0 1 1
73 สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 1 0 0 0 1
74 บ้านทุ่งคั๊วะ 1 0 0 0 1
75 บ้านย่านยาว 1 0 0 0 1
76 บ้านเวียงตั้ง 1 0 0 0 1
77 วัดเหมืองค่า 1 0 0 0 1
78 บ้านห้วยอ้อย 0 3 0 1 3
79 บ้านหนองน้ำรัด 0 2 1 1 3
80 บ้านแม่ยางร้อง 0 2 1 1 3
81 บ้านลู 0 2 0 0 2
82 บ้านห้วยม้า 0 1 0 2 1
83 บ้านน้ำเลา 0 1 0 0 1
84 บ้านแดนชุมพล 0 1 0 0 1
85 บ้านใน 0 1 0 0 1
86 หนองเจริญ 0 1 0 0 1
87 บ้านแม่คำมีรัตนปัญญา 0 0 0 2 0
88 บ้านป่าแดง(วันรัตน์) 0 0 0 1 0
89 บ้านร่องฟอง 0 0 0 1 0
90 บ้านแม่แคม 0 0 0 1 0
91 วัดร่องเย็น 0 0 0 1 0
รวม 530 186 58 109 883