สรุปเหรียญรางวัล สพป. แพร่ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดเมธังกราวาส 43 10 2 1 55
2 อนุบาลแพร่ 38 8 1 0 47
3 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ 27 5 3 3 35
4 มารดาอุปถัมภ์ 25 5 0 0 30
5 เจริญศิลป์ 14 1 0 1 15
6 บ้านแม่ทราย 13 3 1 6 17
7 บ้านวังฟ่อน 12 4 5 3 21
8 บ้านอ้อยวิทยาคาร 12 2 2 1 16
9 บ้านคุ้ม 12 2 1 0 15
10 เทพพิทักษ์วิทยา 12 2 0 2 14
11 บ้านแม่แรม 11 1 3 2 15
12 บ้านห้วยโรงนอก 10 5 0 6 15
13 บ้านดอนชัย 10 4 2 2 16
14 บ้านทุ่งแค้ว 10 3 2 2 15
15 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์) 10 0 0 2 10
16 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) 9 6 3 7 18
17 บ้านแม่ยางเปี้ยว 9 3 4 1 16
18 วัดกาญจนาราม 8 4 1 4 13
19 ไทยรัฐวิทยา31 8 2 1 2 11
20 แม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) 7 4 2 5 13
21 บ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา) 7 2 1 4 10
22 บ้านสุพรรณ 7 1 1 1 9
23 ชุมชนบ้านร้องเข็ม 7 0 0 1 7
24 ราชประชานุเคราะห์ที่ 25 6 2 1 0 9
25 บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวัง) 6 2 0 2 8
26 บ้านเตาปูน 6 2 0 2 8
27 ชุมชนบ้านหนุนเหนือ 5 2 0 0 7
28 บ้านนาหลวง 5 0 1 1 6
29 บ้านลอง 4 5 1 1 10
30 บ้านห้วยขอน 4 3 2 1 9
31 บ้านสวนเขื่อน 4 3 2 1 9
32 เจริญราษฎร์ 4 3 1 0 8
33 บ้านแม่หล่าย 4 2 0 4 6
34 บ้านดอนดี 4 2 0 0 6
35 บ้านห้วยฮ่อม 4 1 1 2 6
36 วัดศรีภูมิ 4 1 0 1 5
37 บ้านหนองม่วงไข่ 4 1 0 0 5
38 บ้านศรีมูลเรือง 4 0 0 3 4
39 วัดต้นไคร้ 4 0 0 0 4
40 บ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) 4 0 0 0 4
41 บ้านวังช้าง 3 3 0 0 6
42 วัดทุ่งล้อม 3 3 0 0 6
43 บ้านปง 3 2 0 3 5
44 บ้านป่าเลา 3 1 0 3 4
45 บ้านในเวียง 3 1 0 1 4
46 ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ 3 0 0 0 3
47 บ้านแม่ยางกาด 2 4 3 2 9
48 บ้านวังปึ้ง 2 3 0 3 5
49 บ้านถิ่น 2 2 1 1 5
50 แม่คำมีตำหนัก 2 1 1 0 4
51 บ้านหนองแขม 2 1 0 2 3
52 บ้านวังหงส์ 2 1 0 1 3
53 บ้านหนองเสี้ยว 2 1 0 0 3
54 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พัฒนาประชาอุปถัมภ์ 2 1 0 0 3
55 เทศบาลวัดหัวข่วง 2 1 0 0 3
56 ชุมชนบ้านกลาง 2 0 0 1 2
57 บ้านนาคูหา 2 0 0 0 2
58 วัดห้วยหม้าย 1 4 1 1 6
59 บ้านห้วยกาน 1 3 1 0 5
60 บ้านสะเลียม 1 3 0 1 4
61 เทศบาลวัดสวรรค์นิเวศ 1 2 0 0 3
62 รัฐราษฎร์บำรุง 1 1 1 0 3
63 บ้านน้ำเลาเหนือ 1 1 0 1 2
64 บ้านนาจักร 1 1 0 0 2
65 อนุบาลร้องกวาง 1 1 0 0 2
66 บ้านกาซ้อง 1 0 1 0 2
67 บ้านผารางวังหม้อ 1 0 0 1 1
68 สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 1 0 0 0 1
69 บ้านนาแหลม 1 0 0 0 1
70 บ้านทุ่งคั๊วะ 1 0 0 0 1
71 บ้านย่านยาว 1 0 0 0 1
72 บ้านเวียงตั้ง 1 0 0 0 1
73 วัดน้ำโค้ง 1 0 0 0 1
74 บ้านดงเจริญ 1 0 0 0 1
75 วัดเหมืองค่า 1 0 0 0 1
76 บ้านห้วยอ้อย 0 3 0 1 3
77 บ้านวังหลวง 0 2 1 1 3
78 บ้านหนองน้ำรัด 0 2 1 1 3
79 บ้านแม่ยางร้อง 0 2 1 1 3
80 บ้านห้วยม้า 0 1 0 2 1
81 บ้านน้ำเลา 0 1 0 0 1
82 บ้านลู 0 1 0 0 1
83 บ้านแดนชุมพล 0 1 0 0 1
84 หนองเจริญ 0 1 0 0 1
85 บ้านแม่คำมีรัตนปัญญา 0 0 0 2 0
86 บ้านป่าแดง(วันรัตน์) 0 0 0 1 0
87 บ้านร่องฟอง 0 0 0 1 0
88 บ้านแม่แคม 0 0 0 1 0
89 วัดร่องเย็น 0 0 0 1 0
รวม 455 161 56 107 779