สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. แพร่ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
SELECT im_school.school_id AS s_id,im_school.school_name AS s_name, COUNT(*) AS NUB , COUNT(IF(im_team.award='ทอง',award,NULL)) AS gold_medal, COUNT(IF(im_team.award='เงิน',award,NULL)) AS silver_medal, COUNT(IF(im_team.award='ทองแดง',award,NULL)) AS bronze_medal, COUNT(IF(im_team.award='เข้าร่วม',award,NULL)) AS join_medal, COUNT(IF(im_team.rank='ชนะเลิศ',rank,NULL)) AS winner, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๑',rank,NULL)) AS two_rank, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๒',rank,NULL)) AS three_rank FROM im_school,im_team WHERE im_school.province_id=40 AND im_school.area_type_id=1 AND im_school.zone_num=1 AND im_team.confirm_status=1 AND im_school.school_id=im_team.school_id GROUP BY im_team.school_id ORDER BY winner DESC, two_rank DESC, three_rank DESC, gold_medal DESC, silver_medal DESC,bronze_medal DESC,join_medal DESC, NUB DESC, s_name ASC
1 วัดเมธังกราวาส 17 13 12 42 43 10 2 1 55
2 อนุบาลแพร่ 15 11 14 40 39 9 1 0 49
3 มารดาอุปถัมภ์ 14 6 2 22 25 5 0 0 30
4 บ้านแม่ทราย 9 7 4 20 18 4 1 7 23
5 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ 7 11 8 26 29 5 3 3 37
6 เจริญศิลป์ 7 3 3 13 14 1 0 1 15
7 ไทยรัฐวิทยา31 7 3 0 10 8 2 1 2 11
8 บ้านอ้อยวิทยาคาร 7 2 6 15 19 2 3 1 24
9 บ้านแม่แรม 6 6 1 13 15 1 4 2 20
10 บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวัง) 6 3 2 11 11 3 0 2 14
11 บ้านห้วยโรงนอก 6 2 3 11 12 5 0 6 17
12 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์) 6 2 2 10 10 0 0 2 10
13 บ้านวังฟ่อน 5 5 7 17 17 7 5 3 29
14 บ้านดอนชัย 4 5 3 12 10 5 2 2 17
15 บ้านแม่ยางเปี้ยว 4 3 2 9 10 4 4 1 18
16 บ้านสุพรรณ 4 3 2 9 7 1 1 1 9
17 วัดกาญจนาราม 4 1 6 11 11 5 1 4 17
18 วัดต้นไคร้ 4 0 1 5 6 0 0 0 6
19 บ้านคุ้ม 3 7 4 14 16 5 1 0 22
20 บ้านเตาปูน 3 4 0 7 8 2 0 2 10
21 บ้านแม่หล่าย 3 2 1 6 5 2 0 4 7
22 บ้านนาหลวง 3 2 0 5 6 1 1 1 8
23 บ้านหัวเมือง 3 0 0 3 3 0 0 0 3
24 เทพพิทักษ์วิทยา 2 4 3 9 12 2 0 2 14
25 บ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา) 2 3 2 7 7 2 1 4 10
26 บ้านห้วยฮ่อม 2 2 3 7 8 1 1 2 10
27 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) 2 2 2 6 11 7 3 7 21
28 บ้านสวนเขื่อน 2 2 2 6 6 3 2 1 11
29 บ้านห้วยขอน 2 1 1 4 5 3 2 1 10
30 บ้านในเวียง 2 1 1 4 5 1 0 1 6
31 ราชประชานุเคราะห์ที่ 25 2 0 2 4 7 2 1 0 10
32 บ้านวังช้าง 2 0 2 4 4 4 0 0 8
33 เจริญราษฎร์ 2 0 2 4 4 3 1 0 8
34 วัดศรีภูมิ 2 0 2 4 4 1 0 1 5
35 บ้านศรีมูลเรือง 2 0 1 3 4 1 0 3 5
36 บ้านวังหงส์ 2 0 0 2 2 1 0 1 3
37 แม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) 1 3 4 8 7 4 2 5 13
38 บ้านป่าเลา 1 3 0 4 4 1 0 3 5
39 บ้านปง 1 2 1 4 4 2 0 3 6
40 บ้านดอนดี 1 2 0 3 4 2 0 0 6
41 ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ 1 2 0 3 3 0 0 0 3
42 บ้านหนองม่วงไข่ 1 1 1 3 6 1 0 0 7
43 ชุมชนบ้านหนุนเหนือ 1 1 0 2 6 2 0 0 8
44 บ้านนาคูหา 1 1 0 2 3 0 0 0 3
45 บ้านหนองเสี้ยว 1 1 0 2 2 3 0 0 5
46 วัดน้ำโค้ง 1 1 0 2 2 1 0 0 3
47 บ้านนาแหลม 1 1 0 2 2 0 0 0 2
48 แม่คำมีตำหนัก 1 0 0 1 2 2 1 0 5
49 สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
50 บ้านทุ่งแค้ว 0 2 2 4 11 4 2 2 17
51 บ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) 0 2 0 2 4 0 0 0 4
52 ชุมชนบ้านร้องเข็ม 0 1 2 3 7 0 0 1 7
53 บ้านลอง 0 1 2 3 4 6 1 1 11
54 บ้านสะเลียม 0 1 1 2 3 3 0 1 6
55 รัฐราษฎร์บำรุง 0 1 1 2 2 1 1 0 4
56 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พัฒนาประชาอุปถัมภ์ 0 1 1 2 2 1 0 0 3
57 บ้านแม่ยางกาด 0 1 0 1 2 4 3 2 9
58 บ้านถิ่น 0 1 0 1 2 2 1 1 5
59 ชุมชนบ้านกลาง 0 1 0 1 2 0 0 1 2
60 บ้านกาซ้อง 0 1 0 1 1 0 1 0 2
61 บ้านทุ่งคั๊วะ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
62 บ้านย่านยาว 0 1 0 1 1 0 0 0 1
63 บ้านเวียงตั้ง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
64 บ้านลู 0 1 0 1 0 2 0 0 2
65 บ้านวังปึ้ง 0 0 3 3 3 3 0 3 6
66 วัดทุ่งล้อม 0 0 3 3 3 3 0 0 6
67 บ้านหนองแขม 0 0 1 1 2 1 0 3 3
68 เทศบาลวัดหัวข่วง 0 0 1 1 2 1 0 0 3
69 บ้านห้วยกาน 0 0 1 1 1 3 1 0 5
70 เทศบาลวัดสวรรค์นิเวศ 0 0 1 1 1 2 0 0 3
71 บ้านแม่คำมีรัตนปัญญา 0 0 1 1 0 0 0 2 0
72 วัดห้วยหม้าย 0 0 0 0 1 4 1 1 6
73 บ้านวังหลวง 0 0 0 0 1 2 1 1 4
74 บ้านน้ำเลาเหนือ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
75 บ้านดงเจริญ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
76 บ้านนาจักร 0 0 0 0 1 1 0 0 2
77 อนุบาลร้องกวาง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
78 บ้านผารางวังหม้อ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
79 วัดเหมืองค่า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
80 บ้านห้วยอ้อย 0 0 0 0 0 3 0 1 3
81 บ้านหนองน้ำรัด 0 0 0 0 0 2 1 1 3
82 บ้านแม่ยางร้อง 0 0 0 0 0 2 1 1 3
83 บ้านห้วยม้า 0 0 0 0 0 1 0 2 1
84 บ้านน้ำเลา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
85 บ้านแดนชุมพล 0 0 0 0 0 1 0 0 1
86 บ้านใน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
87 หนองเจริญ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
88 บ้านป่าแดง(วันรัตน์) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
89 บ้านร่องฟอง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
90 บ้านแม่แคม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
91 วัดร่องเย็น 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 186 151 132 469 530 186 58 109 774