รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ณ โรงเรียนใน สพป. แพร่ ๑๐ โรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ๑-๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงมนธิชา  หมื่นโฮ้ง
 
1. นางสุภารัตน์  วรรณภพ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงอังศวีร์  ลิมปนารักษ์
 
1. นางจีรานันต์  การะเกต
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร 1. เด็กชายนพดล  จะเฮิง
 
1. นายเป็ล  แหวนทอง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณภัทร  ปัญญาไวย
 
1. นางเรณู  เอกภูธร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงธนัชพร  ทุเรียนทอง
 
1. นางสงกรานต์  ฉาใจ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนชัย 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ไชยภิสาร
 
1. นางสาวมุกดา  สะเอียบคง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1. เด็กหญิงทมิตา  สงวนศรี
 
1. นางมาลี  โป่งเส็ง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1. เด็กหญิงภาวิณีย์  วิริยะวงษ์
 
1. นางจุรีย์  เด่นประภัสร์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ทราย 1. เด็กหญิงนุชนาฏ  โนกันต์
 
1. นางภัคจิรา  ตันมา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชนกานต์  ดาวเดช
2. เด็กหญิงทักษพร  ช้างศรี
3. เด็กหญิงวนิสา  สุนันสา
 
1. นายเป็ล  แหวนทอง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปาณิสรา  ผาทอง
2. เด็กหญิงศิริภัสสร  ปีอาทิตย์
 
1. นางสาวธีรภรณ์  มณีแดง
2. นางสาวรพีพรรณ  วังทิพย์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก 1. เด็กหญิงพรทิพย์  หวานใจ
2. เด็กหญิงเเพรวนภา  ทาแก้ว
 
1. นางสาวจินดา  บุญคุ้ม
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชรัณยภัทร  หอมมาก
 
1. นางมธุรส  บุญเรือง
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายศุภฤกษ์  คงประพันธ์
 
1. นางมธุรส  บุญเรือง
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังฟ่อน 1. นางสาวอัญมณี  ศรีแก้ว
 
1. นางฉันทนา  โลกคำลือ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ทวียนต์เนรมิตร
2. เด็กหญิงปฑิตตา  คงแนวดี
3. เด็กหญิงปรียาภัทร  คำเหมือง
 
1. นายศุภการณ์  สว่างเมืองวรกุล
2. นางสาวสุภมาส  เรือนไชย
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1. เด็กหญิงจีราภัทร  ไชยวงค์
2. เด็กหญิงพีรดา  จงสุขสันติกุล
3. เด็กหญิงวันวิษา  ใจไว
 
1. นางสาวสุภาวดี  เทพริยา
2. นางจินดา  ทองภักดี
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่แรม 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  ท้าววรรณชาติ
2. เด็กหญิงปวีณา  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงพลอย  แซ่ย่าง
 
1. นายณัฐพงศ์  ถิ่นจันทร์
2. นางณัฐฐิญา  มังกิตะ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กชายจิราธิป  เวียงทอง
2. เด็กชายศรัณย์ภัทร  ยาใจ
 
1. นายกิตติชัย  กิตติสมร
2. นายชัยวัฒน์  อินแสน
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่แรม 1. นายปิยะวัฒน์  ท้าววรรณชาติ
2. นายสมปราชญ์  แซ่ท้าว
 
1. นายณัฐพงศ์  ถิ่นจันทร์
2. นางสาวนริศรา  เขื่อนเพชร
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายพงศกร  เหมืองหม้อ
 
1. นางสาวกันต์กนิษฐ์  อินทะปัญญา
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายศุภกร  คงประพันธ์
 
1. นางสาวอมรรัตน์  เจิงหม่อง
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ทราย 1. เด็กหญิงอลิตา  สีมา
 
1. นางสาวศิริรัตน์  จันทาคำ
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กชายธีธัช   วีรณรงค์กร
2. เด็กชายภัทรพล   กวางอุเสน
3. เด็กชายเพชรนภา   ปัญโญ
 
1. นางรำเพียร  ขันแก้ว
2. นายชัยนาท  กันทาแก้ว
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนชัย 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  พลอยเพ็ชร
2. เด็กหญิงนรีภรณ์  วันเพ็ญ
3. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  สะเอียบคง
 
1. นายกุลธวัช  อิทธิศักดิกร
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1. เด็กหญิงฐิตินันท์    หอมอ่อน
2. เด็กหญิงนภัสสร    บุญสมสุวรรณ
3. เด็กชายเมธัส   เพ็ชรหาญ
 
1. นางสุภัทธิยา   เธียรเศวตกุล
2. นางสุภาพ   ฟองจันทร์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวัง) 1. นายยุทธศาสตร์  ขันธกันชัย
2. เด็กหญิงยุพาพร  จันทร์ทิพย์
3. นายอนุวัฒน์  สุขอาสา
 
1. นางละออ  น่วมเจริญ
2. นางสาวณัฏฐกัญญา  เรือนอุ่น
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กหญิงกนลรัตน์   เสนาธรรม
2. เด็กชายธีธัช   อุปถัมภ์
3. เด็กหญิงพิมพ์มาดา   รองเดช
 
1. นางนิพร  ฟ้าเลื่อน
2. นางสาวจารุมาศ  ฟุ่มเฟือย
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา31 1. เด็กหญิงชลธิดา  คำแหง
2. เด็กหญิงสุชานาถ  เทศพุ่ม
3. เด็กหญิงสุนิสา  ใจเหิน
 
1. นายเมธี  เมฆสิงห์
2. นายธีรพงษ์  ลัดดา
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปวริศา  วันนาหม่อง
2. เด็กหญิงพิชญธิดา  คำวิชัย
3. เด็กหญิงรักษ์วดี  ทมภักดิ์
 
1. นายรณภพ  ไชยแก้ว
2. นางสาวพัทธ์ธิดา  จาเลิศ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกาญจนาราม 1. เด็กชายก้องภพ  วิเชียรกันทา
2. เด็กชายวรวุฒิ  ศรีนาค
3. เด็กชายวรวุฒิ  แสนคำ
 
1. นายชาญณรงค์  สุขชา
 
32 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา31 1. เด็กหญิงสายฝน  ศรีวงษ์
2. เด็กหญิงสิรินยา  อุตคำมี
 
1. นายเมธี  เมฆสิงห์
2. นายธวัชภูมิ  ขำหรุ่น
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญราษฎร์ 1. เด็กหญิงฐิติชญา   ศฤงคาร
2. เด็กหญิงอทิตยา   ปลาเงิน
 
1. นางพิณัฐญา   จุ้ยเจริญ
2. นางสาวพรศรี  กองโกย
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 80.92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคุ้ม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ใจเดียว
2. เด็กชายมินธาดา  คลองตะเคียน
 
1. นายวีรชัย  ปทุมวิง
2. นางสุรีรัตน์  หงษ์สามสิบเจ็ด
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา31 1. เด็กชายนัฐพงษ์  จอมศรี
2. เด็กหญิงศุภกานต์  ขอนเดื่อ
 
1. นายธวัชภูมิ  ขำหรุ่น
2. นายเมธี  เมฆสิงห์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1. เด็กชายชยานนท์  ใจแก้ว
2. เด็กชายภูริทัต  แก้วสว่าง
 
1. นายนิคม  จุมปาแฝด
2. นายกิตติ์พิทักษ์  คำปัญจะ
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา31 1. เด็กชายจักรกฤษ  สะอิ้งแก้ว
2. นายสิริพงษ์  ทองอินทร์
 
1. นายเมธี  เมฆสิงห์
2. นายธวัชภูมิ  ขำหรุ่น
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา31 1. เด็กชายชนาธิป  เหลี่ยมศรี
2. นายสิทธิชัย  พวงมาลัย
 
1. นายเมธี  เมฆสิงห์
2. นายธวัชภูมิ  ขำหรุ่น
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1. เด็กหญิงจิรัญญา  จินดามณี
2. เด็กหญิงชนกานศ์  เทพยศ
3. เด็กหญิงชนิสรา  หาญรักษ์
4. เด็กหญิงรัชนีกร  จาวรรณ
5. เด็กหญิงอาทิตยา  ชวนกระโทก
 
1. นางนงลักษณ์  ยาพรม
2. นางสาวปวีณา  คำอิสระ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1. เด็กหญิงกัลญาณี  เพสอูน
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เชื้อทอง
3. เด็กหญิงณัฐนันท์  ยอดดี
4. เด็กหญิงพิชญสินี  มั่นเหมาะ
5. เด็กหญิงอุมาพร  พันแพง
 
1. นางนงลักษณ์  ยาพรม
2. นางสาวหทัยภัทร  ศิลานุรักษ์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในเวียง 1. เด็กชายจีรภัทร  เตปนะ
2. เด็กหญิงชฎาพร   สกุลอ๊อด
3. เด็กชายธนวัฒน์  เชี่ยวชาญ
4. เด็กหญิงปริณดา  ไชยวุฒิ
5. เด็กชายสิรศักดิ์  แสนคำลือ
 
1. นายหอมแต่ง  อ่องลออ
2. นางสาวพรพิศ  ทุ่งสิบสี่
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวัง) 1. เด็กหญิงชลธิชา   โมรารัตน์
2. เด็กชายณัฐธิดา   มูลศรี
3. เด็กชายณัฐนันท์  วรินทร์
4. เด็กหญิงบุศราคำ  เกสร
5. เด็กชายพศิน  ฉินยี่
 
1. นายสินทพ  จิตใจ
2. พระศราวุธ  วังเชียง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวัง) 1. เด็กชายณเรศน์  หนูสู
2. เด็กหญิงบงกช  พรมตัน
3. เด็กชายพันธวัช  จันทร์กระจาย
4. เด็กหญิงภัคจิรา  กิติเขียว
5. เด็กหญิงวรินทร  วรินทร์
 
1. นางสาวเยาวมาลย์  อินกันต์
2. พระศราวุธ  วังเชียง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา31 1. เด็กหญิงกนกอร  ยอดหาญ
2. นางสาวกันติชา  กลิ่นจันทร์
3. เด็กชายกิตตินันท์  ข้ามหก
4. เด็กชายชนะชัย  บุญใหญ่
5. เด็กชายอัฐศราวุธ  อ่ำศรี
 
1. นางสาวกัญญาพร  วิภาสกุลเด่น
2. นางสาวภานุมาศ  ดาวดึงษ์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1. เด็กหญิงกมลชนก  พลรักษา
2. เด็กหญิงธนัชญา  ร่องอังจันทร์
3. เด็กชายปรมัทย์  พรมมี
4. เด็กชายภานุพงศ์  สวนอารัญ
5. เด็กหญิงอัจฉรีญา  รอบรู้
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  วุฒิสรรพ์
2. นายภานุรักษ์  เลขะวณิชย์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   รัตนภูมิ
2. เด็กหญิงคคนาน  โภคาริยกุล
3. เด็กหญิงจารุนันท์   ท่าข้าม
4. เด็กชายฐาปณพงศ์   ฟูคำ
5. เด็กหญิงตรับพลอย  ใหม่แก้ว
6. เด็กชายทศพล   คชสินธุ์
7. เด็กหญิงธณิพรรณ   ชัยราช
8. เด็กชายธนภัทร  พรหมจันทร์
9. เด็กชายธนากรณ์   ปิติจะ
10. เด็กชายนวพล  ฝึกหัด
11. เด็กหญิงนวรัตน์  จิตคำมา
12. เด็กชายนันทยศ   เวียงนาค
13. เด็กชายปัณณวิชญ์  จันใจวงศ์
14. เด็กชายปุณญาพัฒน์  ติลา
15. เด็กชายภัทรพล  เหมะสุทินันท์
16. เด็กชายศุภณัฐ  ชอบธรรม
17. เด็กชายสหชัย  คำแสน
18. เด็กหญิงสุชิราภรณ์   ถือทอง
19. เด็กชายเธียรจรัญ  ปันทา
 
1. นางนัทธียา  ตันไชย
2. นางวันรุณี  อนุกูล
3. นางสาวอภิรดี  ธีระวงศ์นันท์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณิชวรา  มีเจริญ
 
1. นางแสงเดือน  สิงห์เห
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสุพัชญา  บุญกาวิน
 
1. นางแสงเดือน  สิงห์เห
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่แรม 1. เด็กหญิงกานติศา  ติ๊บทา
 
1. นางสาวศิริพรรณ  ขันคำนันต๊ะ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดต้นไคร้ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ฤกษ์ดี
2. เด็กหญิงปวรรัตน์  อุดมกิจ
 
1. นายอาคม  ชาญเดช
2. นางกมลวรรณ  วงศารัตนโชค
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1. เด็กชายธดากรณ์  ธูปแดง
2. เด็กหญิงวันวิสา  ฟั่นเพียร
 
1. นางสุรีย์  ถิ่นจันทร์
2. นางสาวกนิกนันท์  กาวิน
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ดวงก้อน
2. เด็กชายประภัทรพงษ์  กวางทอง
 
1. นางสาวิตรี  กุมภวรรณ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1. เด็กหญิงนพมาศ  เวียงนาค
2. เด็กหญิงนิจจารีย์  คชปัญญา
3. เด็กหญิงบุญยวีย์  บุณยเวชย์
4. เด็กหญิงพัชรพร  เสมอใจ
5. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ถุงเงิน
6. เด็กหญิงมนัสชยา  หมื่นโฮ้ง
7. เด็กหญิงศศิธร  ใจน้อย
8. เด็กหญิงศุภิสรา  ป่าเขียว
9. เด็กหญิงสุภัสสรา  แนวจิตร
10. เด็กหญิงอิสริยา  พอเหมาะ
 
1. นางบุษราภรณ์  วิเศษ
2. นางกัลยา  วรรณมณี
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่แรม 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ย่างรวีไพศาล
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  แซ่ท้าว
3. เด็กหญิงนงนภัส  ท้าววรรณชาติ
4. เด็กหญิงปภาวี  แซ่จาง
5. เด็กหญิงปวีณา  แซ่ย่าง
6. เด็กหญิงพัชรา  แซ่ท้าว
7. เด็กหญิงมลฤดี  ประทีปคีรี
8. เด็กหญิงวันเพ็ญ  แซ่โซ้ง
9. เด็กหญิงวิชญาพร  แซ่ย่าง
10. เด็กหญิงศิริพร  แซ่จาง
11. เด็กหญิงศุภานัน  แซ่ย่าง
12. เด็กหญิงศุภานิช  แซ่ย่าง
13. เด็กหญิงสุชาวดี  แซ่ท้าว
14. เด็กหญิงสุทธิดา  ท้าววรรณชาติ
15. เด็กหญิงสุวนีย์  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวศิริพรรณ  ขันคำนันต๊ะ
2. นางสาวชนากานต์  แสนมงคล
3. นายมังกร  ท้าววรรณชาติ
4. นายสรายุทธ  คมสัน
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคุ้ม 1. เด็กหญิงปวีณา  สระทองพูล
2. เด็กหญิงอุสิชา  ถิ่นทิพย์
 
1. นางยุพิน  ชำนาญ
2. นางมัลลิกา  ปวงประเสริฐ
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกาญจนาราม 1. นางสาวพรรษา  เคนคำ
2. นายเทิดศักดิ์  สมนึก
 
1. นายประเชิญ  ท่วงที
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1. เด็กหญิงนานาสิริ  เสาร์เพ็ง
 
1. นางธรรศญา  เทียบทรง
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1. เด็กหญิงรัฐฐ์ธิดา  วาณิชวัฒนะโกศล
 
1. นางธรรศญา  เทียบทรง
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์) 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  น่วมนวล
 
1. นายสำเริง  พรมไพร
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กหญิงแพรวา  ขัตติยา
 
1. นางระเบียบ  อุตศรี
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1. เด็กชายภูเบศ  จองเจริญกุลชัย
 
1. นางธรรศญา  เทียบทรง
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์) 1. เด็กหญิงเพ็ญธิพร  ใจพรม
 
1. นายสำเริง  พรมไพร
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์) 1. เด็กหญิงมลฑา  เครือมะก่ำ
 
1. นายสำเริง  พรมไพร
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเตาปูน 1. เด็กหญิงพรรณปพร   แก้วดี
2. เด็กหญิงพัชริดา   ตาปิน
 
1. นางชรินทร์ทิพย์  ยองชนะ
2. นางสุจิน  ฟุ่มเฟือย
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนเขื่อน 1. เด็กชายนิโรธ  ลาดไร่
2. เด็กหญิงพิยดา  นันทะยานา
 
1. นางนงนุช  เหมืองทอง
2. นางดารุณี  ทะฤาษี
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์) 1. เด็กหญิงรัชนีกร  สอนทิ
2. เด็กหญิงเพชรชนก  จันทร์ทิพย์
 
1. นางปิยนุช  ชุ่มเย็น
2. นางจิรนุช  สุรีย์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเตาปูน 1. เด็กชายจิรพงศ์   แจ่มจันหาญ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   อินปะตะ
3. เด็กหญิงปภาวดี   บัววินาศ
 
1. นางวาสนา  อินทร์แก้ว
2. นายชาญ  ทองเจือ
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังช้าง 1. เด็กชายทินภัทร  ต๋ามันคำ
2. เด็กชายธนะชัย  อุดธรรมใจ
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  วิไล
 
1. นางสุกันยา  พวงลำ
2. นางบัวรัน  อินสวรรค์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กหญิงสุชานุช  ปราบริปู
 
1. นางสาวสาวิตรี  วงศ์วาร
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนดี 1. เด็กหญิงเบญจภา  มหิกุล
 
1. นายสงกรานต์  ขัตติสะ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กหญิงปภาวดี  เหมืองทอง
 
1. นางสาวสาวิตรี  วงศ์วาร
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีมูลเรือง 1. เด็กชายแทนคุณ  เกษม
 
1. นายสมบูรณ์  แก่นเรณู
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีภูมิ 1. เด็กหญิงพิสชาพร  แพงย้อย
 
1. นางรัตนาภรณ์  ไชยเจริญ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  วาณิชวัฒนะโกศล
 
1. นางสาวเหมวรรณ  ตันพรม
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 1. เด็กชายปิยพันธ์  ศิลปสนธยานนท์
 
1. นายวัฒนา  ศิลปสนธยานนท์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีภูมิ 1. เด็กชายศุภชัย  ยาอินทร์
 
1. นางรัตนาภรณ์  ไชยเจริญ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่หล่าย 1. เด็กหญิงธีรดา  พึ่งดาบส
 
1. นางอมรรัตน์  อินทรีย์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กหญิงกมลชนก  ต้นกัน
2. เด็กหญิงกฤษฎาพร  ดวงใน
3. เด็กหญิงกันตยา  ขงขันมณีเวช
4. เด็กหญิงกานต์ธิดา  เรือนสังข์
5. เด็กชายชินวัตร์  ฝากมิตร
6. เด็กหญิงญาณิกา  ทิศชอบ
7. เด็กหญิงฐานิชา  จินาการ
8. เด็กหญิงฐิติชญา   ทินนท์
9. เด็กชายณัฐวุฒิ  เชื้องาม
10. เด็กหญิงธวัลรัตน์  วงศ์ฉายา
11. เด็กชายนวพล  บุญเนตร
12. เด็กหญิงพิณัฐญา  เทพผสม
13. เด็กหญิงพิมพิศา  สวนนันท์
14. เด็กหญิงลักษิกา  เวชปัญญา
15. เด็กหญิงวราภรณ์  ยุทธแสน
16. เด็กหญิงวิชิตา  ทังสี
17. เด็กหญิงอริศรา  เอกตะ
18. เด็กหญิงเกวสี  คำทิพย์
19. เด็กหญิงเก็จแก้ว  คำทิพย์
20. เด็กชายโชติพัทธ์  ใจไว
 
1. นางศรีสกุล  วิหก
2. นางสุภาวดี  กาวีวล
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวัง) 1. เด็กชายพิสุทธิพงศ์  เทียมแสน
 
1. นางสาวเยาวมาลย์  อินกันต์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยขอน 1. เด็กชายคฑาวุฒิ  เมืองพร้อม
 
1. นายชาญยุทธ  สมบัตินันทนา
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  ชาติพจน์
 
1. นายภูชิตย์  ทาประเสริฐ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1. เด็กชายสิทธิพล   นามวงค์
 
1. นายอุระพิน    คลองน้อย
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1. เด็กหญิงจามจุรี  ศรีใจวงศ์
 
1. นายสายัณห์  แห่งพิษ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1. เด็กชายตรีเอก   สมณา
 
1. นายอุระพิน   คลองน้อย
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1. เด็กหญิงกชพร  แผ่นทอง
 
1. นางสุภัค  บัวนาค
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่หล่าย 1. เด็กชายณัฐพล  ดาวหาญ
 
1. นางนาฎสุรีย์  วงศ์อรินทร์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก 1. เด็กหญิงฐิติมา  ต๊ะแก้ว
 
1. นายอนุพงศ์  ยองใย
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกาญจนาราม 1. เด็กชายสหรัฐ  วีระ
 
1. นายพงษ์นรินทร์  กวางวิจิตรกุล
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยขอน 1. เด็กชายคฑาวุฒิ  เมืองพร้อม
 
1. นายชาญยุทธ  สมบัตินันทนา
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1. เด็กหญิงออมสิน  แก้วติน
 
1. นายอุระพิน  คลองน้อย
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญราษฎร์ 1. เด็กหญิงกวินนา  เวียงนาค
2. เด็กหญิงกัณฐิกา  วงศ์ผาบุตร
3. เด็กหญิงกันยารัตน์  สุขแผ่นทอง
4. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ธุระการ
5. เด็กชายกิตติทัต  ขัดสม
6. เด็กชายกิตติพัฒน์  กิ่งแก้ว
7. เด็กหญิงจิรภิญญา  เสนาคำ
8. เด็กหญิงชลดา  โพธิ์ศรี
9. เด็กชายณภัทร  ถาปนา
10. เด็กหญิงณัชชา  เทพจันทร์ตา
11. เด็กหญิงณัฐธิดา  กระสาย
12. เด็กหญิงณัฐวัลย์  วิโจทุจ
13. เด็กหญิงธนกาญจน์  ม่วงมัน
14. เด็กชายธนพล  ยังสุดใจ
15. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ทนันชัย
16. เด็กชายปฏิพัทธ์  กันทะเอ็ด
17. เด็กหญิงประภากร  สุขมาก
18. เด็กชายพงษ์ภาริน  จินดารัตน์
19. เด็กชายพงษ์ภาวิน  จินดารัตน์
20. เด็กชายพีรพัฒน์  สว่างพงษ์
21. เด็กหญิงมณีรัตน์  ชมรัตน์
22. เด็กหญิงวริศรา  สมพันธ์
23. เด็กหญิงวัฒน์ชรากรณ์  สีระวัตร
24. เด็กหญิงวารุณี  ทองประไพ
25. เด็กหญิงสิดาพร  สีแก้ว
26. เด็กหญิงสุวิชาดา  มะทะ
27. เด็กหญิงอภิชญา  ข่มอาวุธ
28. เด็กหญิงโสภิตนภา  เลี้ยงเชื้อ
 
1. นายธานี  แก้วแกมเกตุ
2. นางสาวเสาวณิต  แสงสุพรรณ
3. นางสาววัชราวดี  แสงทอง
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) 1. เด็กชายนพรัตน์  พริบไหว
 
1. นายทศพร  จันแดง
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังฟ่อน 1. เด็กหญิงศานันฑิณี  คำเผือ
 
1. นางลัดดาวัณย์  สวัยษร
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ทราย 1. เด็กหญิงกฤษญาภรณ์  ยานะวงศ์
2. เด็กชายชรินทร์  บุญจันทึก
3. เด็กชายชัยวัฒน์  เทพิกัน
4. เด็กชายธีรภัทร  จิตกระจ่าง
5. เด็กชายนภัสกร  พุทธรักษา
6. เด็กหญิงพรชิตา  วงศ์เมือง
7. เด็กหญิงพิชญาภา  กาศวิราช
8. นายสุทธิกานต์  ยานะวิน
9. เด็กหญิงสุนิชา  เพ็งดี
10. เด็กหญิงสุนิตา  เชาว์แล่น
 
1. นางภัทราพรรณ  เกียรติสิริรักษ์
2. นางกาญจนา    เครือไทย
3. นางดารี  ร้อนเร็ว
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ทราย 1. เด็กหญิงกนกพร  วงศ์เปิบ
2. เด็กชายณัชนนท์  ตงสาลี
3. เด็กชายธนกฤต  วงศ์เมือง
4. เด็กชายปกรณ์  สิงห์คา
5. เด็กชายปุญญพัฒน์  ปินนะ
6. เด็กหญิงรุ่งรัตน์  ตะไมล์
7. เด็กหญิงวรัทยา  สะปู
8. เด็กชายสุทธิภัทร  กาศสกุล
9. เด็กหญิงเกวลี  ใจกาศ
10. เด็กหญิงเปมิกา  บุญมาภิ
 
1. นางภัทราพรรณ  เกียรติสิริรักษ์
2. นางกาญจนา  เครือไทย
3. นางดารี  ร้อนเร็ว
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) 1. เด็กหญิงกรกานต์  วงฮ่อ
2. เด็กหญิงกัณณิกา  รสกัน
3. เด็กหญิงจีราวรรณ  จันทร์กระจ่าง
4. เด็กหญิงธีรินธร  กาศสมบูรณ์
5. เด็กหญิงพิมรดา  ธรรมรงค์
6. เด็กหญิงสกุลลักษณ์  ตุ้ยดา
 
1. นางสุกัญญา  อุทังกาศ
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา31 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สอิ้งแก้ว
2. เด็กหญิงธัดดาวรรณ  ดีอิ่นคำ
3. เด็กหญิงบุษบากร  จันทร์ฝั้น
4. เด็กหญิงมุธิตา  กุลเกิด
5. เด็กหญิงรุ่งทิวา  อินทวงศ์
6. เด็กหญิงวาสนา  ทองดอนเหมือน
 
1. นางเกษร  สวัยษร
2. นางสาวพรพรรณ  หมื่นโฮ้ง
3. นางเยาวเรศ  วันอิน
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่หล่าย 1. เด็กหญิงณิชนันทน์  ม้าอินทร์
2. เด็กหญิงปราณี  กล่าวแล้ว
3. เด็กหญิงเกวลิน  แก้ววิเศษ
4. เด็กหญิงเบญจวรรณ  กันลัย
 
1. นางนาฎสุรีย์  วงศ์อรินทร์
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กชายกฤษฏ์  ค้าไม้
2. เด็กหญิงชมพูนุท  ขัตติยาพร
3. เด็กชายชินวัตร  กสิกรรม
4. เด็กหญิงฑิฐิกมล  สาใจ
5. เด็กหญิงดารารัตน์  กึกก้อง
6. เด็กหญิงนราภรณ์  พริ้งเพลิด
7. เด็กหญิงนวรัตน์  วิชิตมาก
8. เด็กหญิงปริญญาพร  ธงสิบสอง
9. เด็กชายพงศ์พล  ฟ้าอรุณ
10. เด็กหญิงพลอยชมพู  ผาทอง
11. เด็กหญิงพิชย์ญา  ปานทุ่ม
12. เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน  เลิศราดิน
13. เด็กหญิงวิมลพร  เทพแก้ว
14. เด็กหญิงศุภิตรา  ฉลอม
15. เด็กหญิงเขมิสรา  ถาปะนา
16. เด็กหญิงโกลัญญา  เรือนคำ
 
1. นางสาวพนาทิพย์  กันทะลั่น
2. นางศิริพร  สันคม
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1. เด็กหญิงกุลนัดดา  สินธุ์เทาว์
 
1. Mrs.Elena  Quiapo
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกันตินนัท์  ไชยประสิทธิ์
 
1. นางสาวสุธิดา  สุภาผล
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายภาวัต  รัตนาประภาภรณ์
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  พิลึก
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1. เด็กชายธนวันต์  ชัชฎานรเสฎฐ์
 
1. นางระพีพรรณ  วรรณรักษ์
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุพรรณ 1. เด็กชายดนัย  วงศ์วาร
 
1. นางสาวขนิษฐ์ชญาน์  ฤทธิ์กาลศิลา
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจินห์จุฑา  ถิ่นถา
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  ชูวงศ์วรพินิจ
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนชัย 1. เด็กหญิงกัลยาณี  สะเอียบคง
 
1. นางสาวนฤมล  กันทะหงษ์
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กหญิงกุลภัสสร์  ศรีสเก็ต
 
1. นางนงลักษณ์  เอนกนันท์
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร 1. เด็กชายพลวัต  ปัญจะสี
 
1. นางสมหวัง  มะทะ
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1. เด็กหญิงวรันธร  จงจิรัฐติกาล
 
1. นางสาวเกสร  สามมา
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุพรรณ 1. เด็กหญิงเกศนภา  คดีโลก
2. เด็กหญิงเมธาวี  วัลลภัย
 
1. นางสาวขนิษฐ์ชญาน์  ฤทธิ์กาลศิลา
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1. เด็กหญิงกานต์ทิตา  ถือมั่น
2. เด็กหญิงมานิตา  กาทองทุ่ง
 
1. นางภัทรพร  โป่งเส็ง
2. MissFlorence  A.Martinez
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหงส์ 1. เด็กชายนราวิชญ์  อินโองการ
2. เด็กชายพงศกร  สายน้ำเย็น
3. เด็กชายภาณุ  ทองเอก
4. เด็กหญิงวณิดา  เก็บนิล
5. เด็กชายเจษฎากร  ท่าขาว
6. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  หล่ายเจ็ด
 
1. นางอนงวรรณ  เชียงวงค์
2. นางสาวมลธิรา  ปวงจันทร์
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหงส์ 1. เด็กชายจิรายุ  จิตรัตน์
2. เด็กชายชาญชัย  พิมเสน
3. เด็กชายธราดล  อินโองการ
4. เด็กชายภวาภพ  วงศ์มา
5. เด็กชายภัทรพงษ์  นกแก้ว
6. เด็กชายอนุรัตน์  สมใจ
 
1. นายสุทิน  สุขภัทรสิริ
2. นายบุญเหลี่ยม  รักดี
3. นายศรีพจน์  เชียงวงค์
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนชัย 1. นายดนุพล  สะเอียบคง
2. นายทัตพงศ์  ชาวแพร่
3. นายธนวิชญ์  ไชยภิสาร
4. นายนพกร  สะเอียบคง
5. นายนฤเทพ  สะเอียบคง
6. นายนิติพงษ์  ขันทะบุตร
7. นายเจนณรงค์  ใจเพลิด
8. นายโภคิน  ผัดขัน
 
1. นายบัญชา  ผัดขัน
2. ว่าที่ร้อยตรีพิทักษ์  เสียงดี
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1. เด็กหญิงจาฟียา  จินามา
2. เด็กหญิงจีรนันท์  กันทบุตร
3. เด็กหญิงฉัตรกนก  สวนพุฒ
4. เด็กหญิงญาณิศา   สายวงค์อินทร์
5. เด็กหญิงณัฐชยา  ปวงคำ
6. เด็กหญิงณัฐนารี  ขันทอง
7. เด็กหญิงธนิสร  เชื้ออ้วน
8. เด็กหญิงพิมพิสุทธิ์  สุธรรม
9. เด็กหญิงรัตติยากร  ฟองจันทร์
10. เด็กหญิงสโรชา  ไชยสมบัติ
 
1. นายปรีชา   แก้วปาเฟือย
2. นางเมนัสนันท์  แก้วปาเฟือย
3. นายจรัญ  สติมั่น
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1. เด็กชายธนาธร  สุขทอง
2. เด็กหญิงวรัญญา  เพียวสำราญ
3. เด็กหญิงวริศรา  พรหมเสน
 
1. นางสาวปรานอม  เทียนทอง
2. นางศรีรัตน์  เมฆสิงห์
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก 1. เด็กหญิงตะวัน  ตาบุญ
2. เด็กชายอนุกูล  จำรูญ
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  รอดจุ้ย
 
1. นางสาวจินดา  บุญคุ้ม
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 25 1. เด็กหญิงชลธิชา  พรมปัญญา
2. เด็กหญิงนิชนิภา  เวียงลอ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  แซ่เจียง
 
1. นางจริยาภรณ์  พรมมี
 
119 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม 1. เด็กหญิงสิริวิมล  แสนว่าง
2. เด็กหญิงหมี  แซ่หว้า
 
1. นายสุธี  พาทีทิน
2. นายชาญชัย  สีแดด
 
120 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กชายธนกฤต  สีสะอาด
2. เด็กหญิงภาวิณี  ไม้โคกสูง
 
1. นางกาญจนา  หลิมภาพันธุ์
2. นางสาวธิดาวรรณ  นิพันธกุศล
 
121 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร 1. เด็กหญิงญาดา  คำวังจันทร์
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สุขปัน
3. เด็กหญิงภรผกา  ดวงสุวรรณ
 
1. นายณัฐนนท์  ภู่แดง
2. นางสาวปราณี  หมื่นประเสริฐ
 
122 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว 1. นายธนากร  เรียงสม
2. นางสาวธัญลักษณ์  วรรณสมพร
 
1. นางสาววราภรณ์  วรินทร์
2. นางกรรณิการ์  แสนทวีสุข
 
123 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก 1. เด็กชายณัฐพล  ต๊ะแก้ว
2. เด็กชายฤทธิพร  สะสม
 
1. นายธนพล  วงศ์สุวรรณ
 
124 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กชายนิติภัทร  อุ่นอารมณ์
2. เด็กชายปกรกฤตย์  เครือใจ
 
1. นางกาญจนา  หลิมภาพันธุ์
2. นายชูชัย  ปาคา
 
125 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเลา 1. เด็กหญิงพิมฤดี  คำปวง
2. เด็กหญิงศุภิศรา  อมรบรรดิษฐ์
 
1. นางสาวสายฝน  ขอนขะแจะ
2. นางวาสนา  คำนาค
 
126 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กหญิงภคพร  พรหมบุตร
2. เด็กหญิงโสภิดา  จิณวงศ์
 
1. นางกาญจนา  หลิมภาพันธุ์
2. นางสาวนุจรี  ประพรง
 
127 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  อุดหนุน
2. เด็กหญิงภัสราภรณ์  อินหิ่ง
 
1. นางชนิดาภา  คำปัญจะ
2. นายดุลปุริน  คลี่ใบ
 
128 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  มีสมศักดิ์
2. เด็กหญิงชาราดา  เหมยปัน
 
1. นางกาญจนา  หลิมภาพันธุ์
2. นางสาวพรวิมล  เสาะใส
 
129 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก 1. เด็กชายชาคริต  เลิศนราพันธ์
2. เด็กชายสุภณัฐ  เพ็งสุวรรณ
 
1. นายธนพล  วงศ์สุวรรณ
 
130 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กันกา
2. เด็กชายศิรวิทย์  คมเฉลียว
 
1. นางกาญจนา  หลิมภาพันธุ์
2. นางสาวพรวิมล  เสาะใส
 
131 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีมูลเรือง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ตาฮ้ง
2. เด็กชายสรวิชญ์  สมบัตินันท์
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ฟองจืด
 
1. นางอรวรรณ  วงษ์รีย์
2. นายวิวัฒน์  ร่องระกำ
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว 1. เด็กชายธนภัทร  พุทธอาสน์
2. เด็กชายวัชรพงษ์  เกียรติชัยภูมิ
3. เด็กชายเด่นภูมิ  ยาระเดช
 
1. นายสมบูรณ์  ปะละใจ
2. นายอนันต์  สารบุรุษ
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหลวง 1. เด็กชายกมลเทพ  ใจแปง
2. เด็กชายกิตติพร  ใจแปง
3. เด็กชายนันทวัฒน์  ชมภู
 
1. นายเอกชัย  ตันแข็ง
2. นายกมล  กุมภวรรณ
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ 1. เด็กหญิงธาราทิพย์   เป็กทอง
2. เด็กหญิงรัชดาวรรณ   ไชยแก้ว
3. เด็กหญิงวณัฐศิกานต์  ธรรมสรางกูร
 
1. นางอมรรัตน์  คำน้ำปาด
2. นางศรีวรรณ  รอดนิล
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์) 1. นางสาวจิดาภา  คำปา
2. นางสาวปทุมพร  คำมูล
3. นางสาวพัชราภรณ์  อินถา
 
1. นางบุญยง  คำตั๋น
2. นางนงลักษณ์  วรรณเศียร
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุพรรณ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  แสงทอง
2. เด็กหญิงณิชนันทน์  รอบรู้
3. เด็กหญิงพาฝัน  สวนโพธิ์
4. เด็กหญิงวรพรรณ  แคล้วคลาด
5. เด็กหญิงสุมินตรา  อินจ๋อย
6. เด็กหญิงอาริสา  อินป๊อก
 
1. นางสาวธิดา  จีกัน
2. นางพิศวาท  ทองไหล
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์) 1. นางสาวจันทร์ฉาย  นิลวงค์
2. นางสาวปาณิสรา  ดวงจินดา
3. นางสาวสุจิตา  ยาท้วม
4. นางสาวสุนิสา  เครือก๋า
5. นางสาวสุวิมล  พรรณเสงี่ยม
6. นางสาวอัญชลี  คำเขิน
 
1. นางบุญยง  คำตั๋น
2. นางนงลักษณ์  วรรณเศียร
3. นางปิยนุช  ชุ่มเย็น
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคูหา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ไฝทอง
2. เด็กหญิงปิยธิดา  หมายดี
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  สมจุ้ย
 
1. นางภมรวรรณ  แจ้งชูศักดิ์
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ทราย 1. เด็กหญิงจิรประภา  ปะทะดวง
2. เด็กหญิงนิพิษฐา  มนตรี
3. เด็กหญิงสรินยา  แก้ววิเศษ
 
1. นายมังกร  วันละ
2. นางศรีสด  จันทร์มา
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ 1. เด็กชายวันชนะ  วิชัย
2. เด็กหญิงสุจิตรา  ใจเฉลา
3. เด็กหญิงเจนจิรา  สาแก่งทราย
 
1. นายสุนทร  กิกลิ้ง
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ทราย 1. เด็กหญิงธนิตตา  วงศ์กันตา
2. เด็กชายธวัชชัย  ระเริง
3. เด็กหญิงปิยะนุช  สินธุวงศ์
 
1. นายมังกร  วันละ
2. นางศรีสด  จันทร์มา
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงกษมา  โคตรภูเวียง
2. เด็กหญิงรสิกา  ม้ายอง
3. เด็กหญิงเปมิกา  จันทรัตน์
 
1. นางจินตนา  อินทปัญโญ
2. นางสาวนิภาพรรณ  สมันจิตร
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแหลม 1. เด็กหญิงกาญจนา  ราชหาญ
2. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  กวาวสิบสอง
3. เด็กหญิงมธุตฤณ  จุมพิศ
 
1. นางสุพัตรา  ขยัน
2. นางกฤษณา  นามหน่อ
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหลวง 1. เด็กหญิงนลินนิภา  พิจิตร
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ดาวสนั่น
3. เด็กหญิงวิลาวรรณ  ดอนแก้ว
 
1. นางสาวอารีรัตน์  อุดคำมี
2. นางสาววิภาพร  กุณวงค์
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดต้นไคร้ 1. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  แก้วกุลฑล
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  พิกุลเดชา
3. เด็กหญิงอรทัย  ตะนากุล
 
1. นายอาคม  ชาญเดช
2. นางนิธิวรรณ  เบ็ญจสุวรรณ
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุพรรณ 1. เด็กหญิงกนกกร  บุญทา
2. เด็กหญิงพรชิตา  แสงคำ
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เขื่อนแปด
 
1. นางพิศมัย  นันทะพงษ์
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปง 1. เด็กหญิงจินตภาส  ปิยะปง
2. เด็กชายชาญณรงค์  ทะอุด
3. เด็กหญิงพิมพ์นภา  ทองอิ่น
 
1. นางกาญจมาศ  ทะตัน
 
148 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1. เด็กหญิงณัฐชา  วงษา
 
1. นางวรุณพร  มะโนยานะ
 
149 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) 1. เด็กชายชัยรณฤทธิ์  โนรินทร์
2. เด็กหญิงพิมพ์กานต์  แก้วหม่อง
3. เด็กหญิงศศิมินตรา  จอมแปง
 
1. นางดวงดาว  ภูกา
2. นางสุทธิวรรณ  พัฒนจันทร์
 
150 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1. เด็กชายมนัสชนก  กำพล
2. เด็กหญิงวริษฐา  ทิอวน
3. เด็กหญิงอนันตยา  วงศ์รอบ
 
1. นางพิราวรรณ  คำขาด
2. นางประไพ  ปัญญานะ
 
151 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1. เด็กหญิงศรันย์พร  ยอดหาญ
 
1. นางพรรณิภา  กาศวิลาศ
 
152 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร 1. เด็กหญิงทีน่า  ซูโคซกี้
 
1. นายอดิพงษ์  กันหมุด
 
153 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว 1. เด็กหญิงศิริพร  ถิ่นถา
 
1. นางจำรัส  จันสอง
 
154 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคุ้ม 1. เด็กหญิงศุวิมล  ผิวขำ
 
1. นางศรีลาน  เหลี่ยมศรี
 
155 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก 1. เด็กหญิงอัณณา  บวบหอม
 
1. นางสาวอินทิรา  อินองการ
 
156 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวเมือง 1. เด็กชายธนพัฒน์  ทองประไพ
 
1. นางเสาวนีย์  แนวณรงค์
 
157 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1. เด็กชายปุณณวิช  วงค์เมือง
 
1. นางฟองจันทร์  เหมืองหม้อ
 
158 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ 1. เด็กชายสิทธิโชค   กำเนิด
 
1. นางองุ่น  มิ่งขวัญ
 
159 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังฟ่อน 1. เด็กหญิงจิดาภา  พุ่มพวง
2. เด็กชายณัฐวัตร  วังอะโศก
3. เด็กหญิงวรรณภา  ถิ่นเมือง
 
1. นางลัดดาวัณย์  สวัยษร
 
160 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดต้นไคร้ 1. เด็กชายกลยุทธ์  เกียรติสิริรักษ์
2. เด็กหญิงชนกชนม์  คำนนท์
3. เด็กหญิงธัญญาเรศ  สุทธิพงศ์พันธ์
 
1. นางจริยา  ก๋าลัง
 
161 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร 1. เด็กชายจิรายุ  ริกันต์
2. เด็กชายณัฐพล  อินชัย
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  สุนันสา
 
162 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังช้าง 1. เด็กชายพงศกร  สิงห์คา
2. เด็กชายภูริณัฐ  วีระคำ
 
1. นางอุบลรัตน์  ใจดี
 
163 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวัง) 1. เด็กชายนัท  ลุงจา
2. เด็กหญิงหทัยกานต์  ม้าชัย
 
1. นางทิวาพร  วุฒิเมธารักษ์
 
164 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดต้นไคร้ 1. เด็กหญิงชนิสรา  ไกรราษฎร์
 
1. นางพฤฒิกรานต์  หมดทุกข์
 
165 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ทราย 1. เด็กชายอัครพนธ์  บุญมาภิ
 
1. นางโสภิต   เกื้อหนุน
 
166 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเตาปูน 1. เด็กชายเอกวัฒน์   กันชนะ
 
1. นางศิริพร  ยอดจันทร์
 
167 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวัง) 1. เด็กชายถิรวัฒน์  ก๋าการ
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  สุดเสน่ห์
 
168 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหลวง 1. เด็กหญิงชไมพร  น้อยราช
2. เด็กหญิงฎัยลญา  สุทธะ
3. เด็กหญิงปริชญา  สะเอียบคง
4. เด็กหญิงลัคคนา  ขันทะสีมา
5. เด็กหญิงศิริรัตน์  คุ้มทรัพย์
6. เด็กหญิงเกศฎาพร  เกี๋ยงหนุน
7. เด็กหญิงเจษฎาพร  สะเอียบคง
 
1. นางโสพิศ  บัวสุข
2. นางปุณณัตฌา  วงศารัตนศิลป์
3. นางชนิดาภา  เบาใจ
 
169 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่แรม 1. เด็กหญิงจารุภา  แซ่ท้าว
 
1. นางกรวิการ์  คารวะวงศ์
 
170 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวเมือง 1. เด็กชายธนพัฒน์  ทองประไพ
 
1. นางวชิราภรณ์  ไวทยโยธิน
 
171 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในเวียง 1. เด็กหญิงกชกร  ขุนจิตร
 
1. นางสาวพรพิศ  ทุ่งสิบสี่
 
172 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร 1. เด็กหญิงมินตรา  พันธ์ดี
 
1. นายเป็ล  แหวนทอง
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่แรม 1. เด็กหญิงนิรดา  แซ่ท้าว
 
1. นางกรวิการ์  คารวะวงศ์
 
174 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 25 1. เด็กชายพลายแก้ว  แสนกือ
2. เด็กชายสุรเดช  นสินกร
3. เด็กหญิงเสาวณิต  แสนซุ้ง
 
1. นางมาลินี  ชำนาญณรงค์
2. นางสาวปฏิมา  นาครักษ์
 
175 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังฟ่อน 1. เด็กชายสถิตพงษ์  จิตรัตน์
2. เด็กชายอนุภัทร  ขันทองสลัก
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  เมาคำ
 
1. นางหทัยชนก  ปวงกันคำ
2. นางธันยนันท์  สกุลโรจนรัตน์
 
176 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม 1. เด็กชายจรัญชัย  แสนว่าง
2. เด็กชายอนุเทพ  แสนว่าง
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  แสนว่าง
 
1. นางประวีณา  ฟั่นเฟือย
2. นางศศิพิมพ์  ขึมจันทร์
 
177 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวเมือง 1. เด็กชายธนพัฒน์  ทองประไพ
2. เด็กชายศรันย์ภัทร์  ด้วงไต่
 
1. นางเสาวนีย์  แนวณรงค์
2. นางวชิราภรณ์  ไวทยโยธิน
 
178 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนเขื่อน 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ศิริบุญยรัตนกุล
2. เด็กชายกันธาดา  สวนเขื่อน
 
1. นางศรีนวล  ทานัด
2. นางศิริลักษณ์  หมอนเขื่อน
 
179 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ทราย 1. เด็กหญิงณัฐชา  ยอดตาคำ
2. เด็กชายอภิชาติ  ป้อกันทัง
 
1. นายมังกร  วันละ
2. นางสาวกรรณิการ์  สินธุวงศ์
 
180 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ทราย 1. เด็กชายกฤตนัน  เพ็งทุมมี
2. เด็กหญิงญาณิศา  สุวรรณกาศ
3. เด็กหญิงรุจรวี  ป้อกันทัง
 
1. นายมังกร  วันละ
2. นางกรรณิการ์  ปกเครือ
 
181 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำโค้ง 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  สารดี
2. เด็กหญิงพฤกษา  เนียมพิบูลย์
3. เด็กชายเมธีส  นาเหมือง
 
1. นางสมใจ  มานพ
2. นางสาวบงกช  สุถาวร