หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-pre2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางนงลักษณ์ เพ็ชรศิริโรงเรียนบ้านห้วยไร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวละเอียด จุมพิศโรงเรียนบ้านค้างปินใจกรรมการ
3. นางนงคราญ กอบกำโรงเรียนปงท่าข้ามกรรมการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางเพ็ญศรี อู่เงินโรงเรียนชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วยประธานกรรมการ
2. นางนันทภา สุภาโรงเรียนบ้านแม่รังกรรมการ
3. นางสาวภาคย์ จอมพุทธาโรงเรียนเด่นไชยประชานุกลกรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางเครือวัลย์ คุยบุตรโรงเรียนบ้านแช่ฟ้าประธานกรรมการ
2. นางภาวนา สังศรีสุขโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
3. นางสาวศิริขวัญ ปัดเป่าโรงเรียนปากจอกวิทยากรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นายสุรพงศ์ ชัยพิวงศ์โรงเรียนบ้านห้วยลากปืนประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุรพล ต่างใจโรงเรียนบ้านดอนชัยกรรมการ
3. นางนเรศ แก้วธรรมานุกุลโรงเรียนบ้านแม่หลู้กรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางนพพรรณ พื้นดีโรงเรียนบ้านบ่อแก้วประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญพัชร ชัยลอมโรงเรียนสูงเม่นวิทยาคารกรรมการ
3. นางนงคราญ บุญยืนโรงเรียนบ้านวังเลียงกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสว่างจิต นันทเสรีโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมประธานกรรมการ
2. นางภัทรมน พงศ์พุฒิโรงเรียนบ้านวังเบอะกรรมการ
3. นางณัฐิรา พูนพินโรงเรียนเด่นไชยวิทยากรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางจิตตานันท์ พรรณาโรงเรียนบ้านวังชิ้นประธานกรรมการ
2. นางนิศพัฏ วงศ์ทิพย์โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมกรรมการ
3. นางสุวิดา กาวีโรงเรียนทุ่งตากล้ากรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางมาลีวรรณ ล้อมนะลาโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวจตุภัทร ใจกลมโรงเรียนกรรมการ
3. นางณัฐยาธน์ สัทธรรมนุวงศ์โรงเรียนวัดสิทธิวิมลกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางณัฐิยา พวงลำโรงเรียนบ้านปงท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นางพวงผกา วัชรธรรมโรงเรียนบ้านแม่จองไฟกรรมการ
3. นางสาวณชนก แปงอินต๊ะโรงเรียนบ้านค้างปินใจกรรมการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายสมนึก จันทร์จอมโรงเรียนบ้านนาอุ่นน่องประธานกรรมการ
2. นางทรงสุดา สวัยษรโรงเรียนบ้านม่วงคำกรรมการ
3. นางเมษา ทิพย์พงศ์ทองโรงเรียนวัดศรีดอกกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นางพวงทอง ชมภูศรีโรงเรียนบ้านเวียงทองประธานกรรมการ
2. นางเสาวลักษณ์ เกี๋ยงคำโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการ
3. นางสาวธัญนันท์ ใจอ้ายโรงเรียนบ้านวังลึกกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางสาวขจิต อินทะเสนโรงเรียนบ้านปากกางประธานกรรมการ
2. นางณัฐภรณ์ สุทธนะโรงเรียนบ้านแม่แปงกรรมการ
3. นางจุฑารัตน์ สัญญาโรงเรียนบ้านน้ำโค้งกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางจรัญญา เจริญสุขโรงเรียนชุมขนบ้านบวกโป่งกรรมการ
2. นางกานดา วิทยาสุขโรงเรียนบ้าานนาปลากั้งกรรมการ
3. นางรุ่งนภา เวียงวีโรงเรียนบ้านบ่อแก้ว กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายภัทราพงศ์ ถุงคำโรงเรียนบ้านแม่รังกรรมการ
2. นางสาวพรนิภา เครือแก้วโรงเรียนพัทธกมลพิทยากรรมการ
3. นางสายันต์ ปิลาผลโรงเรียนบ้านแม่บงใต้กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอรุณี วงศ์จันทร์แสงโรงเรียนเด่นไชยวิทยากรรมการ
2. นายลพชัย บัวชุมโรงเรียนบ้านแม่รังกรรมการ
3. นางพรรญลี ปะนันวงค์โรงเรียนบ้านปากกางกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางวิไลพรรณ หล้าบุญมาโรงเรียนบ้านแม่จองไฟกรรมการ
2. นางสาวจิดาภา ต๊ะตุ้ยโรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วงกรรมการ
3. นางสาววิไลวรรณ เสนาธรรมโรงเรียนเด่นไชยประชานุกลกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางนปภัช อุนจะนำโรงเรียนบ้านปากกางกรรมการ
2. นางสาวธราวัลย์ พริบไหวโรงเรียนบ้านแม่สายดอนทันกรรมการ
3. นายคมกริช วงศ์นามโรงเรียนชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วยกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายนรินทร์ ปัญญานิลพันธุ์โรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
2. นายเอกลักษณ์ อินกันโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้ากกรรมการ
3. นางสมศรี ดังก้องโรงเรียนเทพนารีกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายบรรจง กาศเกษมโรงเรียนบ้านแม่หลู้กรรมการ
2. นายพิชิต ตระกูลสว่างโรงเรียนบ้านน้ำแรมกรรมการ
3. นางสาวนริศรา สุกแก้วโรงเรียนบ้านปากปานกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายภูษิต กวางทองโรงเรียนบ้านวังเลียงกรรมการ
2. นายวัชระ กำทองโรงเรียนบ้านแม่จั๊วะกรรมการ
3. นายนฤเบศ เพ็งเสนโรงเรียนบ้านปงท่าข้ามกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางสาวสุคนึง เงาะหวานโรงเรียนเทพนารีกรรมการ
2. นางสาวภริษา หล้าบุญมาโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมกรรมการ
3. นางออมสิน วงศ์ปินตาโรงเรียนบ้านกวางกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายนัยวัฒน์ เสียงหวานโรงเรียนดอนมูลวิทยาคารกรรมการ
2. นางสาวประกายดาว ยอดไชยสงค์โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์กรรมการ
3. นางสาวบุษบา พงศ์พุฒิโรงเรียนบ้านปง(วัฒนาวิทยาคาร)กรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวศรีนวล ชุ่มเชื้อโรงเรียนปากจอกวิทยากรรมการ
2. นางสาวสิราวรรณ เพิ่มพูนโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคารกรรมการ
3. นางศิริกุล ชมภูขอดโรงเรียนบ้านน้ำโค้งกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางเยาวลักษณ์ มากมายโรงเรียนช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์ประธานกรรมการ
2. นางมณทิรา เปียงบุญทากลุ่มโรงเรียนแม่พุงกรรมการ
3. นางสาวนราทิพย์ สุทธิโรงเรียนพัทธกมลพิทยากรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายพงศพัค วรภิรักษ์โรงเรียนบัานวังเบอะประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ ปิติจะโรงเรียนบ้านแม่หลู้กรรมการ
3. นางสาวจินดาลักษณ์ จำรัสโรงเรียนเด่นไชยวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางเรณู ปัญญาสงค์โรงเรียนบ้านแม่แปงประธานกรรมการ
2. นางสาวกรวรรณ พันนพพงศ์โรงเรียนบ้านแป้นกรรมการ
3. นายชาญณรงค์ สัญญาโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางอัมพร ก่อกองโรงเรียนบ้านปงท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นางธวัลรัตน์ วรภิรักษ์โรงเรียนปากจอกวิทยากรรมการ
3. นางสาวพรนิภา ทาวงศ์มาโรงเรียนบ้านค้างปินใจกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางสาวสุวิมล หนองช้างโรงเรียนบ้านแช่ฟ้าประธานกรรมการ
2. นางสาวมนัสนันท์ บุญรัตนภมรโรงเรียนบ้านไทรย้อยกรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ พิมคีรีโรงเรียนระเบียบพิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายสาคร เกษมโรงเรียนบ้านแม่รังประธานกรรมการ
2. นางสาวสมพิศ อยู่คงโรงเรียนบ้านม่วงคำกรรมการ
3. นางชวนพิศ เจริญชัยโรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางมะลิวรรณ ม้าห้วยโรงเรียนบ้านเขื่อนสุนทรประธานกรรมการ
2. นายขจรศักดิ์ ขัติโยโรงเรียนบ้านวังเลียงกรรมการ
3. นายเกษมศักดิ์ เขื่อนเก้าโรงเรียนบ้านแม่ตื้ดกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายบดินทร์ กาทองทุ่งโรงเรียนบ้านแม่จองไฟประธานกรรมการ
2. นางจิตติพร หมีเทพโรงเรียนบ้านไร่หลวงกรรมการ
3. นางสาวกัญญา มุ้งทองโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคารกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายชาตรี สุมนะโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคารประธานกรรมการ
2. นายนิเขต ปัญญาสงค์โรงเรียนหาดรั่วกรรมการ
3. นางปราณี ลำเต็มกลุ่มโรงเรียนพัทธกมลพิทยากรรมการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอรพินทร์ ชุ่มเชยโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้ากประธานกรรมการ
2. นางเข็มทอง จิณะไชยโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
3. นางบุหลัน อริยะศักดิ์โรงเรียนบ้านแม่รังกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายเมธี เมฆสิงห์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31ประธานกรรมการ
2. นายธวัช ภูมิขำหลุ่นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31กรรมการ
3. นางสายสวาท คำตันโรงเรียนบ้านร้องกวางกรรมการ
4. นายเรืองสินธุ์ หอมดอกโรงเรียนบ้านแม่หล่ายกรรมการ
5. นายธนกร อำไพจิตรโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายเมธี เมฆสิงห์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31ประธานกรรมการ
2. นายธวัช ภูมิขำหลุ่นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31กรรมการ
3. นางสายสวาท คำตันโรงเรียนบ้านร้องกวางกรรมการ
4. นายเรืองสินธุ์ หอมดอกโรงเรียนบ้านแม่หล่ายกรรมการ
5. นายธนกร อำไพจิตรโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายเมธี เมฆสิงห์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31ประธานกรรมการ
2. นายธวัช ภูมิขำหลุ่นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31กรรมการ
3. นางสายสวาท คำตันโรงเรียนบ้านร้องกวางกรรมการ
4. นายเรืองสินธุ์ หอมดอกโรงเรียนบ้านแม่หล่ายกรรมการ
5. นายธนกร อำไพจิตรโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายเมธี เมฆสิงห์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31ประธานกรรมการ
2. นายธวัช ภูมิขำหลุ่นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31กรรมการ
3. นางสายสวาท คำตันโรงเรียนบ้านร้องกวางกรรมการ
4. นายเรืองสินธุ์ หอมดอกโรงเรียนบ้านแม่หล่ายกรรมการ
5. นายธนกร อำไพจิตรโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายเมธี เมฆสิงห์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31ประธานกรรมการ
2. นายธวัช ภูมิขำหลุ่นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31กรรมการ
3. นางสายสวาท คำตันโรงเรียนบ้านร้องกวางกรรมการ
4. นายเรืองสินธุ์ หอมดอกโรงเรียนบ้านแม่หล่ายกรรมการ
5. นายธนกร อำไพจิตรโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางพิกุล บุญสูงโรงเรียนบ้านหาดรั่วกรรมการ
2. นางวรัญพร ตาสายโรงเรียนบ้านนาพูนกรรมการ
3. นางปวีณา วงศ์กัณหาโรงเรียนบ้านแม่รังกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวปราณี แพรสร้อยโรงเรียนร่องแคกรรมการ
2. นางวราภรณ์ แสนอินทร์โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วงกรรมการ
3. นางเบญมาศ พรมท้าวโรงเรียนบ้านแม่บงเหนือกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางวรินทร์พร นพอมรไพศาลโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมกรรมการ
2. นายปริญญา กาศสนุกโรงเรียนบ้านนาพูนกรรมการ
3. นางปทุมวัน มหาดิลกนพรัตน์โรงเรียนบ้านพระหลวงกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางศรีสุดา ใจอินยศโรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้กรรมการ
2. นางจารุวรรณ สุขทองโรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
3. นางสาวภวิกา มะลิโรงเรียนบ้านแม่รังกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวสุติมากูล อุ่นใจโรงเรียนบ้านดอนมูลกรรมการ
2. นางสาวอัมพร จันทรวิมลโรงเรียนบ้านแม่แปงกรรมการ
3. นายวราวุฒิ ตาอินทร์โรงเรียนพัทธกมลพิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวรัตนาภรณ์ แก้วคำแสนโรงเรียนบ้านแม่จองไฟกรรมการ
2. นางประทุม มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านค้างปินใจกรรมการ
3. นางยุพิน อินภิบาลโรงเรียนบ้านไทรย้อยกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางพันธุ์เนียร สอนจันทร์โรงเรียนบ้านปงท่าข้ามกรรมการ
2. นางอรุณี กันทะหล้าโรงเรียนบ้านวังชิ้นกรรมการ
3. นางประไพ สวนโพธิ์โรงเรียนบ้านปากกางกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายชาญยุทธ อันปัญญาโรงเรียนบ้านแม่แฮดกรรมการ
2. นางพรรณี ปัญญาธิคุณโรงเรียนบ้านห้วยลากปืนกรรมการ
3. นางวาสนา ไชยวงศ์โรงเรียนบ้านน้ำแรมกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายอรรณพ วางโตโรงเรียนบ้านนาอุ่นน่องกรรมการ
2. นางิือิสราภรณ์ เทพอำนวยโรงเรียนบ้านวังขอนป่าไผ่กรรมการ
3. นายอินสม หลีวัฒนานุกุลโรงเรียนบ้านแม่รังกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางวิไลพรรณ กันยะมีโรงเรียนดอนมูลวิทยาคารกรรมการ
2. นางสาวจีระพร แมตสิบสองโรงเรียนบ้านม่วงคำกรรมการ
3. นางสุจิตรา ทะวิชัยโรงเรียนเด่นไชยวิทยากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางรัตนา สมจิตต์โรงเรียนบ้านสบสายกรรมการ
2. นายพนม ปัญญาธิคุณโรงเรียนบ้านแม่จั๊วะกรรมการ
3. นางสาวจีรพรรณ อินทราวุธโรงเรียนเด่นไชยวิทยากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวศรีเภา กาศอินตาโรงเรียนบ้านแม่ปานกรรมการ
2. นางศิริกานต์ แบ่งทิศโรงเรียนบ้านม่วงคำกรรมการ
3. นางสุกัญญา สุวรรณคำโรงเรียนบ้านน้ำโค้งกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นายมีชัย ฟุ่มเฟือยโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
2. นายเสนีย์ แสนหิ่งโรงเรียนบ้านนาพูนกรรมการ
3. นางจินตนา สมฤทธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวายกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสิริพงษ์ สุภาษีโรงเรียนบ้านเวียงทองกรรมการ
2. นายสมเกียรติ แสนบ่อโรงเรียนปากจอกวิทยากรรมการ
3. นายณรงค์ ด่านตระกูลโรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ จุงประดิษฐ์โรงเรียนบ้านนาอุ่นน่องกรรมการ
2. นายประชา นันทวิเชียรโรงเรียนวัดตอนิมิตรกรรมการ
3. นายเกษม วังกระแสโรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายชาญชัย ใจก๋องโรงเรียนบ้านแม่แปงกรรมการ
2. นายณรงค์ วงศ์เวียนโรงเรียนบ้านร่องเสี้ยวกรรมการ
3. นายคณิต ภู่จรูญโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นางสาวพิมลพรรณ กันเดชโรงเรียนสูงเม่นวิทยาคารกรรมการ
2. นางไพรินทร์ จอมเขียวโรงเรียนบ้านศรีดอนไชยกรรมการ
3. นางยุพิน ธีสาโรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วงกรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางสาวรุ่งนภา อุดแบนโรงเรียนบ้านนาอุ่นน่องกรรมการ
2. นายทวีชัย จินะใจโรงเรียนเด่นไชยวิทยากรรมการ
3. นายศราวุธ เตรื่องแก้วโรงเรียนบ้านปากจอกวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางสายสวาท มั่งคั่งโรงเรียนบ้านหัวดงกรรมการ
2. นางสารินี ฉลวยโรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
3. นางสิรินทิพย์ นันทวาสโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคารกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางสุพัตรา สว่างเมืองวรกุลโรงเรียนบ้านนาตุ้มกรรมการ
2. นายพัชรอัฒน์ ชมภู โรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
3. นายประชิด มีสีโรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายพนม แจ้งใจโรงเรียนบ้านแม่ปานกรรมการ
2. นางอนงค์ ธนะพัฒน์โรงเรียนบ้านม่วงคำกรรมการ
3. นายวิลรี่ ธีสาโรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วงกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางดารี อินทรโกศลโรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์ฯ)กรรมการ
2. นางจุรี แสนใจยาโรงเรียนบ้านไร่หลวงกรรมการ
3. นางแสงนวล สังหารโรงเรียนบ้านน้ำโค้งกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายมานิต แก้วบางโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคารประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ มั่งคั่งโรงเรียนบ้านปงท่าข้ามกรรมการ
3. นางสาวรัตนาภรณ์ สีขาวโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้ากกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางอรอนงค์ หวันวงศ์โรงเรียนระเบียบพิทยากรรมการ
2. นางรจนา สิมะจารึกโรงเรียนบ้านทุ่งตากล้ากรรมการ
3. นางสาวรชาภา อ่องคำฐจินดาโรงเรียนบ้านนาพูนกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางสาวนงนุช ใจเงินโรงเรียนบ้านวังเลียงกรรมการ
2. นางพิมพ์ชิฎสุภา หลวงสิงห์โรงเรียนบ้านแม่รังกรรมการ
3. นางสาวภัทรานุช สุรินทร์โรงเรียนบ้านแม่สินกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายธนเทพ รักปลื้มโรงเรียนบ้านวังเบอะกรรมการ
2. นางสาวสุทิน มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านสวนหลวงกรรมการ
3. นางสีดา ขวัญอ่อนโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคารกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางสาวอุบลวรรณ แก้วพรมโรงเรียนบ้านแม่จองไฟกรรมการ
2. นางพัฒนาพันธ์ ธรรมสรางกูรโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมกรรมการ
3. นายอดุลย์ ปันต่าโรงเรียนบ้านม่วงคำกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายเสนอ บางทับโรงเรียนบ้านแม่บงเหนือกรรมการ
2. นายเอนก วิรัตนชัยวรรณโรงเรียนบ้านปิน กรรมการ
3. นางไพพรรณ สมจิตต์ โรงเรียนบ้านสบสายกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นางกัลยา ถวิลโรงเรียนบ้านดอนชัยกรรมการ
2. นายสมชาย สัญหาภิรมย์กุลโรงเรียนประชารัฐวิทยาคารกรรมการ
3. นางนิตยา ศรีใจวงศ์โรงเรียนชุมขนบ้านบวกโป่งกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นางสาวนวลสว่าง สุปัญญาโรงเรียนบ้านนาพูนกรรมการ
2. นายจำนงค์ อุตบัววงศ์โรงเรียนบ้านแป้นกรรมการ
3. นายคงเดช มณีกาศโรงเรียนวัดมงคลถาวรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายสกล อุไรรัตน์โรงเรียนบ้านแม่บงเหนือกรรมการ
2. นางไพรวัลย์ วรสารโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
3. นายเสรี สลักลายโรงเรียนบ้านสบสายกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายยงยุทธิ์ อุดปั๋นโรงเรียนช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์ประธานกรรมการ
2. นายสงวน วังซ้ายโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมกรรมการ
3. นายเชาวลิต แก้วกันโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายยงยุทธิ์ อุุดปั๋นโรงเรียนช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์ประธานกรรมการ
2. นายสงวน วังซ้ายโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมกรรมการ
3. นายเชาวลิต แก้วกันโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายสงวน วังซ้ายโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมกรรมการ
2. นายยงยุทธิ์ อุดปั๋นโรงเรียนช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์กรรมการ
3. นายเชาวลิต แก้วกันโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ จิระพงษ์สุวรรณโรงเรียนบ้านแม่หลู้กรรมการ
2. นายวชิรนาท ดอนแก้วโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคารกรรมการ
3. นายธนิต ปราบหงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้ากกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายสมอาจ ฟูน้อยโรงเรียนบ้านแม่รังกรรมการ
2. นายพินิจ กองศีลโรงเรียนไทรย้อยกรรมการ
3. นายสฐาน ลังกาเทพโรงเรียนบ้านแม่ขมิงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นางสุภาพ เสนากูลโรงเรียนบ้านปงพร้าวกรรมการ
2. นายมนตรี มหานิลโรงเรียนบ้านแม่สายดอนทันกรรมการ
3. นายชิดชน ชากฤษสพป.แพร่ เขต 2กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสุพรรณ เกียรติเจริญโรงเรียนบ้านอ้ายลิ่มประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะวรรณ อินกันโรงเรียนบ้านแพะทุ่งเจริญกรรมการ
3. นางภัทรมน ยศบุตรโรงเรียนบ้านไทรย้อยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายวิชัย เหล่ากอกลุ่มโรงเรียนสูงเม่นกรรมการ
2. นายคงฤทธิ์ นาสิทธิ์โรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการ
3. นางนววรรณ วุฒิโรงเรียนบ้านแม่รังกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นางประภาวรินทร์ จำปาแก้วโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมกรรมการ
2. นายนันทชัย พญามงคลโรงเรียนบ้านแม่ตื้ดกรรมการ
3. นางสาวบุษบา วิวุฒิโรงเรียนบ้านแม่จั๊วะกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุกิจ เอื้อประเสริฐโรงเรียนวัดตอนิมิตรกรรมการ
2. นางศิริพร อุนจะนำโรงเรียนบ้านปากกางกรรมการ
3. นางสาวกัลยา ต๊ะมะครุธโรงเรียนบ้านสลกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวนริสสา อินทะ โรงเรียนบ้านไร่หลวงกรรมการ
2. นายวิสูตร ศรีเครือมาโรงเรียนบ้านน้ำแรมกรรมการ
3. นายปุณญคพัฒน์ สืบเจริญภักดีโรงเรียนบ้านแม่แปงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายมนตรี มหานิลโรงเรียนบ้านแม่สายดอนทันกรรมการ
2. นายวชิรนาท ดอนแก้วโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคารกรรมการ
3. นายสฐาน ลังกาเทพโรงเรียนบ้านแม่ขมิงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นางจีรพรรณ ทุ่งโปร่งโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการ
2. นายภาสพล สุขวาจาโรงเรียนบ้านไร่หลวงกรรมการ
3. นางอมรรัตน์ ยะรินทร์โรงเรียนบ้านวังเลียงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชูชาติ ปัญญามากโรงเรียนบ้านแม่หลู้กรรมการ
2. นางสุธีรา ใสสะอาดโรงเรียนบ้านแช่ฟ้ากรรมการ
3. นายสมเกียรติ วรรณาโรงเรียนบ้านวังลึกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพชร ใจยะสารโรงเรียนบ้านแม่รังกรรมการ
2. นางนุดา รอดเมืองโรงเรียนบ้านน้ำแรมกรรมการ
3. นายประเสริฐ ยะปะนันท์โรงเรียนบ้านแม่กระต๋อมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวรวิทย์ กาวีแดงโรงเรียนบ้าานนาอุ่นน่องกรรมการ
2. นางเหรานรี เห-ราโรงเรียนบ้านห้วยลากปืนกรรมการ
3. นายอุดม อุตมาโรงเรียนบ้านนาปลากั้งกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธนวัทธ เพลินหัดโรงเรียนบ้านแม่ขมิงกรรมการ
2. นายเชาว์ลิต แก้วกันโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
3. นายพจน์ ปิติจะโรงเรียนบ้านสบป้ากกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวดุษฎี สารจินดาพงศ์โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคารกรรมการ
2. นางทวีวรรณ นันทสุวรรณโรงเรียนบ้านแม่กระต๋อมกรรมการ
3. นางทัศนีย์ เวียงยาโรงเรียนบ้านสบป้ากกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวเบญจวรรณ ใจกลมโรงเรียนบ้านนาตุ้มกรรมการ
2. นางสุวิดา กาวีวนโรงเรียนบ้านทุ่งตากล้ากรรมการ
3. นางจันทร เชื้อคำยาโรงเรียนบ้านน้ำโค้งกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางมัณฑนา ธรรมกิจโรงเรียนบ้านม่อนกรรมการ
2. นางสุภาพ วงศ์ปินตาโรงเรียนบ้านค้างปินใจกรรมการ
3. นางกตัญชลี จันทราโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสาวแสงดา เนื่องพืชโรงเรียนบ้านนาพูนกรรมการ
2. นางวรรณี สายยืดโรงเรียนบ้านศรีดอนไชยกรรมการ
3. นางอรวรรณ กิตติกมลพันธุ์โรงเรียนบ้านเขื่อนสุนทรกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางจิระพร อันปัญญาโรงเรียนบ้านม่วงคำกรรมการ
2. นางประไพ สวนโพธิ์โรงเรียนบ้านปากกางกรรมการ
3. นางประภาวรินทร์ จำปาแก้วโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางพิมพ์พร ชำนาญโรงเรียนชุมขนบ้านบวกโป่งกรรมการ
2. นายประยูร พอจิตโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
3. นางสาวภัทรานุช สุรินทร์โรงเรียนบ้านแม่สินกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางศรีพันธ์ สุวรรณกาศโรงเรียนวัดมงคลถาวรกรรมการ
2. นางอัชรี ปัณนะราศรีโรงเรียนบ้านค้างตะนะวิทยากรรมการ
3. นางสุนิล มั่นเหมาะโรงเรียนบ้านปงท่าข้ามกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางสาวรัตติการ เวชขลังโรงเรียนบ้านค้างปินใจกรรมการ
2. นางจารุนันท์ สลักลายโรงเรียนบ้านเวียงทองกรรมการ
3. นายกฤดาเดช รัตนกัลยาโรงเรียนบ้านดอนชัยกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางอังศุมาศ กุลดิลกโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
2. นางจริญา มีใจโรงเรียนปากจอกวิทยากรรมการ
3. นางวัชรีภรณ์ ฉาใจโรงเรียนบ้านปงท่าข้ามกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางสาวศิริกาญจน์ เมฆอากาศโรงเรียนชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วยกรรมการ
2. นางพัชราภรณ์ พาใจโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
3. นางจรรยา แผ่นทองโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคารกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางวรรณีภา กาศเกษมโรงเรียนบ้านแม่หลู้กรรมการ
2. นางสาวกันนิกา ปัญญาดีโรงเรียนบ้านสลกกรรมการ
3. นางสาวนัฐวรรณ ปินใจโรงเรียนบ้านสวนหลวงกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางปนัดดา จันทร์มณีโรงเรียนบ้านแม่หลู้กรรมการ
2. นางจีรพรรณ ทุ่งโปร่งโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการ
3. นางสาวบุษยา วิวุฒิโรงเรียนวัดศรีดอกกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางกมลชนก กุญญาณทัศนะโรงเรียนบ้านแม่ปานกรรมการ
2. นางชุลีพร กันเดชโรงเรียนเทพนารีกรรมการ
3. นางจินดา พงศ์สุขรัตน์โรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาวจิตรา อภิชัยโรงเรียนบ้านวังเบอะกรรมการ
2. นางวรวรรณ เบ้าทองโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้ากกรรมการ
3. นางสาวมัณฑนา จำปาโรงเรียนบ้านวังเลียงกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางสาวสุธีรา ธุรทำโรงเรียนบ้านปงท่าข้ามกรรมการ
2. นางเฉลา กรรณิการ์โรงเรียนบ้านปินกรรมการ
3. นางทองพูล ศิระเดชาฤทธิ์โรงเรียนช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์กรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสุวิมล ภาษิตวิไลธรรมโรงเรียนบ้านปงท่าข้ามกรรมการ
2. นางสาวชญาน์นันท์ นพอมรไพศาลโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมกรรมการ
3. นายชวเลิศ สิทธิพัฒนาโรงเรียนบ้านนาปลากั้งกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวเนาวรัตน์ คำอุดโรงเรียนบ้านแม่จองไฟกรรมการ
2. นางปัทมาภรณ์ จันทร์หอมโรงเรียนบ้านม่วงคำกรรมการ
3. นางวรินทร์ดา วรินทร์โรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวแคทลียา วัฒนสัจจานุกูลโรงเรียนบ้านนาปลากั้งกรรมการ
2. นางสาวชมพู่ เชื้อจีนโรงเรียนวัดศรีดอกกรรมการ
3. นางสาวดาว เชื้อจีนโรงเรียนวัดศรีดอกกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นางนิภารัตน์ ชำนาญโรงเรียนบ้านนาพูนกรรมการ
2. นางสายหยุด จันทร์มาโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
3. นางสุพัตรา จิตรมาตรโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นายสมเจต พอจิตโรงเรียนบ้านวังเลียงกรรมการ
2. นางอารีย์ กินาสมโรงเรียนชุมขนบ้านบวกโป่งกรรมการ
3. นางสิงหา ขยักโรงเรียนบ้านน้ำแรมกรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายอานุภาพ ศักดิ์สูงโรงเรียนวัดโชคเกษมประธานกรรมการ
2. นายธีระศักดิ์ ปรางใกล้ถิ่นโรงเรียนพัทธกมลพิทยากรรมการ
3. นายวันดี จิตติศรีวรพรรณโรงเรียนระเบียบพิทยากรรมการ
4. นางสาวมณฑารพ กาศเกษมศน.สพป.แพร่ เขต 2กรรมการ
5. ดาบตำรวจวิทย์ คุณทาโรงเรียนอนุบาลธนาวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายชาญณรงค์ จันทร์ป้อมโรงเรียนบ้านค้างตะนะวิทยาประธานกรรมการ
2. นายฐานันดร จินดาไมล์โรงเรียนบ้านม่วงคำกรรมการ
3. นายวินัย พากเพียรโรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศกรรมการ
4. นายวัชระ บุญมากเจ้าหน้าที่พลศึกษา ประจำอำเภอสอง สังกัดสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่กรรมการ
5. นางสาววรารัตน์ วุฒิอินทร์โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓กรรมการ
6. นางนิภาพร บุญสูงโรงเรียนบ้านป่าไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสุทิน เหว่าโตโรงเรียนบ้านน้ำรินประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ ใจตรงโรงเรียนบ้านนาพูนกรรมการ
3. นางสาวสุวิกร แก้วมาโรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อแก้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายเจษฎาวัลย์ ปละใจโรงเรียนบ้านสวนหลวงประธานกรรมการ
2. นางนันทกา สุภา โรงเรียนบ้านแม่รังกรรมการ
3. นางเกษฎาภรณ์ อากาศเมฆโรงเรียนบ้านนาตุ้มกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางเมษา ทิพย์พงศ์ทองโรงเรียนวัดศรีดอกประธานกรรมการ
2. นางลำพึง แกล้วกล้าโรงเรียนเทพนารีกรรมการ
3. นางสุจิตรา ก่อกองโรงเรียนปากจอกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางประดับ สำลีโรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วงประธานกรรมการ
2. นางวัชรี ฉาใจโรงเรียนบ้านปงท่าข้ามกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ เหล่ากาวีโรงเรียนบ้านไทรย้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายทรงพล เวียงชัยโรงเรียนบ้านสลกประธานกรรมการ
2. นายอนุพงศ์ โมพันธ์โรงเรียนบ้านแม่รังกรรมการ
3. นายวัชรพันธ์ ตันยงค์โรงเรียนบ้านแม่กระต๋อมกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายกันตภูมิ ธนานุศักดิ์โรงเรียนบ้านไร่หลวงประธานกรรมการ
2. นางนาตยา วัฒนนิธิกุลโรงเรียนบ้านวังแฟนกรรมการ
3. นายคงฤทธิ์ กุมภาโรงเรียนเทพนารีกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายเอกลักษณ์ อินกันโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้ากประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพิมาน ตันแปงโรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วงกรรมการ
3. นายนพดล สารพันธ์ุโรงเรียนเด่นไชยวิทยากรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสุทธิชัย ณ น่านโรงเรียนบ้านแม่จองไฟประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจพร เอกจิตรโรงเรียนบ้านแม่หลู้กรรมการ
3. นางสาวนพรัตน์ ศักลอโรงเรียนบ้านนาพูนกรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายรุ่งโรจน์ ประไพศรีโรงเรียนบ้านแม่จั๊วะประธานกรรมการ
2. นายสรชัช เทพวงศ์โรงเรียนบ้านปงท่าข้ามกรรมการ
3. นายธนารักษ์ สวนเขื่อนแก้วโรงเรียนกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายสำราญ กองโกยโรงเรียนชุมขนบ้านบวกโป่งประธานกรรมการ
2. นางสาวธิติธร สืบสมุทรโรงเรียนบ้านแม่ขมิงกรรมการ
3. นายสวัสดิพงศ์ พูกพันธุ์โรงเรียนบ้านเค็มกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางมัสลิน เครือนวลโรงเรียนบ้านม่วงคำประธานกรรมการ
2. นายพัฒนพงศ์ สุทธวงค์โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วงกรรมการ
3. นายพุธพงษ์ โพธิ์คำโรงเรียนบ้านนาอุ่นน่องกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางสาวศิริพร เมืองฤทธิ์โรงเรียนปากจอกวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสีดา กำปนาทโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้ากกรรมการ
3. นางสาวดุจทคิง จีทาโรงเรียนบ้านนาพูนกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายพัลลภ ธิจีณกุลโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคารกรรมการ
2. นางสาวมีนวิกา อุดมพิทักษ์เดชาโรงเรียนบ้านแม่แปงกรรมการ
3. นางสาววัชรีภรณ์ สืบแสนโรงเรียนบ้านแม่บงใต้กรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายอนิรุจ กาศโอสถโรงเรียนบ้านน้ำโค้งประธานกรรมการ
2. นายภานุรักษ์ วันมหาใจโรงเรียนบ้านปางมะโอกรรมการ
3. นางปิยาพร ปินตาโรงเรียนวัดศรีดอกกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายธีรพันธ์ หิรัตนพันธุ์โรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
2. นายลอราช จองนันตาโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้ากกรรมการ
3. นางสุพัตรา กันยะมีโรงเรียนบ้านเด่นชุมพลกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายก่อพงษ์ หลวงยศโรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวายประธานกรรมการ
2. นายสมนึก หล้าเที่ยงโรงเรียนบ้านแม่ยุ้นกรรมการ
3. นางพิชญญาภา วันแว่นโรงเรียนบ้านปงกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางอำภา กาศสนุกโรงเรียนบ้านม่วงคำกรรมการ
2. นายสาคร จำรัสโรงเรียนบ้านแม่ปานกรรมการ
3. นายศุภกันต์ สุขรอดโรงเรียนเด่นไชยวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางผ่องศรี อู่เงินโรงเรียนบ้านปงท่าข้ามกรรมการ
2. นางวราพร พงศ์อนันตกูลโรงเรียนบ้านสลกกรรมการ
3. นายอดุลย์ ปันตาโรงเรียนบ้านม่วงคำกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางสุนีย์ ใจสว่างโรงเรียนบ้านแม่สายดอนทันกรรมการ
2. นางสาวกัลยาณี วัชรปรีชาโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้ากกรรมการ
3. นางลภัสดา กาญจนาพงษ์ชัยโรงเรียนบ้านผาคันวิทยากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายแผลงฤทธิ์ จิตรมาตรโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมกรรมการ
2. นายเซีย ถือแก้วโรงเรียนบ้านนาพูนกรรมการ
3. นายวิจารณ์ กันทะมูลโรงเรียนบ้านแม่จั๊วะกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางภัสรา เป็งวงศ์โรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
2. นางนวลจันทร์ เยาวรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยกูดกรรมการ
3. นางเพลินภัทร เพ็ญธัญญาพัตร์โรงเรียนบ้านแม่ลานกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางสุกัลยา คำมาโรงเรียนวัดโชคเกษมกรรมการ
2. นางวรรณภา เกียรติเจริญโรงเรียนบ้านอ้ายลิ่มกรรมการ
3. นางรัฎฏิยา ขวานเพชรโรงเรียนเด่นไชยประชานุกูลกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายเกรียงไกร มั่งมีโรงเรียนบ้านปงพร้าวกรรมการ
2. นายชานนท์ เมืองฤทธิ์โรงเรียนบ้านวังกวางกรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ กันฉิ่งโรงเรียนเด่นไชยวิทยากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางมนัสสินี โหนทองหลางโรงเรียนบ้านสลกกรรมการ
2. นายนรินทร์ โปร่งใจโรงเรียนบ้านปากกางกรรมการ
3. นางพรพิศ เลิศวิมลรัตน์โรงเรียนบ้านบ่อ กรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา ไทยกล้าโรงเรียนบ้านแม่บงใต้กรรมการ
2. นางสดศรี พุ่มพวงโรงเรียนบ้านแม่ปานกรรมการ
3. นางกัลยา สีสดโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางอาภรณ์ วิใจทาโรงเรียนบ้านปงท่าข้ามกรรมการ
2. นางสาวอัมพร จันทรวิมูลโรงเรียนบ้านแม่แปงกรรมการ
3. นางวลัยภรณ์ คะชาโรงเรียนบ้านแม่จั๊วะกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสาวอาริยา สมิงโรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้กรรมการ
2. นางจรรยา สุถาลาโรงเรียนบ้านผาสุกกรรมการ
3. นางสาวณัฐสิริชากรณ์ บุญช่วยเสริมโรงเรียนอนุสรณ์รัฐประชากรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางศิริโสภา สิงห์รัตนพันธุ์โรงเรียนวัดพระหลวงกรรมการ
2. นางนวรัตน์ จิตบุญยเกษมโรงเรียนบ้านป่าไผ่กรรมการ
3. นางจรินยา รัตนกันทาโรงเรียนเด่นไชยวิทยากรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวณิชานันท์ ครั่งสีโรงเรียนบ้านเปาปมดงยางกรรมการ
2. นางชนากานต์ มากมายโรงเรียนประชารัฐวิทยาคารกรรมการ
3. นางมยุรฉัตร วิลาชัยโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคารกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายวัชรากร กิติศักดิ์โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์กรรมการ
2. นางวิไลวรรณ ศรีวิพัฒน์โรงเรียนเด่นไชยวิทยากรรมการ
3. นางสาวเมษา อินต๊ะอินโรงเรียนบ้านปากกางกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสุพิณ ศรีจันทร์กาศโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมกรรมการ
2. นางสาวจารี อินประชาโรงเรียนบ้านเหล่า(พิชัยฯ)กรรมการ
3. นางปริศนา เทพปิตุพงศ์โรงเรียนปากจอกวิทยากรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางนภาพร สังข์เกิดสุขโรงเรียนบ้านปากกางประธานกรรมการ
2. นางศุภลักษณ์ ถิ่นจันทร์โรงเรียนบ้านผามอกกรรมการ
3. นางณรรฐวรรณ์ พิระคำโรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วงกรรมการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางกนกพรรณ เทพสาธรโรงเรียนวัดสิทธิวิมลกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ อุดสมโรงเรียนบ้านบ่อ กรรมการ
3. นางสาวนิรามัย อินเมืองคำโรงเรียนบ้านนาใหม่กรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางอำไพ ขุนกันโรงเรียนบ้านเวียงทองกรรมการ
2. นางถนอมศรี สาใจโรงเรียนประชารัฐวิทยาคารกรรมการ
3. นางวนิดา ไชยยงค์โรงเรียนบ้านแม่กระต๋อมกรรมการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางสาวกาญจนา อินอวยพรโรงเรียนวัดศรีดอกกรรมการ
2. นางประทิน สุขธยารักษ์โรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการ
3. นางสังวาลย์ สอนธรรมโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนงลักษณ์ ห่อตระกูลโรงเรียนสูงเม่นวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวดารารัตน์ ขัติยะกุลโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
3. นางชญานันท์ ใจเป๋งโรงเรียนบ้านนาปลากั้งกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอนงค์ อุตมาโรงเรียนบ้านนาหลวงประธานกรรมการ
2. นางนิลวรรณ ธิปันธ์ติโรงเรียนวัดตอนิมิตรกรรมการ
3. นางสาวเมษา อินต๊ะอินทร์โรงเรียนบ้านปากกางกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจินดาพร พันธุ์เวชโรงเรียนบ้านปง ประธานกรรมการ
2. นายพนม แจ้งใจโรงเรียนบ้านแม่ปานกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ อุดสมโรงเรียนบ้านบ่อ กรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางนุจรี เกี๋ยงคำโรงเรียนวัดศรีดอกประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิติกร เรือนคำโรงเรียนบ้านแม่แปงกรรมการ
3. นายภูวนาถ สิงห์สถิตย์โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวายกรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางพรรณกร สุภาแก้วโรงเรียนบ้านแม่ปานประธานกรรมการ
2. นางสาวรมณียา ฝั้นแบนโรงเรียนบ้านแม่รังกรรมการ
3. นางสาวเพลินภัทร เพ็ญธัญยาวัฒน์โรงเรียนบ้านแม่ลานกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางรจนา ยอดดีโรงเรียนบ้านแม่ลานประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ แก้วทองโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้ากกรรมการ
3. นายมนตรี แก้วดำโรงเรียนบ้านปากกางกรรมการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเบญจรุณพร บุญชัยพรโรงเรียนบ้านแม่จองไฟประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา จรุงจิตรโรงเรียนบ้านแม่จั๊วะกรรมการ
3. นางมยุรฉัตร วิลาชัยโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคารกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจีรวรรณ โปร่งใจโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมประธานกรรมการ
2. นางวิภาพรรณ วงค์เวียนโรงเรียนบ้านร่องเสี้ยวกรรมการ
3. นางประทิน สุขธยารักษ์โรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอรัญญา สัญหาภิรมย์กุลโรงเรียนประชารัฐวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวธนัชพร ตันมาโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมกรรมการ
3. นางสาวลำจวน บุญประเสริฐโรงเรียนเด่นไชยประชานุกลกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายประเสริฐ ยะปะนันท์โรงเรียนบ้านแม่กระต๋อมประธานกรรมการ
2. นายประจักษ์ ผูกจิตกลุ่มโรงเรียนไตรบูรพากรรมการ
3. นางสาวธัญญลักษณ์ กมลรัตนานันท์โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสมจินต์ หิรัตนพันธุ์โรงเรียนบ้านเหล่าประธานกรรมการ
2. นางมารศรี ใจเสนโรงเรียนบ้านดอนชัยกรรมการ
3. นางสาวนุจรินทร์ รินพนัสสักโรงเรียนวัดศรีดอกกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางปทุมวัน มหาดิลกนพรัตน์โรงเรียนวัดพระหลวงกรรมการ
2. นางศรีมล โกมลรัตน์โรงเรียนบ้านปินกรรมการ
3. นายฤทธิไกร จินดาสถานโรงเรียนบ้านนาปลากั้งกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางศิริพร อุนจะนำโรงเรียนบ้านปากกางประธานกรรมการ
2. นายธงชัย เบ้าทองโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้ากกรรมการ
3. นายสำเร็จ โกศัยโรงเรียนไร่หลวงกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนงลักษณ์ ห่อตระกูลโรงเรียนสูงเม่นวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาววลัยลักษณ์ สำนักโรงเรียนบ้านนาพูนกรรมการ
3. นางรจนา ยอดดีโรงเรียนบ้านแม่ลานกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอุดมพร ไขรัศมีโรงเรียนบ้านค่างามประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา จิตรมาตรโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมกรรมการ
3. นางสาวจิรนันท์ สาใจ โรงเรียนบ้านหัวดงกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจารุวรรณ วางโตโรงเรียนบ้านนาอุ่นน่องประธานกรรมการ
2. นางนุชจรี เกี๋ยงคำโรงเรียนวัดศรีดอกกรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ ชูเกียรติโรงเรียนบ้านปิน กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวรรณี ใจยวนโรงเรียนบ้านปากกางประธานกรรมการ
2. นางสาวกุลณา ครูขจรโรงเรียนบ้านนาอุ่นน่องกรรมการ
3. นางพรพันธ์ ท้วมแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้ากกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวจารี อินประชาโรงเรียนบ้านเหล่า(พิชัยฯ)ประธานกรรมการ
2. นางอำพา ฉลอมโรงเรียนบ้านแหลงกรรมการ
3. นายพุฒิ สังข์เกิดสุขโรงเรียนบ้านนาตุ้มกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายคณิต ภู่จรูญโรงเรียนบ้านน้ำรินประธานกรรมการ
2. นางสาวดุจทคิง จีทาโรงเรียนบ้านนาพูนกรรมการ
3. นางสาวทัชญา ธนบุณยนนท์โรงเรียนบ้านปากกางกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจำเนียร ธรรมชัยโรงเรียนบ้านวังวนกรรมการ
2. นางวันนิภา กิติโรงเรียนบ้านม่อนกรรมการ
3. นายเสนีย์ แสนหิ่งโรงเรียนบ้านนาพูนกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนงคราญ มโนตุลาการโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคารประธานกรรมการ
2. นางสุนิศา กำทองโรงเรียนดอนแก้วกรรมการ
3. นางวิมลสิริ ประเทืองโรงเรียนบ้านสลกกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]