หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง 27 47 41
2 004 โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย 31 54 45
3 005 โรงเรียนชุมชนบ้านปากพวก 0 0 0
4 008 โรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศ 3 5 3
5 006 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก 18 29 20
6 007 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย 4 10 4
7 002 โรงเรียนช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์ 5 8 5
8 009 โรงเรียนดอนมูลวิทยาคาร 3 7 6
9 023 โรงเรียนดอนแก้ว(รัฐประชาสรรค์) 5 8 7
10 013 โรงเรียนบ้านกวาง 10 13 10
11 014 โรงเรียนบ้านกาศ (วัฒนาฯ) 5 7 5
12 020 โรงเรียนบ้านค่างาม 7 18 13
13 018 โรงเรียนบ้านค้างตะนะวิทยา 3 4 3
14 019 โรงเรียนบ้านค้างปินใจ 18 41 26
15 017 โรงเรียนบ้านค้างใจ 3 5 3
16 022 โรงเรียนบ้านดงสุระ 0 0 0
17 024 โรงเรียนบ้านดอนชัย 8 14 11
18 026 โรงเรียนบ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง) 15 28 19
19 025 โรงเรียนบ้านดอนแท่น 0 0 0
20 029 โรงเรียนบ้านทุ่งตากล้า 5 7 6
21 028 โรงเรียนบ้านทุ่งเจริญ 4 10 5
22 031 โรงเรียนบ้านนาตุ้ม 20 44 33
23 032 โรงเรียนบ้านนาปลากั้ง 19 37 24
24 033 โรงเรียนบ้านนาพูน 31 54 35
25 034 โรงเรียนบ้านนาหลวง 7 12 10
26 036 โรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง 13 27 17
27 035 โรงเรียนบ้านนาใหม่ 8 10 8
28 038 โรงเรียนบ้านน้ำริน 51 97 63
29 040 โรงเรียนบ้านน้ำฮอก 2 2 2
30 039 โรงเรียนบ้านน้ำแรม 7 12 10
31 037 โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 4 8 7
32 042 โรงเรียนบ้านบ่อ 7 6 7
33 041 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 42 75 64
34 045 โรงเรียนบ้านปง 15 36 24
35 043 โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม 20 60 35
36 044 โรงเรียนบ้านปงหัวหาด 6 13 11
37 046 โรงเรียนบ้านปากกาง 25 50 34
38 047 โรงเรียนบ้านปากปาน 2 11 2
39 050 โรงเรียนบ้านปางมะโอ 0 0 0
40 049 โรงเรียนบ้านปางเคาะ 7 21 13
41 051 โรงเรียนบ้านปางไฮ 4 8 7
42 055 โรงเรียนบ้านปิน 20 38 31
43 048 โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง 31 58 44
44 053 โรงเรียนบ้านป่ายุบ 0 0 0
45 054 โรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้ 22 38 22
46 052 โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 4 14 7
47 058 โรงเรียนบ้านผาคันวิทยา 1 2 2
48 059 โรงเรียนบ้านผาจั๊บ 0 0 0
49 060 โรงเรียนบ้านผามอก 3 4 3
50 061 โรงเรียนบ้านผาสุก 3 8 3
51 065 โรงเรียนบ้านม่วง 0 0 0
52 064 โรงเรียนบ้านม่วงคำ 12 18 13
53 066 โรงเรียนบ้านม่อน 1 5 2
54 084 โรงเรียนบ้านร่องกาศใต้ 4 6 4
55 086 โรงเรียนบ้านร่องเสี้ยว(รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์) 6 20 10
56 085 โรงเรียนบ้านร่องแค(ป่าผึ้งสามัคคี) 4 10 7
57 088 โรงเรียนบ้านวังกวาง 9 21 16
58 089 โรงเรียนบ้านวังขอนป่าไผ่ 2 5 4
59 092 โรงเรียนบ้านวังลึก 2 4 2
60 094 โรงเรียนบ้านวังวน 4 5 5
61 090 โรงเรียนบ้านวังเบอะ 18 26 22
62 093 โรงเรียนบ้านวังเลียง 29 55 43
63 091 โรงเรียนบ้านวังแฟน 0 0 0
64 096 โรงเรียนบ้านศรีดอนไชย 11 26 14
65 097 โรงเรียนบ้านสบป้าก 2 2 2
66 098 โรงเรียนบ้านสลก 10 27 13
67 099 โรงเรียนบ้านสวนหลวง 9 20 13
68 100 โรงเรียนบ้านสองแคว 0 0 0
69 105 โรงเรียนบ้านหัวดง 6 15 9
70 106 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 0 0 0
71 101 โรงเรียนบ้านห้วยกูด 4 7 4
72 103 โรงเรียนบ้านห้วยลากปืน 1 2 2
73 102 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 7 15 11
74 016 โรงเรียนบ้านเขื่อนสุนทร 4 7 4
75 027 โรงเรียนบ้านเด่นชุมพล 1 2 2
76 056 โรงเรียนบ้านเปาปมดงยาง 3 9 4
77 095 โรงเรียนบ้านเวียงทอง 10 19 10
78 107 โรงเรียนบ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์) 4 11 8
79 108 โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) 25 50 25
80 015 โรงเรียนบ้านแก่งหลวง 0 0 0
81 021 โรงเรียนบ้านแช่ฟ้า 4 10 7
82 057 โรงเรียนบ้านแป้น 7 15 8
83 063 โรงเรียนบ้านแพะทุ่งเจริญ 8 19 12
84 067 โรงเรียนบ้านแม่กระต๋อม 24 48 35
85 068 โรงเรียนบ้านแม่ขมวก 1 2 2
86 069 โรงเรียนบ้านแม่จอก 0 0 0
87 070 โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ 18 30 20
88 071 โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ 19 36 27
89 072 โรงเรียนบ้านแม่ตื้ด 6 11 10
90 074 โรงเรียนบ้านแม่บงเหนือ 8 13 9
91 073 โรงเรียนบ้านแม่บงใต้ 3 7 6
92 075 โรงเรียนบ้านแม่ปาน 13 28 21
93 077 โรงเรียนบ้านแม่พวก 2 4 3
94 078 โรงเรียนบ้านแม่ยุ้น 4 23 11
95 079 โรงเรียนบ้านแม่รัง 26 51 34
96 080 โรงเรียนบ้านแม่ลาน 8 21 15
97 081 โรงเรียนบ้านแม่สายดอนทัน 2 6 3
98 082 โรงเรียนบ้านแม่สิน 9 15 12
99 076 โรงเรียนบ้านแม่แปง 11 17 11
100 083 โรงเรียนบ้านแม่แฮด 3 3 3
101 109 โรงเรียนบ้านแหลง 11 30 11
102 110 โรงเรียนบ้านใหม่ 25 62 32
103 030 โรงเรียนบ้านไทรย้อย 13 18 15
104 062 โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม 26 57 30
105 087 โรงเรียนบ้านไร่หลวง 18 44 34
106 111 โรงเรียนปงพร้าว 5 7 5
107 112 โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร 18 29 27
108 113 โรงเรียนปากจอกวิทยา 23 48 32
109 114 โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 5 13 10
110 117 โรงเรียนระเบียบพิทยา 8 9 8
111 118 โรงเรียนวังชิ้น 9 15 13
112 120 โรงเรียนวัดตอนิมิตร 3 9 3
113 121 โรงเรียนวัดพระหลวง 3 4 4
114 122 โรงเรียนวัดมงคลถาวร 3 4 3
115 123 โรงเรียนวัดศรีดอก 46 134 68
116 124 โรงเรียนวัดสร่างโศก 2 4 3
117 125 โรงเรียนวัดสิทธิวิมล 7 8 7
118 119 โรงเรียนวัดโชคเกษม 5 17 10
119 126 โรงเรียนสบสาย 2 4 2
120 127 โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา 0 0 0
121 128 โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร 21 38 30
122 129 โรงเรียนหาดรั่ว 14 33 21
123 130 โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 35 78 55
124 132 โรงเรียนอนุบาลธนาวิทย์ 0 0 0
125 133 โรงเรียนอนุบาลผ่องศรี 2 4 3
126 134 โรงเรียนอนุบาลภาวนา 0 0 0
127 131 โรงเรียนอนุบาลเทพกมล 0 0 0
128 135 โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 16 27 24
129 136 โรงเรียนอนุสรณ์รัฐประชา 0 0 0
130 137 โรงเรียนอ้ายลิ่ม 8 14 13
131 001 โรงเรียนเค็ม 3 5 4
132 011 โรงเรียนเด่นทัพชัย 2 2 2
133 010 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 27 69 43
134 012 โรงเรียนเทพนารี 14 26 16
135 139 โรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ 14 24 15
136 115 โรงเรียนแม่ขมิง 0 0 0
137 116 โรงเรียนแม่หลู้ 31 54 46
138 138 โรงเรียนเด่นไชยวิทยา 36 141 62
รวม 1367 2837 1899
4736

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]