หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านใหม่
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 น.ส.ศรีพรรณ สุกใส สพป.แพร่ เขต 2 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
2 นายโรมเพ็ชร์ เสาร์แดน ผอ.โรงเรียนบ้านปงพร้าว สพป.แพร่ เขต 2 ประธานกรรมการบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
3 นางสรวงสุดา เสนากูล สพป.แพร่ เขต 2 กรรมการและเลขานุการบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
4 นายกษรัช ปุญชุพิศาล ครูโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร สพป.แพร่ เขต 2 กรรมการบันทึกคะแนนรายงานผลการแข่งขัน
5 นายจิรพงศ์ อ่อนเป็ง ครูโรงเรียนบ้านอ้ายลิ่ม กรรมการบันทึกคะแนนรายงานผลการแข่งขัน
6 นายเอกรินทร์ ชัยวิรัช ธุรการโรงเรียนบ้านม่วงคำ กรรมการบันทึกคะแนนรายงานผลการแข่งขัน
7 นายพิสิษฐ์ เลิศชูเกียรติ ธุรการโรงเรียนบ้านแพะทุ่งเจริญ กรรมการบันทึกคะแนนรายงานผลการแข่งขัน
8 นายบัณฑิต ธิมูล ธุรการโรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง กรรมการบันทึกคะแนนรายงานผลการแข่งขัน
9 นางสรวงสุดา เสนากูล สพป.แพร่ เขต 2 ผู้ดูแลโปรแกรม
10 นายโรมเพ็ชร์ เสาร์แดน ผอ.โรงเรียนบ้านปงพร้าว สพป.แพร่ เขต 2 ผู้ดูแลโปรแกรม
11 นายกษรัช ปุญชุพิศาล ครูโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร สพป.แพร่ เขต 2 ผู้ดูแลโปรแกรม
12 นายเสน่ห์ แสนเขื่อนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก
13 นายสมชาย วางหา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาใหม่ ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบ้านนาใหม่
14 นายกฤษฎา บุษบากรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังชิ้น ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบ้านวังชิ้น
15 นายสกล พงศ์สุขรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบ้านใหม่
16 นางสุจิตรา หมอยา ครูโรงเรียนบ้านใหม่ กรรมการฝ่ายสถานที่
17 นายพรหมพชร ชมภู ครูโรงเรียนบ้านใหม่ กรรมการฝ่ายสถานที่
18 นางประนอม แสนเขื่อนแก้ว ครูโรงเรียนบ้านใหม่ กรรมการฝ่ายสถานที่
19 นางสุพัตรา ไชยบัวแก้ว ครูโรงเรียนบ้านใหม่ กรรมการฝ่ายสถานที่
20 นางวราพร ไชยเขียว ครูโรงเรียนบ้านใหม่ กรรมการฝ่ายสถานที่
21 นางปริญญาภรณ์ ทาการ ครูโรงเรียนบ้านใหม่ กรรมการฝ่ายสถานที่
22 นายสวัสดิ์ อินทร์ต๊ะวิชัย ครูโรงเรียนบ้านใหม่ กรรมการฝ่ายสถานที่
23 นางสาวนพนิดา วางหา ครูโรงเรียนบ้านใหม่ กรรมการฝ่ายสถานที่
24 นายพยุงศักดิ์ พรรณา ครูโรงเรียนบ้านใหม่ กรรมการฝ่ายสถานที่
25 นางสาวนารีรัตน์ ยะปะนันท์ ครูโรงเรียนบ้านใหม่ กรรมการฝ่ายสถานที่
26 นายประยูร พอจิต ครูโรงเรียนบ้านใหม่ กรรมการฝ่ายสถานที่
27 นางสาวอัญชลี สุวีระวัฒนกิจ ครูโรงเรียนบ้านใหม่ กรรมการฝ่ายสถานที่
28 นายฤทธิกร ทองดอก ครูโรงเรียนบ้านใหม่ กรรมการฝ่ายสถานที่
29 นางสาวนัฐทิชา คำนวน ครูโรงเรียนบ้านใหม่ กรรมการฝ่ายสถานที่
30 นายคมกฤช วางหา ครูโรงเรียนบ้านใหม่ กรรมการฝ่ายสถานที่
31 นายนิวัฒน์ จากน่าน ครูโรงเรียนบ้านใหม่ กรรมการฝ่ายสถานที่
32 นางสาวพัชราภรณ์ หลวงตุมมา ครูโรงเรียนบ้านใหม่ กรรมการฝ่ายสถานที่
33 นายธนิต ปราบหงษ์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก กรรมการฝ่ายสถานที่
34 นางสาวสีดา กำปนาท ครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก กรรมการฝ่ายสถานที่
35 นางกมลพรรณ ปราบหงษ์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก กรรมการฝ่ายสถานที่
36 นางพรพันธ์ ท้วมแก้ว ครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก กรรมการฝ่ายสถานที่
37 นายธงชัย เบ้าทอง ครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก กรรมการฝ่ายสถานที่
38 นางวรวรรณ เบ้าทอง ครูโรงเรียนบ้านใหม่ กรรมการฝ่ายสถานที่
39 นางจินดา กันทะสอน ครูโรงเรียนบ้านใหม่ กรรมการฝ่ายสถานที่
40 นางณัฐวิมล บรรเลง ครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก กรรมการฝ่ายสถานที่
41 นายสุดเขต ฉาใจ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก กรรมการฝ่ายสถานที่
42 นายลอราช จองนันตา ครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก กรรมการฝ่ายสถานที่
43 นายณัฐพงษ์ แก้วทอง ครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก กรรมการฝ่ายสถานที่
44 นายเอกลักษณ์ อินกัน ครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก กรรมการฝ่ายสถานที่
45 นางอรพินทร์ ชุ่มเชย ครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก กรรมการฝ่ายสถานที่
46 นายสุชาติ เวียงชัย ครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก กรรมการฝ่ายสถานที่
47 นางสาวรัตนาภรณ์ สีขาว ครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก กรรมการฝ่ายสถานที่
48 นางสาวกัลยาณี วัชรปรีชา ครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก กรรมการฝ่ายสถานที่
49 นางจำรัส แสนบ่อ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก กรรมการฝ่ายสถานที่
50 ว่าที่ร้อยตรี ธนากร ชุ่มเชื้อ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก กรรมการฝ่ายสถานที่
51 นางสาววันเพ็ญ เทียมแสน ครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก กรรมการฝ่ายสถานที่
52 นายโยธิน กันทะหล้า ครูโรงเรียนบ้านวังชิ้น กรรมการฝ่ายสถานที่
53 นายยรรยง ธรรมโท ครูโรงเรียนบ้านวังชิ้น กรรมการฝ่ายสถานที่
54 นางสุพัตรา วันมูล ครูโรงเรียนบ้านวังชิ้น กรรมการฝ่ายสถานที่
55 นางอรุณี กันทะหล้า ครูโรงเรียนบ้านวังชิ้น กรรมการฝ่ายสถานที่
56 นางจิตตานันท์ พรรณา ครูโรงเรียนบ้านวังชิ้น กรรมการฝ่ายสถานที่
57 นางสุกัญญา พริบไหว ครูโรงเรียนบ้านวังชิ้น กรรมการฝ่ายสถานที่
58 นางอัมพร กำไร ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านวังชิ้น กรรมการฝ่ายสถานที่
59 นางลุเดีย เขื่อนวิเศษ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านวังชิ้น กรรมการฝ่ายสถานที่
60 นางสาวฐิศิรักน์ สายหลาน ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านวังชิ้น กรรมการฝ่ายสถานที่
61 นางสาวมลธิชา สิบต๊ะ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านวังชิ้น กรรมการฝ่ายสถานที่
62 นายปัฐยาพันธ์ ใหม่บุญญา นักการภารโรง โรงเรียนบ้านวังชิ้น กรรมการฝ่ายสถานที่
63 นางกมลลักษณ์ ใหม่บุญญา แม่บ้านโรงเรียนบ้านวังชิ้น กรรมการฝ่ายสถานที่
64 นางแอนนา ภู่เอี่ยม ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านนาใหม่ กรรมการฝ่ายสถานที่
65 นางสาวนิรมัย อินเมืองคำ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านนาใหม่ กรรมการฝ่ายสถานที่
66 นางปรีดารัตน์ หิงแก้ว ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านนาใหม่ กรรมการฝ่ายสถานที่
67 นางอำไพ เจริญสุข ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านนาใหม่ กรรมการฝ่ายสถานที่
68 นางเจริญศรี บุญสูง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านนาใหม่ กรรมการฝ่ายสถานที่
69 นางเพียร กิมประสิทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านนาใหม่ กรรมการฝ่ายสถานที่
70 นางอรพิน กุลโศภิณ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านนาใหม่ กรรมการฝ่ายสถานที่
71 นางสาวสิรินาฏ สุปินนะ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านนาใหม่ กรรมการฝ่ายสถานที่
72 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุจิราพร ธิน้อย ครูจ้างสอนโรงเรียนบ้านนาใหม่ กรรมการฝ่ายสถานที่
73 นายศรัณยง ธรรมโท ครูจ้างสอนโรงเรียนบ้านนาใหม่ กรรมการฝ่ายสถานที่
74 นางสาวอโณทัย ชัยลอม ธุรการโ้รงเรียนบ้านนาใหม่ กรรมการฝ่ายสถานที่
75 นายไกร วงค์ใยคำ นักการภารโรง โรงเรียนบ้านนาใหม่ กรรมการฝ่ายสถานที่

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]