สรุปเหรียญรางวัล สพป. แพร่ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดศรีดอก 20 16 3 5 39
2 บ้านน้ำริน 20 6 4 14 30
3 เด่นไชยวิทยา 19 6 4 6 29
4 บ้านปากกาง 16 3 0 2 19
5 บ้านวังเลียง 15 8 2 4 25
6 บ้านป่าคาป่าม่วง 15 6 5 5 26
7 อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 14 11 3 3 28
8 บ้านบ่อแก้ว 14 8 3 11 25
9 เด่นไชยประชานุกูล 14 7 2 4 23
10 บ้านแม่กระต๋อม 14 6 0 3 20
11 อนุพงศ์พัชรินทร์ 14 1 1 0 16
12 แม่หลู้ 12 7 4 7 23
13 บ้านไผ่ล้อม 12 6 3 3 21
14 เทพนารี 12 1 0 0 13
15 ชุมชนบ้านบวกโป่ง 11 12 2 1 25
16 บ้านใหม่ 11 5 5 2 21
17 บ้านนาพูน 10 10 4 6 24
18 ปากจอกวิทยา 10 4 6 3 20
19 ประชารัฐวิทยาคาร 10 3 2 3 15
20 บ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) 9 9 4 3 22
21 บ้านป่าสักปางไม้ 9 8 0 3 17
22 บ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง) 9 4 1 0 14
23 บ้านแม่จองไฟ 9 2 1 3 12
24 บ้านแม่รัง 8 8 4 6 20
25 สูงเม่นวิทยาคาร 8 6 3 4 17
26 บ้านแม่จั๊วะ 8 4 3 4 15
27 บ้านวังเบอะ 8 4 1 5 13
28 บ้านแม่ปาน 8 3 0 2 11
29 บ้านศรีดอนไชย 8 1 2 0 11
30 บ้านปง 7 6 2 0 15
31 บ้านนาตุ้ม 7 4 4 2 15
32 บ้านนาปลากั้ง 7 4 2 6 13
33 บ้านค่างาม 7 0 0 0 7
34 ชุมชนบ้านปงป่าหวาย 6 10 8 5 24
35 หาดรั่ว 6 4 2 2 12
36 บ้านไร่หลวง 6 3 3 3 12
37 บ้านแม่แปง 6 1 3 1 10
38 บ้านปงท่าข้าม 5 9 2 2 16
39 บ้านค้างปินใจ 5 4 3 4 12
40 บ้านนาอุ่นน่อง 5 2 2 4 9
41 บ้านแม่ลาน 5 1 0 1 6
42 บ้านห้วยไร่ 5 1 0 0 6
43 บ้านร่องเสี้ยว(รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์) 5 1 0 0 6
44 บ้านบ่อ 5 0 1 1 6
45 บ้านดอนชัย 5 0 0 3 5
46 บ้านปิน 4 10 5 1 19
47 ชุมชนบ้านแม่ป้าก 4 5 4 5 13
48 บ้านไทรย้อย 4 4 3 2 11
49 บ้านสวนหลวง 4 4 1 0 9
50 บ้านแม่สิน 4 3 1 1 8
51 ระเบียบพิทยา 4 3 1 0 8
52 บ้านสลก 4 2 2 2 8
53 บ้านน้ำแรม 4 2 1 0 7
54 เทศบาลบ้านห้วยอ้อ 4 1 3 6 8
55 วัดโชคเกษม 4 1 0 0 5
56 ดอนแก้ว(รัฐประชาสรรค์) 4 1 0 0 5
57 วังชิ้น 3 4 1 1 8
58 บ้านแม่บงเหนือ 3 3 1 1 7
59 บ้านนาใหม่ 3 1 0 1 4
60 ปงพร้าว 3 1 0 1 4
61 บ้านน้ำโค้ง 3 1 0 0 4
62 บ้านหัวดง 3 1 0 0 4
63 บ้านป่าไผ่ 3 0 1 0 4
64 บ้านแหลง 2 6 3 0 11
65 บ้านม่วงคำ 2 6 1 2 9
66 บ้านแพะทุ่งเจริญ 2 4 2 0 8
67 อ้ายลิ่ม 2 3 1 2 6
68 บ้านกวาง 2 3 1 2 6
69 บ้านนาหลวง 2 3 0 2 5
70 พัทธกมลพิทยา 2 3 0 0 5
71 วัดสิทธิวิมล 2 2 1 2 5
72 บ้านทุ่งตากล้า 2 2 0 1 4
73 บ้านกาศ (วัฒนาฯ) 2 2 0 1 4
74 บ้านแม่ตื้ด 2 1 1 2 4
75 บ้านปางไฮ 2 1 1 0 4
76 บ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์) 2 1 0 1 3
77 บ้านแช่ฟ้า 2 0 1 1 3
78 ช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์ 2 0 0 2 2
79 วัดพระหลวง 2 0 0 0 2
80 อนุบาลผ่องศรี 2 0 0 0 2
81 วัดมงคลถาวร 2 0 0 0 2
82 บ้านวังกวาง 1 5 0 3 6
83 บ้านปางเคาะ 1 3 1 2 5
84 บ้านปงหัวหาด 1 3 0 2 4
85 บ้านร่องแค(ป่าผึ้งสามัคคี) 1 3 0 0 4
86 บ้านร่องกาศใต้ 1 2 1 0 4
87 บ้านห้วยกูด 1 2 0 1 3
88 บ้านเปาปมดงยาง 1 2 0 0 3
89 บ้านแป้น 1 1 4 1 6
90 บ้านแม่ยุ้น 1 1 1 1 3
91 วัดตอนิมิตร 1 1 1 0 3
92 บ้านเขื่อนสุนทร 1 1 0 2 2
93 ชุมชนบ้านร่องกาศ 1 1 0 1 2
94 บ้านวังขอนป่าไผ่ 1 1 0 0 2
95 บ้านแม่พวก 1 1 0 0 2
96 บ้านแม่สายดอนทัน 1 1 0 0 2
97 บ้านเวียงทอง 1 0 3 6 4
98 บ้านแม่บงใต้ 1 0 2 0 3
99 บ้านผาสุก 1 0 1 1 2
100 เด่นทัพชัย 1 0 1 0 2
101 สบสาย 1 0 1 0 2
102 บ้านวังลึก 1 0 0 1 1
103 บ้านวังวน 0 3 0 1 3
104 บ้านค้างใจ 0 3 0 0 3
105 ดอนมูลวิทยาคาร 0 2 1 0 3
106 เค็ม 0 2 1 0 3
107 ชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย 0 2 0 2 2
108 บ้านค้างตะนะวิทยา 0 2 0 1 2
109 บ้านแม่แฮด 0 2 0 1 2
110 บ้านทุ่งเจริญ 0 1 2 0 3
111 บ้านผามอก 0 1 1 1 2
112 วัดสร่างโศก 0 1 1 0 2
113 บ้านน้ำฮอก 0 1 0 1 1
114 บ้านม่อน 0 1 0 0 1
115 บ้านแม่ขมวก 0 0 1 0 1
116 บ้านสบป้าก 0 0 0 1 0
117 บ้านเด่นชุมพล 0 0 0 1 0
118 บ้านปากปาน 0 0 0 0 0
119 บ้านห้วยลากปืน 0 0 0 0 0
รวม 561 358 163 215 1,297