สรุปเหรียญรางวัล สพป. แพร่ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านน้ำริน 20 6 4 14 30
2 วัดศรีดอก 19 14 2 4 35
3 เด่นไชยวิทยา 19 6 4 6 29
4 บ้านป่าคาป่าม่วง 15 6 5 5 26
5 อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 14 11 3 3 28
6 เด่นไชยประชานุกูล 14 7 2 4 23
7 อนุพงศ์พัชรินทร์ 14 1 1 0 16
8 บ้านวังเลียง 13 8 1 4 22
9 แม่หลู้ 12 7 4 7 23
10 เทพนารี 12 1 0 0 13
11 บ้านใหม่ 11 5 5 2 21
12 บ้านนาพูน 10 10 4 6 24
13 บ้านบ่อแก้ว 10 7 3 10 20
14 บ้านไผ่ล้อม 10 5 2 3 17
15 บ้านแม่กระต๋อม 10 5 0 2 15
16 บ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) 9 9 4 3 22
17 ปากจอกวิทยา 9 4 6 3 19
18 บ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง) 9 4 0 0 13
19 บ้านปากกาง 9 3 0 1 12
20 บ้านแม่จองไฟ 9 2 1 3 12
21 ชุมชนบ้านบวกโป่ง 8 11 2 0 21
22 บ้านแม่รัง 8 8 4 6 20
23 บ้านวังเบอะ 8 4 1 5 13
24 ประชารัฐวิทยาคาร 8 3 2 3 13
25 บ้านนาปลากั้ง 7 4 2 6 13
26 บ้านแม่ปาน 7 2 0 2 9
27 ชุมชนบ้านปงป่าหวาย 6 10 7 5 23
28 หาดรั่ว 6 4 2 2 12
29 บ้านแม่จั๊วะ 6 3 3 4 12
30 บ้านไร่หลวง 6 3 3 3 12
31 บ้านแม่แปง 6 1 3 1 10
32 บ้านศรีดอนไชย 6 1 2 0 9
33 บ้านปงท่าข้าม 5 9 2 2 16
34 สูงเม่นวิทยาคาร 5 6 3 3 14
35 บ้านค้างปินใจ 5 4 3 4 12
36 บ้านนาตุ้ม 5 3 4 2 12
37 บ้านห้วยไร่ 5 1 0 0 6
38 บ้านร่องเสี้ยว(รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์) 5 1 0 0 6
39 บ้านบ่อ 5 0 1 1 6
40 บ้านดอนชัย 5 0 0 3 5
41 บ้านค่างาม 5 0 0 0 5
42 ชุมชนบ้านแม่ป้าก 4 5 4 5 13
43 บ้านปง 4 5 2 0 11
44 บ้านไทรย้อย 4 4 3 2 11
45 บ้านแม่สิน 4 3 1 1 8
46 ระเบียบพิทยา 4 3 1 0 8
47 บ้านสวนหลวง 4 3 1 0 8
48 บ้านนาอุ่นน่อง 4 2 2 4 8
49 บ้านสลก 4 2 2 2 8
50 บ้านน้ำแรม 4 2 1 0 7
51 เทศบาลบ้านห้วยอ้อ 4 1 3 6 8
52 วัดโชคเกษม 4 1 0 0 5
53 บ้านแม่ลาน 4 0 0 1 4
54 บ้านปิน 3 9 4 1 16
55 บ้านป่าสักปางไม้ 3 8 0 3 11
56 วังชิ้น 3 4 1 1 8
57 บ้านนาใหม่ 3 1 0 1 4
58 ปงพร้าว 3 1 0 1 4
59 บ้านน้ำโค้ง 3 1 0 0 4
60 บ้านหัวดง 3 1 0 0 4
61 บ้านป่าไผ่ 3 0 0 0 3
62 ดอนแก้ว(รัฐประชาสรรค์) 3 0 0 0 3
63 บ้านแหลง 2 6 3 0 11
64 บ้านม่วงคำ 2 6 1 2 9
65 บ้านกวาง 2 3 1 2 6
66 บ้านแม่บงเหนือ 2 3 1 1 6
67 อ้ายลิ่ม 2 3 1 1 6
68 บ้านนาหลวง 2 3 0 2 5
69 พัทธกมลพิทยา 2 3 0 0 5
70 วัดสิทธิวิมล 2 2 1 2 5
71 บ้านทุ่งตากล้า 2 2 0 1 4
72 บ้านกาศ (วัฒนาฯ) 2 2 0 1 4
73 บ้านแม่ตื้ด 2 1 1 2 4
74 บ้านปางไฮ 2 1 1 0 4
75 บ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์) 2 1 0 1 3
76 บ้านแช่ฟ้า 2 0 1 1 3
77 ช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์ 2 0 0 2 2
78 วัดพระหลวง 2 0 0 0 2
79 อนุบาลผ่องศรี 2 0 0 0 2
80 วัดมงคลถาวร 2 0 0 0 2
81 บ้านวังกวาง 1 5 0 3 6
82 บ้านปงหัวหาด 1 3 0 2 4
83 บ้านปางเคาะ 1 3 0 2 4
84 บ้านร่องแค(ป่าผึ้งสามัคคี) 1 3 0 0 4
85 บ้านร่องกาศใต้ 1 2 1 0 4
86 บ้านห้วยกูด 1 2 0 1 3
87 บ้านเปาปมดงยาง 1 2 0 0 3
88 บ้านแป้น 1 1 4 1 6
89 บ้านแม่ยุ้น 1 1 1 1 3
90 วัดตอนิมิตร 1 1 1 0 3
91 บ้านเขื่อนสุนทร 1 1 0 2 2
92 ชุมชนบ้านร่องกาศ 1 1 0 1 2
93 บ้านวังขอนป่าไผ่ 1 1 0 0 2
94 บ้านแม่พวก 1 1 0 0 2
95 บ้านแม่สายดอนทัน 1 1 0 0 2
96 บ้านเวียงทอง 1 0 3 6 4
97 บ้านผาสุก 1 0 1 1 2
98 สบสาย 1 0 1 0 2
99 บ้านวังลึก 1 0 0 1 1
100 บ้านวังวน 0 3 0 1 3
101 บ้านค้างใจ 0 3 0 0 3
102 ดอนมูลวิทยาคาร 0 2 1 0 3
103 เค็ม 0 2 1 0 3
104 ชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย 0 2 0 2 2
105 บ้านค้างตะนะวิทยา 0 2 0 1 2
106 บ้านแม่แฮด 0 2 0 1 2
107 บ้านทุ่งเจริญ 0 1 2 0 3
108 บ้านแพะทุ่งเจริญ 0 1 2 0 3
109 บ้านผามอก 0 1 1 1 2
110 วัดสร่างโศก 0 1 1 0 2
111 บ้านน้ำฮอก 0 1 0 1 1
112 บ้านม่อน 0 1 0 0 1
113 บ้านแม่บงใต้ 0 0 2 0 2
114 บ้านแม่ขมวก 0 0 1 0 1
115 เด่นทัพชัย 0 0 1 0 1
116 บ้านสบป้าก 0 0 0 1 0
117 บ้านเด่นชุมพล 0 0 0 1 0
118 บ้านปากปาน 0 0 0 0 0
119 บ้านห้วยลากปืน 0 0 0 0 0
รวม 505 341 155 208 1,209