สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. แพร่ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
SELECT im_school.school_id AS s_id,im_school.school_name AS s_name, COUNT(*) AS NUB , COUNT(IF(im_team.award='ทอง',award,NULL)) AS gold_medal, COUNT(IF(im_team.award='เงิน',award,NULL)) AS silver_medal, COUNT(IF(im_team.award='ทองแดง',award,NULL)) AS bronze_medal, COUNT(IF(im_team.award='เข้าร่วม',award,NULL)) AS join_medal, COUNT(IF(im_team.rank='ชนะเลิศ',rank,NULL)) AS winner, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๑',rank,NULL)) AS two_rank, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๒',rank,NULL)) AS three_rank FROM im_school,im_team WHERE im_school.province_id=40 AND im_school.area_type_id=1 AND im_school.zone_num=2 AND im_team.confirm_status=1 AND im_school.school_id=im_team.school_id GROUP BY im_team.school_id ORDER BY winner DESC, two_rank DESC, three_rank DESC, gold_medal DESC, silver_medal DESC,bronze_medal DESC,join_medal DESC, NUB DESC, s_name ASC
1 บ้านปากกาง 13 3 1 17 16 3 0 2 19
2 เด่นไชยวิทยา 10 5 2 17 19 6 4 6 29
3 บ้านน้ำริน 8 3 5 16 20 6 4 14 30
4 บ้านป่าคาป่าม่วง 7 6 5 18 15 6 5 5 26
5 เทพนารี 7 1 1 9 12 1 0 0 13
6 วัดศรีดอก 6 14 6 26 20 16 3 5 39
7 อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 6 8 2 16 14 11 3 3 28
8 บ้านแม่กระต๋อม 6 6 2 14 14 6 0 3 20
9 แม่หลู้ 6 5 0 11 12 7 4 7 23
10 เด่นไชยประชานุกูล 6 4 2 12 14 7 2 4 23
11 บ้านไผ่ล้อม 6 0 4 10 12 6 3 3 21
12 บ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง) 6 0 2 8 9 4 1 0 14
13 อนุพงศ์พัชรินทร์ 5 5 3 13 14 1 1 0 16
14 ชุมชนบ้านบวกโป่ง 5 4 6 15 11 12 2 1 25
15 ประชารัฐวิทยาคาร 5 4 0 9 10 3 2 3 15
16 บ้านแม่จองไฟ 5 0 3 8 9 2 1 3 12
17 บ้านวังเลียง 4 6 5 15 15 8 2 4 25
18 บ้านบ่อแก้ว 4 3 8 15 14 8 3 11 25
19 บ้านนาพูน 4 2 3 9 10 10 4 6 24
20 บ้านวังเบอะ 4 2 0 6 8 4 1 5 13
21 หาดรั่ว 4 1 2 7 6 4 2 2 12
22 บ้านนาปลากั้ง 3 4 2 9 7 4 2 6 13
23 บ้านปงท่าข้าม 3 3 2 8 5 9 2 2 16
24 บ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) 3 2 5 10 9 9 4 3 22
25 ปากจอกวิทยา 3 1 1 5 10 4 6 3 20
26 บ้านค่างาม 3 0 1 4 7 0 0 0 7
27 บ้านป่าสักปางไม้ 2 5 2 9 9 8 0 3 17
28 บ้านแม่จั๊วะ 2 3 0 5 8 4 3 4 15
29 บ้านแม่ปาน 2 2 4 8 8 3 0 2 11
30 บ้านศรีดอนไชย 2 2 1 5 8 1 2 0 11
31 สูงเม่นวิทยาคาร 2 1 3 6 8 6 3 4 17
32 บ้านนาอุ่นน่อง 2 1 1 4 5 2 2 4 9
33 บ้านห้วยไร่ 2 1 1 4 5 1 0 0 6
34 วัดโชคเกษม 2 1 1 4 4 1 0 0 5
35 ดอนแก้ว(รัฐประชาสรรค์) 2 0 2 4 4 1 0 0 5
36 บ้านป่าไผ่ 2 0 1 3 3 0 1 0 4
37 บ้านบ่อ 2 0 0 2 5 0 1 1 6
38 พัทธกมลพิทยา 2 0 0 2 2 3 0 0 5
39 บ้านใหม่ 1 7 2 10 11 5 5 2 21
40 บ้านไร่หลวง 1 4 1 6 6 3 3 3 12
41 บ้านค้างปินใจ 1 3 2 6 5 4 3 4 12
42 ชุมชนบ้านปงป่าหวาย 1 2 3 6 6 10 8 5 24
43 บ้านแม่รัง 1 2 2 5 8 8 4 6 20
44 บ้านนาตุ้ม 1 2 2 5 7 4 4 2 15
45 บ้านร่องเสี้ยว(รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์) 1 2 2 5 5 1 0 0 6
46 บ้านแพะทุ่งเจริญ 1 2 2 5 2 4 2 0 8
47 ระเบียบพิทยา 1 2 1 4 4 3 1 0 8
48 บ้านไทรย้อย 1 2 0 3 4 4 3 2 11
49 บ้านปง 1 1 3 5 7 6 2 0 15
50 บ้านดอนชัย 1 1 2 4 5 0 0 3 5
51 บ้านน้ำแรม 1 1 2 4 4 2 1 0 7
52 เทศบาลบ้านห้วยอ้อ 1 1 1 3 4 1 3 6 8
53 บ้านน้ำโค้ง 1 1 0 2 3 1 0 0 4
54 บ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์) 1 1 0 2 2 1 0 1 3
55 บ้านแช่ฟ้า 1 1 0 2 2 0 1 1 3
56 วัดตอนิมิตร 1 1 0 2 1 1 1 0 3
57 บ้านแม่ลาน 1 0 3 4 5 1 0 1 6
58 บ้านปิน 1 0 3 4 4 10 5 1 19
59 บ้านแม่บงเหนือ 1 0 2 3 3 3 1 1 7
60 วังชิ้น 1 0 1 2 3 4 1 1 8
61 บ้านนาใหม่ 1 0 1 2 3 1 0 1 4
62 บ้านวังกวาง 1 0 1 2 1 5 0 3 6
63 บ้านหัวดง 1 0 0 1 3 1 0 0 4
64 บ้านแหลง 1 0 0 1 2 6 3 0 11
65 วัดพระหลวง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
66 อนุบาลผ่องศรี 1 0 0 1 2 0 0 0 2
67 บ้านร่องแค(ป่าผึ้งสามัคคี) 1 0 0 1 1 3 0 0 4
68 บ้านเวียงทอง 1 0 0 1 1 0 3 6 4
69 เด่นทัพชัย 1 0 0 1 1 0 1 0 2
70 บ้านวังลึก 1 0 0 1 1 0 0 1 1
71 บ้านแม่แปง 0 3 1 4 6 1 3 1 10
72 ชุมชนบ้านแม่ป้าก 0 2 1 3 4 5 4 5 13
73 บ้านแม่ยุ้น 0 2 1 3 1 1 1 1 3
74 บ้านแม่ตื้ด 0 2 0 2 2 1 1 2 4
75 บ้านห้วยกูด 0 2 0 2 1 2 0 1 3
76 บ้านสวนหลวง 0 1 3 4 4 4 1 0 9
77 บ้านม่วงคำ 0 1 2 3 2 6 1 2 9
78 ปงพร้าว 0 1 1 2 3 1 0 1 4
79 บ้านนาหลวง 0 1 1 2 2 3 0 2 5
80 อ้ายลิ่ม 0 1 0 1 2 3 1 2 6
81 บ้านปางไฮ 0 1 0 1 2 1 1 0 4
82 วัดมงคลถาวร 0 1 0 1 2 0 0 0 2
83 บ้านร่องกาศใต้ 0 1 0 1 1 2 1 0 4
84 บ้านวังขอนป่าไผ่ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
85 บ้านแม่พวก 0 1 0 1 1 1 0 0 2
86 บ้านสลก 0 0 2 2 4 2 2 2 8
87 บ้านทุ่งตากล้า 0 0 2 2 2 2 0 1 4
88 บ้านผาสุก 0 0 2 2 1 0 1 1 2
89 บ้านกวาง 0 0 1 1 2 3 1 2 6
90 บ้านกาศ (วัฒนาฯ) 0 0 1 1 2 2 0 1 4
91 ชุมชนบ้านร่องกาศ 0 0 1 1 1 1 0 1 2
92 บ้านแม่สายดอนทัน 0 0 1 1 1 1 0 0 2
93 บ้านแม่สิน 0 0 0 0 4 3 1 1 8
94 วัดสิทธิวิมล 0 0 0 0 2 2 1 2 5
95 ช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์ 0 0 0 0 2 0 0 2 2
96 บ้านปางเคาะ 0 0 0 0 1 3 1 2 5
97 บ้านปงหัวหาด 0 0 0 0 1 3 0 2 4
98 บ้านเปาปมดงยาง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
99 บ้านแป้น 0 0 0 0 1 1 4 1 6
100 บ้านเขื่อนสุนทร 0 0 0 0 1 1 0 2 2
101 บ้านแม่บงใต้ 0 0 0 0 1 0 2 0 3
102 สบสาย 0 0 0 0 1 0 1 0 2
103 บ้านวังวน 0 0 0 0 0 3 0 1 3
104 บ้านค้างใจ 0 0 0 0 0 3 0 0 3
105 ดอนมูลวิทยาคาร 0 0 0 0 0 2 1 0 3
106 เค็ม 0 0 0 0 0 2 1 0 3
107 ชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย 0 0 0 0 0 2 0 2 2
108 บ้านค้างตะนะวิทยา 0 0 0 0 0 2 0 1 2
109 บ้านแม่แฮด 0 0 0 0 0 2 0 1 2
110 บ้านทุ่งเจริญ 0 0 0 0 0 1 2 0 3
111 บ้านผามอก 0 0 0 0 0 1 1 1 2
112 วัดสร่างโศก 0 0 0 0 0 1 1 0 2
113 บ้านน้ำฮอก 0 0 0 0 0 1 0 1 1
114 บ้านม่อน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
115 บ้านแม่ขมวก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
116 บ้านสบป้าก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
117 บ้านเด่นชุมพล 0 0 0 0 0 0 0 1 0
118 บ้านปากปาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 บ้านห้วยลากปืน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 198 165 145 508 561 358 163 215 1,082