สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. แพร่ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เด่นไชยวิทยา 10 5 2 17 19 6 4 6 29
2 บ้านน้ำริน 8 3 5 16 20 6 4 14 30
3 บ้านป่าคาป่าม่วง 7 6 5 18 15 6 5 5 26
4 เทพนารี 7 1 1 9 12 1 0 0 13
5 อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 6 8 2 16 14 11 3 3 28
6 แม่หลู้ 6 5 0 11 12 7 4 7 23
7 เด่นไชยประชานุกูล 6 4 2 12 14 7 2 4 23
8 บ้านปากกาง 6 2 1 9 9 3 0 1 12
9 บ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง) 6 0 2 8 9 4 0 0 13
10 วัดศรีดอก 5 11 6 22 19 14 2 4 35
11 อนุพงศ์พัชรินทร์ 5 5 3 13 14 1 1 0 16
12 บ้านแม่จองไฟ 5 0 3 8 9 2 1 3 12
13 บ้านบ่อแก้ว 4 3 5 12 10 7 3 10 20
14 บ้านแม่กระต๋อม 4 3 2 9 10 5 0 2 15
15 บ้านนาพูน 4 2 3 9 10 10 4 6 24
16 บ้านวังเบอะ 4 2 0 6 8 4 1 5 13
17 หาดรั่ว 4 1 2 7 6 4 2 2 12
18 บ้านไผ่ล้อม 4 0 4 8 10 5 2 3 17
19 บ้านวังเลียง 3 5 5 13 13 8 1 4 22
20 บ้านนาปลากั้ง 3 4 2 9 7 4 2 6 13
21 ประชารัฐวิทยาคาร 3 4 0 7 8 3 2 3 13
22 บ้านปงท่าข้าม 3 3 2 8 5 9 2 2 16
23 บ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) 3 2 5 10 9 9 4 3 22
24 ชุมชนบ้านบวกโป่ง 2 4 4 10 8 11 2 0 21
25 ปากจอกวิทยา 2 1 1 4 9 4 6 3 19
26 บ้านห้วยไร่ 2 1 1 4 5 1 0 0 6
27 วัดโชคเกษม 2 1 1 4 4 1 0 0 5
28 บ้านป่าไผ่ 2 0 1 3 3 0 0 0 3
29 บ้านบ่อ 2 0 0 2 5 0 1 1 6
30 พัทธกมลพิทยา 2 0 0 2 2 3 0 0 5
31 บ้านใหม่ 1 7 2 10 11 5 5 2 21
32 บ้านไร่หลวง 1 4 1 6 6 3 3 3 12
33 บ้านค้างปินใจ 1 3 2 6 5 4 3 4 12
34 ชุมชนบ้านปงป่าหวาย 1 2 3 6 6 10 7 5 23
35 บ้านแม่รัง 1 2 2 5 8 8 4 6 20
36 บ้านร่องเสี้ยว(รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์) 1 2 2 5 5 1 0 0 6
37 ระเบียบพิทยา 1 2 1 4 4 3 1 0 8
38 บ้านแม่จั๊วะ 1 2 0 3 6 3 3 4 12
39 บ้านไทรย้อย 1 2 0 3 4 4 3 2 11
40 บ้านแม่ปาน 1 1 4 6 7 2 0 2 9
41 บ้านดอนชัย 1 1 2 4 5 0 0 3 5
42 บ้านน้ำแรม 1 1 2 4 4 2 1 0 7
43 สูงเม่นวิทยาคาร 1 1 1 3 5 6 3 3 14
44 บ้านนาอุ่นน่อง 1 1 1 3 4 2 2 4 8
45 เทศบาลบ้านห้วยอ้อ 1 1 1 3 4 1 3 6 8
46 บ้านน้ำโค้ง 1 1 0 2 3 1 0 0 4
47 บ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์) 1 1 0 2 2 1 0 1 3
48 บ้านแช่ฟ้า 1 1 0 2 2 0 1 1 3
49 วัดตอนิมิตร 1 1 0 2 1 1 1 0 3
50 บ้านแม่ลาน 1 0 2 3 4 0 0 1 4
51 ดอนแก้ว(รัฐประชาสรรค์) 1 0 2 3 3 0 0 0 3
52 บ้านนาตุ้ม 1 0 1 2 5 3 4 2 12
53 บ้านค่างาม 1 0 1 2 5 0 0 0 5
54 วังชิ้น 1 0 1 2 3 4 1 1 8
55 บ้านนาใหม่ 1 0 1 2 3 1 0 1 4
56 บ้านวังกวาง 1 0 1 2 1 5 0 3 6
57 บ้านหัวดง 1 0 0 1 3 1 0 0 4
58 บ้านแหลง 1 0 0 1 2 6 3 0 11
59 วัดพระหลวง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
60 อนุบาลผ่องศรี 1 0 0 1 2 0 0 0 2
61 บ้านร่องแค(ป่าผึ้งสามัคคี) 1 0 0 1 1 3 0 0 4
62 บ้านเวียงทอง 1 0 0 1 1 0 3 6 4
63 บ้านวังลึก 1 0 0 1 1 0 0 1 1
64 บ้านแม่แปง 0 3 1 4 6 1 3 1 10
65 บ้านศรีดอนไชย 0 2 1 3 6 1 2 0 9
66 ชุมชนบ้านแม่ป้าก 0 2 1 3 4 5 4 5 13
67 บ้านแม่ยุ้น 0 2 1 3 1 1 1 1 3
68 บ้านแม่ตื้ด 0 2 0 2 2 1 1 2 4
69 บ้านห้วยกูด 0 2 0 2 1 2 0 1 3
70 บ้านสวนหลวง 0 1 2 3 4 3 1 0 8
71 บ้านป่าสักปางไม้ 0 1 2 3 3 8 0 3 11
72 บ้านม่วงคำ 0 1 2 3 2 6 1 2 9
73 ปงพร้าว 0 1 1 2 3 1 0 1 4
74 บ้านนาหลวง 0 1 1 2 2 3 0 2 5
75 บ้านปางไฮ 0 1 0 1 2 1 1 0 4
76 วัดมงคลถาวร 0 1 0 1 2 0 0 0 2
77 บ้านร่องกาศใต้ 0 1 0 1 1 2 1 0 4
78 บ้านวังขอนป่าไผ่ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
79 บ้านแม่พวก 0 1 0 1 1 1 0 0 2
80 บ้านปง 0 0 3 3 4 5 2 0 11
81 บ้านปิน 0 0 3 3 3 9 4 1 16
82 บ้านสลก 0 0 2 2 4 2 2 2 8
83 บ้านแม่บงเหนือ 0 0 2 2 2 3 1 1 6
84 บ้านทุ่งตากล้า 0 0 2 2 2 2 0 1 4
85 บ้านผาสุก 0 0 2 2 1 0 1 1 2
86 บ้านกวาง 0 0 1 1 2 3 1 2 6
87 บ้านกาศ (วัฒนาฯ) 0 0 1 1 2 2 0 1 4
88 ชุมชนบ้านร่องกาศ 0 0 1 1 1 1 0 1 2
89 บ้านแม่สายดอนทัน 0 0 1 1 1 1 0 0 2
90 บ้านแม่สิน 0 0 0 0 4 3 1 1 8
91 อ้ายลิ่ม 0 0 0 0 2 3 1 1 6
92 วัดสิทธิวิมล 0 0 0 0 2 2 1 2 5
93 ช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์ 0 0 0 0 2 0 0 2 2
94 บ้านปงหัวหาด 0 0 0 0 1 3 0 2 4
95 บ้านปางเคาะ 0 0 0 0 1 3 0 2 4
96 บ้านเปาปมดงยาง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
97 บ้านแป้น 0 0 0 0 1 1 4 1 6
98 บ้านเขื่อนสุนทร 0 0 0 0 1 1 0 2 2
99 สบสาย 0 0 0 0 1 0 1 0 2
100 บ้านวังวน 0 0 0 0 0 3 0 1 3
101 บ้านค้างใจ 0 0 0 0 0 3 0 0 3
102 ดอนมูลวิทยาคาร 0 0 0 0 0 2 1 0 3
103 เค็ม 0 0 0 0 0 2 1 0 3
104 ชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย 0 0 0 0 0 2 0 2 2
105 บ้านค้างตะนะวิทยา 0 0 0 0 0 2 0 1 2
106 บ้านแม่แฮด 0 0 0 0 0 2 0 1 2
107 บ้านทุ่งเจริญ 0 0 0 0 0 1 2 0 3
108 บ้านแพะทุ่งเจริญ 0 0 0 0 0 1 2 0 3
109 บ้านผามอก 0 0 0 0 0 1 1 1 2
110 วัดสร่างโศก 0 0 0 0 0 1 1 0 2
111 บ้านน้ำฮอก 0 0 0 0 0 1 0 1 1
112 บ้านม่อน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
113 บ้านแม่บงใต้ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
114 บ้านแม่ขมวก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
115 เด่นทัพชัย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
116 บ้านสบป้าก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
117 บ้านเด่นชุมพล 0 0 0 0 0 0 0 1 0
118 บ้านปากปาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 บ้านห้วยลากปืน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 163 145 133 441 505 341 155 208 1,001