รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านใหม่
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาปลากั้ง 1. เด็กหญิงกฤตติกา  บุษรา
 
1. นางสุทธิดา  อุตมา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อ 1. เด็กหญิงภัทราพรรณ  นันทไชย
 
1. นางจรูญศรี  ศิริวาท
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด่นไชยวิทยา 1. เด็กหญิงพิชชาภรณ์  จันทร์ขำ
 
1. นางปริญญาภรณ์  ฝึกหัด
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  อู่เงิน
 
1. นางสาวลำจวน  บุญประเสริฐ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำริน 1. เด็กหญิงชยาภรณ์    วรรณทะนะ
 
1. นางเสาวลักษณ์   เกี๋ยงคำ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำริน 1. นางสาวอรปรียา   มณีสา
 
1. นางสุทิน   เหว่าโต
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังชิ้น 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี   ลินตัน
 
1. นางจิตตานันท์   พรรณา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1. เด็กหญิงศิริพร   จินาเคียน
 
1. นางมาลีวรรณ   ล้อมนะลา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงจิราพรรณ   เจนสาม
 
1. นางภาวนา   สังศรีสุข
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85.72 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม 1. เด็กหญิงดรุณี   ครืนกระโทก
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  ฟุ้งเฟื่อง
3. นางสาววรางคณา  วงรอบ
 
1. นางณัฐิยา  พวงลำ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนชัย 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์   กระสันต์
2. เด็กหญิงวิลาวรรณ์   ชัยพิวงค์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรพล   ต่างใจ
2. นายกฤดาเดช  รัตนกัลยา
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงวารุณี   ปวงรักษ์
2. เด็กหญิงศิริภรณ์   พงษ์ธนเจริญ
 
1. นางภาวนา   สังศรีสุข
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1. เด็กหญิงปานเลขา    แสงแก่
 
1. นางปิยนันท์    ธนูมาศ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง 1. เด็กชายอิธิชาติ  บัวหลาด
 
1. นางจรัญญา  เจริญสุข
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1. เด็กชายภควัต  ถุงแก้ว
 
1. นางรุ่งนภา  เวียงวี
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงทอง 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  คำวัฒนะ
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  เตรียมไธสง
3. เด็กหญิงวัชราภรณ์  นันทะสิน
 
1. นางเอมอร  ประไพศรี
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด่นไชยวิทยา 1. เด็กชายภัทรพล  ทาแก้ว
2. เด็กหญิงอลิสา  อินติ๊บ
3. เด็กหญิงเนตรดาว  เจริญแพทย์
 
1. นางพรวิภา  มณีวรรณ
2. นายนิพิฐพนธ์  สีนาคม
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 81.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1. เด็กหญิงกัลยากร  วงศ์หมื่นพรหม
2. เด็กหญิงชลิตา  อิมานิ
3. เด็กหญิงอมรศรี  ชำนาญ
 
1. นางรุ่งนภา  เวียงวี
2. นายศราวุธ  กาชาติ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1. เด็กชายธนรัฐ  เดือนเพ็ญ
2. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  อภิชัย
 
1. นางสาวกุลธิดา  กาศสนุก
2. นางสาวประกายดาว  ยอดไชยสงค์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำริน 1. เด็กชายนนทวัฒน์    เหล็กแก้ว
2. เด็กชายยุทธพงศ์   เหล็กแก้ว
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ชุมภูหมุด
2. นายภานุพงศ์  ดวงจิตต์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  กันทะเสน
 
1. นางวราพร  กลไกร
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพนารี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุรวงค์
 
1. นางสาวปิยดา  กาศบำรุง
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร 1. เด็กชายอังศุธร  ดวงคำ
 
1. นายจักรี  เรือนคำ
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1. เด็กหญิงณัฐญาพร   กอบกำ
2. เด็กหญิงอิศริยภรณ์   สังข์ทอง
3. เด็กหญิงเขมิกา   งามทรง
 
1. นางสาววาสนา  ไชยชมภู
2. นางสาวทิพธยา  โลกคำลือ
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด่นไชยวิทยา 1. เด็กชายณัฐภูมิ   ถุงแก้ว
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  เสนาพงษ์
3. เด็กหญิงสุรีย์พร  พึ่งสวัสดิ์
 
1. นายวินัย  เทียนทอง
2. นางภรณ์ชนัท  ชำนาญ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  จันทร์แก้ว
2. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  สุวรรณเอ้ย
3. เด็กหญิงอาธิวา  คาเอ้ย
 
1. นางสาวจิดาภา  ต๊ะตุ้ย
2. นางสาวมนทิรา  เปียงบุญทา
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ไชยนิลวงศ์
2. เด็กหญิงนุชนาถ   นอขุนทด
3. เด็กชายปิติพล   ธนูมาศ
 
1. นายชาตรี   สุมนะ
2. นายกษรัช   ปุญชุพิศาล
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงประวีณา  ท้วมแก้ว
2. นางสาวอาทิตยา  ธิจีน
3. นางสาวอาทิตยา  จากสีหรม
 
1. นายปฏิพัทธ์  ถิ่นถา
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาพูน 1. เด็กหญิงพิมพ์ลักษณ์  สีทอง
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์  เนตรนำ
3. เด็กหญิงสุวาฬี  มูลฤทธิ์
 
1. นางสาวนพรัตน์  ศักลอ
2. นางสาวอารีรัตน์  คำไหว
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด่นไชยวิทยา 1. เด็กหญิงกฤติกา  จะวะนะ
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   กาศสกุล
3. เด็กหญิงกาญจนา  อิ่มทรัพย์
 
1. นายวราพงษ์  ประสงค์การ
2. นางสาวจินดาลักษณ์  จำรัส
 
31 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงรวงข้าว  อินทนุพัตร
2. เด็กหญิงสกุลทิพย์  วันมูล
 
1. นายปฏิพัทธ์  ถิ่นถา
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดรั่ว 1. เด็กหญิงกฤษฎาภรณ์   สุวรรณสุระ
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์   ดอนบุญไทย
 
1. นางดวงนภา   ศรีทันต์
2. นายมนตรี  ถาบูรณะพงศ์พันธ์
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 87.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1. เด็กชายพลอาธิป  ไกรพรม
2. เด็กชายสรวิศ  ผัดหล้า
 
1. นายวราวุฒิ  ตาอินทร์
2. นายชยพล  ตุ้ยสิทธิ
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่หลู้ 1. เด็กชายจักร์พรรดิ์  อิทธิรักษ์
2. เด็กชายวัฒนา  สุดชา
 
1. นางวราภรณ์  ธมิกานนท์
2. นายชูชาติ  ปัญญามาก
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่หลู้ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  คืนรัมย์
2. เด็กชายวัชรพล  กองธรรม
 
1. นางวราภรณ์  ธมิกานนท์
2. นายวราห์  ธมิกานนท์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่หลู้ 1. เด็กชายปฏิภาณ  เป็นโตน
2. เด็กชายวีรพล  ใจมา
 
1. นางวราภรณ์  ธมิกานนท์
2. นายวราห์  ธมิกานนท์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่หลู้ 1. เด็กชายธีรรัชฎ์  เวียงจันดา
2. เด็กชายธีร์ภัทร  กันทะกะ
 
1. นางวราภรณ์  ธมิกานนท์
2. นายวราห์  ธมิกานนท์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 1. เด็กชายกิติภูมิ  แย้มสิงห์
2. เด็กชายจักรภัทร  ทองธานี
3. เด็กหญิงจีรวรรณ  วงค์วาร
4. เด็กหญิงณชนธัญ  เปลี่ยนอ่ำ
5. เด็กหญิงประกายกานต์  ตินอน
 
1. นางนวรัตน์  จิตบุณยเกษม
2. นายสมโภช  สุขทอง
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 1. เด็กชายจำรูญ  ประยูร
2. เด็กหญิงทิตยพร  ถุงคำ
3. เด็กหญิงศิรประภา  จันทร์เทศ
4. เด็กชายสันติภาพ  ตินอน
5. เด็กหญิงสุวรรณี  ยศจา
 
1. นางนวรัตน์  จิตบุณยเกษม
2. นายสมโภช  สุขทอง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้างปินใจ 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  ตาแว่น
2. เด็กชายชัยนันต์  ใจจันทร์
3. เด็กหญิงณัฐนิกา  ยะด้วง
4. เด็กหญิงปานใจ  คำน้อย
5. เด็กหญิงพรสุดา  ดีดอก
 
1. นางสาวพรนิภา  ทาวงศ์มา
2. นางสุภาพ  วงค์ปินตา
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องเสี้ยว(รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์) 1. เด็กชายก้องภพ  ศรีบุรินทร์
2. เด็กหญิงณิชพรรณ  วิวุฒิ
3. เด็กชายพิสิษฐ์  กวางประสิทธิ์
4. เด็กชายอธิวัฒน์  วงศ์แก้ว
5. เด็กชายอภิชาติ  แก้วบังวัน
 
1. นางศิวาลักษณ์  สีสด
2. นายนทีกูล  มุลิกา
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง 1. เด็กหญิงชฎาวีร์   ธรรมวงค์ชัย
2. เด็กหญิงชาลิสา   กอบกำ
3. เด็กหญิงฐานนันท์   ติ๊บสุข
4. เด็กชายธนชิต    พิริยะ
5. เด็กชายพุฒิเมธ   ชื่นชีวาสว่าง
 
1. นางวราภรณ์    แสนอินทร์
2. นางทิมธิดา   บุญมาก
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำริน 1. เด็กหญิงธีรนาฏ   กันทะเขียว
2. เด็กชายภูมิชาติ   หัตถจำนงค์
3. เด็กชายศาสตราวุธ   เหล็กแก้ว
4. เด็กชายเกรียงศักดิ์   นุนำ
5. เด็กหญิงไพลิน   วรรณเหลือง
 
1. นางวิภาวรรณ   ฝั้นเครือ
2. นางสาวชุติธร   มั่งคั่ง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดรั่ว 1. เด็กชายคณิสร   ขันคำ
2. เด็กชายธนพนธ์   เพ็งแสน
3. เด็กชายพงศกร   แก้วเกตุ
4. เด็กชายภานุวัฒน์   รินรุน
5. เด็กชายสรธัญ   เอี่ยมสกุล
 
1. นายมนตรี   ถาบูรณะพงศ์พันธ์
2. นายนิเขต   ปัญญาสงค์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กชายกฤษฎากร   หล้าดอก
2. เด็กหญิงจิตรชญา   ฐานะวุฒิชัย
3. เด็กชายธนภัทร   เกิดผล
4. เด็กชายธนัชพงศ์   พร้อมญาติ
5. เด็กชายธนาวิทย์   นาคสุวรรณ
6. เด็กหญิงนพมาศ   สูงคำ
7. เด็กชายปรัญชัย   สมปุก
8. เด็กหญิงปวิชญา   พงศ์สุขรัตน์
9. เด็กหญิงพัชราภา   วงศ์ปินตา
10. เด็กชายพัทธพงศ์   สรฤทธิ์
11. เด็กชายมณฑวรรษ   อินต๊ะนาค
12. เด็กหญิงมธุรส   จากน่าน
13. เด็กชายรัชชานนท์   แสนวานิชรุ่งโรจน์
14. เด็กหญิงวิรวรรณ   อุดป่าคา
15. เด็กหญิงศจีรัตน์   ถาหล้า
16. เด็กหญิงอาริยา   ใจกิ่ง
17. เด็กหญิงเกศสุดา   คำก้อน
18. เด็กหญิงเกศโสภา   คำก้อน
19. เด็กชายเฉลิมฉัตร   ศรีจันทร์
20. เด็กชายเอกสิทธิ์   สร้อยทำวงศ์
 
1. นายประยูร   พอจิต
2. นางรัตนา   จริยารัตนกูล
3. นางสาวอัญชลี   สุวีระวัฒนกิจ
4. นายนิวัฒน์   จากน่าน
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1. เด็กหญิงจุฑากาญจน์   สำราญ
 
1. นางนงคราญ  พุ่มศรีอินทร์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระหลวง 1. เด็กหญิงพิชชานุช   มะลิ
 
1. นางเรณู   ภิญโญ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม 1. นางสาวสาวิณี  ขอสุข
 
1. นางอัมพร  ก่อกอง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากกาง 1. เด็กหญิงกรวรรณ  มะโนเกี๋ยง
2. เด็กชายพัสวุธ  ยศกลาง
 
1. นางประไพ  สวนโพธิ์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร 1. เด็กหญิงฐิติมา    ถุงเงิน
2. เด็กชายณัฐกร   สายศร
 
1. นางสาวดุษฎี   สารจินดาพงศ์
2. นางนงลักษณ์   ห่อตระกูล
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากกาง 1. เด็กหญิงมนิสรา  รัตนภิเษกชัย
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ธิมูล
 
1. นางประไพ  สวนโพธิ์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากกาง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันยุ
2. เด็กชายชานน  สุรินทร์
3. เด็กชายฐิติวุฒิ  มะนุ่น
4. เด็กหญิงธันย์ชนก  พรมสากัน
5. เด็กชายภาคภูมิ  คำแก้ว
6. เด็กหญิงสมสกุล  แก้วดำ
7. เด็กหญิงสลิลทิพย์  เครือยศ
8. เด็กหญิงอนัญญา  ชื่นสมบัติ
9. เด็กหญิงเบญจลักษณ์  รินเหมย
10. เด็กหญิงโสภิดา  วงค์เรียน
 
1. นางสาวดาราทิพย์  สุริยะ
2. นางสาวชนิสรา  ผิวอ่อน
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1. เด็กหญิงชยาภรณ์   สุกใส
2. เด็กหญิงวรรณิกา   แก้วมา
 
1. นายประชิด  มีสี
2. นางสาวอาทิตยา  สายน้ำเย็น
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง 1. เด็กหญิงธนัชชา   อุดแคว
 
1. นางยุพิน  ธีสา
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ 1. เด็กหญิงนวรัตน์   หาญสุข
 
1. นางสาวอุบลวรรณ   แก้วพรม
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเบอะ 1. เด็กชายภคิน   พูลสุข
 
1. นายธนเทพ   รักปลื้ม
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระเบียบพิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วดำ
 
1. นายวันดี  กิติศรีวรพันธุ์
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพนารี 1. เด็กชายศุภวิชญ์  ริพล
 
1. นายบำรุง  บุตรเสน
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเลียง 1. นายธวัชชัย  อิมพิมพ์
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ยะรินทร์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาพูน 1. เด็กหญิงภาคินี  จันทร์จันทร์
 
1. นางสาวรชาภา  อ่องคำฐจินดา
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเบอะ 1. เด็กชายภคิน   พูลสุข
 
1. นายธนเทพ   รักปลื้ม
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโชคเกษม 1. เด็กหญิงบัณทิตา   คลังฤทธิ์
2. เด็กหญิงปริชญา    เกษม
 
1. นางศรีทอง    ถือคำ
2. นางสุกัลยา   คำมา
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโชคเกษม 1. เด็กหญิงบุณยาพร    มหาปัน
2. เด็กหญิงปภาวรินท์   ศฤงคาร
 
1. นางศรีทอง    ถือคำ
2. นางสุกัลยา   คำมา
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม 1. นางสาวรุ่งราวรรณ  บุตรศิริ
2. นางสาววิจิตรา  บุตรโคตร
 
1. นางประภาวรินทร์  จำปาแก้ว
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเบอะ 1. เด็กหญิงจินดารัตน์   ไชยมาธิกูล
 
1. นายธนเทพ   รักปลื้ม
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1. เด็กหญิงธัญชนก  เด่นดวงดี
2. เด็กหญิงธัญชนก  น้อยม่วง
3. เด็กหญิงภัทรวดี  สายยาว
 
1. นางสุกัญญา  ฉลวย
2. นางสาวลำจวน  บุญประเสริฐ
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1. เด็กหญิงณัญญา  อุ่นทอง
2. เด็กหญิงนพวรรณ  คำน้ำแดง
3. เด็กหญิงภัทรภร  เด่นดวงดี
 
1. นางสุกัญญา  ฉลวย
2. นางพิศมัย  ปานเทศ
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเบอะ 1. เด็กชายกิตติกรณ์   ครอบครอง
2. เด็กชายถิรเจตน์   คำน้อย
3. เด็กหญิงเกตนิกา   กลองกลิ่น
 
1. นายธนเทพ   รักปลื้ม
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงบัวสวรรค์  จรรยา
 
1. นางฉวีวรรณ  ไพบูลย์สิริวัฒน์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ศรีนิล
 
1. นางสาวกัญจนา  วังหา
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกันยา  กระทู้
 
1. นางฉวีวรรณ  ไพบูลย์สิริวัฒน์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ 1. เด็กหญิงศิริประภา  ไชยแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอริสรา  ทะทอง
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงมณฑิรา  แสนมะโน
 
1. นางเนตรนรินทร์  อุ่นอารมย์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากจอกวิทยา 1. เด็กชายจิรายุทธ  แก้วมา
 
1. นางโชติกา  ปิลาผล
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ยิ่งหาญ
 
1. นางสาคร  ทาวัน
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกันยา  กระทู้
2. เด็กชายกิตติทัต  ผัสดี
3. เด็กชายจักพรรดิ์  ปุกคา
4. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ยิ่งหาญ
5. เด็กหญิงบัวสวรรค์  จรรยา
6. เด็กหญิงมณฑิรา  แสนมะโน
7. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ศรีนิล
8. เด็กชายสุทธิพงศ์  เมืองลอง
 
1. นางฉวีวรรณ  ไพบูลย์สิริวัฒน์
2. นางสาคร  ทาวัน
3. นางสาวเมวิกา  สืบอาทะ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด่นไชยวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยาลักษณ์  สุขใจ
2. เด็กหญิงฐาปนีย์  อุตส่าห์
3. เด็กหญิงฐิติมา  บุญคง
4. เด็กหญิงธัญชนก  ภักดีรัตน์
5. เด็กหญิงธัญญา  พรพุทธิชัย
6. เด็กชายนนทวัฒน์  ธิเดช
7. เด็กชายนพดล  ทองสุขแก้ว
8. เด็กหญิงปนัดดา  อาาเทศ
9. เด็กหญิงพรรณทิพย์  ทิพย์โชค
10. เด็กชายพัชรพงศ์  วงค์สกุล
11. เด็กหญิงพัชริยาภรณ์  น้อยศิริ
12. เด็กชายพัฒนรัตน์  ไชยปัญญา
13. เด็กชายพีระพัฒน์  พาประจง
14. เด็กชายภานุวัฒน์  กามินทร์
15. เด็กชายวัฒนา  ขอร้อง
16. เด็กชายวีรพงศ์  วงค์แสนศรี
17. เด็กชายสราวุธ  อาทะ
18. เด็กชายโชคุณ  ปรีดา
 
1. นายปัณภิมุกข์  จันทสาร
2. นายวิสุทธิชาติ  บุญค้ำ
3. นางสาวพวงพร  โยธา
4. นางพัชธนาคณุตม์  พวกรุ่งเรือง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาปลากั้ง 1. เด็กชายถิรายุ  น้อยสุวรรณ
 
1. นายฤทธิไกร  จินดาสถาน
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1. เด็กหญิงวรวรรณ  วรรณสิทธิ์
 
1. นายเชาว์ลิต  แก้วกัน
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กระต๋อม 1. เด็กชายภัทราวุธ  บุญธรรม
 
1. นายประเสริฐ  ยะปะนันท์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กระต๋อม 1. เด็กหญิงอนัญลักษณ์  ขันคำนันต๊ะ
 
1. นายประเสริฐ  ยะปะนันท์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กระต๋อม 1. เด็กชายภัทราวุธ  บุญธรรม
 
1. นายประเสริฐ  ยะปะนันท์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กระต๋อม 1. เด็กหญิงสัจจพร  ดวงรัตน์
 
1. นายประเสริฐ  ยะปะนันท์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากกาง 1. เด็กหญิงพิชุดา  ธิน่าน
 
1. นางณปภัช  อุนจะนำ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อ   1. นางจรูญศรี  ศิริวาท
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาใหม่ 1. เด็กหญิงรุจิษยา   เอกฉันท์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุจิราพร   ธิน้อย
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาปลากั้ง 1. เด็กชายถิรายุ  น้อยสุวรรณ
 
1. นายฤทธิไกร  จินดาสถาน
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  แก่นท้าว
 
1. นางอังศุมาศ  กุลดิลก
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำริน 1. เด็กชายวรวัฒน์   วงศ์มุ่ย
 
1. นางจีรพรรณ   ทุ่งโปร่ง
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากกาง 1. เด็กหญิงพิชุดา  ธิน่าน
 
1. นางณปภัช  อุนจะนำ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทรย้อย 1. เด็กชายแสบ  ชุมภูชัย
 
1. นางภัทรมน  ยศบุตร
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ 1. เด็กหญิงพิริดา  กรุณาดวงจิตร
 
1. นางสาวบุษยา  วิวุฒิ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีดอก 1. เด็กชายกฤษดา   ชอบธรรม
2. เด็กชายกันตนพ  ภัคศุภร
3. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ธนะวงศ์
4. เด็กหญิงจิระดา   ชมเชย
5. เด็กหญิงจุฑามาศ   เที่ยงดี
6. เด็กชายชนินทร  ชอบธรรม
7. เด็กหญิงชลธิชา   เชื้อเชิญ
8. เด็กชายชัยชนะ  แหวนวงษ์
9. เด็กชายซีวา  ยาดอร์
10. เด็กหญิงณัฐนิชา  กระสวย
11. เด็กชายดนัยนันท์  ดวงทัย
12. เด็กชายธนากร  ก้อนคำ
13. เด็กชายธุวานนท์  ภัคศุภร
14. เด็กชายนัทพงศ์  ชุ่มเย็น
15. เด็กชายนันท์มนัส  ศรีจันทร์
16. เด็กหญิงบัณฑิตา  ก้อนคำ
17. เด็กชายปณตพล  ชมชื่น
18. เด็กหญิงปัณฑิตา   กำไร
19. เด็กหญิงปาริฉัตร  ลามคำ
20. เด็กหญิงปาริดา  ครองราษฎร์
21. เด็กหญิงพรชิตา  อุตก๋า
22. เด็กหญิงพิยดา   ภูเขา
23. เด็กชายภานุวัฒน์  ดังดี
24. เด็กหญิงรัตนภรณ์  โด่งดัง
25. เด็กชายวสันต์  รสชะเอม
26. เด็กชายวีรวัฒน์  เพ็งมะยม
27. เด็กหญิงศิรินรัตน์  สีสุข
28. เด็กชายศุภากร  คำทา
29. เด็กหญิงอังค์วรา  ทนทาน
30. เด็กหญิงเบญญาภา  สุรินทร์วงค์
 
1. นางสาวบุษบา  แสนโซ้ง
2. นางเบญจภรณ์   ชมเชย
3. นางปิยาพร   ปินตา
4. นางสุพิน   เวียงทอง
5. นางรมย์ชลี   ดังก้อง
6. นางสาวสุภัทรา  ดวงดาว
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีดอก 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ราชตะคาม
2. เด็กหญิงจิราพร   โชคลาภ
3. เด็กหญิงชนาภา   วงศา
4. เด็กหญิงชนิสรา  เชื้อเชิญ
5. เด็กหญิงชลธิชา  คันธจันทร์
6. เด็กหญิงณัฐนิชา   ท่าทาง
7. เด็กชายณัฐพล  ไชยพงษ์วิสุตย์
8. เด็กชายณัฐพล   ทองบุญเกิด
9. เด็กชายณัฐพล  สัมมาพล
10. เด็กหญิงณัฐมน  กำไร
11. เด็กหญิงตติยาพร   หวังมี
12. เด็กหญิงธัญรดา  ชลวานิช
13. เด็กชายธีรกานต์  เตโจ
14. เด็กหญิงนันทกานต์  ผาทอง
15. เด็กหญิงนิลุบล  สุขพานิช
16. เด็กชายปิยะวัฒน์   กล้าหาญ
17. เด็กหญิงพัชรี  บุญดี
18. เด็กหญิงมนทกานต์  ดวงเทียน
19. เด็กหญิงวรรณนิสา  มากมาย
20. เด็กหญิงวันวิสา   มีของ
21. เด็กชายวิทวัส   ทนทาน
22. เด็กหญิงศิริวิภา  ชุ่มเย็น
23. เด็กหญิงสายไหม   ชมเชย
24. เด็กหญิงสุดารัตน์   อุตส่าห์
25. เด็กชายเฉลิมพล   โด่งดัง
 
1. นางสาวบุษบา  แสนโซ้ง
2. นายสุวรรณ  เหล่ากาวี
3. นางสุวิมล   ภาษิตวิไลธรรม
4. นางศรีเวียง   เหล่ากาวี
5. นางเมษา  ทิพย์พงศ์ทอง
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด่นไชยวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันมะนิล
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ตันตา
3. เด็กหญิงจตุพร  ตั้งประเสริฐ
4. เด็กชายชิตชัย  ธนูน้อย
5. เด็กหญิงญาณินฑ์  วาหรักษ์
6. เด็กชายต้นตระกูล  ไชยคำ
7. เด็กหญิงพลอยไพลิน  คานน้อย
8. เด็กชายมงคลวุฒิ  แก้วมา
9. เด็กชายวิชิต  ศิรินันทวัฒน์
10. เด็กชายศุภากร  เรือนแก้ว
 
1. นางวิไลวรรณ  เพื่อนฝูง
2. นางพึงฤทัย  กาศทิพย์
3. นางดุษฎีญา  นุชศรี
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1. เด็กหญิงณิชภรสุรางค์   ชนะแสน
2. เด็กหญิงนพพร  คำกุ๊ก
3. เด็กหญิงพีรดา   ศิลปชัย
4. เด็กชายภัทรพล   โค้คำหล้า
5. เด็กหญิงภัทรวรินทร์   สุวรรณวรางกูล
6. เด็กชายภูธเนศ  โมดนิยม
7. เด็กหญิงมนต์นภา   ดำรงสันติพิทักษ์
8. เด็กชายรัชชานนท์   มะโนเกี๋ยง
9. เด็กชายเฉลิมชัย   จันทร์มณี
10. เด็กหญิงเบญจรัตน์  รักษ์พงษ์
 
1. นางมาลีวรรณ  ล้อมนะลา
2. นางทัศนีพร  ชุมศรี
3. นางสีดา  ขวัญอ่อน
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวดง 1. เด็กหญิงกาญจนา  นวนคง
2. เด็กหญิงนุศรา  แสงสร้อย
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ  สถิตย์
4. เด็กหญิงศิริประภา  ผาทอง
5. เด็กหญิงศิริรัตน์  สีกันทะ
6. เด็กหญิงเบญจมาพร  กาญจนเลขา
 
1. นางสายสวาท  มั่งคั่ง
2. นางเพียงขวัญ  กระเสาร์
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม 1. นางสาวขวัญฤทัย  วงรอบ
2. เด็กชายณัฐพล  ปลาส่วน
3. เด็กชายณัฐภัทธ  ปลาส่วน
4. เด็กหญิงดรุณี   แซ่หยับ
5. นางสาวดวงใจ  ขุนทองจันทร์
6. นายธีรภัทร  นานอก
7. เด็กชายนินนาท  อินประดิษฐ์
8. นางสาวผกากรอง  กระสาย
9. เด็กหญิงพลอยทิพย์จินดา  บุญชม
10. เด็กชายพีรพงษ์  แก้วพงษ์
11. เด็กชายพีรพัฒน์  ขันทอง
12. เด็กหญิงมณีรัตน์  ฟุ้งเฟื่อง
13. เด็กชายวรากร  คานะมี
14. นางสาววรางคณา  วงรอบ
15. เด็กชายวีระภัทร  กางกั้น
16. นางสาวสุริวัลย์   นันตา
 
1. นายสรชัช  เทพวงศ์
2. นางสาวกรกมล  ใจเที่ยงตรง
3. นายวราพงษ์    โคนโท
4. นายนฤเบศ  เพ็งแสน
5. นางสาวภัคจิรา    ศรีธิเรสน์
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด่นไชยวิทยา 1. เด็กหญิงคณิสสร  เจนแพทย์
2. เด็กหญิงชลธิชา  สร้อยคำ
3. เด็กหญิงฐาวรี  สินเทพ
4. เด็กหญิงณัฏฐนิฌา  สีเข้ม
5. เด็กหญิงธิญาดา  เผ่าเต็ม
6. เด็กหญิงปิญานุช  อ่อนเจริญ
7. เด็กหญิงปิยธิดา  สมบูรณ์เถกิง
8. เด็กหญิงพรรณธิดา  ทรัพย์มามูล
9. เด็กหญิงพรวิมล  ประทิศ
10. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชมเชย
11. เด็กหญิงภัทราภรณ์  พิสัยพันธ์
12. เด็กหญิงภาสินี  ชัยชมภู
13. เด็กหญิงศุภนิดา  งามเขียว
14. เด็กหญิงหฤทัย  โพธิ์ขำ
15. เด็กหญิงอัยเรศ  ทองสุข
16. เด็กหญิงเกวริน  ใฝ่เจริญมิตร
 
1. นางพึงฤทัย  กาศทิพย์
2. นางสาวจีระพันธ์  อินทราวุธ
3. นางวิไลวรรณ  เพื่อนฝูง
4. นายวิสุทธิชาติ  บุญค้ำ
5. นายทวีชัย   จินะใจ
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพนารี 1. เด็กชายพาณภพ  วิบูลย์ประภัสร์
 
1. นายโรเดล  วิลล่า เอสเตอร์
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพนารี 1. เด็กหญิงธนสุพร  เหล่างาม
 
1. นายโรเดล  วิลล่า เอสเตอร์
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 97.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีดอก 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   ชมเชย
 
1. นางสุวิมล   ภาษิตวิไลธรรม
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพนารี 1. เด็กหญิงกมลนัทธ์  สีชมภู
 
1. นายโรเดล  วิลล่า เอสเตอร์
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพนารี 1. เด็กหญิงนัชชา  วงศ์มาก
 
1. นายโรเดล  วิลล่า เอสเตอร์
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 1. เด็กหญิงพิชญา  ไชยะ
 
1. นางวรินทร์ดา   วรินทร์
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 1. เด็กหญิงปพิชญา  จันทร์ดา
 
1. นางวรินทร์ดา  วรินทร์
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพนารี 1. เด็กชายอัครวินท์  จุ้ยศุขะ
 
1. นายโรเดล  วิลล่า เอสเตอร์
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง 1. เด็กหญิงอาภรณ์  ติ๊บจ๊ะ
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  กาวีวน
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาพูน 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  ปาแก้ว
2. เด็กหญิงวณิดา  สุขสาคร
3. เด็กหญิงสุดาทิพย์  กาศวิเศษ
4. เด็กหญิงสุพัตรา  นามแก้ว
5. เด็กหญิงแพรววนิต  แย้มสรวล
 
1. นางนิภารัตน์  ชำนาญ
2. นางหทัยชนก  เทพวีระพงศ์
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีดอก 1. เด็กหญิงกฤติกา  ชมเชย
 
1. นางสุวิมล   ภาษิตวิไลธรรม
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด่นไชยวิทยา 1. เด็กชายเมธพณ  มโนถาวร
 
1. นางปิยนาถ  สายยืด
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาพูน 1. เด็กหญิงญานิกา  ทองแจ้น
2. เด็กหญิงดาริกา  ทองแจ้น
 
1. นางชนาภัสสร์  เสนาธรรม
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ปาน 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์    วงศ์ตะวัน
2. เด็กชายพิทักษ์   อาทะ
3. เด็กหญิงอนุธิดา    นิสี
4. เด็กชายอภิวัฒน์    ค้าไม้
5. เด็กชายเด่นดนัย   ปัญญาไว
6. เด็กชายไกรวุฒิ    ไชยกุล
 
1. นายเปี่ยมเมธี   อนุบุตร
2. นายนนทพัทธ์   เววาภาสิทธิ์
3. นางสาวสุจิตรา  มะโน
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1. เด็กชายคุปติ   ไชชนะ
2. เด็กชายธนพล   บุญเรือง
3. เด็กชายธนศักดิ์   กาวี
4. เด็กชายภัทรพล    เหมืองหม้อ
5. เด็กชายภาสกร   รัตนสาลี
6. เด็กชายอัครเดช   กองณรงค์
 
1. นายเจษฎา   กาตั้ง
2. นายอนิรุทธ์    ทอแสงหิรัญ
3. นายธนนันท์  ธนูมาศ
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากจอกวิทยา 1. เด็กชายกอบชัย  จาคำมา
2. เด็กชายณัฐพล  สุขแก้ว
3. เด็กชายนิวัฒน์  สีตา
4. เด็กชายพงศ์นุกร  วงศ์แก้ว
5. เด็กชายพลวัฒน์  วงค์แก้ว
6. เด็กชายพีรพล  แก้วจินดา
7. เด็กชายสิทธิชัย  อ่อนฉวี
8. เด็กชายเพชราวุธ  คำสัน
 
1. นายชาญโชค  ศรีนิกร
2. นายอรุจิวัฒน์  วิระคำ
3. นายสมเกียรติ  แสนบ่อ
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำริน 1. นางสาวธิดา    สมบูรณ์
2. นายบัญญวัตร   เหล็กแก้ว
3. นางสาวพัชรินทร์   อู่เงิน
4. นางสาวรัชนก   ถาสุ
5. นางสาววิภาภรณ์   สายปันดิ
6. นายวิโรจน์   เจริญศิริ
7. เด็กชายศักดิ์ดา   วิรัตน์เกษม
8. นางสาวศิริพร   เชียงลา
9. นายสิทธินนท์   เจริญศิริ
10. นางสาวสิริยากร   ติ๊บอุด
 
1. นายคงฤทธิ์   นาสิทธิ์
2. นายมรกต  ศรีสมยศ
3. นางสุทิน   นาสิทธิ์
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตุ้ม 1. เด็กหญิงณัฐริกา   ตาอินทร์
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ   ประสานใจ
3. เด็กชายภัทรพล   พวงพั่วเพชร
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์   ต้นศิริ
5. เด็กชายสันติธรรม   ตาอินทร์
6. เด็กชายอรทัย   สีตลาภินันท์
7. เด็กหญิงอรวี   พันธเสน
8. เด็กหญิงเนตรนภา   ป้องแก้ว
 
1. นางสาวเบญจวรรณ   ใจกลม
2. นายพุฒิ  สังข์เกิดสุข
3. นางศิปภา  ปุญชุพิศาล
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  วงค์หนังสือ
2. เด็กหญิงนุสบา  ระบอบ
3. เด็กหญิงรัดกมล  การินตา
4. เด็กหญิงวัชรินทร์  สืบอ้าย
5. เด็กหญิงเกสรา  ใจยะเด็ด
 
1. นางประดับ  สำลี
2. นางสาวจตุภัทร  ใจกลม
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ป่าหวาย
2. เด็กหญิงณภัทรจิรา  คุ้มทรัพย์
3. เด็กหญิงธีร์วรา  ตั้งเมืองทอง
 
1. นางเฉลียว  บุญเกตุ
2. นางบุญสนอง  มงคลวิสุทธิ์
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำริน 1. เด็กหญิงกัลยา   ใจบุตร
2. เด็กชายครรชลิต  นุคำ
3. เด็กชายดนุภพ   มณีสอน
 
1. นางสุทิน   เหว่าโต
2. นางสุทิน  นาสิทธิ์
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1. เด็กหญิงณัฐฑจิรา  ขาวดี
2. เด็กหญิงพิยะดา  มีมา
3. เด็กหญิงศิริญาดา  ขอบรูป
 
1. นางวิไลวรรณ  เสนาธรรม
2. นางสาวมัฒธณิตาศ์  ดอนดง
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีดอก 1. เด็กหญิงจักรีวรรณ   โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์    บุษบงส์
3. เด็กหญิงมณีนุช   ลามคำ
 
1. นางเมษา  ทิพย์พงศ์ทอง
2. นางสาวเจนจิรา  มีมาก
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำริน 1. เด็กชายชัยพรรณ   ติเรียน
2. เด็กหญิงปานชนก   นุคำ
 
1. นางสุทิน   เหว่าโต
2. นางสุทิน   นาสิทธิ์
 
124 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม 1. นายปิยพงษ์  จากน่าน
2. นายเกียรติพงษ์  ปันจา
 
1. นางสาวภริษา  หล้าบุญมา
2. นายพัลลภ  ธิจีณกุล
 
125 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1. เด็กหญิงอาทิตยา  บุญสนอง
2. เด็กชายอิทธิพล  เมืองฤทธิ์
 
1. นางสาวชไมพร  ไชยบัวแก้ว
2. นายธีระศักดิ์  ปรางใกล้ถิ่น
 
126 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 92.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ 1. เด็กหญิงพรชิตา   จองไฟ
2. เด็กชายมรกต  ดอกสุข
3. เด็กหญิงวนิดา  เปรมปัญญา
 
1. นายสุทธิชัย  ณ น่าน
 
127 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 1. เด็กชายศราวุธ  ใจห่วง
2. เด็กชายศิวกร  คำเหลือง
 
1. นายอนิรุธ  กาศโอสถ
2. นางสาวสุรีย์รัตน์  เทพสืบ
 
128 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  สถิตสันธิชัย
2. เด็กชายศรทอง  อิงกกผึ้ง
 
1. นายพัฒนพงษ์  สุทธวงค์
2. นางสาวอัมพิกา  ณ อิ่น
 
129 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ 1. เด็กชายกฤษดา   สนแก้ว
2. เด็กชายธีรเทพ   เป็งคำ
 
1. นายสุทธิชัย  ณ น่าน
 
130 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ 1. เด็กชายธีรภัทร   จองไฟ
2. เด็กชายพีรพัฒน์  คำเป็ง
 
1. นายสุทธิชัย  ณ น่าน
 
131 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกวาง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   สารคำ
2. เด็กหญิงภิไลพร   เมืองมูล
 
1. นางศิริพร   นะทีสี
2. นางสาวปัทมาวรรณ   ดวงจันทร์
 
132 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ 1. เด็กชายวรยุทธ   เทพอิน
2. เด็กชายไอศรูย์   สุรเวช
 
1. นายสุทธิชัย  ณ น่าน
 
133 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปนัดดา  แสนนันตา
2. เด็กหญิงอรวรรยา  อัสวะมงคล
 
1. นายพงษ์นรินทร์  ท่วมแก้ว
2. นางสาวพัชราภรณ์  จันปันเมือง
 
134 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดรั่ว 1. นายรติพงษ์   บรรเทิงสุข
2. นายอนันต์สิทธิ์   นกนาค
 
1. นายจุฑากร   เคราะห์ดี
2. นายทวี   อินทร์ต๊ะวิชัย
 
135 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1. เด็กชายชวภณ   กวาวสาม
2. เด็กหญิงวาสินี   วงศ์แสนศรี
 
1. นายพัลลภ    ธิจีณกุล
2. นายกษรัช   ปุญชุพิศาล
 
136 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่หลวง 1. เด็กชายณัฐดนัย  สีสม
2. เด็กชายธีระศักดิ์  คำมา
3. เด็กหญิงพุธ  ศรีรัตน์
 
1. นายกันตภูมิ  ธนานุศักดิ์
2. นายวรากานต์  อุดมพิทักษ์เดชา
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลง 1. เด็กหญิงณัฐวดี   เชียงหมี
2. เด็กหญิงสัณห์สินี   บัวคำมา
3. เด็กหญิงอัษฎาพร   แก้วลือ
 
1. นายมานพ   จันทร์หอม
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง 1. เด็กชายชโนดม  ศรีเหม
2. เด็กชายณัชพล  อิ่นอ้าย
3. เด็กชายอมรเทพ  คำปวง
 
1. นางวชิราภรณ์    แดนอ่วน
2. นายประยุทธ  แดนอ่วน
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย 1. เด็กชายณัฐภพ  พรานฟาน
2. เด็กหญิงนันทัชพร  บมขุดทด
3. เด็กหญิงมลุลี  กุกก้อง
 
1. นายภูวนาถ   สิงห์สถิตย์
2. นางอัจฉริยาภรณ์  ขำฉา
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงพิมพกานต์   สุขหลอ
2. เด็กหญิงรัตติกาล   วงค์ราช
3. เด็กหญิงอังวราภรณ์   วงค์รัตน์
 
1. นางเข็มทอง   จิณะไชย
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่างาม 1. เด็กชายจิรัสย์  แซ่หลอ
2. เด็กชายปรัชญา  เทียนทอง
3. เด็กชายปราบพล  อัครนรากุล
4. เด็กหญิงพรพิมล  นามคง
5. เด็กชายภานุวัฒน์  สมประเสริฐ
6. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สีสด
 
1. นางอุดมพร  ไขรัศมี
2. นางอัศนียา  มณีกาศ
3. นางสาวขวัญหทัย  ก่อกอง
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง 1. เด็กชายกิตติมา  ใจจาง
2. นางสาวชนิตา  ยอดฉัตร์
3. นางสาวณัฐธิกา  คำลือ
4. นางสาวภัทรีภรณ์  อูปแก้ว
5. นางสาวรจนา  อินต๊ะคำ
6. นางสาวรวิวรรณ  แก้วดำ
 
1. นางจารุวรรณ  วางโต
2. นางพัฒนาพันธ์  ธรรมสรางกูร
3. นางสาวกุลณา  ครูขจร
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนแก้ว(รัฐประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงวรพรรณ  มณฑา
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ประมูลสิน
3. เด็กหญิงอรณิชา  ปลอบโยน
 
1. นางสาวลำดวน  อินต๊ะเสน
2. นางสาวประทวน  อินต๊ะเสน
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำแรม 1. เด็กหญิงจันทกานต์  ถุงแก้ว
2. เด็กชายสวรินทร์  วงแสนศรี
3. เด็กหญิงเจนจิรา  บัวบุตร์
 
1. นางสาวจิราวรรณ  เจริญคำ
2. นายบุญส่ง  ปลาส่วน
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด่นไชยวิทยา 1. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  นำลอง
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ชื่นชม
3. เด็กหญิงอัญชนา  มณีวงค์
 
1. นายสุรวัช  ศิริวาท
2. นายเกียรติศักดิ์  กันฉิ่ง
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ชืดนอก
2. เด็กหญิงชนิกานต์  อินต๊ะจักร
3. เด็กชายณัฐพงษ์  ใจบุญ
 
1. นายธีรวัตร  แก้วศิริพันธ์
2. นายสมัย  ล้อมนะลา
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดรั่ว 1. เด็กหญิงกฤษณา   สุวรรณสุระ
2. เด็กหญิงรุจิพา   ชัยนันต๊ะ
3. เด็กหญิงสรวงสุดา   ช่างสาร
 
1. นายจุฑากร   เคราะห์ดี
2. นายทวี   อินทร์ต๊ะวิชัย
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงชลธิชา  สุนันต๊ะ
2. เด็กชายพุฒิพงษ์  ผาทอง
3. เด็กหญิงอาทิตติยา  ปินใจ
 
1. นางสาวจารี  อินประชา
2. นางวิลาวัลย์  ทองคำ
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ลาน 1. เด็กหญิงจินตนา   อาษา
2. เด็กชายนนทชัย   ชาตะรูปะชีวิน
3. เด็กชายพิชญุตม์   กันหา
 
1. นางศรีนวล   อุ่นอารมณ์
2. นางรจนา  ยอดดี
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแช่ฟ้า 1. เด็กหญิงปาดา  ปู่คำ
2. เด็กหญิงมัลลิกา  งาเกาะ
3. เด็กชายสวัสดิ์  ปักการะนัง
 
1. นางพิมลพรรณ  มาลาพร
2. นางสาวปรียารัตน์  บุญศรี
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเลียง 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  จันทร์สา
2. เด็กหญิงชนิสรา  จันทนานนท์กิจ
3. เด็กหญิงศุภมาศ  ดีมา
 
1. นายสมเจต  พอจิต
2. นางสาวอมรรัตน์  ยะรินทร์
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่หลู้ 1. เด็กหญิงรัตติกาล  คำพนม
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ใจมา
3. เด็กหญิงอัมพกา  ปันดี
 
1. นางสาวเบญจพร  เอกจิตร
2. นางปราณี  แก้วแดง
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังลึก 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทร์ส่อง
2. เด็กหญิงทิพรัตน์  สีกาวี
3. เด็กหญิงสิริญา  แสงเย็น
 
1. นางสาวมัลลิกา  มาจันทร์
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตอนิมิตร 1. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  เรือนคำ
2. เด็กหญิงเนตรนรินทร์  นามบุตร
3. เด็กหญิงเบญญาภา  อ่อนทุม
 
1. นางสุวรรณา  ดวงตาดำ
 
155 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 93.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1. เด็กชายวุฒิเฉลิม  ม้วนกันทะ
 
1. นางสาวอุไร  ชุ่มดวง
 
156 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลผ่องศรี 1. เด็กชายกฤษติกร  ม่วงเหลือง
2. เด็กหญิงณัฐนรี  คำแก้ว
3. เด็กหญิงศิรกานต์  วันสี
 
1. นางสาวทัศนีย์  ปะละใจ
2. นางทองศิลป์  ไข่คำ
 
157 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง 1. เด็กชายณัฐพงศ์  เจริญสุข
2. เด็กหญิงภัทริดา  จินดาขัด
3. เด็กหญิงศิรินญาภรณ์  แสนคำ
 
1. นางปทุม  รตะบุตร
2. นางสาวสิริลักษณ์  ปิงใจ
 
158 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องแค(ป่าผึ้งสามัคคี) 1. เด็กชายฉัตรมงคล  ชัยชนะ
 
1. นางสาวธนิดา  มากมาย
 
159 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีดอนไชย 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  พรมกุณา
 
1. นางระวีวรรณ  มะนุ่น
 
160 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนแก้ว(รัฐประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงสุพิชญา  มีนารัตน์
 
1. นางรพีพรรณ  ขานผัด
 
161 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากกาง 1. เด็กชายกานต์กณิศ  เกษม
 
1. นางสาวเมษา  อินต๊ะอินทร์
 
162 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่างาม 1. เด็กชายภานุเดช  มูลมณี
 
1. นางอุดมพร  ไขรัศมี
 
163 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด่นทัพชัย 1. เด็กชายพุทธพิทักษ์  มาเต
 
1. นางปรานี  เทียมศักดิ์
 
164 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  ฟองคำ
2. เด็กหญิงศศิกานต์  อันทะถา
3. เด็กชายสุรพัศ  วรรณสาร
 
1. นางจีรวรรณ  โปร่งใจ
2. นางสาวสุกฤตา  ยะสุข
 
165 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากกาง 1. เด็กชายนทีพัทธ์  ฝั้นแบน
2. เด็กหญิงอรกมล  แก้วดำ
 
1. นายธมัท  ธนบุณยนนท์
2. นางสุรีย์  สกุลบุญแก้ว
 
166 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากกาง 1. เด็กชายจุลจักร  วันสี
2. เด็กหญิงสลิลทิพย์  เครือยศ
 
1. นางสาวปฎิวรัชชา  อินต๊ะอินทร์
2. ว่าที่ร้อยตรีกสิณ  ชวนมา
 
167 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง 1. เด็กหญิงสุกานดา  พลอยเขียว
 
1. นางสาวจีระพา  มีมาก
 
168 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง 1. เด็กชายณัฐพล  ชำนาญ
 
1. นางแสงเดือน  แสงสร้อย
 
169 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพะทุ่งเจริญ 1. เด็กชายกฤษกร  ฐานะวุฒิกุล
 
1. นางสาวปิยะวรรณ  อินกัน
 
170 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร 1. เด็กชายกฤษฎาพันธ์   สุกใส
2. เด็กชายกลวัชร   ขอบปี
3. เด็กชายจักรภัทร   ทองกาบ
4. เด็กหญิงณัฎฐา    ชอบธรรม
5. เด็กหญิงณัฐวรา   บวรภัค
6. เด็กชายพัทธกานต์   พงษ์ไพร
7. เด็กชายอภิชาต   พะชะ
 
1. นางสาวประภาพร   อาจศิริ
2. นางนงลักษณ์   ห่อตระกูล
3. นางสาวพิมลพรรณ   กันเดช
 
171 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ปาน 1. เด็กชายสุริยันต์  จิตตะรงค์
 
1. นางสาวสุจิตรา  มะโน
 
172 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากจอกวิทยา 1. เด็กหญิงพัชริดา  อ้วนเปี้ย
 
1. นางสาวศิริขวัญ  ปัดเปา
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม 1. เด็กชายพิสิษฐ์  ฝั้นสุข
 
1. นางประภาวรินทร์  จำปาแก้ว
 
174 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่บงเหนือ 1. เด็กชายธนกร  จากสีพรม
 
1. นายสกล  อุไรรัตน์
 
175 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากกาง 1. เด็กหญิงพิมพิไล  ใจยะสาร
 
1. นางวรรณี  ใจยวน
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 82.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากกาง 1. เด็กหญิงสายรุ้ง  สุรินทร์
 
1. นางสาวเมษา  อินต๊ะอินทร์
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากกาง 1. เด็กชายศรัณย์  ใจกองแก้ว
 
1. นางสาวปฎิวรัชชา  อินต๊ะอินทร์
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปราณี  บุญเมือง
 
1. นายชัยณรงค์  ลือโฮ้ง
 
179 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้ 1. เด็กชายชัยวัทน์    ขัดแก้ว
2. เด็กหญิงพัชรี    ตันริน
3. เด็กหญิงสุภารัตน์   ไชยตาแสง
 
1. นางวัชรี   มั่นเหมาะ
 
180 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปง 1. เด็กหญิงพิชชาภา   สถานอุ่น
2. เด็กชายรัฐตภูมิ  ประกาศ
3. เด็กชายอัคคเดช   เจริญศิริ
 
1. นางสาวณัฏฐิยา   เอี่ยมพงษ์
2. นางสาวอิสรยา   อึ้งตระกูล
 
181 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากกาง 1. เด็กชายสันติภาพ  อุดแบน
2. เด็กหญิงเบญญาภรณ์  ขัดคำ
3. เด็กหญิงเวธนี  ใจตา
 
1. นางวรรณี  ใจยวน
2. นางสาวขจิต  อินต๊ะอินทร์
 
182 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่างาม 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  เหล่าสูง
2. เด็กหญิงบุณยนุช  ประดับ
3. เด็กชายภานุมาศ  กันธิยะ
 
1. นางอุดมพร  ไขรัศมี
2. นางสาวชุติกาญจน์  ชุ่มดวง
 
183 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กระต๋อม 1. เด็กชายกฤตกร  แสนใจ
2. เด็กชายนัฐปกรณ์  หอมดอก
3. เด็กชายวีรพงษ์  จันทร์จริยาวัชร
 
1. นายวัชรพันธ์  ตันยงค์
2. นายมนพ  เดชะ
 
184 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเลียง 1. เด็กชายกิตติพงษ์  หาติ๊บ
2. เด็กชายธีรภัทร์  โนนทอง
3. เด็กชายพัฒนพงษ์  พรหมเสนา
 
1. นายประจวบ  ปิงใจ
2. นายสิทธิพร   อุดคำมี
 
185 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีดอนไชย 1. เด็กชายธีรภัทร์  วงค์คำ
2. เด็กชายภราดร  ไทยพริ้ง
3. เด็กชายศราวุฒิ  ถาสืบ
 
1. นางสาวศรัณญา  ตาบัว
2. นางรุ่งฤดี  ขุนชุ่ม
 
186 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  สาสี
2. เด็กหญิงนลินี   การินตา
3. เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  แสนมี
 
1. นางสาวเพชรรีภรณ์   พรมปัญญา
 
187 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สุภาพ
2. เด็กชายเจษฎากร  สบายสุข
 
1. นางสาวขวัญดาว  ปลาเงิน
2. นางสุนันทา  จรุงจิตร
 
188 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กชายกิตติพงษ์  เสนอใจ
2. เด็กชายวัฒนา  อินทร์หงษ์
 
1. นางดวงเดือน  เวียงทอง
2. นางสาวพิชญา  จรรยามาศ
 
189 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐดนัย  อะรินแปง
2. เด็กชายธนาธิป  แสนหลวงอินทร์
3. เด็กชายรัชฏ  ไพบูลย์มงคล
 
1. นายสมัย  ล้อมนะลา
2. นางอรัญญา  สัณหาภิรมย์กุล
 
190 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  กันธะวี
2. เด็กชายธีระพงษ์  กันธะคำ
3. เด็กชายธีรไนย  ยะคำ
 
1. นายอรรณพ  วางโต
2. นายสุรพงศ์  อินทุสุต