หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-pyo1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางกิตติมา จันทร์บรรจงศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา ๑ประธานกรรมการ
2. นางเสาวลักษณ์ กีพงษ์โรงเรียนบ้านป่าค่ากรรมการ
3. นางวนิดา ตาระกาโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
4. นายอดุลย์ ไชยวงศ์โรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้กรรมการ
5. นางมณเทียร ราชเนตรโรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์กรรมการ
6. นางกัลยา สุวรรณพัฒน์โรงเรียนอนุบาลภูกามยาวกรรมการ
7. นางพรจรรย์ พัชรมณีศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางเสาวลักษณ์ กีพงษ์โรงเรียนบ้านป่าคากรรมการ
2. นางวนิดา ตาระกาโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
3. นายอดุลย์ ไชยวงศ์โรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้กรรมการ
4. นางมณเทียร ราชเนตรโรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นางกัลยา สุวรรณพัฒน์โรงเรียนอนุบาลภูกามยาวกรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางเสาวลักษณ์ ตะมะพุทธโรงเรียนเจริญใจกรรมการ
2. นางนัยนา ยะตาโรงเรียนชุมชนป่าแฝกสามัคคีกรรมการ
3. นางหทัยพัชร์ คำคมโรงเรียนบ้านห้วยแก้วกรรมการและเลขานุการ
4. นางยุุพิน วงศ์ประเสริฐโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางจุฑารัตน์ ธาราเวชรักษ์โรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
2. นางส่องแสง มุณีแก้วโรงเรียนบ้านศาลากรรมการ
3. นายไพรุต พรมเทศโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลานกรรมการ
4. นางนภาพร ทินนาโรงเรียนบ้านปางกรรมการ
5. นางนัยนา ยะตาโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางจุฑารัตน์ ธาราเวชรักษ์โรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
2. นางส่องแสง มุณีแก้วโรงเรียนบ้านศาลากรรมการ
3. นายไพรุต พรมเทศโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลานกรรมการ
4. นางนภาพร ทินนาโรงเรียนบ้านปางกรรมการ
5. นางนัยนา ยะตาโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายโพธิ์ ทินนาโรงเรียนบ้านปางกรรมการ
2. นายถวิล เมฆอากาศโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
3. นางสายฝน ทนันไชยโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสุพัตรา วิรัตน์เกษมโรงเรียนบ้านต๊ำดอนมูลกรรมการ
2. นางศรีไล ปัญจบุรีโรงเรียนบ้านแม่อิงกรรมการ
3. นางกัลยา ดอนมูลโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากกรรมการ
4. นางมาลา อนุสรราชกิจโรงเรียนบ้านร่องจว้ากรรมการ
5. นางจันทร์ฟอง ใจพรมโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสุพัตรา วิรัตน์เกษมโรงเรียนบ้านต๊ำดอนมูลกรรมการ
2. นางศรีไล ปัญจบุรีโรงเรียนบ้านแม่อิงกรรมการ
3. นางกัลยา ดอนมูลโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากกรรมการ
4. นางมาลา อนุสรราชกิจโรงเรียนบ้านร่องจว้ากรรมการ
5. นางจันทร์ฟอง ใจพรมโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางพัจนภา ชูรักษาโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย)กรรมการ
2. นางศิริวรรณ คำภิระโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
3. นายสมยศ ก๋าวิตะโรงเรียนบ้านดงบุญนาคกรรมการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายธเนศ ก้อนคำโรงเรียนบ้านอิงโค้งกรรมการ
2. นางลดาวัลย์ วิชาโรงเรียนบ้านหนองหล่มกรรมการ
3. นางสาวพัทยา พิทักษ์โพธิ์ทองโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นางสาวเกศริน สุวพันธ์โรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
2. นางอรพินท์ เมืองชมภูโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)กรรมการ
3. นางณัฎฐ์ฐิฎา สุวรรณเลิศโรงเรียนบ้านกว้านเหนือกรรมการ
4. นายธีระพงศ์ แท่งเงินโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
5. นางอำไพ เปล่งวิทยาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๖กรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางสาวประทุมทอง สารศิริวงศ์โรงเรียนบ้านจำป่าหวายกรรมการ
2. นางอัมรา ศรีชัยโรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
3. นางวันทนี รัตนแพทย์โรงเรียนบ้านร่องห้ากรรมการ
4. นางสาวเพียงศุภรักษ์ กันธปัญญาโรงเรียนบ้านแม่กากรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางสาวพวงเพชร พฤติกุลศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา ๑ประธานกรรมการ
2. นายสมเปลี่ยน ธิศรีโรงเรียนบ้านป่าคากรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ อินต๊ะสารโรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
4. นายสรยุทธ์ กิจตะวงศ์โรงเรียนบ้านม่วงคำกรรมการ
5. นายพิเชษฐ์ ไชยบาลโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคีกรรมการ
6. นางสาวสุทธิวรรณ แสงกาศโรงเรียนบ้านแม่ใจกรรมการ
7. นางสุรางค์ ประเทศศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายสมเปลี่ยน ธิศรีโรงเรียนบ้านป่าคากรรมการ
2. นางสาวสุทธิวรรณ แสงกาศโรงเรียนบ้านแม่ใจกรรมการ
3. นายสรยุทธ์ กิจตะวงศ์โรงเรียนบ้านม่วงคำกรรมการ
4. นายพิเชษฐ์ ไชยบาลโรงเรียนชุมชนป่าแฝกสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาววรมัณญา หมื่นคำโรงเรียนบ้านปางงุ้นกรรมการ
2. นางอัญชลาภรณ์ เขียวมังโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
3. นางธัญธิดา หัวนาโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสกรรมการ
4. นางปุณยาพร อินสุขินโรงเรียนบ้านดงบุญนาคกรรมการ
5. นายศุภโชค เครื่องแก้วโรงเรียนเจริญใจกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายสุรพงษ์ ยอดเมืองโรงเรียนบ้านศาลากรรมการ
2. นางพงษ์มิตร หวานเสียงโรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุงกรรมการ
3. นางกัลยา ศรีธนชัยโรงเรียนบ้านวังขอนแดงกรรมการ
4. นางจตุพร พัฒน์ชูโรงเรียนบ้านต๊ำพระแลกรรมการ
5. นางธารารัตน์ เทพวงศ์โรงเรียนบ้านสันจกปกกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางจตุพร กันต์โฉมโรงเรียนบ้านจำป่าหวายกรรมการ
2. นางธิดา ก๋าคำโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุกกรรมการ
3. นางอัญชลาภรณ์ เขียวมังโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
4. นางสาวมัชฌิมา เรือนสองโรงเรียนบ้านวังขอนแดงกรรมการ
5. นายเชวง ยอดวงศ์โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายสุรพงษ์ ยอดเมืองโรงเรียนบ้านศาลากรรมการ
2. นางพงษ์มิตร หวานเสียงโรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุงกรรมการ
3. นางกัลยา ศรีธนชัยโรงเรียนบ้านวังขอนแดงกรรมการ
4. นางจตุพร พัฒน์ชูโรงเรียนบ้านต๊ำพระแลกรรมการ
5. นางธารารัตน์ เทพวงศ์โรงเรียนบ้านสันจกปกกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางบุญประคอง ชัยชนะโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
2. นางสาวบังอร ศรีใจโรงเรียนบ้านร่องห้ากรรมการ
3. นางสุริยา จันทรถิระติกุลโรงเรียนบ้านต๊ำม่อนกรรมการ
4. นายดำรงชัย พุทธเมฆโรงเรียนบ้านดงอินตากรรมการ
5. นางสาวประภาพรรณ เพชรหาญโรงเรียนบ้านห้วยแก้วกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายเกรียงไกร มาตรมูลโรงเรียนบ้านค่ากรรมการ
2. นางธัญธิดา หัวนาโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสกรรมการ
3. นายดำรงชัย พุทธเมฆโรงเรียนบ้้านดงอินตากรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางพาดี คุ้มพ่วงดีโรงเรียนอนุบาลภูกามยาวกรรมการ
2. นายไพโรจน์ ศรีภาโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
3. นางสาวภาวิณี นนท์ศรีโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
4. นางสาวรมัณย์ญา หมั่นค้าโรงเรียนบ้านปางงุ้นกรรมการ
5. นางจุฑามาศ งามจิตโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากกรรมการ
6. นายสมเปลี่ยน ธิศรีโรงเรียนบ้านป่าคากรรมการ
7. นายชัยวัฒน์ อินต๊ะสารโรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
8. นายสรยุทธ์ กิจตะวงศ์โรงเรียนบ้านม่วงคำกรรมการ
9. นายพิเชษฐ์ ไชยบาลโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคีกรรมการ
10. นางสาวสุทธิวรรณ แสงกาศโรงเรียนบ้านแม่ใจกรรมการ
11. นางสาวประภาพรรณ เพชรหาญโรงเรียนบ้านห้วยแก้วกรรมการ
12. นางสุรางค์ ประเทศศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางพาดี คุ้มพ่วงดีโรงเรียนอนุบาลภูกามยาวกรรมการ
2. นางไพโรจน์ ศรีภาโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
3. นางสาวภาวิณี นนท์ศรีโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
4. นางสาวรมัณย์ญา หมั่นค้าโรงเรียนบ้านปางงุ้นกรรมการ
5. นายพิเชษฐ์ ไชยบาลโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวภาวิณี นนท์ศรีโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
2. นางสาวสุวิมล นนท์ศรีโรงเรียนบ้านอิงโค้งกรรมการ
3. นางปุณยาพร อินสุขินโรงเรียนบ้านดงบุญนาคกรรมการ
4. นางสาวประภาพรรณ เพชรหาญโรงเรียนบ้านห้วยแก้วกรรมการ
5. นายธีรวัฒน์ เตชาโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายอุทัย คิดศรีศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา ๑ประธานกรรมการ
2. นายบรรพต อุทิศโรงเรียนบ้านต๊ำพระแลกรรมการ
3. นางจิตรลดา ธรรมขันโรงเรียนบ้านห้วยแก้วกรรมการ
4. นางวัฒนา สุวรรณรัตน์โรงเรียนบ้านศาลากรรมการ
5. นางวรสิริ อักษรศิริโรงเรียนบ้านปางกรรมการ
6. นางนิวรรณ มูลสารโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคีกรรมการ
7. นางสาวคัชรินทร์ มหาวงศ์ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวนาวินี ถูกอย่างโรงเรียนเจริญใจกรรมการ
2. นายสิรภพ ฟูคำมีโรงเรียนบ้านจำป่าหวายกรรมการ
3. นายหรินทร์ อินสุขิมโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
4. นางวรสิริ อักษรศิริโรงเรียนบ้านปางกรรมการ
5. นางสาวจินตนา กาวีกรรมการ
6. นางตรีรัตน์ แก้วมูลคำโรงเรียนบ้านปางกรรมการ
7. นางนิวรรณ มูลสารโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคีกรรมการ
8. นางสาวพรรณี ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
9. นางจิตรลดา ธรรมขันโรงเรียนบ้านห้วยแก้วกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายเทพฤทธิ์ คำดีโรงเรียนชุมชุนบ้านตุ้มท่ากรรมการ
2. นายสำเนาว์ พุ่มร่วมใจโรงเรียนบ้านอิงโค้งกรรมการ
3. นายสิรภพ ฟูคำมีโรงเรียนบ้านจำป่าหวายกรรมการ
4. นางสายสวาท จันถนอมโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
5. นายเกรียงศักดิ์ หลวงหาญโรงเรียนบ้านแม่ใจกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางหนูทิพย์ จำรัสโรงเรียนอิงโค้งกรรมการ
2. นางวรศิริ อักษรศิริโรงเรียนบ้านปางกรรมการ
3. นางกฤตยา หิศรนุสรณ์โรงเรียนบ้านร่องห้ากรรมการ
4. นางสันทัด ขันตีโรงเรียนบ้านค่ากรรมการ
5. นายหรินทร์ อินสุขินโรงเรียนไร่อ้อยกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางเสาวภา ใจสมโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสกรรมการ
2. นางตรีรัตน์ แก้วมูลคำโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)กรรมการ
3. นางสาวกฤติมา มะโนพรมโรงเรียนบ้านดงอินตากรรมการ
4. นายบัณฑิต ศรีสุวรรณโรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นางประนอม อ้อยบำรุงโรงเรียนบ้านต๋อมดงกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางสมบูรณ์ ศุภกาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๖กรรมการ
2. นางวลัยพรรณ ใจคำโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
3. นางศรีนวล คงสุนทรโรงเรียนตำบลสันป่าม่วงกรรมการ
4. นางสุวิมาศ ใจเที่ยงโรงเรียนบ้านร่องห้ากรรมการ
5. นางสาวกิตติยาภรณ์ ติ๊บเมืองมาโรงเรียนบ้านสันต้นม่วงกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางกฤตยา หิศรนุสรณ์โรงเรียนบ้านร่องห้ากรรมการ
2. นางเลอลักษณ์ จินดาโรงเรียนบ้านต๊ำพระแลกรรมการ
3. นางวิไลพร เวียงนาคโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการ
4. นางพัชราภรณ์ อินทร์ศรโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
5. นางสาวฉวีวรรณ หงษ์หินโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
6. นางสุพร กันทะวังโรงเรียนบ้านชุมชนบ้านแม่ใสกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางเสาวภา ใจสมโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสกรรมการ
2. นางตรีรัตน์ แก้วมูลคำโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)กรรมการ
3. นางสาวกฤติมา มะโนพรมโรงเรียนบ้านดงอินตากรรมการ
4. นายบัณฑิต ศรีสุวรรณโรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นางประนอม อ้อยบำรุงโรงเรียนบ้านต๋อมดงกรรมการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางเสาวภา ใจสมโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสกรรมการ
2. นางสาวกฤติมา มะโนพรมโรงเรียนบ้านดงอินตากรรมการ
3. นางสาวอุไรวรรณ ไชยบาลโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุกกรรมการ
4. นางธิดารัตน์ วงศ์ธิมาโรงเรียนบ้านดงบุญนาคกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายเสน่ห์ ร่องสุวรรณโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
2. นายธีระพล แก้วมาโรงเรียนบ้านป่าคากรรมการ
3. นายเรืองศักดิ์ บ่อทองโรงเรียนบ้านสันต้นผึ้งกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ พรหมเสนโรงเรียนบ้านสันป่างิ้วกรรมการ
5. นางสาวอุไรวรรณ ไชยบาลโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุกกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นางพัชราภรณ์ อินทร์ศรโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
2. นายคชา อ่องคำโรงเรียนบ้านร่องคำกรรมการ
3. นายเชิดชัย วิชัยโนโรงเรียนบ้านแม่จว้ากรรมการ
4. นายหรินทร์ อินสุขินโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
5. นายวินัย ราชเนตร์โรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุงกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นางสาวมยุรฉัตร นัดดากุลโรงเรียนบ้านดงอินตากรรมการ
2. นายอนุชา ขุนอ้อยโรงเรียนบ้านตีำพระแลกรรมการ
3. นางสนธยา ชัยศรโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากกรรมการ
4. นายสุเทพ สมจิตต์โรงเรียนบ้านโพธิ์ทองกรรมการ
5. นางสาวจินตนา กาวีโรงเรียนบ้านค่ากรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางวันเพ็ญ ปงคำเฟยโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
2. นางลัดดา ชูมนตรีโรงเรียนบ้านปางงุ้นกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ หงษ์ทองโรงเรียนบ้านวังขอนแดงกรรมการ
4. นายอนุพงษ์ เจนใจโรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายกิตติศักดิ์ หงษ์ทองโรงเรียนบ้านวังขอนแดงกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ ปงคำเฟยโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
3. นายอนุพงษ์ เจนใจโรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
4. นางลัดดา ชูมนตรีโรงเรียนบ้านปางงุ้นกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสุภา เชื้ออินต๊ะโรงเรียนบ้านหนองลาวกรรมการ
2. นางเจริญศรี ไชยวงศ์โรงเรียนบ้านต๊ำเหล่ากรรมการ
3. นางจิราพร ทองจันทร์โรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
4. นางเพชรรัตน์ ศรีเทพโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
5. นายวิสุทธิ์ ไชยปินโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสุุภา เชื้ออินต๊ะโรงเรียนบ้านหนองลาวกรรมการ
2. นางเจริญศรี ไชยวงศ์โรงเรียนบ้านต๊ำเหล่ากรรมการ
3. นางจิราพร ทองจันทร์โรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
4. นางเพชรรัตน์ ศรีเทพโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
5. นายวิสุทธิ์ ไชยปินโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายประหยัด กันทิมาโรงเรียนภูเงินกรรมการ
2. นายธวัชชัย ยอดยิ่งกรรมการ
3. นางแสงอรุณ นัดดากุลโรงเรียนบ้านดงอินตากรรมการ
4. นางโสภา จันทร์ถนอมโรงเรียนบ้านร่องห้ากรรมการ
5. นางรัชฎากร ใจแก้วโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
6. นางรำไพ ร่องสุวรรณโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสุภา เชื้ออินต๊ะโรงเรียนบ้านหนองลาวกรรมการ
2. นางเจริญศรี ไชยวงศ์โรงเรียนบ้านต๊ำเหล่ากรรมการ
3. นางจิราพร ทองจันทร์โรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
4. นางเพชรรัตน์ ศรีเทพโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
5. นายวิสุทธิ์ ไชยปินโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสุภา เชื้ออินต๊ะโรงเรียนบ้านหนองลาวกรรมการ
2. นางเจริญศรี ไชยวงศ์โรงเรียนบ้านต๊ำเหล่ากรรมการ
3. นางจิราพร ทองจันทร์โรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
4. นางเพชรรัตน์ ศรีเทพโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
5. นายวิสุทธิ์ ไชยปินโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายเสกสรรค์ กันทะวงศ์โรงเรียนบ้านต๊ำพระแลกรรมการ
2. นางธนพัฒน์ วงค์สีดาโรงเรียนเจริญใจกรรมการ
3. นายบุญยืน เขียวปันโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคีกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายวสันต์ ซาวคำโรงเรียนบ้านวังขอนแดงกรรมการ
2. นายสิงห์คำ คันธวงสาโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
3. นายพีระพนธ์ จันทร์สุวรรณ์โรงเรียนบ้านปางกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางศรีเพ็ญ ภู่วิเศษโรงเรียนบ้านร้องกรรมการ
2. นางชลธิชา คำเผ่าโรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการ
3. นางทองหล่อ วงศ์ประสิทธิ์โรงเรียนบ้านวังขอนแดงกรรมการ
4. นายมนู คำฮอมโรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้กรรมการ
5. นายเดชา ยองทรัพย์ทวีโรงเรียนบ้านดงบุญนาคกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางศรีเพ็ญ ภู่วิเศษโรงเรียนบ้านร้องกรรมการ
2. นางชลธิชา คำเผ่าโรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการ
3. นางทองหล่อ วงศ์ประสิทธิ์โรงเรียนบ้านวังขอนแดงกรรมการ
4. นายมนู คำฮอมโรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้กรรมการ
5. นายเดชา ยองทรัพย์ทวีโรงเรียนบ้านดงบุญนาคกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวจันทร์นวล สมศรีโรงเรียนบ้้านค่ากรรมการ
2. นายเดชา ยองทรัพย์ทวีโรงเรียนบ้้านดงบุญนาคกรรมการ
3. นางพรพิมล จิตตางกูรโรงเรียนบ้้้านจำป่าหวายกรรมการ
4. นางรำไพ ร่องสุวรรณโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
5. นางรัชฎากร ใจแก้วโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายสกล ธุระโรงเรียนบ้านกว้านเหนือกรรมการ
2. นางสุภาพร กันทะพะเยาโรงเรียนบ้านปางกรรมการ
3. นางเริงจิต เหมศรีโรงเรียนบ้านม่วงคำกรรมการ
4. นางยุพดี วังกาวรรณโรงเรียนบ้านวังขอนแดงกรรมการ
5. นายสรรชัย ธิวงษาโรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุงกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายสกล ธุระโรงเรียนบ้านกว้านเหนือกรรมการ
2. นางสุภา กันทะพะเยาโรงเรียนบ้านปางกรรมการ
3. นางเริงจิต เหมศรีโรงเรียนบ้านม่วงคำกรรมการ
4. นางยุพดี วังกาวรรณโรงเรียนบ้านวังขอนแดงกรรมการ
5. นายสรรชัย ธิวงษาโรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุงกรรมการ
6. นางสุภาพร กันทะพะเยาโรงเรียนบ้านปางกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายสราวุธ อ้อยบำรุงโรงเรียนบ้านต่อมกรรมการ
2. นางสาวสุพรรณ สุริยะโรงเรียนบ้านแม่กากรรมการ
3. นายบุญเถียร เมืองใจโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุกกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นายสกล ูธุระโรงเรียนบ้านกว๊านเหนือกรรมการ
2. นางสุภาพร กันทะพะเยาโรงเรียนบ้านปางกรรมการ
3. นางยุพดี วังกาวรรณโรงเรียนบ้านวังขอนแดงกรรมการ
4. นายสรชัย ธิวงษาโรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุงกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายสมชัย กาโนศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายพรเลิศ คำมาเร็วโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการ
3. นางประคองจิต ศรีประเสริฐโรงเรียนบ้านสันจกปกกรรมการ
4. นายบุญเย็น วีระตาโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุกกรรมการ
5. นายเกียรติศักดิ์ เสมอใจโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
6. นายธัชชัย อุเทศบุญญโชติโรงเรียนบ้านห้วยแก้วกรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสมชัย กาโนศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นายเกียรติศักดิ์ เสมอใจโรงเรียนอนุบาลพะเยารองประธานกรรมการ
3. นายชูเกียรติ เรือนกูลโรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
4. นายบุญเย็น วีระตาโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุกกรรมการ
5. นายพรเลิศ คำมาเร็วโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการ
6. นางประคองจิต ศรีประเสริฐโรงเรียนบ้านสันจกปกกรรมการ
7. นายธัชชัย อุเทนบุญญโชติโรงเรียนบ้านห้วยแก้วกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายพรพิชิต ฟองสนิทโรงเรียนเจริญใจกรรมการ
2. นายชูศักดิ์ คำวงษาโรงเรียนบ้านร่องจว้ากรรมการ
3. นายสัญญา มหาวงศนันท์โรงเรียนบ้านหนองหล่มกรรมการ
4. นายชูเกียรติ เรือนกูลโรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
5. นายสามารถ ขันทะเขียวโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
6. นายธวัชชัย ยอดยิ่งโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
7. นายพิทักษ์ นามวงศ์โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรีกรรมการ
8. นายพรเลิศ คำมาเร็วโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการ
9. นายนราทร จันทรานุวงค์โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากกรรมการ
10. นายสุชิน นครไทยภูมิโรงเรียนบ้านจำป่าหวายกรรมการ
11. นายจงรัก ตุ้ยดีโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
12. นายณรงค์ วงค์ศริโรงเรียนบ้านดงอินตากรรมการ
13. นายบุญเย็น วีระตาโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุกกรรมการ
14. นายทะวัฒ ทองจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคีกรรมการ
15. นางสาวจตุพร ทะนุโรงเรียนบ้านดงบุญนาตกรรมการ
16. นายประชา หาญจริงโรงเรียนบ้านร่องห้ากรรมการ
17. นายธัชชัย อุเทศบุญญโชติโรงเรียนบ้านห้วยแก้วกรรมการ
18. นายบารมี โพธิมาโรงเรียนบ้านต๊ำพระแลกรรมการ
19. นายถนอม นาแพร่โรงเรียนบ้านแม่กากรรมการ
20. นายวชิรศรณ์ เครือธิโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
21. นายเกียรติพงษ์ วงค์กาศโรงเรียนบ้านค่ากรรมการ
22. นายถนอม ธินะโรงเรียนบ้านอิงโค้งกรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายเอี่ยม มังคลาดศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางรุจิรา หทัยดำรงวิทยาโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
3. นางวันดี วงศ์ประสิทธิ์โรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
4. นางลักษณะ พวงสุวรรณโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
5. นางมาลัย สมัยงามโรงเรียนบ้านบุญเรืองกรรมการ
6. นายชาญวิทย์ ประวงศ์เทพโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายเอี่ยม มังคลาดศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางมาลัย สมัยงามโรงเรียนบ้านบุญเรืองกรรมการ
3. นางลักษณะ พวงสุวรรณโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
4. นายชาญวิทย์ ประวงศ์เทพโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการ
5. นางรุจิรา หทัยดำรงวิทยาโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
6. นางวันดี วงศ์ประสิทธิ์โรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางไพรจิตรา เกศรังษีโรงเรียนบ้านดงบุญนาคกรรมการ
2. นางรุจิรา หทัยดำรงวิทยาโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
3. นางวันดี วงศ์ประสิทธิ์โรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายเอี่ยม มังคลาดศึกษานิเทศก์กรรมการ
2. นางวันดี วงศ์ประสิทธิ์โรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
3. นางรุจิรา หทัยดำรงวิทยาโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
4. นางลักษณะ พวงสุวรรณโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
5. นางมาลัย สมัยงามโรงเรียนบ้านบุญเรืองกรรมการ
6. นายชาญวิทย์ ประวงศ์เทพโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายเอี่ยม มังคลาดศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 1กรรมการ
2. นายชาญวิทย์ ประวงศ์เทพโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการ
3. นางลักษณะ พวงสุวรรณโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
4. นางรุจิรา หทัยดำรงวิทยาโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
5. นางวันดี วงศ์ประสิทธิ์โรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
6. นางมาลัย สมัยงามโรงเรียนบ้านบุญเรืองกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางรุจิรา หทัยดำรงวิทยาโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
2. นายอำนวย สิงห์คำโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
3. นายวันดี วงศ์ประสิทธิ์โรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางสาวไพจิตรา เกตุรังษีโรงเรียนบ้านดงบุญนาคกรรมการ
2. นายจำรัส ใจมิภักดิ์โรงเรียนบ้านดงอินตากรรมการ
3. นายสมบูรณ์ เลิศคำโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางรุจิรา หทัยดำรงวิทยาโรงเรียนบ้านไร่อ้อยประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ พินิจสุวรรณโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)กรรมการ
3. นางวันดี วงศ์ประสิทธิ์โรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายเอี่ยม มังคลาดศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ พินิจสุวรรณโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)กรรมการ
3. นายอุทัย ไชยวุฒิโรงเรียนบ้้านถ้ำประชาบำรุงกรรมการ
4. นางแสงจันทร์ พูลเกษมโรงเรียนบ้านร่องจว้ากรรมการ
5. นายดวง อินสุขินโรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่ากรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายเอี่ยม มังคลาดศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 1กรรมการ
2. นายสมพงษ์ พินิจสุวรรณโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)กรรมการ
3. นางแสงจันทร์ พูลเกษมโรงเรียนบ้านร่องห้ากรรมการ
4. นายดวง อินสุขินโรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่ากรรมการ
5. นายอุทัย ไชยวุฒิโรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุงกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางสาวไพจิตรา เกตุรังษีโรงเรียนบ้านดงบุญนาคกรรมการ
2. นายจำรัส ใจมิภักดิ์โรงเรียนบ้านดงอินตากรรมการ
3. นางวันดี วงศ์ประสิทธิ์โรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
4. นายชาญวิทย์ ประวงศ์เทพโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายอุดมศักดิ์ บัวนาคโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
2. นายสมพงษ์ พินิจสุวรรณโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)กรรมการ
3. นางสาวไพรจิตรา เกตุรังษีโรงเรียนบ้านดงบุญนาคกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายเอี่ยม มังคลาดศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ พินิจสุวรรณโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)กรรมการ
3. นางแสงจันทร์ พูลเกษมโรงเรียนบ้านร่องจว้ากรรมการ
4. นายอุทัย ไชยวุฒิโรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุงกรรมการ
5. นายดวง อินสุขินโรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่ากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายเอี่ยม มังคลาดศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา ๑กรรมการ
2. นายสมพงษ์ พินิจสุวรรณโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)กรรมการ
3. นางแสงจันทร์ พูลเกษมโรงเรียนบ้านร่องจว้ากรรมการ
4. นายดวง อินสุขินโรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่ากรรมการ
5. นายอุทัย ไชยวุฒิโรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุงกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ เลิศคำโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
2. นายอุดมศักดิ์ บัวนาคโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
3. นายอำนวย สิงห์คำโรงเรียนบ้านร่องจว้ากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายประพันธ์ ทนันชัยผู้อำนวยโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
2. นายประยงค์ ศรีธนชัยโรงเรียนบ้านวังขอนแดงกรรมการ
3. นายศุภจิต ขาวแดงรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
4. นายนพพร กิจจาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46กรรมการ
5. นายกิจจา จาวรรณกาศโรงเรียนบ้านปางงุ้นกรรมการ
6. นายประลอง ไชยอุดรรุ่งเจริญโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายนพพร กิจจาโรงเรียนไทยรัฐ 46ประธานกรรมการ
2. นายประลอง ไชยอุดรรุ่งเจริญโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
3. นายสุทธิพร ชะเอกรรมการ
4. นายประทาน พวงสุวรรณโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายประพันธ์ ทนันไชยโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
2. นายศุภจิต ขาวแดงโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
3. นายประลอง ไชยอุดรรุ่งเจริญโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
4. นายนพพร กิจจาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๖กรรมการ
5. นายประยุงค์ ศรีธนชัยโรงเรียนบ้านวังขอนแดงกรรมการ
6. นายกิจจา จาวรรณกาศโรงเรียนบ้านปางงุ้นกรรมการ
7. นางสาวพนาวัลย์ บุญยรัตน์โรงเรียนบ้านกว้านเหนือกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายนพพร กิจจาโรงเรียนไทยรัฐ 46ประธานกรรมการ
2. นายประลอง ไชยอุดรรุ่งเจริญโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
3. นายสุทธิพร ชะเอกรรมการ
4. นายประทาน พวงสุวรรณโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายประพันธ์ ทนันไชยโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
2. นายศุภจิต ขาวแดงโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
3. นายประลอง ไชยอุดรรุ่งเจริญโรงเรียนไร่อ้อยกรรมการ
4. นายประยงค์ ศรีธนชัยโรงเรียนบ้านวังขอนแดงกรรมการ
5. นายนพพร กิจจาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46กรรมการ
6. นายกิจจา จาวรรณกาศโรงเรียนบ้านปางงุ้นกรรมการ
7. นางสาวพนาวัลย์ บุญยรัตน์โรงเรียนบ้านกว้านเหนือกรรมการ
8. นายสุรฉัตร พีระพลโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายนพพร กิจจาโรงเรียนไทยรัฐ 46ประธานกรรมการ
2. นายประลอง ไชยอุดรรุ่งเจริญโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
3. นายสุทธิพร ชะเอกรรมการ
4. นายประทาน พวงสุวรรณโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายประพันธ์ ทนันชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
2. นายประยงค์ ศรีธนชัยโรงเรียนบ้านวังขอนแดงกรรมการ
3. นายศุภจิต ขาวแดงรองผู้อำนวยโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
4. นายนพพร กิจจาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46กรรมการ
5. นายกิจจา จาวรรณกาศโรงเรียนบ้านปางงุ้นกรรมการ
6. นายประลอง ไชยอุดรรุ่งเจริญโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
7. นางสาวพนาวัลย์ บุณยรัตน์โรงเรียนบ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายนพพร กิจจาโรงเรียนไทยรัฐ 46ประธานกรรมการ
2. นายประลอง ไชยอุดรรุ่งเจริญโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
3. นายสุทธิพร ชะเอกรรมการ
4. นายประทาน พวงสุวรรณโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายประพันธ์ ทนันชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
2. นายประยงค์ ศรีธนชัยโรงเรียนบ้านวังขอนแดงกรรมการ
3. นายศุภจิต ขาวแดงรองผู้อำนวยโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
4. นายนพพร กิจจาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46กรรมการ
5. นายกิจจา จาวรรณกาศโรงเรียนบ้านปางงุ้นกรรมการ
6. นายประลอง ไชยอุดรรุ่งเจริญโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
7. นางสาวพนาวัลย์ บุณยรัตน์โรงเรียนบ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายนพพร กิจจาโรงเรียนไทยรัฐ 46ประธานกรรมการ
2. นายประลอง ไชยอุดรรุ่งเจริญโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
3. นายสุทธิพร ชะเอกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางพัชรีกร บุญชุมโรงเรียนบ้านสางกรรมการ
2. นางสังวาลย์ วงศ์กุณาโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
3. นางอุษณีย์ ไชยสกุลโรงเรียนบ้านแม่พริกกรรมการ
4. นางอุทัยวรรณ ต๊ะคำโรงเรียนดงบุญนาคกรรมการ
5. นายประธาน พวงสุวรรณโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายนพพร กิจจาโรงเรียนไทยรัฐ 46ประธานกรรมการ
2. นายประลอง ไชยอุดรรุ่งเจริญโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
3. นายสุทธิพร ชะเอกรรมการ
4. นายประทาน พวงสุวรรณโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
1. นายนพพร กิจจาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46ประธานกรรมการ
2. นายประลอง ไชยอุดรรุ่งเจริญโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
3. นายสุทธิพร ชะเอกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
1. นายนพพร กิจจาโรงเรียนไทยรัฐ 46ประธานกรรมการ
2. นายประลอง ไชยอุดรรุ่งเจริญโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
3. นายสุทธิพร ชะเอกรรมการ
4. นายประทาน พวงสุวรรณโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายนพพร กิจจาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46ประธานกรรมการ
2. นายสุทธิพร ชะเอกรรมการ
3. นายประทาน พวงสุวรรณโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายนพพร กิจจาโรงเรียนไทยรัฐ 46ประธานกรรมการ
2. นายประลอง ไชยอุดรรุ่งเจริญโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
3. นายสุทธิพร ชะเอกรรมการ
4. นายประทาน พวงสุวรรณโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายนพพร กิจจาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46กรรมการ
2. นายประลอง ไชยอุดรรุ่งเจริญโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
3. นายสุทธิพร ชะเอกรรมการ
4. นายประทาน พวงสุวรรณโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นางอุษณีย์ ไชยสกุลโรงเรียนบ้านแม่พริกกรรมการ
2. นางอุทัยวรรณ ต๊ะคำโรงเรียนบ้านดงอินตากรรมการ
3. นางพัชรีกร บุญชุมโรงเรียนบ้านสางกรรมการ
4. นางสังวาลย์ วงศ์กุณาโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นางอุษณีย์ ไชยสกุลโรงเรียนบ้านแม่พริกกรรมการ
2. นางอุทัยวรรณ ต๊ะคำโรงเรียนบ้านดงบุญนาคกรรมการ
3. นางพัชรีกร บุญชุมโรงเรียนบ้านสางกรรมการ
4. นางสังวาลย์ วงศ์กุณาโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายถนอม นาแพร่โรงเรียนบ้านแม่กากรรมการ
2. นางศศิร์อร ธนัตถ์ภวานนท์โรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
3. นางอินทิรา พุ่มรวมใจโรงเรียนบ้านห้วยแก้วกรรมการ
4. นางสาววัลยาณี สุริยะโรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรีกรรมการ
5. นางสาวถาวรนิชา ยารังษีโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการ
6. นายณรงค์ฤทธิ์ วิชาโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายถนอม นาแพร่โรงเรียนบ้านแม่กากรรมการ
2. นางสาวถาวรนิชา ยารังษีโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการ
3. นางอินทิรา พุ่มร่วมใจโรงเรียนบ้านห้วยแก้วกรรมการ
4. นางศศิร์อร ถนัตถ์ภวานนท์โรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
5. นายณรงค์ฤทธิ์ วิชาโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
6. นางสาววัลยาณิช สุริยะโรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนพพร กิจจาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา46กรรมการ
2. นายประลอง ไชยอุดรรุ่งเจริญโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
3. นายสุุทธิพร ชะเอโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประทาน พวงสุวรรณโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
2. นายประลอง ไชยอุดรรุ่งเจริญโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ฤทธิ์ วิชาโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
2. นายถนอม นาแพร่โรงเรียนบ้านแม่กากรรมการ
3. นางสาวถาวรนิชา ยารังษีโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการ
4. นางอินทิรา พุ่มร่วมใจโรงเรียนบ้านห้วยแก้วกรรมการ
5. นางสาววัลยาณีย์ สุริยะโรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรีกรรมการ
6. นางสาวศศิธร แสงดอกโรงเรียนอนุบาลภูกามยาวกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายณวงค์ฤทธิ์ วิชาโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
2. นายถนอม นาแพร่โรงเรียนบ้านแม่กากรรมการ
3. นางสาวถาวรนิชา ยารังษีโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการ
4. นางอินทิรา พุ่มร่วมใจโรงเรียนบ้านห้วยแก้วกรรมการ
5. นางสาววัลยาณีย์ สุริยะโรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรีกรรมการ
6. นางสาวศศิธร แสงดอกโรงเรียนอนุบาลภูกามยาวกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนพพร กิจจาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46กรรมการ
2. นายประลอง ไชยอุดรรุ่งเจริญโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
3. นายสุทธิพร ชะเอโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประลอง ไชยอุดรรุ่งเจริญโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
2. นายสุทธิพร ชะเอโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนพพร กิจจาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46กรรมการ
2. นายประลอง ไชยอุดรรุ่งเจริญโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
3. นายสุทธิพร ชะเอโรงเรียนกรรมการ
4. นายประทาน พวงสุวรรณโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประลอง ไชยอุดรรุ่งเจริญโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
2. นายสุทธิพร ชะเอโรงเรียนกรรมการ
3. นายประทาน พวงสุวรรณโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวถาวรนิชา ยารังษีโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการ
2. นายถนอม นาแพร่โรงเรียนบ้านแม่กากรรมการ
3. นางนันนภา เขียวงามโรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุงกรรมการ
4. นางศศิร์อร ธนัตถ์ภวานนท์โรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
5. นางอินทิรา พุ่มรวมใจโรงเรียนบ้านห้วยแก้วกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวถาวรนิชา ยารังษีโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการ
2. นางศศิร์อร ถนัตถ์ภวานนท์โรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
3. นางอินทิรา พุ่มร่วมใจโรงเรียนบ้านห้วยแก้วกรรมการ
4. นางสาววัลยาณิช สุริยะโรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรีกรรมการ
5. นายณรงค์ฤทธิ์ วิชาโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางดารณี ชัยดรุณศึกษานิเทศก์กรรมการ
2. นางกนิษฐา กาจินาโรงเรียนบ้้านไร่อ้อยกรรมการ
3. นางปานเลขา สารศรีโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
4. นายฑีรกานต์ คำมีโรงเรียนบ้านบ่อแฮ้วสันช้างหินกรรมการ
5. นางเนาวรัตน์ ปาวิชัยโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
6. นางจรรยาลักษณ์ คำขาวโรงเรียนบ้านสันขวางกรรมการ
7. นางดวงพร ทันห่วงโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางปานเลขา สารศรีโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
2. นางกนิษฐา กาจินาโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
3. นายฑีรกานต์ คำมีโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางดารณี ชัยดรุณศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นางปานเลขา สารศรีโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
3. นางกนิษฐา กาจินาโรงเรียนบ้้านไร่อ้อยกรรมการ
4. นายฑีรกานต์ คำมีโรงเรียนบ้านบ่อแฮ้วสันช้างหินกรรมการ
5. นางเนาวรัตน์ ปาวิชัยโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
6. นางจรรยาลักษณ์ คำขาวโรงเรียนบ้านสันขวางกรรมการ
7. นางดวงพร ทันห่วงโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางปานเลขา สารศรีโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
2. นางกนิษฐา กาจินาโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
3. นายฑีรกานต์ ีคำมีโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางดารณี ชัยดรุณสพป.พะเยา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายฑีรกานต์ กำมีโรงเรียนบ้านบ่อแฮ้วสันช้างหินกรรมการ
3. นางปานเลขา สารศรีโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
4. นางดวงพร ทันห่วงโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
5. นางเนาวรัตน์ ปาวิชัยโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นางปานเลขา สารศรีโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
2. นางกนิษฐา กาจินาโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
3. นายฑีรกานต์ คำมีโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางนิลุบล ขันคำโรงเรียนบ้านร่องห้ากรรมการ
2. นางจรียมพรรณ มหานิลโรงเรียนบ้านดอกบัว (บุญมานุเคราะห์)กรรมการ
3. นางรวงทอง ครองไชยโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสกรรมการ
4. นางชไมพร มะโนเรืองโรงเรียนบ้านร่องจว้ากรรมการ
5. นางนิตยา ไชยวุฒิโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุกกรรมการ
6. นางสาวสุพิน ไชยจำเริญศึกษานิเทศก์กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางนิลุบล ขันคำโรงเรียนบ้านร่องห้ากรรมการ
2. นางชไมพร มะโนเรืองโรงเรียนบ้านร่องจว้ากรรมการ
3. นางเจรียมพรรณ มหานิลโรงเรียนบ้านดอกบัว(บุญมานุเคราะห์)กรรมการ
4. นางนิตยา ไชยวุฒิโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุกกรรมการ
5. นางรวงทอง ครองไชยโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสกรรมการ
6. นางสาวสุพิน ไชยจำเริญศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 1กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางวรรณรัตน์ ประวงศ์เทพโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการ
2. นางสุภาพร กันทะพะเยาโรงเรียนบ้านปางกรรมการ
3. นางศศิธัญ สารสาโรงเรียนเจริญใจกรรมการ
4. นางสาวอารีรัตน์ เป็งรักษาโรงเรียนบ้านปางงุ้นกรรมการ
5. นางสาววันวิสาข์ ข่ัติยะโรงเรียนบ้านหนองหล่มกรรมการ
6. นายสมบูรณ์ อุทธโยธาโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
7. นางสาวยุวดี ไชยมงคลโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางสาวสุพิน ไชยจำเริญศึกษานิเทศก์กรรมการ
2. นางนิลุบล ขันคำโรงเรียนบ้านร่องห้ากรรมการ
3. นางรวงทอง ครองไชยโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสกรรมการ
4. นางนิตยา ไชยวุฒิโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุกกรรมการ
5. นางเจรียมพรรณ มหานิลโรงเรียนบ้านดอกบัว(บุญมานุเคราะห์)กรรมการ
6. นางชไมพร มะโนเรืองโรงเรียนบ้านร่องจว้ากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางสาวสุพิน ไชยจำเริญศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นางนิลุบล ขันคำโรงเรียนบ้านร่องห้ากรรมการ
3. นางรวงทอง ครองไชยโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสกรรมการ
4. นางนิตยา ไชยวุฒิโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุกกรรมการ
5. นางเจรียมพรรณ มหานิลโรงเรียนบ้านดอกบัว (บุญมานุเคราะห์)กรรมการ
6. นางชไมพร มะโนเรืองโรงเรียนบ้านร่องจว้ากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสาวชมภูนุช ผ่านสุวรรณโรงเรียนบ้านดงอินตากรรมการ
2. นายสมบูรณ์ อุทธโยธาโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
3. นางจุฑามาศ วงศ์ประสิทธิ์โรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
4. นางชไมพร มะโนเรืองโรงเรียนบ้านร่องจว้ากรรมการ
5. นายณรงค์ฤทธิ์ วิชาโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
6. นางพิมภรณ์ ศรีเมืองโรงเรียนบ้านจำป่าหวายกรรมการ
7. นางพชรภัทร ปินตานาโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุกกรรมการ
8. นางจุรีรัตน์ ข่ายสุวรรณโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากกรรมการ
9. นางสาวอิงพร ติ๊บเมืองมาโรงเรียนชุมชนป่าแฝกสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางสาวสุพิน ไชยจำเริญศึกษานิเทศก์กรรมการ
2. นางสาวศศิธร แสงดอกโรงเรียนอนุบาลภูกามยาวกรรมการ
3. นางมณฑกาญจน์ คำวงค์ษาโรงเรียนบ้านดอกคำใต้กรรมการ
4. นางวรรณรัตน์ ประวงศ์เทพโรงเรียนภูเงินกรรมการ
5. นางนันนภา เขียวงามโรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุงกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาวอิงพร ติ๊บเมืองมาโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคีกรรมการ
2. นางสาวนงลักษณ์ จำรัสโรงเรียนบ้านห้วยแก้วกรรมการ
3. นางสุภาพร กันทะพะเยาโรงเรียนบ้านปางกรรมการ
4. นางสาววันวิสาข์ ขัติยะโรงเรียนบ้านหนองหล่มกรรมการ
5. นางสาวอารีรัตน์ เป็งรักษาโรงเรียนบ้างปางงุ้นกรรมการ
6. นางฌัลลิกา แข่งขันโรงเรียนบ้้านวังขอนแดงกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางสาวสุพิน ไชยจำเริญศึกษานิเทศก์กรรมการ
2. นางสาวศศิธร แสงดอกโรงเรียนอนุบาลภูกามยาวกรรมการ
3. นางมณฑกาญจน์ คำวงศ์ษาโรงเรียนบ้านดอกคำใต้กรรมการ
4. นางวรรณรัตน์ ประวงศ์เทพโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการ
5. นางนันนภา เขียวงามโรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุงกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ อุทธโยธาโรงเรียนห้วยบงกรรมการ
2. นางสาวละเอียด ฝอยทองโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสกรรมการ
3. นายธนดล นิติมณฑลโรงเรียนดงบุญนาคกรรมการ
4. นางจารุภัทร เหล่ารักผลโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
5. นางสาวชมพูนุช ผ่านสุวรรณโรงเรียนดงอินตากรรมการ
6. นางสาวศิรภัสสร คำถาวรโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย)กรรมการ
7. นางอุไรวรรณ สอนแก้วโรงเรียนบ้านร่องห้ากรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ อุทธโยธาโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
2. นายธนดล นิติมณฑลโรงเรียนบ้านดงบุญนาคกรรมการ
3. นางบุษบา ชอบจิตต์โรงเรียนบ้านอิงโค้งกรรมการ
4. นางวรรณรัตน์ ประวงศ์เทพโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการ
5. นายณรงค์ฤทธิ์ วิชาโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
6. นางรสสุคนธ์ ปิงวงศ์โรงเรียนบ้านต๊ำพระแลกรรมการ
7. นางพรรณนิภา จินดาโรงเรียนบ้านค่ากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายพีรพงศ์ ดวงแก้วศึกษานิเทศก์กรรมการ
2. นางสาวชนัดดา อุ่นจิตต์โรงเรียนประชาบำรุงกรรมการ
3. นางสาวสตกมล ท้าวคำลือโรงเรียนประชาบำรุงกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ อุทธโยธาโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ สอนแก้วโรงเรียนบ้านร่องห้ากรรมการ
3. นางสาวอิงพร ติ๊บเมืองมาโรงเรียนชุมชนป่าแฝกสามัคคีกรรมการ
4. นายวิสุทธิ์ ไชยปินโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นางณัฐพร ขันแก้วโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
2. นางศิรินทิพย์ วิชัยโนโรงเรียนบ้านแม่จว้ากรรมการ
3. นางบังอร ปอใจโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
4. นางสาวเฉลิมขวัญ บุญเจริญโรงเรียนบ้านป่าแฝกใต้กรรมการ
5. นางสาวอารีรัตน์ เป็งรักษาโรงเรียนบ้านปางงุ้นกรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายณรงค์ชัย ศรีเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันจกปกกรรมการ
2. นายณัฐนันท์ นนท์ศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแฝกใต้กรรมการ
3. นายบรรจง ศรีสมบัติโรงเรียนบ้านค่าบนกรรมการ
4. นายสินชัย ไชยโพธิ์โรงเรียนบ้านอิงโค้งกรรมการ
5. นายขวัญชัย ดาสาโรงเรียนบ้านแม่ใจ (เพาะวิทยาการ)กรรมการ
6. นายสุชิน นครไทยภูมิโรงเรียนบ้านจำป่าหวายกรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ ศรีเมืองโรงเรียนสันจกปกประธานกรรมการ
2. นายณัฐนันท์ นนท์ศรีโรงเรียนบ้านป่าแฝกใต้กรรมการ
3. นายบรรจง ศรีสมบัติโรงเรียนบ้านค่าบนกรรมการ
4. นายสินชัย ไชยโพธิ์โรงเรียนบ้านอิงโค้งกรรมการ
5. นายขวัญชัย ดาสาโรงเรียนบ้านแม่ใจกรรมการ
6. นายสุชิน นครไทยภูมิโรงเรียนบ้านจำป่าหวายกรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสุชิน นครไทยภูมิโรงเรียนบ้านจำป่าหวายกรรมการ
2. นายมานพ หาญจริงโรงเรียนบ้านปางงุ้นกรรมการ
3. นายอาเขต สุคันธมาลาโรงเรียนบ้านปางงุ้นกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายสุชิน นครไทยภูมิโรงเรียนบ้านจำป่าหวายกรรมการ
2. นายอาเขต สุคันธมาลาโรงเรียนบ้านปางงุ้นกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายสุชิน นครไทยภูมิโรงเรียนบ้านจำป่าหวายกรรมการ
2. นายอาเขต สุคันธมาลาโรงเรียนบ้านปางงุ้นกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสาวเกศริน สุวพันธ์โรงเรียนบ้านใหม่(อำเภอเมือง)กรรมการ
2. นางยุพิน วงศ์ประเสริฐโรงเรียนชุนบ้านแม่สุกกรรมการ
3. นางสายพิน แสงแก้วโรงเรียนบ้านต๊ำพระแลกรรมการ
4. นางเทียมจิต แสงกล้าโรงเรียนบ้านสันต้นม่วงกรรมการ
5. นางสุนิตา จักรเทพวงศ์โรงเรียนบ้านต๊ำเหล่ากรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางเนียรนภา กิจจาโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
2. นางชายิกา พรมเสนโรงเรียนบ้านปางงุ้นกรรมการ
3. นายสมยศ ก๋าวิตะโรงเรียนบ้านดงบุญนาคกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางยุพิน วงศ์ประเสริฐโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุกกรรมการ
2. นางสาวเกศริน สุวพันธ์โรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
3. นางเทียมจิต แสงกล้าโรงเรียนบ้านสันต้นม่วงกรรมการ
4. นางสุนิตา จักรเทพวงศ์โรงเรียนบ้านต๊ำเหล่ากรรมการ
5. นางสายพิณ แสงแก้วโรงเรียนบ้านต้ำพระแลกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายสุชิน นครไทยภูมิโรงเรียนบ้านจำป่าหวายกรรมการ
2. นายอาเขต สุคันธมาลาโรงเรียนบ้านปางงุ้นกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสุกัญญา วงค์ปัญญาโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
2. นายภานุวัฏษ์ บัวเงินโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากกรรมการ
3. นายชิติทรีย์ สุภโกศลโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสกรรมการ
4. นางสาวเพ็ญนภา ใจจุมปูโรงเรียนบ้านดงอินตากรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายโกศล ศรีตระกูลโรงเรียนบ้านทุ่งป่าข่ากรรมการ
2. นายเกษม กาจินาโรงเรียนเหล่ากรรมการ
3. นางอรุณี นาแพร่โรงเรียนร่องห้ากรรมการ
4. นายบุญส่ง สักออนโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
5. นายเสนอ หน่อแก้วโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)กรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายดิเรก สุปิโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
2. นายรธาราธิป ยอดวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุกกรรมการ
3. นายประหยัด ใฝ่จิตโรงเรียนเจริญใจกรรมการ
4. นางสุกัญญา วงค์ปัญญาโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายชาญ ธนะโรงเรียนบ้านห้วยแก้วกรรมการ
2. นายอุดมศักดิ์ ศิริอรรถโรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ ชาญศึกโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายสง่า บุราณรมณ์ผํู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องคำกรรมการ
2. นายสมพงษ์ มหานิลโรงเรียนบ้านร้องกรรมการ
3. นางรจเรข เข็มทองโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
4. นางรุจิรา กันทายวงโรงเรียนบ้านสางกรรมการ
5. นายดิเรก สุปิโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายดิเรก สุปิโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
2. นายรธาราธิป ยอดวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุกกรรมการ
3. นางสาวชนรดา ดำรงวิริยะนุภาพโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการ
4. นางสุกัญญา วงค์ปัญญาโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายโกศล ศรีตระกูลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งป่าข่ากรรมการ
2. นายบุญส่ง สักออนโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
3. นางอรุณี นาแพร่โรงเรียนบ้านร่องห้ากรรมการ
4. นายเสนอ หน่อแก้วโรงเรียนอนุบาลแม่ใจกรรมการ
5. นายเกษม กาจินาโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายภานุวัฏษ์ บัวเงินโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากกรรมการ
2. นายอุดมศักดิ์ ศิริอรรถโรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
3. นางอรุณี นาแพร่โรงเรียนบ้านร่องห้ากรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายสง่า บุราณรมณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องคำกรรมการ
2. นางสาวรจเรข เข็มทองโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
3. นางรุจิรา กันทายวงโรงเรียนบ้านสางกรรมการ
4. นายสมพงษ์ มหานิลโรงเรียนบ้านร้องกรรมการ
5. นายดิเรก สุปิโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายเรวัฒน์ ไชยบาลโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
2. นายเสนอ หน่อแก้วโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)กรรมการ
3. นางสาวเพ็ญนิภา ใจจุมปูโรงเรียนบ้านดงอินตากรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายสง่า บุราณรมย์โรงเรียนบ้านร่องคำกรรมการ
2. นายสมพงษ์ มหานิลโรงเรียนบ้านร้องกรรมการ
3. นางสาวรจเรข เข็มทองโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
4. นางรุจิรา กันทายวงโรงเรียนบ้านสางกรรมการ
5. นายดิเรก สุปิโรงเรียนบ้านดงกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายจีระพงษ์ ทันห่วงโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
2. นายธีรยุทธ์ ไชยศรีโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลานกรรมการ
3. นางปิ่นแก้ว จันทร์ยอดโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางวัชรา ชูเกษโรงเรียนบ้านปางกรรมการ
2. นายอรุณ วังกาวรรณโรงเรียนบ้านวังขอนแดงกรรมการ
3. นายวัินิจ ราชเนตร์โรงเรียนบ้านปางงุ้นกรรมการ
4. นายวรพล สมศรีโรงเรียนบ้านค่ากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายจีระพงษ์ ทันห่วงโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
2. นายธีรยุทธ์ ไชยศรีโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลานกรรมการ
3. นางปิ่นแก้ว จันทร์ยอดโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางณัฐพร ขันแก้วโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสาวกาญจณี สมฤทธิ์โรงเรียนบ้านต้ำพระแลกรรมการ
2. นางพัชนีย์ ทนันชัยโรงเรียนบ้านดงอินตากรรมการ
3. นางมาลี นันตาลิตโรงเรียนบ้านร่องจว้ากรรมการ
4. นางสุภาพร แก้วเมืองมูลโรงเรียนบ้านสันขวางกรรมการ
5. นางสุดา อนุวงศ์โรงเรียนบ้านเจน (จันทรานุกูล)กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายวินิจ ราชเนตร์โรงเรียนบ้านปางงุ้นกรรมการ
2. นางนงคราญ เส็งนาโรงเรียนบ้านจำป่าหวายกรรมการ
3. นางสุพรรณ สันทรายโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางสุภาพร แก้วเมืองมูลโรงเรียนบ้านสันขวางกรรมการ
2. นางมาลี นันตาลิตโรงเรียนบ้านร่องจว้ากรรมการ
3. นางสาวกาญจณี สมฤทธิ์โรงเรียนบ้านต๊ำพระแลกรรมการ
4. นางพัชนีย์ ทนันชัยโรงเรียนบ้านดงอินตากรรมการ
5. นางสุดา อนุวงศ์โรงเรียนบ้านเจน(เจนจันทรานุกูล)กรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายจีระพงษ์ ทันห่วงโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
2. นายธีรยุทธ์ ไชยศรีโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลานกรรมการ
3. นางปิ่นแก้ว จันทร์ยอดโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายกฤษฎา เดชะบุญโรงเรียนบ้านอิงโค้งกรรมการ
2. นายจีระพงษ์ ทันห่วงโรงเรียนบ้้านปินกรรมการ
3. นายจิราวุฒิ สมวงษาโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายจีระพันธ์ ทันห่วงโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
2. นางนงคราญ เส็งนาโรงเรียนบ้านจำป่าหวายกรรมการ
3. นางณัฐพร ขันแก้วโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางวัชรา ชูเกษโรงเรียนบ้านปางกรรมการ
2. นางสุพรรณ สันทรายโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากกรรมการ
3. นายวินิจ ราชเนตร์โรงเรียนบ้านปางงุ้นกรรมการ
4. นายเผด็จ ลาวตุมโรงเรียนบ้บ้านดงอินตากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสาววิมล มารินทร์โรงเรียนบ้านกว้านเหนือกรรมการ
2. นางสุรีย์ คำมีโรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่กรรมการ
3. นางสุชาดา ภักดีโรงเรียนบ้านจำป่าหวายกรรมการ
4. นางวันดี ปินใจโรงเรียนบ้านร่องจว้ากรรมการ
5. นางมัลลิกา ไชยญาติโรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์กรรมการ
6. นางสาวทิพยดาวรรณ พุทธรักษาโรงเรียนบ้านป่าสัดสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางมัลลิกา ไชยญาติโรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์กรรมการ
2. นางสุชาดา ภักดีโรงเรียนบ้านจำป่าหวายกรรมการ
3. นางสาวทิพยดาวรรณ พุทธรักษาโรงเรียนบ้านป่าสักสามัคคีกรรมการ
4. นางวันดี ปินใจโรงเรียนบ้านร่องจว้ากรรมการ
5. นางสาวสุรีย์ คำมีโรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่กรรมการ
6. นางวิมล มารินทร์โรงเรียนบ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์)กรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายอรุณ วังกาวรรณโรงเรียนบ้านวังบอนแดงกรรมการ
2. นางสุพรรณ สันทรายโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากกรรมการ
3. นายเผด็จ ลาวตุมโรงเรียนบ้านปางกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางวิมล มารินทร์โรงเรียนบ้านกว้านเหนือกรรมการ
2. นางสาวสุรีย์ คำมีโรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่กรรมการ
3. นางสุชาดา ภักดีโรงเรียนบ้านจำป่าหวายกรรมการ
4. นางวันดี ปินใจโรงเรียนบ้านร่องจว้ากรรมการ
5. นางมัลลิกา ไชยญาติโรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์กรรมการ
6. นางสาวทิพยดาวรรณ พุทธรักษาโรงเรียนบ้านป่าสักสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางณัฐพร ขันแก้วโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
2. นางสุพรรณ สันทรายโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากกรรมการ
3. นางสุพรรณี อาจหาญโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย)กรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสาวกาญจนี สมฤทธิ์โรงเรียนบ้านต๊ำพระแลกรรมการ
2. นางพัชนีย์ ทนันชัยโรงเรียนบ้านดงอินตากรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ แก้วเมืองมูลโรงเรียนบ้านสันขวางกรรมการ
4. นางสุดา อนุวงศ์โรงเรียนบ้านเจน(จันทรานุกูล)กรรมการ
5. นางมาลี นันตาลิตโรงเรียนบ้านร่องจว้ากรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสุพรรณี อาจหาญโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)กรรมการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางวันเพ็ญ สุทธิพิบูลย์ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา ๑ประธานกรรมการ
2. นางภัทรภร รัตนชมภูศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา ๑รองประธานกรรมการ
3. นางสาวประภาพัฒน์ เพ็ชรรัตน์บำรุงศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา ๑รองประธานกรรมการ
4. นางปรีสนา หาญสุขจริยาโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
5. นางอุมาพร เรืองยศโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการ
6. นางศรินทิพย์ ไชยเพ็ญโรงเรียนอนุบาลภูกามยาวกรรมการ
7. นางสาวจารุวรรณ ศิริคำน้อยโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางวันเพ็ญ สุทธิพิบูลย์ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา ๑ประธานกรรมการ
2. นางภัทรภร รัตนชมภูศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา ๑รองประธานกรรมการ
3. นางสาวประภาพัฒน์ เพ็ชรรัตน์บำรุงศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา ๑รองประธานกรรมการ
4. นางฑิฆัมพร วงศ์ประสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
5. นางจันทร์ผา ป้อมบ้านต้าโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
6. นางวัลภา ยอดมิ่งโรงเรียนบ้านกาดถีกรรมการ
7. นางสาวจารุวรรณ ศิริคำน้อยโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางวันเพ็ญ สุทธิพิบูลย์ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา ๑ประธานกรรมการ
2. นางภัทรภร รัตนชมภูศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา ๑รองประธานกรรมการ
3. นางธัญญาลักษณ์ เตชะแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุกกรรมการ
4. นางเยาวเรศ ฟองคำโรงเรียนบ้านดาวเรืองกรรมการ
5. นางสาวประภาพัฒน์ เพ็ชรรัตนบำรุงศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา ๑กรรมการ
6. นางละเอียด ขวัญตนโรงเรียนต๋อมดงกรรมการ
7. นางสาวจารุวรรณ ศิริคำน้อยโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางวันเพ็ญ สุทธิพิบูลย์ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา ๑ประธานกรรมการ
2. นางภัทรภร รัตนชมภูศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา ๑รองประธานกรรมการ
3. นางสาวประภาพัฒน์ เพ็ชรรัตน์บำรุงศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา ๑รองประธานกรรมการ
4. นางจิตติยา พิมพ์เวินโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)กรรมการ
5. นางเยาวเรศ ฟองคำโรงเรียนบ้านดาวเรืองกรรมการ
6. นางละเอียด ขวัญตนโรงเรียนบ้านต๋อมดงกรรมการ
7. นางจารุวรรณ ศิริคำน้อยโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางวัชรา ชูเกษโรงเรียนบ้านปางกรรมการ
2. นางขวัญฤทัย ใจชุ่มโรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรีกรรมการ
3. นางทัศนีย์ ทะนันไชยโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางวัชรา ชูเกษโรงเรียนบ้านปางกรรมการ
2. นางทัศนีย์ ทะนันไชยโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
3. นางขวัญฤดี ใจชุ่มโรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรีกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวัชรา ชูเกษโรงเรียนบ้านปางกรรมการ
2. นางทัศนีย์ ทะนันไชยโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
3. นางขวัญฤทัย ใจชุ่มโรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรีกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางพรจรรย์ พัชรมณีศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต ๑กรรมการ
2. นางประเทืองศรี กันตาโรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่ากรรมการ
3. นางธนพร รัศมีโรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
4. นางสาวเกศริน สุวพันธ์โรงเรียนบ้านใหม่ กรรมการ
5. นางณัฐพร ขันแก้วโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางพรจรรย์ พัชรมณีศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต ๑กรรมการ
2. นางประเทืองศรี กันตาโรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่ากรรมการ
3. นางธนพร รัศมีโรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
4. นางเกศริน สุวพันธ์โรงเรียนบ้านใหม่ กรรมการ
5. นางสาวณัฐพร ขันแก้วโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวัชรา ชูเกษโรงเรียนบ้านปางกรรมการ
2. นางขวัญฤทัย ใจชุ่มโรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรีกรรมการ
3. นางทัศนีย์ ทะนันไชยโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางธนพร รัศมีโรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
2. นายศุกลรัตน์ กันทะวงศ์โรงเรียนบ้านดงบุญนาคกรรมการ
3. นางประเทืองศรี กันตาโรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่ากรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางประเทืองศรี กันตาโรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่ากรรมการ
2. นางธนพร รัศมีโรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
3. นายศุกลรัตน์ กันทะวงศ์โรงเรียนบ้านดงบุญนาคกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางธนพร รัศมีโรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
2. นายศุกลรัตน์ กันทะวงศ์โรงเรียนบ้านดงบุญนาคกรรมการ
3. นางประเทืองศรี กันตาโรงเรียนบ้านตุ้มท่ากรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางธนพร รัศมีโรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
2. นายศุกลรัตน์ กันทะวงศ์โรงเรียนบ้านดงบุญนาคกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางณัฐพร ขันแก้วโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
2. นางมาลี เจนใจโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลานกรรมการ
3. นางสุพรรณี อาจหาญโรงเรียนอนุบาลแม่ใจกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางณัฐพร ขันแก้วโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
2. นางมาลี เจนใจโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลานกรรมการ
3. นางสุพรรณี อาจหาญโรงเรียนอนุบาลแม่ใจกรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวบังอร ศรีใจครูโรงเรียนบ้านร่องห้ากรรมการ
2. นางศิรินทรณ์ จันทร์ทันครูโรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
3. นางสาวกฤษณา สินเปียงครูโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวบังอร ศรีใจครูโรงเรียนบ้านร่องห้ากรรมการ
2. นางศิรินทรณ์ จันทร์ทันครูโรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
3. นางสาวกฤษณา สินเปียงครูโรงเรียนชุมชนป่าแฝกสามัคคีกรรมการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางทองหล่อ วงศ์ประสิทธิ์ครูโรงเรียนบ้านวังขอนแดงกรรมการ
2. นางอำเพียร รัตนกุลครูโรงเรียนบ้านป่าตึงกรรมการ
3. นางศรีเพ็ญ ภู่วิเศษครูโรงเรียนบ้านร้อง(อนุบาลภูกามยาว)กรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายจำเนียร จันทะศึกษานิเทศก์ สพป.พย.๑ประธานกรรมการ
2. นางเกศริน กันทิสาครูโรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่ากรรมการ
3. นางทองหล่อ วงศ์ประสิทธิ์ครูโรงเรียนบ้านวังขอนแดงกรรมการ
4. นางอำเพียร รัตนกุลครูโรงเรียนบ้านป่าตึงกรรมการ
5. นางศรีเพ็ญ ภู่วิเศษครูโรงเรียนบ้านร้อง(อนุบาลภูกามยาว)กรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายจำเนียร จันทะศึกษานิเทศก์ สพป.พย.๑ประธานกรรมการ
2. นางเกศริน กันทิสาครูโรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่ากรรมการ
3. นางทองหล่อ วงศ์ประสิทธิ์ครูโรงเรียนบ้านวังขอนแดงกรรมการ
4. นางอำเพียร รัตนกุลครูโรงเรียนบ้านป่าตึงกรรมการ
5. นางศรีเพ็ญ ภู่วิเศษครูโรงเรียนบ้านร้อง(อนุบาลภูกามยาว)กรรมการ

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางอัญชลี อินยาศรีโรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์กรรมการ
2. นางอำพัน วินันท์โรงเรียนบ้านป่าสักสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวศศิธร แสงดอกโรงเรียนอนุบาลภูกามยาวกรรมการ
4. นางเสาวลักษณ์ กีพงษ์โรงเรียนบ้้านป่าคากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางเสาวลักษณ์ กีพงษ์โรงเรียนบ้านป่าคากรรมการ
2. นางสาวศศิธร แสงดอกโรงเรียนอนุบาลภูกามยาวกรรมการ
3. นางอำพัน วินันท์โรงเรียนบ้านป่าสักสามัคคีกรรมการ
4. นางอัญชลี อินยาศรีโรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายเอี่ยม มังคลาดศึกษานิเทศก์ สพป.พย.๑ประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี อินยาศรีครูโรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์กรรมการ
3. นางอำพัน วินันท์ครูโรงเรียนบ้านป่าสักสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวศศิธร แสงดอกครูโรงเรียนอนุบาลภูกามยาวกรรมการ
5. นางสาวลักษณ์ กีพงษ์ครูโรงเรียนบ้านป่าคากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเอี่ยม มังคลาดศึกษานิเทศก์กรรมการ
2. นางเสาวลักษณ์ กีพงษ์โรงเรียนบ้านป่าคากรรมการ
3. นางอำพัน วินันท์โรงเรียนบ้านป่าสักสามัคคีกรรมการ
4. นางอัญชลี อินยาศรีโรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์กรรมการ
5. นางสาวศศิธร แสงดอกโรงเรียนอนุบาลภูกามยาวกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางเสาวลักษณ์ กีพงษ์โรงเรียนบ้านป่าคากรรมการ
2. นางสาวศศิธร แสงดอกโรงเรียนอนุบาลภูกามยาวกรรมการ
3. นางอำพัน วินันท์โรงเรียนบ้านป่าสักสามัคคีกรรมการ
4. นางอัญชลี อินยาศรีโรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์กรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายเอี่ยม มังคลาดศึกษานิเทศก์กรรมการ
2. นางอัญชลี อินยาศรีโรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์กรรมการ
3. นางอำพัน วินันท์โรงเรียนบ้านป่าสักสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวศศิธร แสงดอกโรงเรียนอนุบาลภูกามยาวกรรมการ
5. นางเสาวลักษณ์ กีพงษ์โรงเรียนบ้านป่าคากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายเอี่ยม มังคลาดศึกษานิเทศก์กรรมการ
2. นางอัญชลี อินยาศรีโรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์กรรมการ
3. นางอำพัน วินันท์โรงเรียนบ้านป่าสักสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวศศิธร แสงดอกโรงเรียนอนุบาลภูกามยาวกรรมการ
5. นางเสาวลักษณ์ กีพงษ์โรงเรียนบ้านป่าคากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายเอี่ยม มังคลาดศึกษานิเทศก์ สพป.พย.๑ประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี อินยาศรีครูโรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์กรรมการ
3. นางอำพัน วินันท์ครูโรงเรียนบ้านป่าสักสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวศศิธร แสงดอกครูโรงเรียนอนุบาลภูกามยาวกรรมการ
5. นางสาวลักษณ์ กีพงษ์ครูโรงเรียนบ้านป่าคากรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางดารณี ชัยดรุณศึกษานิเทศก์กรรมการ
2. นายเอกพจน์ ฟองจำโรงเรียนบ้านเจนกรรมการ
3. นางอรัญญา สุขเกษมโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางดารณี ชัยดรุณศึกษานิเทศก์กรรมการ
2. นายเอกพจน์ ฟองจำโรงเรียนบ้านเจนกรรมการ
3. นางอรัญญา สุขเกษมโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางดารณี ชัยดรุณศึกษานิเทศก์กรรมการ
2. นายเอกพจน์ ฟองจำโรงเรียนบ้านเจนกรรมการ
3. นางอรัญญา สุขเกษมโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางดารณี ชัยดรุณศีกษานิเทศก์กรรมการ
2. นายเอกพจน์ ฟองจำโรงเรียนบ้านอ้อยไร่กรรมการ
3. นางอรัญญา สุขเกษมโรงเรียนไร่อ้อยกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางดารณี ชัยดรุณศึกษานิเทศก์ สพป.พย.๑ประธานกรรมการ
2. นางมารยาท ยอดยาครูโรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่ากรรมการ
3. นางกัลยา ไชยจันดีครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๔๖กรรมการ
4. นางอรัญญา สุขเกษมครูโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
5. นายเอกพจน์ ฟองจำครูโรงเรียนบ้านเจนกรรมการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวันเพ็ญ สุทธิพิบูลย์ศึกษานิเทศก์กรรมการ
2. นางสาววัชราภรณ์ จำรัสโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวกรรมการ
3. นางสาวกาญจณี สมฤทธิ์โรงเรียนบ้านต๊ำพระแลกรรมการ
4. นางสาวกรวรรณ ภาชนนท์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุกกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวันเพ็ญ สุทธิพิบูลย์ศึกษานิเทศก์ สพป.พย.๑ประธานกรรมการ
2. นางกาญจนี สมฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านต๊ำพระแลกรรมการ
3. นางอำไพพรรณ เชื้ออินต๊ะครูโรงเรียนบ้านดอกคำใต้กรรมการ
4. นางสาวนวรรณ ภาชนนท์พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุกกรรมการ
5. นางวัชราภรณ์ จำรัสพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยทรายขาวกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุรินทร์ อนุวงศ์โรงเรียนบ้านกว้านเหนือกรรมการ
2. นางกิตตมา รัศมีโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการ
3. นางสุนิสา ไชยศรีโรงเรียนบ้านค่าบนกรรมการ
4. นายศรัญญู สีทิอ้ายโรงเรียนบ้านแม่ใจกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุพิน ไชยจำเริญศึกษานิเทศก์ สพป.พย.๑ประธานกรรมการ
2. นางกิตติมา รัศมีครูโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการ
3. นางสุนิสา ไชยศรีครูโรงเรียนบ้านค่าบนกรรมการ
4. นายศรัญญู สิีธิอ้ายพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านแม่ใจกรรมการ
5. นายสุรินทร์ อนุวงศ์ครูโรงเรียนบ้านกว้านเหนือกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุรินทร์ อนุวงศ์โรงเรียนบ้านกว๊านเหนือกรรมการ
2. นางกิตติมา รัศมีโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการ
3. นางสุนิสา ไชยศรีโรงเรียนบ้านค่าบนกรรมการ
4. นายศรัญญู สีทิอ้ายโรงเรียนบ้านแม่ใจกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางกิตติมา จันทร์บรรจงศึกษานิเทศก์ สพป.พย.๑ประธานกรรมการ
2. นางพิกุล พันธ์ุปัญญาครูโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
3. นางสุดา อนุวงศ์ครูโรงเรียนบ้านเจน(จันทรานุกุล)กรรมการ
4. นางสุภาพร แก้วเมืองมูลครูโรงเรียนบ้านสันขวางกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายโกศล ศรีตระกูลโรงเรียนบ้านทุ่งป่าข่ากรรมการ
2. นายเกษม กาจินาโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
3. นายสมเกียรติ อุทธโยธาโรงเรียนบ้านป่าสักสามัคคีกรรมการ
4. นายสมพงษ์ มหานิลโรงเรียนบ้านร้องกรรมการ
5. นางอรุณี นาแพร่โรงเรียนบ้านร่องห้ากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมพงษ์ มหานิลกรรมการ
2. นายโกศล ศรีตระกูลกรรมการ
3. นายเกษม กาจินากรรมการ
4. นายสมเกียรติ อุทธโยธากรรมการ
5. นางอรุณี นาแพร่กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายโกศล ศรีตระกูลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งป่าข่าประธานกรรมการ
2. นายเกษม กาจินาครูโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
3. นายสมเกียรติ อุทธโยธาครูโรงเรียนบ้านป่าสักสามัคคีกรรมการ
4. นายสมพงษ์ มหานิลครูโรงเรียนบ้านร้อง(อนุบาลภูกามยาว)กรรมการ
5. นางอรุณี นาแพร่ครูโรงเรียนบ้านร่องห้ากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายบุญเรียบ มองมูลศึกษานิเทศก์กรรมการ
2. นางจรรยา ณ นครพนมโรงเรียนบ้านต๊ำดอนมูลกรรมการ
3. นางศรีรัตน์ ศรศิริโรงเรียนบ้านห้วยทรายเลื่อนกรรมการ
4. นางชนม์นิภา พรหมวัลย์โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงกรรมการ
5. นางสุพรรณ สันทรายโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยากรรมการ
6. นางภัทราภร รัตนชมภูศึกษานิเทศก์กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายบุญเรียบ มองมูลศึกษานิเทศก์ สพป.พย.๑ประธานกรรมการ
2. นางจรรยา ณ นครพนมครูโรงเรียนบ้านต๊ำดอนมูลกรรมการ
3. นางศรีรัตน์ ศรศิริครูโรงเรียนบ้านห้วยทรายเลื่อนกรรมการ
4. นางสาวชนม์นิภา พรหมวัลย์ครูโรงเรียนบ้านสันต้นม่วงกรรมการ
5. นางสุพรรณ สันทรายครูโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากกรรมการ
6. นางภัทรภร รัตนชมภูศึกษานิเทศก์ สพป.พย.๑กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]