หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ระหว่าง วันที่ .18 -24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวคัชรินทร์ มหาวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
2 นางสาวผริดา ปัญญาดา ครูโรงเรียนอนุบาลพะเยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงาน บันทึกคะแนนและจัดทำเกียรติบัตร
3 นายสิงหา ขวัญตน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต๋อม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงาน บันทึกคะแนนและจัดทำเกียรติบัตร
4 นายปรีชา กาวิใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพะเยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงาน บันทึกคะแนนและจัดทำเกียรติบัตร
5 นางสาวอัจฉราภรณ์ นาขยัน ธุรการโรงเรียนบ้านภูเงิน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงาน บันทึกคะแนนและจัดทำเกียรติบัตร
6 นายศัตราวุธ วงศ์ราษฎร์ ธุรการโรงเรียนบ้านต๋อม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงาน บันทึกคะแนนและจัดทำเกียรติบัตร
7 นางสาวปภาดา พันธ์วงศ์ ธุรการโรงเรียนอนุบาลภูกามยาว คณะกรรมการฝ่ายรับรายงาน บันทึกคะแนนและจัดทำเกียรติบัตร
8 นางสาวเบญามาศ หล้าใหม่ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลพะเยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงาน บันทึกคะแนนและจัดทำเกียรติบัตร
9 นางนงลักษณ์ มังคลาด ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลพะเยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงาน บันทึกคะแนนและจัดทำเกียรติบัตร
10 นางรุ่งอรุณ เพ็ชรฎา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงาน บันทึกคะแนนและจัดทำเกียรติบัตร
11 นายมงคล จินโจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตุ้มท่า คณะกรรมการฝ่ายรับรายงาน บันทึกคะแนนและจัดทำเกียรติบัตร
12 นางรัตติยา แก้วมา ครูโรงเรียนบ้านร่องห้า คณะกรรมการฝ่ายรับรายงาน บันทึกคะแนนและจัดทำเกียรติบัตร
13 นางพิสมัย เตชะกูลวณิช ครูโรงเรียนบ้านร่องห้า คณะกรรมการฝ่ายรับรายงาน บันทึกคะแนนและจัดทำเกียรติบัตร
14 นางสุวิมาส ใจเที่ยง ครูโรงเรียนบ้านร่องห้า คณะกรรมการฝ่ายรับรายงาน บันทึกคะแนนและจัดทำเกียรติบัตร
15 นางกัญธนิดา โอภาสฐิติยศ ครูโรงเรียนบ้านร่องห้า คณะกรรมการฝ่ายรับรายงาน บันทึกคะแนนและจัดทำเกียรติบัตร
16 นางสาวอัญชลี ปิยะดา ธุรการโรงเรียนบ้านร่องห้า คณะกรรมการฝ่ายรับรายงาน บันทึกคะแนนและจัดทำเกียรติบัตร

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]