รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ระหว่าง วันที่ .18 -24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 1. เด็กชายวรพรต  มณีวรรณ
 
1. นางทิพรัตน์  โคงาม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายภัทรพล  บุญยัง
 
1. นางพยง  กาศลังกา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปาง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  นามสาม
 
1. นายโพธิ์  ทินนา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงเบญญาภา  ใจเย็น
 
1. นางจันทร์ฟอง  ใจพรม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องจว้า 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เนมีย์
 
1. นางวันจันทร์  มาไกล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. เด็กหญิงพัดตาล  อินแสง
 
1. นางสวาท  มอญแสง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ใจพรม
 
1. นางมยุรี  วัฒนสมบูรณ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สมสะอาด
 
1. นางอรพินท์  เมืองชมภู
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบุญนาค 1. เด็กชายนรวิชญ์  วรรณจิตร
 
1. นายสมยศ  ก๋าวิตะ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล 1. เด็กหญิงจิราพร  ร้องสาคร
2. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  ทำเคลื่อน
3. เด็กหญิงอินทิรา  สันสุวรรณ์
 
1. นางสาวศรีเสงี่ยม  คำมูล
2. นางเลอลักษณ์  จินดา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 1. เด็กชายญาณกร  วรรณะ
2. เด็กหญิงนพนิต  เป็นคุณ
 
1. นางกัลย์ลภัส  อภัยโรจน์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล 1. นางสาวชลณัฐชา  ตรวจมรรคา
2. นางสาวรุ่งนิภา  เทียมแก้ว
 
1. นางสาวศรีเสงี่ยม  คำมูล
2. นางเลอลักษณ์  จินดา
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายชัยภัทร  ชาวเหนือ
 
1. นางวาสนา  เสมอเชื้อ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายพลพล  จันทร์ทัน
 
1. นายธนาพงษ์  สาวฤทธิ์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต๋อม 1. นางสาวณัฐวดี  พิลึกเรือง
 
1. นางจินดา  พวงสุวรรณ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กหญิงรัชฎา  เรือนมูล
2. เด็กหญิงสุรารักษ์  วุยแม
3. เด็กหญิงเพียงฟ้า  น้องรักษ์
 
1. นางทัศณีย์   ทะนันไชย
2. นางสาวพรทิพย์  ชาญศึก
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอิงโค้ง 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  รักษา
2. เด็กหญิงสุพิชฌา  ช่องกระโทก
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ยาดี
 
1. นางสาวสุวิมล  นนท์ศรี
2. นายถนอม  ธินะ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงนิชานันท์  ตาคำ
2. เด็กหญิงพรสวรรค์  ไชยปิน
3. เด็กหญิงอัญชลีภรณ์  แสนเพ็ชร
 
1. นายจำรัส  เขียวงาม
2. นางประนอม  ปิงเมือง
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงชริณญา  ทะนันใจ
2. เด็กหญิงธัญญธิดา  หล้าแก้ว
 
1. นายสุริยนต์   อุนจะนำ
2. นางพิกุล  พันธุ์ปัญญา
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กชายชูเกียรติ  ก๋าอินตา
2. นายยุทธนา  ทาฟุ่น
 
1. นายสุริยนต์  อุนจะนำ
2. นางพิกุล  พันธ์ุปัญญา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดรุณวิทยา 1. เด็กหญิงนริศรา  ปุยะติ
 
1. นางหฤทัย  ไชยโพธิ์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายนพภิญโญ  สอนใจ
 
1. นายไพโรจน์  ศรีภา
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. นางสาวอัญชากานต์  โยมา
 
1. นางยุพาพิน  ไชยบาล
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 85.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงธีรดา  ค้าไป
2. เด็กหญิงรัญชนา   ไชยวุฒิ
3. เด็กชายเทวราช   สมศรี
 
1. นายบัณฑิต  ศรีสุวรรณ์
2. นางรัตติกาล  มูลน้อย
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กชายกรกช  สริรัตน์
2. เด็กหญิงประภัสษร  แสงจันทร์
3. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ดีจงยาวงาม
 
1. นางสาวจินตนา  กาวี
2. นางสันทัด  ขันตี
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กหญิงพิสิณี  ชุ่มลือ
2. เด็กหญิงศิวนาถ  มุ่งเกี่ยวกลาง
3. เด็กชายอรรถพล  เรือนแก้ว
 
1. นางเสาวภา  ใจสม
2. นางฐาปนีย์  ตันตะวิริยะ
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ปัญญาวงศ์
2. เด็กหญิงรุจิรา  อุดใจ
3. เด็กชายอรรคเดช  ปัญญาวงศ์
 
1. นางเสาวภา  ใจสม
2. นางสุพร  กันทะวัง
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ห้วยลึก
2. เด็กชายรัชชานนท์  อรุณสิทธิ์
3. เด็กชายรัฐพล  สงวนใจ
 
1. นางสาวพรรณี  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวประภาศรี  เครือจักร
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 1. เด็กหญิงจีระประภา  รำไพ
2. เด็กหญิงนภัสราภรณ์  ขาวละออ
3. เด็กหญิงสุวนันท์  สิงห์แก้ว
 
1. นางจิตรลดา  ธรรมขัน
2. นางสาวนงลักษณ์  จำรัส
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กหญิงชลทิชา  โพธิอัมพล
2. เด็กชายณัฐภัทร  บุุปผาลา
3. เด็กหญิงมยุรี  ปิติ
 
1. นางสุพร  กันทะวัง
2. นางเสาวภา  ใจสม
 
31 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังขอนแดง 1. นายอนุสรณ์  พนานอก
2. เด็กชายอภิวัฒน์  เวียงจันทึก
 
1. นายกิตติศักดิ์  หงษ์ทอง
2. นางสาวนงลักษณ์  สมศรี
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี 1. เด็กหญิงมยุรส  วงค์ตะมา
2. เด็กชายรชานนท์  ชัยวร
 
1. นางสาวจีระภา  พระวิสัตย์
2. นายเกษตร  วงค์ประสิทธิ์
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบุญเกิดแสงส่องหล้า 1 1. เด็กชายพัทณพงศ์  ศรีสวัส
2. เด็กชายภูเบศวร์  คำปันพรม
 
1. นายจรุงสาส์น  ใจลึก
2. นายอำนาจ  สะเภาคำ
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ใจ 1. เด็กชายถิรวุฒิ  คำอ้าย
2. เด็กชายนรินทร์ธร  ศรีใจปั๋ง
 
1. นายเกรียงศักดิ์  หลวงหาญ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จว้า 1. เด็กชายกิตติพิชญ์  มาวิเลิศ
2. เด็กชายสรรพฤทธิ์  ใจยเลิศ
 
1. นายเชิดชัย  วิชัยโน
2. นางศิรินทร์ทิพย์  วิชัยโน
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กชายคมสันต์  เมฆอากาศ
2. เด็กชายชัชวาลย์  ขันคำ
 
1. นายหรินทร์  อินสุขิน
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 1. นายธวัชชัย  ศรีชัย
2. นายเจษฎา  ก้อนคำ
 
1. นายธัชชัย  อุเทศบุญญโชติ
2. นางพรอุษา  อุเทศบุญญโชติ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปาง 1. เด็กชายจารุวิทย์  ยารังษี
2. เด็กหญิงช่อผกา  พงษ์วัน
3. เด็กหญิงมัลลิกา   ทาจินะ
4. เด็กหญิงมุฑิตา  รัตนะวัน
5. เด็กหญิงเบญมาศ  พงษ์วัน
 
1. นางกัลยา   เขื่อนแก้ว
2. นางวัชรา  ชูเกษ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงกอหญ้า  หอมสมบัติ
2. เด็กหญิงกุลริศา  บุญเสาร์
3. เด็กหญิงณัฐฐญาดา  เรือนป้อ
4. เด็กหญิงปรียาภรณ์  กองลี
5. เด็กหญิงพิชชาภา  จีนาใหม่
 
1. นางเพชรรัตน์  ศรีเทพ
2. นางเอมอร  ลัญชานนท์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กหญิงศิริวิมล  ถูกจิต
2. เด็กหญิงสุฤทัย  วงค์ก๋า
3. เด็กหญิงสุวรรณี  พรหมสังข์
4. เด็กหญิงหทัยทิพย์  ปงนิกร
5. เด็กหญิงอาทิตติยา  ถึงการ
 
1. นางโสภา  จันทร์ถนอม
2. นางกัญธนิดา  โอภาสฐิติยศ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงอินตา 1. เด็กหญิงกัญญาณี   วันเที่ยง
2. เด็กหญิงจิดาภา  ทองตัน
3. เด็กหญิงชนกานต์  ถิ่นบัวตอง
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  เครือสกุล
5. เด็กหญิงสุรัมภา  มุมวงค์
 
1. นางแสงอรุณ  นัดดากุล
2. นางสาวมยุรฉัตร  นัดดากุล
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กา 1. เด็กหญิงจิรัชญา  สุริยะชัย
2. เด็กหญิงซาร่าห์  แซ่เต็ม
3. เด็กหญิงลลิตา  มาแซะ
4. เด็กหญิงวันวิสา  เชื้อเขียว
5. เด็กหญิงเอื้อการย์  คำแก้ว
 
1. นางปราณี  สมประสงค์
2. นางอำพร  ศรีวิราช
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงอินตา 1. นางสาวกัญญ์วรา  ไชยบาล
2. นางสาวกัลยากร  ไชยวงค์
3. นางสาวจิรัญญา   แก้วธิตา
4. เด็กหญิงธิัญวรัตน์  ปิงดอย
5. นางสาวนันทิกา  คล้ายขำ
 
1. นางแสงอรุณ  นัดดากุล
2. นางสาวมยุรฉัตร  นัดดากุล
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กหญิงกชพร  สมศรี
2. เด็กชายกรกช  สริรัตน์
3. เด็กชายณัฐพงษ์  อินต๊ะยศ
4. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สมศรี
5. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ดีจงยาวงาม
 
1. นายเกรียงไกร  มาตรมูล
2. นายวรพล  สมศรี
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กา 1. เด็กชายชญาวัฒน์  บุญสม
2. เด็กชายนัทธพงศ์  อะริยะ
3. เด็กหญิงพรพรรณ  คำจันทร์
4. เด็กชายสิรวิศญ์  ตั้งประเสริฐ
5. เด็กชายเจษฎา  แซ่จ๋าว
 
1. นายปิติ  ตรีสุวรรณ
2. นางพรรทิพย์  วงศ์ช่างเงิน
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงอทิตยา  ชื่นวงศ์
 
1. นางสุภาพ  สมศรี
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันต้นม่วง 1. เด็กหญิงธนาพร  ปัญจะ
 
1. นางบวร  เดชพิชัย
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กหญิงหัตถยากรณ์  ชูเกษ
 
1. นางรำไพ  ร่องสุวรรณ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายกิตติธัช  ยชมภู
2. เด็กหญิงรุ้งรดา  สุภาวรรณ
 
1. นางอำพร  คงอยู่
2. นายสมัย  เชียงแสน
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  วงค์ไชยา
2. เด็กชายบุญรัตน์  สารเทพ
 
1. นายสราวุธ  อ้อยบำรุง
2. นางสุกัญญา  วงค์ปัญญา
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กชายจักรพันธ์  นามเมือง
2. เด็กหญิงณัฐวดี  พรมศาสตร์
 
1. นายสราวุธ  อ้อยบำรุง
2. นายจงรัก  ตุ้ยดี
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กหญิงกุลฑีรา  เมืองสวัสดิ์
2. เด็กหญิงขนิษฐา  ตาสิทธิ์
3. เด็กหญิงจตุพร  นามหาไชย
4. เด็กหญิงจรัญญา  เกษรพันธ์
5. เด็กหญิงฐิติวรรณ  นันชนะ
6. เด็กหญิงณัฐธิดา  เครือวงศ์ปัน
7. เด็กหญิงดวงกมล  ปงนิกร
8. เด็กหญิงนันทิกานต์  ไก่งาม
9. เด็กหญิงภัทรจิรา  เกริกชาญวรกุล
10. เด็กหญิงอนันตญา  ทานหิรัญ
 
1. นายณยศ  ถูกจิตต์
2. นายสมพงษ์  ศิริภัทรางกูร
3. นางพิศมัย  เตชะกุลวณิชย์
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงชลิตา  เครื่องสกุล
2. เด็กชายชัยวัฒน์  เมฆอากาศ
3. เด็กหญิงชุลีกร  จินะวัน
4. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ไชยคำ
5. เด็กหญิงณัฐวรา  เรือนเฟย
6. เด็กหญิงบุหงัน  อุตตะมา
7. เด็กหญิงปิยนันท์  สุธรรม
8. เด็กหญิงลลิตา  เรือนเฟย
9. เด็กหญิงวัฒนาศิริ  โยธา
10. เด็กหญิงสลิลทิพย์  แก้วเอ
11. เด็กชายสุริยา  เขียวคำปัน
12. เด็กหญิงอภิชญา  ทาจุมปู
13. เด็กหญิงอรธิกา  เชื้อเมืองพาน
14. เด็กหญิงอัญชลี  จ๊ะธรรม
15. เด็กหญิงอินทิรา  อวิสุ
 
1. นายวชิรศรณ์  เครือธิ
2. นางกนิษฐา  กาจินา
3. นางสาวนิตยา  จินะวรรณ์
4. นางอรัญญา  สุขเกษม
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าตึง 1. เด็กหญิงชนากานต์  ก๋าอินตา
2. เด็กหญิงชลธิชา  ยศแผ่น
 
1. นายสนิท  ปิงวงศ์
2. นางสาวประภาศิริ  เสียงห้าว
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงประณิดา  เสนาวงค์
2. เด็กหญิงอาริสา  บุสบง
 
1. นายพรเลิศ  คำมาเร็ว
2. นางจตุพร  คำมาเร็ว
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กหญิงพรรณภา  คำเผ่า
 
1. นางกรองกาญจน์  กันทะวงค์
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  วงศ์ไชย
 
1. นางสาวศศิธร  แสงดอก
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องจว้า 1. เด็กชายปิยวัฒน์  ใจบุญ
 
1. นายอำนวย  สิงห์คำ
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบุญนาค 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  จันนา
 
1. นางสาวไพจิตรา  เกตุรังษี
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงอดิกานต์  ละลอกแก้ว
 
1. นางลักษณะ  พวงสุวรรณ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. นางสาวจิรณัฐดา  คำบุญแดง
 
1. นางรุจิรา  หทัยดำรงวิทยา
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องจว้า 1. เด็กหญิงลลิตา  ภิมุข
 
1. นายอำนวย  สิงห์คำ
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงปนัดดา  สีคำ
 
1. นายชาญวิทย์  ประวงศ์เทพ
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 1. เด็กหญิงณัฐวดี  บัวเพชร
2. เด็กหญิงปพิชญา  ปาละมะ
 
1. นางอุทัยวรรณ  เจริญยิ่ง
2. นางสาวอารีรัตน์  ปวงแก้ว
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องจว้า 1. เด็กหญิงภัทริยา  อยู่สบาย
2. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ไชยวุฒิ
 
1. นายแสงเดือน  ลาวตุม
2. นายอำนวย  สิงห์คำ
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องจว้า 1. เด็กหญิงจันทรวิมล  บุญปั๋น
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ต๊ะวงค์
 
1. นายอำนวย  สิงห์คำ
2. นางแสงเดือน  ลาวตุม
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงอินตา 1. เด็กหญิงสายป่าน  แก้วเมืองวัน
 
1. นายจำรัส  ใจมิภักดิ์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องคำ 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  ปัญญาวงค์
2. เด็กหญิงณัชญานันท์  สุยะ
3. เด็กชายปิยราช  ศรีอ้วน
 
1. นางเครือวัลย์  เดชะตา
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงอินตา 1. เด็กชายจิณณวัตร  พิษเมืองพรม
2. เด็กหญิงทิติยาณี  มุมวงค์
3. เด็กชายอนุชิต  อุมา
 
1. นางพัชนีย์  ทนันชัย
2. นางจงจิตร  เมืองใจ
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. เด็กชายนันทวัฒน์  อุทโธ
2. เด็กชายพิสิทธิ์  คำปันพรม
3. เด็กชายพิเชษฐ์  คำปันพรม
 
1. นางวันดี  วงศ์ประสิทธิ์
2. นางจุฑามาศ  วงศ์ประสิทธิ์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงประกาย  อันทะปัญญา
 
1. นายณรงค์ชัย  ดำรงพุฒิเดชา
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงสายฝน  อันทะปัญญา
 
1. นายณรงค์ชัย  ดำรงพุฒิเดชา
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงทักษินา  พร้อมบัวป่า
 
1. นางสาวพัทยา  พิทักษ์โพธิ์ทอง
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงชนิสรา  พร้อมบัวป่า
 
1. นางสาวพัทยา  พิทักษ์โพธิ์ทอง
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  เตวิชัย
 
1. นายประทาน  พวงสุวรรณ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงปภัสรา  แสงตารัตน์
 
1. นายจำรัส  มาติ๊บ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  เตวิชัย
 
1. นายประทาน  พวงสุวรรณ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  วรไวย์
 
1. นางสาวถาวรนิชา  ยารังษี
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  วงค์โน
 
1. นางกัญธนิดา  โอภาสฐิติยศ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กชายนันทวัฒน์  คำจันทร์
 
1. นายประทาน  พวงสุวรรณ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงสุพรรษา  หารภิรมณ์
 
1. นางสาวถาวรนิชา  ยารังษี
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงบุษรา  มาสอน
 
1. นางสาวพัทยา  พิทักษ์โพธิ์ทอง
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงชนิสรา  พร้อมบัวป่า
2. เด็กหญิงบุษรา  มาสอน
3. เด็กหญิงปภัสรา  แสงตารัตน์
4. เด็กหญิงพรวิภา  จัตตุวงศ์
5. เด็กหญิงภัทราภรณ์  วรไวย์
6. เด็กหญิงมิญาวดี  อุราแก้ว
7. เด็กหญิงรจนา  อุปชา
8. เด็กหญิงสายฝน  อันทะปัญญา
 
1. นายจำรัส  มาติ๊บ
2. นายณรงค์ชัย  ดำรงพุฒิเดชา
3. นางสาวพัทยา  พิทักษ์โพธิ์ทอง
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สมศรี
2. เด็กหญิงจิราภา   สมศรี
3. เด็กชายณัฐนนท์   ครุฑพันธ์
4. เด็กหญิงทัดชญา  สมศรี
5. เด็กชายนครินทร์   สมศรี
6. เด็กชายนนธภัทร    จันต๊ะหอม
7. เด็กชายนพดล   ไชยวงค์
8. เด็กหญิงนภัสวรรณ  คำปวง
9. เด็กหญิงนภาพร   สมศรี
10. เด็กหญิงพรพิมล   สมศรี
11. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  อินอร
12. เด็กหญิงพิรัญญา  สมศรี
13. เด็กชายพีรณัฐ   จตุรแสงธรรม
14. เด็กหญิงมาลิณี  สมศรี
15. เด็กชายยี เซียน   ลัม
16. เด็กชายวรากร   ลาต้า
17. เด็กชายวรเมศวร์  สมศรี
18. เด็กหญิงเกวลิน  สมศรี
19. เด็กชายเจษฎา   ศรีสุระ
20. เด็กชายเมษา   วิจักขณวงศ์
 
1. นายวรพล  สมศรี
2. นายสายยนต์  บุญเรือง
3. นายนิวัติ  กัลยา
4. นางดวงหทัย  สมบูรณ์
5. นางรัชนี  กัลยา
6. นางสาวจินตนา  กาวี
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงชนิสรา  พร้อมบัวป่า
2. เด็กหญิงบุษรา  มาสอน
3. เด็กหญิงปภัสรา  แสงตารัตน์
4. เด็กหญิงภัทราภรณ์  วรไวย์
5. เด็กหญิงรจนา  อุปชา
6. เด็กหญิงสายฝน  อันทะปัญญา
 
1. นายณรงค์ชัย  ดำรงพุฒิเดชา
2. นางสาวพัทยา  พิทักษ์โพธิ์ทอง
3. นางสาวถาวรนิชา  ยารังษี
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางงุ้น 1. เด็กชายประพันธ์  แซ่พ่าน
 
1. นายกิจจา  จาวรรณกาศ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงปิยะดา  จันทร์ขาว
 
1. นางเนียรนภา  กิจจา
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กชายกมลาสน์  จำนงค์วารี
 
1. นางเนียรนภา  กิจจา
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 1. เด็กหญิงนิชธาวัลย์  ใจดี
 
1. นายวรวัช  ชัยเรืองวุฒิ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กชายวัชรพล  ดวงต๋า
 
1. นายประทาน  พวงสุวรรณ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จว้า 1. เด็กหญิงลักษิกา   เต้าเตื่อง
 
1. นางสาวอุษณีย์  ลักษณะโยธิน
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 1. เด็กชายภาคภูมิ  ศิริคำน้อย
 
1. นางยุพิน  วงศ์ประเสริฐ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงปิยะดา  จันทร์ขาว
 
1. นางเนียรนภา  กิจจา
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุง 1. เด็กชายนวมินทร์   คงสิทธิ์
 
1. นางสาวคนึงรัตน์    ถุงเงิน
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้ (ชุมชนสันช้างหิน) 1. เด็กหญิงณัฐกมล  ไชยพูล
 
1. นางรตา  เซ็นนันท์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  สมศรี
 
1. นางพรรณนิภา  จินดา
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. นางสาวสุนิตสา  สุขสมบัติ
 
1. นายประลอง  ไชยอุดรรุ่งเจริญ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญใจ 1. นายพงษ์ศักดิ์  สี่ย่าง
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  เตจ๊ะ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. นางสาวสุนิตสา  สุขสมบัติ
 
1. นายประลอง  ไชยอุดรรุ่งเจริญ
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กชายนฤนาท  เสมอเชื้อ
 
1. นายประทาน  พวงสุวรรณ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จว้า 1. เด็กหญิงลักษิกา   เต้าเตื่อง
 
1. นางสาวอุษณีย์   ลักษณะโยธิน
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 1. เด็กหญิงกัลยกร  ยศวงค์
2. เด็กชายจักรกรี  ก๋องสุวรรณ
3. เด็กหญิงจิลลาภัทร  ต๊ะต้นต้อง
4. เด็กชายชิตพล  เกิดเขียว
5. เด็กชายณัฐพล  แก้วเด็จ
6. เด็กชายนฤดม  ดวงวงค์
7. เด็กหญิงนวรัตน์  ศรีทองมาศ
8. เด็กหญิงพัชรินทร์  ปานิล
9. เด็กหญิงพิมพิกา  แจ่มเจริญ
10. เด็กชายสุภชีพ  แก้วนา
 
1. นายพิเชษฐ์  ไชยบาล
2. นางนัยนา  ยะตา
3. นางปิ่นแก้ว  จันทร์ยอด
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  วงศ์บุตร
2. เด็กหญิงดวงฤทัย  ก๋าแก้ว
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์  วงค์จอม
4. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  รัตนกุลบุตร
5. เด็กหญิงวนัชพร  ภูหัวตลาด
6. เด็กหญิงวรรณภา  แซ่ลิ้ม
7. เด็กหญิงอรจิตรา  นำพล
8. เด็กหญิงเหมือนฝัน  พันธ์สืบ
 
1. นายฑีรกานต์  คำมี
2. นางสาวอารีย์  ยอดใจ
3. นางพราวพร  ทุมแก้ว
4. นางสุดธิดา  ยิ้มแฉล้ม
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. เด็กหญิงปนัดดา  สอนนวล
2. เด็กหญิงพรนัชชา  เพ็งวัน
3. เด็กหญิงพิชชาญา  อารมสวะ
4. เด็กหญิงภูริชญา  น้ำสมบูรณ์
5. เด็กหญิงวารุณี  วุสันเทียะ
6. เด็กหญิงศิรินทิพย์  สีเสน
7. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ศรีเสน
8. เด็กหญิงอิษยา   สุระเสียง
 
1. นางวันดี  วงศ์ประสิทธิ์
2. นายชัยวัฒน์  อินต๊ะสาร
3. นางจุฑามาศ  วงศ์ประสิทธิ์
4. นายกิตติพงษ์  เชื้อหมอ
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  วงค์บุตร
2. เด็กชายขจรศิลป์  สุโณวรรณ์
3. เด็กหญิงดวงฤทัย  ก๋าแก้ว
4. เด็กหญิงธนัชญา  บุญสารวัง
5. เด็กหญิงธัญลักษณ์  วงค์จอม
6. เด็กหญิงปิยภรณ์  นาแพร่
7. เด็กหญิงภควดี  ไชยขัติ
8. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  รัตนกุลบุตร
9. เด็กชายวนัชพร  ภูหัวตลาด
10. เด็กหญิงวรรณภา  แซ่ลิ้ม
11. เด็กหญิงวรัชยา  จุมปา
12. เด็กหญิงศิริพรรณ  เป็งปัน
13. เด็กหญิงอรจิตรา  นำพล
14. เด็กหญิงอรสา  ใจมา
15. เด็กชายเกียรติศักดิ์  กลิ่นหอม
16. เด็กหญิงเหมือนฝัน  พันธ์สืบ
 
1. นายฑีรกานต์  คำมี
2. นายชิตินทรีย์  สุภโกศล
3. นางสาวอุไร  มอญแก้ว
4. นางศรศรี  บุราณรมย์
5. นางกัลยา  โพธา
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ (ดอกคำใต้) 1. เด็กหญิงชลธิชา  เผ่ากันทะ
2. เด็กชายชูตระกูล  มงคล
3. เด็กหญิงฐิตาพร  เผ่ากันทะ
4. เด็กหญิงณัฐิดา  วุ่นหา
5. เด็กหญิงธิดารักษ์  เผ่ากันทะ
6. เด็กหญิงพรรณิภา  จิตลำจวน
7. เด็กชายภาคภูมิ  เจนใจ
8. เด็กหญิงมลนภา  เผ่าตัน
9. เด็กหญิงรุจิราพร  เผ่าแก้ว
10. เด็กหญิงวริศรา  การเร็ว
11. เด็กชายศตวรรษ  พินิจ
12. เด็กชายศุภกิจ  เผ่ากันทะ
13. เด็กชายสิทธิพงษ์  เผ่ากันทะ
14. เด็กหญิงสิริวิมล  ธรรมปัญญา
15. เด็กหญิงอิงริสา  เหมทานนท์
16. เด็กชายแคะเอี๋ยน  แซ่จ๋าว
 
1. นางจุรีรัตน์  สุขอินต๊ะ
2. นางโฉมยง  อินต๊ะสุวรรณ
3. นางปิยะดา  พิณราช
4. นางปราณี  แสนใจกล้า
5. นางสาวผกามาศ  เรือนสอน
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. นายนิติ  อรุณการ
2. นายวีรชาติ  อิ่มสำราญ
 
1. นายสมบูรณ์  อุทธโยธา
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงณธิดา  วงศ์แก้ว
 
1. MissAlanna  Hanto
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงปุญญาณินท์  ถิ่มลำปาง
 
1. นางบังอร  ปอใจ
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กหญิงวรรณพร  ยังมั่ง
 
1. นางสาวละเอียด  ฝอยทอง
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงพาขวัญ  บุญยัง
 
1. นางเยาวธิดา  กาบปินะ
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กหญิงมาลิณี   สมศรี
 
1. นางดวงหทัย  สมบูรณ์
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กหญิงวรัญญา  ชุ่มอินทรีย์
 
1. นางจารุภัทร  เหล่ารักผล
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงปานวลี  นิยมค้า
 
1. นางสาววนิดา  คนซื่อ
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กหญิงพรนภา  สมศรี
 
1. นางพรรณนิภา  จินดา
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ 1. เด็กชายอลงกรณ์  สันใจ
 
1. นางพงษ์ลดา  ชาวน่าน
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องจว้า 1. นายจรัสพงษ์  ฟองคำ
 
1. นางชไมพร  มะโนเรือง
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. นางสาวกนกพร  ไชยลังกา
2. เด็กหญิงจรรยารัตน์  วงศ์สิงห์
3. เด็กชายฉัตรมงคล  ชะนะ
4. นายธนบัตร  จันทร์พรหม์
5. เด็กชายภูผา  โพธา
 
1. นางสาวละเอียด  ฝอยทอง
2. นางสาวอารีย์  ยอดใจ
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต๋อม 1. นายณัฐพงศ์  ใจแน่น
2. นางสาวธาวินี  ต่อมดวงแก้ว
 
1. นางจารุภัทร  เหล่ารักผล
2. นางปานเลขา  สารศรี
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กหญิงจันทร์นภา  วาเพชร
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปันติ
 
1. นางสมพร  เสมอใจ
2. นายสมชาย  ชัยทอง
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่าบน 1. เด็กชายชลวิทย์   ธนะศิลป์
2. เด็กชายฐิติพงษ์  สมศรี
3. เด็กชายณัฐพงศ์   แก้วตุ้ย
4. เด็กชายธนวัฒน์   ชาวบ้านซ่อง
5. เด็กชายพิพัฒน์   ถาเขียว
6. เด็กชายอิษวัต   สมศรี
 
1. นายบรรจง   ศรีสมบัติ
2. นายสุพจน์  วงศ์ประสิทธิ์
3. นางสุนิสา  ไชยศรี
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ใจ 1. เด็กชายจิรายุ  เทพคำ
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ก้อนแปง
3. เด็กชายปัณณธร  แดงทำดี
4. เด็กชายวงศธร  ขัดเป็ง
5. เด็กชายศราวุธ  ใจศรีธิ
6. เด็กชายสิรธีร์  ทรัพย์มามูล
 
1. นายขวัญชัย  ดาสา
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอิงโค้ง 1. เด็กชายกรนภ  ธัญเจริญ
2. เด็กชายกฤษณะ  วงค์ไชยา
3. เด็กชายณรงค์พล  ยอดจันทร์
4. เด็กชายพงศกร  สิงห์แก้ว
5. เด็กชายพิชิตชัย  พรมวงค์ษา
6. เด็กชายมนัสวิน  ยี่นาง
7. เด็กชายสหัสวรรษ  แก้วแปง
8. เด็กชายเฉลิมภูมิ  วงค์จักร์
 
1. นายสินชัย  ไชยโพธิ์
2. นางหนูทิพย์  จำรัส
3. นางสาวสุวิมล  นนท์ศรี
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องจว้า 1. นายจรัสพงษ์  ฟองคำ
2. นายณัฐวุฒิ  นามวงค์
3. นายดิเรก  บำรุงผล
4. นางสาวนฤมล  รัฐวิเศษ
5. นางสาวฟ้าใส  อิงชัยภูมิ
6. เด็กหญิงมาชิดา  สุขภูตานันท์
7. เด็กหญิงลลิตา  ภิมุข
8. นางสาววริศรา  แซ่หลี
9. นางสาวอริสรา  โฮ
10. นางสาวอารีย์รัตน์  ไปรเวช
 
1. นางสาวปทิตตา  จำรัส
2. นางเนตรนภา  โกสม
3. นางวันดี  ปินใจ
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันจกปก 1. เด็กหญิงคฑามาศ  รักนาย
2. เด็กหญิงชนาเนตร  หาญจริง
3. เด็กหญิงณี  บุญทอง
4. เด็กหญิงปรารถนา  สะเภาคำ
5. เด็กหญิงพัชริดา  เกตุเม้า
6. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  นาครอง
7. เด็กหญิงอภิชญาพร  ขวัญใจ
8. เด็กชายอภินันท์  หาญจริง
9. เด็กชายเกียรติยศ  ยาศรี
10. เด็กหญิงเมตตา  วิไล
 
1. นางสาวอมลวรรณ  ชัยยา
2. นายประเสริฐ  ศรีวิชัย
3. นางสาวสราญรัตน์  ไชยกุล
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องจว้า 1. นายจรัสพงษ์  ฟองคำ
2. นายดิเรก  บำรุงผล
3. นางสาวฟ้าใส  อิงชัยภูมิ
4. เด็กหญิงมาชิดา  สุขภูตานันท์
5. เด็กหญิงลลิตา  ภิมุข
 
1. นางสาวปทิตตา  จำรัส
2. นางเนตรนภา  โกสม
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงธาวินี  สินเปียง
2. เด็กหญิงพรนภา  ใจแล
3. เด็กหญิงเจตสุภา  คำอ้าย
 
1. นางจันทร์ฟอง  ใจพรม
2. นางสาวบุษยพรรณ  พรหมวาทย์
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 1. เด็กหญิงชนากานต์  แก้วมี
2. นางสาวนฤภัทร  ปัฐวี
3. เด็กชายสรวิศ  ใจนำปน
 
1. นางยุพิน  วงศ์ประเสริฐ
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 1. เด็กหญิงธัญสมร  เทพวงค์
2. เด็กหญิงสิรีธร  สินเปียง
3. เด็กหญิงเพียงฤทัย  ไชยมงคล
 
1. นายพิเชษฐ์  ไชยบาล
2. นางนัยนา  ยะตา
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  นานอก
2. เด็กหญิงพิมพกานต์  ใจมุ่ง
3. เด็กหญิงสารนิช  เขียวคำปัน
 
1. นางนัยนา  ยะตา
2. นางสาวอารีรัตน์  ปวงแก้ว
 
131 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  มูลทอง
2. เด็กหญิงลักษิกา  แก้วเอ
 
1. นายเรวัฒน์  ไชยบาล
2. นายจิราวุฒิ  สมวงษา
 
132 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงณัฐนิกา  ปัญญาดี
2. เด็กหญิงพณณกร  ผลดี
 
1. นางสาวธัญวลัย  ฟูเชื้อ
 
133 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. นางสาวทิพวรรณ  แก้วคำ
2. นางสาวธิดารัตน์  สุธรรม
 
1. นายเรวัฒน์  ไชยบาล
2. นางยุพาพิน  ไชยบาล
 
134 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. เด็กชายณัฐพล  พิทักษ์ดำรงสุข
2. เด็กชายวินัย  หลวงคำ
 
1. นายภาณุวัฎษ์  บัวเงิน
2. นางสุพรรณ  สันทราย
 
135 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กชายนภสินธุ์   หอมนาน
2. เด็กชายภูบดี  นฤทัต
 
1. นายเรวัฒน์  ไชยบาล
2. นายจิราวุฒิ  สมวงษา
 
136 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. นายชินพัฒน์  ทะนันใจ
2. นายศราวิน  สายเมืองใจ
 
1. นางยุพาพิน  ไชยบาล
2. นายเรวัฒน์  ไชยบาล
 
137 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 1. เด็กหญิงปรางทิพย์  สุนันต๊ะ
2. เด็กหญิงพัชวี  ทองคำ
 
1. นายสมยงค์  บุญวราเดชา
2. นายกานตเชษฐ์  ถาคำ
 
138 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงดวงทิพย์  ใจยะคำ
2. นางสาวอาทิตยา  โยมา
 
1. นายเรวัฒน์  ไชยบาล
2. นางยุพาพิน  ไชยบาล
 
139 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 1. เด็กหญิงชไมพร  สมมิตร
2. เด็กหญิงสุนรินทร์  สิงห์แก้ว
 
1. นายชาญ  ธนะ
2. นายชาญณรงค์  วงค์ไชย
 
140 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงกนกพร  มหายศ
2. เด็กชายศราวุธ  พรมจักร
 
1. นายดิเรก  สุปิ
2. นายสามารถ  กันทะเขียว
 
141 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว 1. เด็กหญิงอมรา  ปัญญาเสน
2. เด็กหญิงเสาวรส  ทิศสุขใส
 
1. นายสมพงษ์  มหานิล
2. นางสาวปภาดา  พันธ์วงศ์
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงจตุพร  กะการดี
2. เด็กชายบุรินทร์  แสนคำ
3. เด็กหญิงโชติวรรณ  โพธิศาสตร์
 
1. นางณัฐพร  ขันแก้ว
2. นางสาวภาวิณี  นนท์ศรี
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงสุภาพร  ไชยลังกา
2. นายเฉลิมศักดิ์  ชอบจิตร
3. เด็กหญิงโชติวรรณ  โพธิศาสตร์
 
1. นางณัฐพร  ขันแก้ว
2. นางวันเพ็ญ  ปงคำเฟย
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางงุ้น 1. เด็กหญิงนิพาดา  เมืองอินทร์
2. เด็กชายพงศธรณ์  กฐินเทศ
3. เด็กชายอภิชัย  เผ่ากันทะ
 
1. นายวินิจ  ราชเนตร์
2. นางชายิกา  พรมเสน
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางงุ้น 1. เด็กชายคณิศร  เข็มศิริ
2. เด็กหญิงลัดดา  เศรษฐกิจมั่งมูล
3. เด็กหญิงสุจินดา  แซ่เล้า
 
1. นายวินิจ  ราชเนตร์
2. นายกิจจา  จาวรรณกาศ
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้ 1. เด็กหญิงชญาธร  สุรศิริเดช
2. เด็กหญิงรวิสรา  ทิพย์สุวรรณ
3. เด็กชายสหฤทธิ์  เครือมา
4. เด็กหญิงอริศรา  อุดมพันธุ์
5. เด็กหญิงอัญลดา  วาเพชร
6. เด็กหญิงเจนจิรา  ขาวแดง
 
1. นางอมรรัตน์  จรรยา
2. นางหทัยทิพย์  ศรีวิชัย
3. นายเทวัญ  หาลือ
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบุญนาค 1. เด็กหญิงกณิกา  จินาเฟย
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  คำอิ่น
3. เด็กหญิงชนิตา  บุญมา
4. เด็กหญิงนิตยา  พรหมวงศ์
5. นายรัชชานนท์  ดวงสุวรรณ์
6. เด็กหญิงวริษา  จิโนสา
 
1. นายสมยศ  ก๋าวิตะ
2. นางสาวไพจิตรา  เกตุรังษี
3. นายวัชรากรณ์  อ่อนคำ
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังขอนแดง 1. เด็กชายศักรินทร์  ท่อนโพธิ์
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ยาชื่น
3. เด็กหญิงเขมอัปสร  ใจเที่ยง
 
1. นายอรุณ  วังกาวรรณ
2. นางยุพดี  วังกาวรรณ
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จว้า 1. เด็กหญิงธัญรดา   จันทร์ศรี
2. เด็กหญิงพิชนาฏ   ปินตาเป็ง
3. เด็กชายวิศวะ  ธรรมยืน
 
1. นายประสงค์  อาจหาญ
2. นางเกศรินทร์  สายกง
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงอินตา 1. เด็กหญิงปฐมพร  ปิงวงค์
2. เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  วงค์เครือใจ
3. เด็กชายสุรวิชญ์  สายวงค์เดือน
 
1. นายเผด็จ  ลาวตุม
2. นางสาวกฤติมา  มะโนพรม
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 1. นายประสบโชค  บุญเมือง
2. นายสรายุทธิ์  เกื้อชาติ
3. นายอภิชัย  สันวันดี
 
1. นางสุพรรณี  อาจหาญ
2. นางนฤมล  ปัญสุวรรณ์
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องจว้า 1. เด็กหญิงจตุพร  นามวงศ์
2. เด็กหญิงจามจุรี  ฟักเขียว
3. เด็กหญิงออมฤทัย  มูลเครือคำ
 
1. นางมาลี  นันตาลิต
2. นางชไมพร  มะโนเรือง
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 86.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอิงโค้ง 1. เด็กชายบุญบันดาล  นวลบุญมา
2. เด็กหญิงสุดที่รัก  แก้วเทพ
3. เด็กชายอภิเดช  ทรัพย์แสง
 
1. นางรัศมี  มาดีคาน
2. นางอัญชลี  เทวินทร์
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 85.74 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอิงโค้ง 1. เด็กหญิงนัฐกุล  แก้วอินทะจัก
2. เด็กหญิงวณิชยา  บุญมา
3. เด็กชายศักรินทร์  วงศ์แขกหล้า
 
1. นางรัศมี  มาดีคาน
2. นางอัญชลี  เทวินทร์
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงศุภรัตน์  สุริโย
2. เด็กหญิงสายรุ้ง  ดาหนอง
3. เด็กหญิงสุนิสา  ภูทักษิณ
 
1. นางสาวชนรดา  ดำรงวิริยะนุภาพ
2. นางอุมาพร  เรืองยศ
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 89.77 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 1. เด็กหญิงปิ่นสุดา  ฟองกาวี
2. เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีสวัสดิ์
3. เด็กหญิงสุนันญา  มะโนเสน
 
1. นางกัลยา  จำรัส
2. นางนงลักษณ์  วงค์ประกาย
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปาง 1. นางสาวชญานิศ  ธรรมสาร
2. เด็กหญิงรัตติกาล  บัวนาค
3. เด็กหญิงอุตรานุช  อุตมะ
 
1. นางเพ็ญศรี  ไชยวงศ์
2. นางวรสิริ  อักษรศิริ
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฎร์ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ไทยนาทม
2. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  บัวเขียว
3. เด็กหญิงอริสรา  มหาชัย
 
1. นางอนงค์  สุวรรณฤทธิ์
2. นางสาวจุฑามาส  วงค์สีดา
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 1. นายธนากรณ์  วังวน
2. นายภานุพงษ์  ก๋าคำ
3. เด็กหญิงสารนิช  เขียวคำปัน
 
1. นางปิ่นแก้ว  จันทร์ยอด
2. นางนิวรรณ  มูลสาร
 
160 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงบุญญาพร  เรืองยศ
 
1. นางชไมพร  สุขยิ่ง
 
161 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงอินตา 1. เด็กชายวุธธิกร  ศรีทนต์
2. เด็กหญิงสุทธิรัตน์  นวลวงค์อิน
3. เด็กชายแทนคุณ  เจริญตั้งกิจไพศาล
 
1. นางพิมพา  อดเหนียว
2. นางจิตภรณ์ทศน์  ลือชา
 
162 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงกรกนก  ปิงหมื่น
2. เด็กหญิงชนกนันท์  ใจคำ
3. เด็กหญิงอัญมณี  ทรัพย์มามูล
 
1. นางจันทร์ผา  ป้อมบ้านต้า
2. นางวิยะดา  จิตชู
 
163 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงอนุธิดา  แก้วเสนา
 
1. นางอุมาพร  เรืองยศ
 
164 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 1. เด็กหญิงปวิตรา  ศรีวิชัย
 
1. นางพชรภัทร  ปินตานา
 
165 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 1. เด็กชายโสภณ  ก๋าชุ่ม
 
1. นางพชรภัทร  ปินตานา
 
166 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กชายทิวากร  บุญสุข
 
1. นางสาวบังอร  ศรีใจ
 
167 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กชายทศพล  โยธา
 
1. นางสาวอุไรพร  ไชยสาร
 
168 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า 1. เด็กชายศราวุฒิ   จันทสิทธิ์
 
1. นางประเทืองศรี  กันตา
 
169 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 1. เด็กชายเทพฤทธิ์  มั่นเพ็ง
 
1. นางสาวอารีรัตน์  ปวงแก้ว
 
170 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 1. เด็กหญิงพรญาณี  อาทิใจ
 
1. นางขวัญตา  วีระตา
 
171 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าคา 1. เด็กชายชัยวิวัฒน์  คำปา
 
1. นางเสาวลักษณ์  กีพงษ์
 
172 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 1. เด็กหญิงชลธิชา  สุริยะป้อ
2. เด็กชายธีรภัทร  ปัฐวี
3. เด็กชายศุภกิจ   ดวงปัน
 
1. นางยุพิน  วงศ์ประเสริฐ
 
173 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าตึง 1. เด็กชายชัยมงคล  ยศแผ่น
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ทาปั๋น
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  อุตตะมา
 
1. นางสาวประภาศิริ  เสียงห้าว
2. นางสาวแสงเดือน  สาคร
 
174 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กชายทศพร  ทองวิไลพรรณ
2. เด็กชายวุฒิกร  แย้มศรี
 
1. นางธัญธิดา  หัวนา
2. นางสาวพิมลพรรณ   เพียรการ
 
175 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กชายทิชานนท์  บุญสุข
2. เด็กชายพุทธชาติ  เจริญพงษ์อภิชัย
 
1. นางสาวบังอร  ศรีใจ
2. นางสาววัชราภรณ์  อยู่พันธ์
 
176 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าตึง 1. เด็กชายสิทธิชัย  ปันอินทร์
2. เด็กหญิงเนตรนภา  ก๋าอินตา
 
1. นางปวีณา  บุญวงศ์
2. นางอำเพียร  รัตนกุล
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อแฮ้วสันช้างหิน 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ทองจันทร์
 
1. นางสาวรสสุคนธ์   จันทร์หอม
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กชายนพดล  ตางาม
 
1. นางสาวบังอร  ศรีใจ
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายปพน  รักษ์ไพรสาณฑ์
 
1. นางสาวฐิตาภา  ภาชนะ
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 1. เด็กหญิงมยุรา  อินทูน
 
1. นางสาวอารีรัตน์  ปวงแก้ว
 
181 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กหญิงกิตติมา  ชาติภูมิตระกูล
 
1. นางทัศณีย์  ทะนันไชย
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ใฝ่จิตร์
 
1. นางสาวมณฑกาญจน์  ยศแก้ว
 
183 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กหญิงพิมพิศา  แสนเงิน
 
1. นางสาววลัยพรรณ  นนท์ธนากุูล
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กหญิงภัคจิรา  ศิริยศ
 
1. นางมยุรี  คำวังจันทร์
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กหญิงสุพรรณี  เวียงลอ
 
1. นางดวงพร  ทันห่วง
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กชายวิทยา  ถูกใจ
 
1. นางศิริวรรณ  คำภีระ
 
187 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงกัญยาณัฐ  คำลือ
2. เด็กหญิงทานตะวัน  จันทร์เชย
3. เด็กหญิงอวิกา  พันธุรี
 
1. นางนภัสสร  สมศรี
2. นางณัฐพร  ขันแก้ว
 
188 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กชายทวีฤทธิ์  ทันนา
2. เด็กชายนันทวุธ  สันทราย
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  รัตนวงศ์
 
1. นางวรรณา  ศิริพันธุ์
2. นางสาววลัยพรรณ  นนท์ธนากูล
 
189 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า 1. เด็กชายธนกฤต  ใจมั่น
2. เด็กชายธนากร  เข่งค้า
3. เด็กชายศราวุฒิ  จันทสิทธิ์
 
1. นางประเทืองศรี  กันตา
2. นางมารยาท  ยอดยา
 
190 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า 1. เด็กชายภานุพงษ์  ปันต๊ะ
2. เด็กหญิงวรรณลักษณ์  ศรีสุข
3. เด็กชายอรรถพล  โพพันทูล
 
1. นางประเทืองศรี  กันตา
2. นางมารยาท  ยอดยา
 
191 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงอินตา 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  สวัสดี
2. เด็กหญิงรุจรดา  อุตะมะ
3. เด็กหญิงสุชาดา  ปิกจุมปู
 
1. นางพัชนีย์  ทนันชัย
2. นางสาวอภิญญา  ใจมิภักดิ์
 
192 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กชายนครินทร์  สมนึก
2. เด็กหญิงพิมพ์ภาภรณ์  เผ่าต๊ะใจ
 
1. นางทัศณีย์  ทะนันไชย
2. นางสาวอำไพ  ใจกว้าง
 
193 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กชายณัฐพงษ์   สายเครือชุ่ม
2. เด็กชายมงคลชัย  คุ้มวงศ์ดี
 
1. นายสมบูรณ์  อุทธโยธา
 
194 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กชายพัทธดนย์  ทาฟุ่น
2. เด็กชายยุทธภูมิ  ทองสุข
 
1. นางพิกุล  พันธ์ุปัญญา
2. นางอรัญญา  สุขเกษม
 
195 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าตึง 1. เด็กหญิงชนกชนม์  ยาสมุทร
2. เด็กชายรัฐพงษ์  ใจคำ
3. เด็กชายสราวุธ  สิงห์ทอง
 
1. นางสาวประภาศิริ  เสียงห้าว
2. นางสาวแสงเดือน  สาคร
 
196 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จว้า 1. เด็กชายภิสิษฐ์พล   คำอ่อน
2. เด็กหญิงรวิพร   นามสบาย
3. เด็กหญิงสุทธิดา    เจตจอหอ
 
1. นายประสงค์  อาจหาญ
2. นางเกศรินทร์  สายกง