หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-pyo2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นายรุ่งสุริยา ฟ้าเลิศโรงเรียนบ้านทุ่งหล่มประธานกรรมการ
2. นางวันดี มณีชมภูโรงเรียนบ้านน้ำจุนกรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ หลักเมืองโรงเรียนบ้านดอนเงินกรรมการ
4. นางชนากานต์ แก้วนันทะโรงเรียนบ้านดอนมูลกรรมการ
5. นางสาวนงคราญ บรรจงโรงเรียนบ้านนาบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นายสุชิน โนวิชัยโรงเรียนบ้านปางมดแดงประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ ทาเกิดโรงเรียนบ้านธาตุขิงแกงกรรมการ
3. นางสาวสุธาสินี หอมนานโรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำกรรมการ
4. นางอัมพร บุญชุมโรงเรียนบ้านทุ่งแตกรรมการ
5. นางชามาศ เชื้อสะอาดโรงเรียนบ้านทุ่งติ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นายสงกรานต์ บุญมีโรงเรียนบ้านสันติสุขประธานกรรมการ
2. นางรัชนี ดะนัยโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกรรมการ
3. นายทองคำ ทากันโรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)กรรมการ
4. นางสาวรจนา ดอนมูลโรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์)กรรมการ
5. นางสาวอภิรดี ศรีธนะโรงเรียนบ้านธาตุขิงแกงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางสุกัญญา วงศ์วิชัยโรงเรียนบ้านห้วยแม่แดงประธานกรรมการ
2. นางปิยนุช คุ้มม่วงโรงเรียนบ้านฮวกกรรมการ
3. นางอรุณนี หาญพงศ์เจริญโรงเรียนบ้านยางขามกรรมการ
4. นางสาวศิริพร เขจรโรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำกรรมการ
5. นางอรพิน บัติบันโรงเรียนบ้านทุ่งมอก (ราษฎร์อนุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางประไพพรรณ ผลิศักดื์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวชวนพิศ เวียงคำโรงเรียนบ้านทุ่งเย็นกรรมการ
3. นางปราณี สุขศรีโรงเรียนบ้านใหม่น้ำเงินกรรมการ
4. นางกนกรัตน์ แกนขุนทดโรงเรียนบ้านทุ่งมอกกรรมการ
5. นางกัลยาลักษณ์ กันไชยศักดิ์โรงเรียนบ้านปงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายจุน บัติปันโรงเรียนบ้านแวนประธานกรรมการ
2. นางสาวอวยพร สามารถโรงเรียนบ้านขุนกำลังกรรมการ
3. นางนางปิยนุช คุ้มม่วงโรงเรียนบ้านฮวกกรรมการ
4. นางมาลีรัตน์ หันตุลาโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ยกรรมการ
5. นางพรปวีณ์ ศรีคำมูลโรงเรียนบ้านดอนมูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายสมบูรณ์ แสนอุ้มโรงเรียนบ้านไชยสถานประธานกรรมการ
2. นางพรวินัส ศิริรัตน์โรงเรียนหฤทัยวิทยากรรมการ
3. นางสุมลรัตน์ ธรรมโมโรงเรียนบ้านก๊อน้อยกรรมการ
4. นางสุชาดา จันทะวงค์โรงเรียนบ้านร่องย้างกรรมการ
5. นางเครือสวรรค์ แสงสุขโรงเรียนบ้านวังบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางศิวพร จติกุลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ ปรารมภ์โรงเรียนบ้านสันหลวงกรรมการ
3. นางจินตนา บุญแรงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
4. นางปราณี ตติยนันตกุลโรงเรียนบ้านดอนลาวกรรมการ
5. นางพาพร อุ่นเมืองโรงเรียนบ้านดอนเงินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางศิวพร จติกุลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ ปรารมภ์โรงเรียนบ้านสันหลวงกรรมการ
3. นางพาพร อุ่นเมืองโรงเรียนบ้านดอนเงินกรรมการ
4. นางจินตนา บุญแรงโรงเรียนราชประชาฯ24กรรมการ
5. นางปราณี ตติยนันตกุลโรงเรียนบ้านดอนลาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางพิงพร ศรีแก้วข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางอรุณศรี พรหมชาติโรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)กรรมการ
3. นางอัมพร บุญชุมโรงเรียนบ้านทุ่งแตกรรมการ
4. นางกรรณิการ์ นันชัยโรงเรียนบ้านขุนกำลังกรรมการ
5. นางนุชศิริ สุวรรณกุลโรงเรียนบ้านยางขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นายเสน่ห์ สนิทโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนาประธานกรรมการ
2. นางเกศริน อภิวงศ์โรงเรียนบ้านห้วยแม่แดงกรรมการ
3. นางกิ่งกาญจน์ ฝึกฝนโรงเรียนอนุบาลเชียงม่วนกรรมการ
4. นางชมัยพร ทากันโรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่กรรมการ
5. นางนุชศิริ สุวรรณกุลโรงเรียนบ้านยางขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นายณัฐ คำมูลโรงเรียนบ้านทุ่งเย็นประธานกรรมการ
2. นางวิพัฒน์ สารนวนโรงเรียนบ้านสถานกรรมการ
3. นายวีระพงศ์ ปัฐวีโรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชยกรรมการ
4. นางอัมพร ฟูเต็มวงศ์โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้กรรมการ
5. นางประเทืองศรี จันทราพันธ์โรงเรียนบ้านน้ำจุนกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายมณเฑียร ประเสริฐสังข์โรงเรียนบ้านสะแล่งประธานกรรมการ
2. นายอินสม ดอนปันโรงเรียนบ้านปี้กรรมการ
3. นางอารีย์ อินทร์ลือโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
4. นางผ่องพรรณี ประสงค์โรงเรียนบ้านไชยสถานกรรมการ
5. นางสาวเกศริน ปารมณ์โรงเรียนบ้านศรีเมืองชุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายสุทธิพงษ์ ไชยเทพโรงเรียนบ้านผาลาดประธานกรรมการ
2. นายสมทรง โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านสักลอกรรมการ
3. นางสาวณทิพรดา ภูมิชัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
4. นางสาวรัตนาภรณ์ คำเผ่าโรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชยกรรมการ
5. นางศรีเพ็ญ เตชะแก้วโรงเรียนบ้านแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวิญญูฤทธิ์ กาติ๊บโรงเรียนบ้านร่องย้างประธานกรรมการ
2. นายรัฐศาสตร์ สมฤทธิ์โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกงกรรมการ
3. นางเรณู พลบุญโรงเรียนบ้านปางมดแดงกรรมการ
4. นายเดชณะรงค์ จักรจุ่มโรงเรียนบ้านท่าม่านกรรมการ
5. นางสาวธันยพร ปัญญาทิพย์โรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายสุเทพ เครืออินทร์โรงเรียนบ้านยางขามประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย อินปั๋นโรงเรียนปัวพิทยากรรมการ
3. นางรัตนภรณ์ หมุดใหม่โรงเรียนอนุบาลปงกรรมการ
4. นางทิพาพร เจือกโว้นโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกรรมการ
5. นางลาวัลย์ หาญจริงโรงเรียนบ้านแฮะ(ปง)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายปรีชา โสภาเคนโรงเรียนอนุบาลเชียงคำประธานกรรมการ
2. นายสุวรรณ หัวนาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลากรรมการ
3. นายนิคม อินต๊ะวงศ์โรงเรียนราชานุเคราะห์กรรมการ
4. นางถนอม แสงเหม่โรงเรียนอนุบาลจุนกรรมการ
5. นางนิภารัตน์ กาละพวกโรงเรียนบ้านแวนโค้งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายสุเทพ เครืออินทร์โรงเรียนบ้านยางขามประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย อินปั๋นโรงเรียนปัวพิทยากรรมการ
3. นางรัตนาภรณ์ หมุดใหม่โรงเรียนอนุบาลปงกรรมการ
4. นางทิพาพร เจือกโว้นโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกรรมการ
5. นางลาวัลย์ หาญจริงโรงเรียนบ้านแฮะ(ปง)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายปรีชา โสภาเคนโรงเรียนอนุบาลเชียงคำประธานกรรมการ
2. นายสุวรรณ หัวนาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลากรรมการ
3. นายนิคม อินต๊ะวงศ์โรงเรียนราชานุเคราะห์กรรมการ
4. นางถนอม แสงเหม่อนุบาลจุนกรรมการ
5. นางนิภารัตน์ กาละพวกโรงเรียนบ้านแวนโค้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายสมบัติ ราศีโรงเรียนบ้านแฮะ(อ.เชียงคำ)ประธานกรรมการ
2. นางสาวนพมาศ วงศ์ใหญ่โรงเรียนบ้านทุ่งเย็นกรรมการ
3. นางมาลี ประเสริฐเมธโรงเรียนบ้านสถานกรรมการ
4. นายนิคม เบิกบานโรงเรียนบ้านควรดงกรรมการ
5. นายสุทธิวิกรณ์ สุทธะโรงเรียนชุมชนบ้านหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ ราศีโรงเรียนบ้านแฮะ(อ.เชียงคำ)ประธานกรรมการ
2. นางสาวนพมาศ วงศ์ใหญ่โรงเรียนทุ่งเย็นกรรมการ
3. นางมาลี ประเสริฐเมธโรงเรียนบ้านสถานกรรมการ
4. นายนิคม เบิกบานโรงเรียนบ้านควรดงกรรมการ
5. นายสุทธิวิกรณ์ สุทธะโรงเรียนชุมชนบ้านหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายอดุลย์ สิงห์คำโรงเรียนบ้านควรดงประธานกรรมการ
2. นางเอมพิกา ใจกล้าโรงเรียนบ้านยางขามกรรมการ
3. นางสาวศรีอุบล สมบูรณ์สฤงค์โรงเรียนบ้านยางขามกรรมการ
4. นายอนันท์ ปัญญาโรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้วกรรมการ
5. นางสาวสุวตรี สมนามโรงเรียนหฤทัยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายฑัชธรรม สิงห์แก้วโรงเรียนชุมชนบ้านบอนประธานกรรมการ
2. นางผ่องพรรณ คำนวลโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบานกรรมการ
3. นายณัฐธนกร ศักดิ์สูงโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้วกรรมการ
4. นายจักรี คนงานโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลากรรมการ
5. นายพงศ์พันธ์ุ ขันแข็งโรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายดำรง วงศ์ใหญ่โรงเรียนชุนชนบ้านหนองเลาประธานกรรมการ
2. นางพัชรี สมฤทธิ์โรงเรียนบ้านสบสากรรมการ
3. นายศรัทธา รุ่งไพบูลย์กิจโรงเรียนบ้านจำบอนกรรมการ
4. นางสาวนุสรา คำผัดโรงเรียนบ้านทุ่งแตกรรมการ
5. นายนิรันดร์ พูนผลแสนชัยโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ยกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยโทณัฐรัชต์ ใหญ่ผาโรงเรียนบ้านสักทุ่งประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งนภา บุญวงศ์โรงเรียนบ้านพวงพยอมกรรมการ
3. นางสาวสลิลลา ชาญเชี่ยวโรงเรียนบ้านดอนเงินกรรมการ
4. นางโสภา สุขแสงโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลากรรมการ
5. นางสาวอาทิชา สุขสบายกุลโรงเรียนบ้านหนองท่าควายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายเกรียงศักดิ์ เรืองนภารัตน์โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ประธานกรรมการ
2. นางสาวศรัญญา ผัดผวนโรงเรียนบ้านถ้ำผาลาดกรรมการ
3. นางดวงดาว ธรรมสอนโรงเรียนบ้านทุ่งแตกรรมการ
4. นางสาวปิยมาศ อินทรสัตยพงศ์โรงเรียนบ้านปงใหม่กรรมการ
5. นางอรทัย มังคลาดโรงเรียนบ้านจำบอนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายนิคม กีรติวรางกูรโรงเรียนบ้านปางถ้ำประธานกรรมการ
2. นายสราวุธ หอมนานโรงเรียนบ้านสันปูเลยกรรมการ
3. นางนุชรินทร์ ภูษณะวิวัฒน์โรงเรียนบ้านน้ำเปื่๋อยกรรมการ
4. นางสาวพิศดา บุญสิงมาโรงเรียนพงศ์อัมพรกรรมการ
5. นายสมชาติ ช้างสารโรงเรียนชุมชนบ้านหลวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายนิคม กีรติวรางกูรโรงเรียนบ้านปางถ้ำประธานกรรมการ
2. นายสราวุธ หอมนานโรงเรียนบ้านสันปูเลยกรรมการ
3. นางนุชรินทร์ ภูษณะวิวัฒน์โรงเรียนบ้านน้ำเปื่๋อยกรรมการ
4. นายสมชาติ ช้างสารโรงเรียนชุมชนบ้านหลวงกรรมการ
5. นางสาวพิศดา บุญสิงมาโรงเรียนพงศ์อัมพรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายศรี แสงศรีจันทร์โรงเรียนบ้านหัวทุ่งประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญนภา บุญทาโรงเรียนบ้านสบขามกรรมการ
3. นางกันณา บุญธรรมโรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชยกรรมการ
4. นายสุทร หงุ่ยกระโทกโรงเรียนบ้านปางถ้ำกรรมการ
5. นางวัธนวรรณ ธิวรรณ์โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายศรี แสงศรีจันทร์โรงเรียนบ้านหัวทุ่งประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญนภา บุญทาโรงเรียนบ้านสบขามกรรมการ
3. นายสุทร หงุ่ยกระโทกโรงเรียนบ้านปางถ้ำกรรมการ
4. นางวัธนวรรณ ธิวรรณ์โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกงกรรมการ
5. นางกัณนา บุญธรรมโรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายเสมอพงษ์ อินปั๋นโรงเรียนบ้านผาฮาวประธานกรรมการ
2. นางวิลัยพร หงุ่ยกระโทกโรงเรียนบ้านสบทุฯกรรมการ
3. นางหอมหวล พิมลพันธ์โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)กรรมการ
4. นางสุกัญญา คนต่ำโรงเรียนชุมชนบ้านบอนกรรมการ
5. นางประนอม พันธ์ดีโรงเรียนบ้านควรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายเสมอพงษ์ อินปั๋นโรงเรียนบ้านผาฮาวประธานกรรมการ
2. นางวิลัยพร หงุ่ยกระโทกโรงเรียนบ้านสบทุฯกรรมการ
3. นางชุติกาญจน์ เวียงลอโรงเรียนอนุบาลจุนกรรมการ
4. นางสุกัญญา คนต่ำโรงเรียนชุมชนบ้านบอนกรรมการ
5. นางประนอม พันธ์ดีโรงเรียนบ้านควรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายสุภัทร เขียนโพธิ์โรงเรียนบ้านแม่ทายประธานกรรมการ
2. นางแสงวรรณ สมฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลเชียงคำกรรมการ
3. นายเมธี พึ่งพุทธโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
4. นายศรีจันทร์ เผ่ากันทะโรงเรียนบ้านพวงพยอมกรรมการ
5. นางรมิดา กุลธีรานนท์โรงเรียนบ้านแฮะ (เชียงคำ)กรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายมณเฑียร ประเสริฐสังข์โรงเรียนบ้านสะแล่งประธานกรรมการ
2. นางอรทัย มังคลาดโรงเรียนบ้านจำบอนกรรมการ
3. นางประจิน เครืออินทร์โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)กรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา อินทรีย์ โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้กรรมการ
5. นางพัชรินทร์ แสงศรีจันทร์โรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายคณิต สมฤทธิ์โรงเรียนบ้านทุ่งมอก (ราษฏร์อนุกุล)ประธานกรรมการ
2. นายบุญรอง ปิยวรรณหงส์โรงเรียนบ้านพวงพยอมกรรมการ
3. นายธนากร ฟ้าเลิศโรงเรียนบ้านทุ่งหล่มกรรมการ
4. นายมนตรี วงศ์ใหญ่โรงเรียนบ้านทุ่งติ้วกรรมการ
5. นายมานพ อัตไพบูลย์โรงเรียนบ้านใหม่น้ำเงินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายคณิต สมฤทธิ์โรงเรียนบ้านทุ่งมอก (ราษฏร์อนุกุล)ประธานกรรมการ
2. นายสง่า กันทะบุญโรงเรียนบ้านปงกรรมการ
3. นายพิทักษ์ ตักโพธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งกรรมการ
4. นางสาวบัวผิน กันทะใจโรงเรียนบ้านดอนมูลกรรมการ
5. นายอุเบก ปัทมะเสวีโรงเรียนบ้านสะแล่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นางจารุณี สมฤทธิ์โรงเรียนบ้านผาฮาวประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ ตักโพธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งกรรมการ
3. นายคณิต สมฤทธิ์โรงเรียนบ้านทุ่งมอก (ราษฏร์อนุกุล)กรรมการ
4. นายอุเบก ปัทมะเสวีโรงเรียนบ้านสะแล่งกรรมการ
5. นายสง่า กันทะบุญโรงเรียนบ้านปงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายศาตรา แสนปัญญาโรงเรียนบ้านสระประธานกรรมการ
2. นางสาวอำไพร สมสมัยโรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขมกรรมการ
3. นางสาวบุษกร ไกรโหมดโรงเรียนบ้านดอนมูลกรรมการ
4. นายภควัต พุทธรักษาโรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์)กรรมการ
5. นายนิคม พรมมาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายอนันตชัย ทำดีโรงเรียนบ้านขุนกำลังประธานกรรมการ
2. นายภควัต พุทธรักษาโรงเรียนใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์)กรรมการ
3. นายนิคม พรมมาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลากรรมการ
4. นางสาวไพริน ปั้นทองโรงเรียนบ้านแวนโค้งกรรมการ
5. นางธนัชชา ปันนาโรงเรียนบ้านสถานกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายกัมพล วงศ์ชัยโรงเรียนบ้านปัวประธานกรรมการ
2. นางเกษราภรณ์ ใจหลวงโรงเรียนบ้านร่องแมดกรรมการ
3. นางอรพิน พรหมปาโรงเรียนบ้านทุ่งกล้วยกรรมการ
4. นางลัดดา บุญเรืองโรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
5. นายวิโรจน์ ดวงดีโรงเรียนบ้านยางขามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีทรงพล เทพคำโรงเรียนบ้านท่าม่านประธานกรรมการ
2. นางธีรพรรณ แจ้ใสโรงเรียนบ้านโจ้โก้กรรมการ
3. นายนครินทร์ ปัญจขันธ์โรงเรียนราชานุเคราะห์กรรมการ
4. นางศยามล ธนะคำมาโรงเรียนบ้านสร้อยศรีกรรมการ
5. นางสาวสุพรรณี ทานันท์โรงเรียนหฤทัยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายจงรักษ์ จักร์แก้วโรงเรียนปัวพิทยาประธานกรรมการ
2. นายคะนอง เมืองมูลโรงเรียนบ้านปงใหม่กรรมการ
3. นางปารียา วงศ์สุภาโรงเรียนบ้านขุนกำลังกรรมการ
4. นางประภัสสร ดีอุ่นโรงเรียนอนุบาลเชียงคำกรรมการ
5. นายเกษม วงศ์ไชยโรงเรียนอนุบาลจุนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายจรรยา บุญธงโรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้ประธานกรรมการ
2. นายอรุณ มะโนแสนโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
3. นายสุบิน บุญอินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชยกรรมการ
4. นายภัทกฤต พุทธอาสน์โรงเรียนบ้านปางวัวกรรมการ
5. นายสมเกียรติ แสนป้อโรงเรียนบ้านจุนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายจรรยา บุญธงโรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้ประธานกรรมการ
2. นายอรุณ มะโนแสนโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
3. นายสุบิน บุญอินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชยกรรมการ
4. นายภัทกฤต พุทธอาสน์โรงเรียนบ้านปางวัวกรรมการ
5. นายสมเกียรติ แสนป้อโรงเรียนบ้านจุนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายอวยชัย รัตนแพทย์สพป.พะเยา เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาววราภรณ์ วงศ์ใหญ่สพป.พะเยา เขต 2กรรมการ
3. นายสุรวัฒน์ เมืองมูลสพป.พะเยา เขต 2กรรมการ
4. นางสาวเฟย ฤดีใจสพป.พะเยา เขต 2กรรมการ
5. นางสาววารีรัตน์ สติราษฎร์สพป.พะเยา เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายยงยุทธ์ แดงศักดิ์โรงเรียนบ้านร่องค้อมประธานกรรมการ
2. นางเกษม วงศ์ใหญ่โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่าฯกรรมการ
3. นายพัชรพล วันดีโรงเรียนบ้านสบสากรรมการ
4. นางมณฑิตา คำปลิวโรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
5. นายจรูญ ฟูเต็มวงศ์โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสมดี กองแก้วโรงเรียนบ้านทุ่งหนองประธานกรรมการ
2. นางสมศรี กาวินคำโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกรรมการ
3. นางขวัญใจ เมฆสุวรรณโรงเรียนราชานุเคราะห์กรรมการ
4. นางประทุมพร กันไชยคำโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
5. นางสาวทิพย์วิมล แก้วเลิศหล้าโรงเรียนเทศบาลงิมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสำราญ เย็นใจโรงเรียนบ้านแวนโค้งประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรีย์ แก้วมาลีโรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขมกรรมการ
3. นางวรรณฤดี บุญประเสริฐโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลากรรมการ
4. นางอาไว เมืองมูลโรงเรียนบ้านหย่วนฯกรรมการ
5. นายนิคุณ เหล่ากาวีโรงเรียนชุมชนบ้านหลวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายสมัย มีสติโรงเรียนบ้านก๊อหลวงประธานกรรมการ
2. นางโสภา เชื้อสะอาดโรงเรียนปัวพิทยากรรมการ
3. นางชนกชนม์ ต๊ะพรหมมาโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้วกรรมการ
4. นางสาววิจิตรา กลิ่นหอมโรงเรียนบ้านปางมดแดงกรรมการ
5. นางกรพร ลาดตะกั่วโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายนิทัศ ใจหลวงโรงเรียนบ้านสักลอประธานกรรมการ
2. นายวุฒฬิชัย คำพระแยโรงเรียนราชประชาฯ 24กรรมการ
3. นางสาวศศิธร จันทร์มาโรงเรียนบ้านห้วยกั้งกรรมการ
4. นางทิพวรรณ ปัญญาโรงเรียนบ้านปัวกรรมการ
5. นางกิ่งษร เปาวัลย์โรงเรียนบ้านหนองท่าควายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายนิทัศ ใจหลวงโรงเรียนบ้านสักลอประธานกรรมการ
2. นายวุฒฬิชัย คำพระแยโรงเรียนราชประชา 24กรรมการ
3. นางสาวศศิธร จันทร์มาโรงเรียนบ้านห้วยกั้งกรรมการ
4. นางทิพวรรณ ปัญญาโรงเรียนบ้านปัวกรรมการ
5. นางกิ่งษร เปาวัลย์โรงเรียนบ้านหนองท่าควายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นายจำนงค์ จันแปงเงินโรงเรียนอนุบาลภูซางประธานกรรมการ
2. นางรัชนี สุหิตานุเคาระห์โรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
3. นายดำรง กาญจนสุวรรณโรงเรียนบ้านจุนกรรมการ
4. นายสะอาด ไฝเครือโรงเรียนบ้านสักทุ่งกรรมการ
5. นางสาวเจนจิรา บัวแดงโรงเรียนเทศบาลเวียงลอกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายมงคล แสนหอมโรงเรียนอนุบาลจุนประธานกรรมการ
2. นางสาวทุ่มเวลา ดวงประเสริฐโรงเรียนบ้านสถานกรรมการ
3. นายธาวิน จันทร์ต๊ะเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอจุนกรรมการ
4. นายเกษม เลิศวงศ์รัตนกุลโรงเรียนคุณากรวิทยากรรมการ
5. นางสาวอำไพร สมสมัยโรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายมงคล แสนหอมโรงเรียนอนุบาลจุนประธานกรรมการ
2. นางสาวทุ่มเวลา ดวงประเสริฐโรงเรียนบ้านสถานกรรมการ
3. นายเกษม เลิศวงศ์รัตนกุลโรงเรียนคุณากรวิทยากรรมการ
4. นายธาวิน จันทร์ต๊ะเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอจุนกรรมการ
5. นางสาวอำไพร สมสมัยโรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสำราญ จันต๊ะโรงเรียนบ้านสบสาประธานกรรมการ
2. นายชรินทร์ ธิวงค์โรงเรียนบ้านสักลอกรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ แตโชโรงเรียนดอนแก้วกรรมการ
4. นายสัญญา โยธาวุธโรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการ
5. นายสมบัติ อินทร์ลือโรงเรียนบ้านนาอ้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสำราญ จันต๊ะโรงเรียนบ้านสบสาประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ชญา ฐานะราชโรงเรียนบ้านฮวกกรรมการ
3. นายสุกิจ มหาวงศนันท์โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชยกรรมการ
4. นายจักกริช ปัญจจอมโรงเรียนบ้านจำบอนกรรมการ
5. นายปรีชา กาวีเขียวโรงเรียนอนุบาลจุนกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายประทีป สร้อยนาคโรงเรียนบ้านทุ่งมอกประธานกรรมการ
2. นายพิสิษฐ์ ฐิติชัยวัชร์โรงเรียนบ้านปัวกรรมการ
3. นายณัฐเศรษฐ์ สิทธิยศโรงเรียนบ้านพวงพยอมกรรมการ
4. นายเสกสรร จินะเทศโรงเรียนเทศบาลงิมกรรมการ
5. นางสุพัตรา สมฤทธิ์โรงเรียนบ้านร่ิองส้านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายมานัด คำถินโรงเรียนบ้านไชยพรมประธานกรรมการ
2. นายประจวบ อินสุวรรณ์โรงเรียนบ้านสักทุ่งกรรมการ
3. นางสาวจรรยา ธิตะยาโรงเรียนหฤทัยวิทยากรรมการ
4. นางหทัยชนก ออนสาโรงเรียนบ้านนาอ้อมกรรมการ
5. นางสุภาพ วงศ์สุวรรณโรงเรียนบ้านทุ่งหนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายมานัด คำถินโรงเรียนบ้านไชยพรมประธานกรรมการ
2. นายประจวบ อินสุวรรณ์โรงเรียนบ้านสักทุ่งกรรมการ
3. นางสาวจรรยา ธิตะยาโรงเรียนหฤทัยวิทยากรรมการ
4. นางหทัยชนก ออนสาโรงเรียนบ้านนาอ้อมกรรมการ
5. นางสุภาพ วงศ์สุวรรณโรงเรียนบ้านทุ่งหนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายไพทูรย์ เกิดกุลโรงเรียนบ้านสระประธานกรรมการ
2. นายมงคล ศรีสุขโรงเรียนบ้านศรีเมืองชุมกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ กวาวหนึ่งโรงเรียนบ้านสระกรรมการ
4. นายรัตติกรณ์ ศรีคำโรงเรียนสาธิตวิทยากรรมการ
5. นางทรรศนียจ์ ยาสมุทรโรงเรียนบ้านขุนกำลังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางลักษณา จันธิมาโรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)ประธานกรรมการ
2. นางบุษบง สักพานิชย์โรงเรียนบ้านผาตั้งกรรมการ
3. นางคนึงนิจ แสงศรีจันทร์โรงเรียนคุณากรกรรมการ
4. นายสาคร สร้อยสวิงโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินกรรมการ
5. นายคนึง บุญประเสริฐโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางลักษณา จันธิมาโรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)ประธานกรรมการ
2. นางบุษบง สักพานิชโรงเรียนบ้านผาตั้งกรรมการ
3. นางสาวคนึงนิจ แสงศรีจันทร์โรงเรียนคุณากรกรรมการ
4. นายสาคร สร้อยสวิงโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินกรรมการ
5. นายคนึง บุญประเสริฐโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายไพทูรย์ เกิดกุลโรงเรียนบ้านสระประธานกรรมการ
2. นางเบญจมาภรณ์ มะนิลาโรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้กรรมการ
3. นายสมจิตต์ ปินชัยโรงเรียนบ้านแกกรรมการ
4. นายระพินทร์ พรหมเสนโรงเรียนบ้านดอนมูลกรรมการ
5. นายเสน่ห์ สัตบุษโรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายไพทูรย์ เกิดกุลโรงเรียนบ้านสระประธานกรรมการ
2. นางเบญจมาภรณ์ มะลิลาโรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้กรรมการ
3. นายระพินทร์ พรหมเสนโรงเรียนบ้านดอนมูล (จุน)กรรมการ
4. นายสมจิตต์ ปินชัยโรงเรียนบ้านแกกรรมการ
5. นายเสน่ห์ สัตบุษโรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางจุฑาลักษณ์ พุฒดีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24ประธานกรรมการ
2. นายสำราญ ปัญญาทิพย์โรงเรียนบ้านสักลอกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี อุ่นเรือนโรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
4. นางสาวจีรานันท์ ศรีจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบานกรรมการ
5. นายเทิดเกียรติ ดั้นเมฆโรงเรียนบ้านน้ำเปื๋อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายสำราญ เย็นใจโรงเรียนบ้านแวนโค้งประธานกรรมการ
2. นางอัญธิกา แรกข้าวโรงเรียนบ้านควรดงกรรมการ
3. นายวิทยา ทองสุขโรงเรียนเทศบาลงิมกรรมการ
4. นางสาวสุทธิพร สุทธิกาศโรงเรียนบ้านสบสากรรมการ
5. นางเบญจมาภรณ์ มะลิลาโรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสำราญ เย็นใจโรงเรียนบ้านแวนโค้งประธานกรรมการ
2. นางอัญธิกา แรกข้าวโรงเรียนบ้านควรดงกรรมการ
3. นายวิทยา ทองสุขโรงเรียนเทศบาลงิมกรรมการ
4. นางสาวสุทธิพร สุทธิกาศโรงเรียนบ้านสบสากรรมการ
5. นางเบญจมาภรณ์ มะลิลาโรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายไพทูรย์ เกิดกุลโรงเรียนบ้านสระประธานกรรมการ
2. นางเบญจมาภรณ์ มะลิลาโรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้กรรมการ
3. นายระพินทร์ พรหมเสนโรงเรียนบ้านดอนมูลกรรมการ
4. นายสมจิตต์ ปินชัยโรงเรียนบ้านแกกรรมการ
5. นายเสน่ห์ สัตบุษโรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายเทิดเกียรติ ดั้นเมฆโรงเรียนบ้านน้ำเปื๋อยประธานกรรมการ
2. นายมานัส เมืองมาโรงเรียนบ้านปางถ้ำกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ศักดิ์สิทธิ์โรงเรียนบ้านนาอ้อมกรรมการ
4. นางกำไลทอง พึ่งพุทธโรงเรียนชุมชนบ้านบอนกรรมการ
5. นางกันยา แสนปัญญาโรงเรียนบ้านทุ่งแตกรรมการ
6. นางกุลธิดา จันทรโรจน์รังษีโรงเรียนบ้านเลี้ยวกรรมการ
7. นายรัตติภรณ์ ศรีคำโรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำกรรมการ
8. นายอนุชิต ประวังโรงเรียนหฤทัยวิทยากรรมการ
9. นายคนึง บุญประเสริฐโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายเทิดเกียรติ ดั้นเมฆโรงเรียนบ้านน้ำเปื๋อยประธานกรรมการ
2. นายมานัส เมืองมาโรงเรียนบ้านปางถ้ำกรรมการ
3. นางกำไลทอง พึ่งพุทธโรงเรียนชุมชนบ้านบอนกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ ศักดิ์สิทธิ์โรงเรียนบ้านนาอ้อมกรรมการ
5. นางกันยา แสนปัญญาโรงเรียนบ้านทุ่งแตกรรมการ
6. นางกุลธิดา จันทร์โรจน์รังษีโรงเรียนบ้านเลี้ยวกรรมการ
7. นายรัตติภรณ์ ศรีคำโรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำกรรมการ
8. นายอนุชิต ประวังโรงเรียนหฤทัยวิทยากรรมการ
9. นายคนึง บุญประเสริฐโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลากรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายเทิดเกียรติ ดั้นเมฆโรงเรียนบ้านน้ำเปื๋อยประธานกรรมการ
2. นายมานัส เมืองมาโรงเรียนบ้านปางถ้ำกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ศักดิ์สิทธิ์โรงเรียนบ้านนาอ้อมกรรมการ
4. นางกำไลทอง พึ่งพุทธโรงเรียนชุมชนบ้านบอนกรรมการ
5. นางกันยา แสนปัญญาโรงเรียนบ้านทุ่งแตกรรมการ
6. นางกุลธิดา จันทร์โรจน์รังษีโรงเรียนบ้านเลี้ยวกรรมการ
7. นายรัตติภรณ์ ศรีคำโรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำกรรมการ
8. นายอนุชิต ประวังโรงเรียนหฤทัยวิทยากรรมการ
9. นายคนึง บุญประเสริฐโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายสิรวิชญ์ อ่อนคำโรงเรียนบ้านโจ้โก้ประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ เวียงคำโรงเรียนราชานุเคราะห์กรรมการ
3. นายอุดร สมฤทธิ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายพลาเดช พินิจมนตรีโรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้กรรมการ
5. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์โรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายสิริวิชญ์ อ่อนคำโรงเรียนบ้านโจ้โก้ประธานกรรมการ
2. นายอุดร สมฤทธิ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์โรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
4. นายพลาเดช พินิจมนตรีโรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้กรรมการ
5. นายสมศักดิ์ เวียงคำโรงเรียนราชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสิริวิชญ์ อ่อนคำโรงเรียนบ้านโจ้โก้ประธานกรรมการ
2. นายพลาเดช พินิจมนตรีโรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้กรรมการ
3. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์โรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
4. นายอุดร สมฤทธิ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายสมศักดิ์ เวียงคำโรงเรียนราชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายสิริวิชญ์ อ่อนคำโรงเรียนบ้านโจ้โก้ประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์โรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
3. นายอุดร สมฤทธิ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายพลาเดช พินิจมนตรีโรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้กรรมการ
5. นายสมศักดิ์ เวียงคำโรงเรียนราชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายสิรวิชญ์ อ่อนคำโรงเรียนบ้านโจ้โก้ประธานกรรมการ
2. นายพลาเดช พินิจมนตรีโรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้กรรมการ
3. นายสมศักดิ์ เวียงคำโรงเรียนราชานุเคราะห์กรรมการ
4. นายอุดร สมฤทธิ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์โรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายสิรวิชญ์ อ่อนคำโรงเรียนบ้านโจ้โก้ประธานกรรมการ
2. นายพลาเดช พินิจมนตรีโรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้กรรมการ
3. นายสมศักดิ์ เวียงคำโรงเรียนราชานุเคราะห์กรรมการ
4. นายอุดร สมฤทธิ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์โรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสิรวิชญ์ อ่อนคำโรงเรียนบ้านโจ้โก้ประธานกรรมการ
2. นายพลาเดช พินิจมนตรีโรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้กรรมการ
3. นายสมศักดิ์ เวียงคำโรงเรียนราชานุเคราะห์กรรมการ
4. นายอุดร สมฤทธิ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์โรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. สิบโทจัน ไชยกุลโรงเรียนบ้านสระประธานกรรมการ
2. นางบุญฝ้าย เชื้อสะอาดโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกรรมการ
3. นายสันติ ทองวงศ์บุตรโรงเรียนอนุบาลจุนกรรมการ
4. นางเมตตา บัวแย้มโรงเรียนบ้านปงใหม่กรรมการ
5. นางวิไล อขิรตรากูลโรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
1. นายสิริวิชญ์ อ่อนคำโรงเรียนบ้านโจ้โก้กรรมการ
2. นายพลาเดช พินิจมนตรีโรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้กรรมการ
3. นายสมศักดิ์ เวียงคำโรงเรียนราชานุเคราะห์กรรมการ
4. นายอุดร สมฤทธิ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์โรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. สิบโทจัน ไชยกุลโรงเรียนบ้านสระประธานกรรมการ
2. นางบุญฝ้าย เชื้อสะอาดโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกรรมการ
3. นายสันติ ทองวงศ์บุตรโรงเรียนอนุบาลจุนกรรมการ
4. นายอุเบก ปัทมเสรีโรงเรียนบ้านสะแล่งกรรมการ
5. นางวิไล อชิรตรากูลโรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ แสงแก้วโรงเรียนบ้านพวงพยอมประธานกรรมการ
2. นายทรงพล กาณะรักษ์โรงเรียนเทศบาลเวียงลอกรรมการ
3. นายณภัทร์ คงมณีวรรณโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งกรรมการ
4. นายสายัณห์ ไพศาลศักดิ์โรงเรียนบ้านสถานกรรมการ
5. นางกาญจนา ประยูรคำโรงเรียนบ้านปัวกรรมการ
6. นางสาวนภาพร อินทาโรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. สิบโทจัน ไชยกุลโรงเรียนบ้านสระประธานกรรมการ
2. นางบุญฝ้าย เชื้อสะอาดโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกรรมการ
3. นายสันติ ทองวงศ์บุตรโรงเรียนอนุบาลจุนกรรมการ
4. นางเมตตา บัวแย้มโรงเรียนบ้านปงใหม่กรรมการ
5. นางวิไล วชิรตรากูลโรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายวิโรจน์ แสงแก้วโรงเรียนบ้านพวงพยอมประธานกรรมการ
2. นายทรงพล กาณะรักษ์โรงเรียนเทศบาลเวียงลอกรรมการ
3. นายณภัทร คะมณีวรรณโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งกรรมการ
4. นายสายัณห์ ไพศาลศักดิ์โรงเรียนบ้านสถานกรรมการ
5. นางสาวนภาพร อินทาโรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายอนุชา สุมนวิวัฒน์โรงเรียนบ้านร้องเชียงแรงประธานกรรมการ
2. นางสุรางค์ ตันกุลโรงเรียนบ้านทุ่งแตกรรมการ
3. นายรัฐศักดิ์ ธรรมศิริโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
4. นางกุลรภัส อินทะรังษีโรงเรียนบ้านร่องส้านกรรมการ
5. นางศรัญญา แสงสว่างโรงเรียนบ้านห้วยกั้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายวิสิทธิ์ วงศ์ชัยโรงเรียนบ้านถ้ำผาลาดประธานกรรมการ
2. นายพิเชียร ศรีพิชิตโรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชยกรรมการ
3. นางทัศนีย์ เกียรติมหาชัยโรงเรียนปัวพิทยากรรมการ
4. นายธนากร ชูเกตุโรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำกรรมการ
5. นางเฉิดฉาย บุญช่วยโรงเรียนบ้านธาตุขิงแกงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอนุชา สุมนวิวัฒน์โรงเรียนบ้านร้องเชียงแรงประธานกรรมการ
2. นางสุรางค์ ตันกุลโรงเรียนบ้านทุ่งแตกรรมการ
3. นายรัฐศักดิ์ ธรรมศิริโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
4. นางกุลรภัส อินทะรังษีโรงเรียนบ้านร่องส้านกรรมการ
5. นางศรัญญา แสงสว่างโรงเรียนบ้านห้วยกั้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิสิทธิ์ วงศ์ไชยโรงเรียนบ้านถ้ำผาลาดประธานกรรมการ
2. นายพิเชียร ศรีพิชิตโรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชยกรรมการ
3. นางทัศนีย์ เกียรติมหาชัยโรงเรียนปัวพิทยากรรมการ
4. นางเฉิดฉาย บุญช่วยโรงเรียนบ้านธาตุขิงแกงกรรมการ
5. นายธนากร ชูเกตุโรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายณัศปคัลญ์ พรชนะวัฒนาโรงเรียนอนุบาลพรชนะวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางพิสชา เสนาคนิการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
3. นางกาญจนา ประยูรคำโรงเรียนบ้านปัวกรรมการ
4. นายพรณรงค์ แท่งเงินโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
5. นายเกษม พรมครอบโรงเรียนบ้านปงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นางกรรณิการ์ บัวเย็นโรงเรียนเชียงคำคริตเตียนประธานกรรมการ
2. นางวาสนา อินทะชัยโรงเรียนบ้านสะแล่งกรรมการ
3. นางปาจารีย์ ธุระโรงเรียนบ้านปัวศรีพรมกรรมการ
4. นายทิวาสวัสดิ์ วัฒนจันทร์โรงเรียนบ้านแม่วังช้างกรรมการ
5. นางธัญวรัตม์ภัณฑ์ เตปันวงศ์โรงเรียนบ้านแบ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายณัศปคัลญ์ พรชนะวัฒนาโรงเรียนอนุบาลพรชนะวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา ประยูรคำโรงเรียนบ้านปัวกรรมการ
3. นายพรณรงค์ แท่งเงินโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
4. นายเกษม พรมครอบโรงเรียนบ้านปงกรรมการ
5. นางพิสชา เสนาคนิการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางกรรณิการ์ บัวเย็นโรงเรียนเชียงคำคริตเตียนประธานกรรมการ
2. นางวาสนา อินทะชัยโรงเรียนบ้านสะแล่งกรรมการ
3. นางปาจารีย์ ธุระโรงเรียนบ้านปัวศรีพรมกรรมการ
4. นายทิวาสวัสดิ์ วัฒนจันทร์โรงเรียนบ้านแม่วังช้างกรรมการ
5. นางธัญวรัตม์ภัณฑ์ เตปันวงศ์โรงเรียนบ้านแบ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวสัน ดาวศรประศาสน์โรงเรียนบ้านสร้อบศรีประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ ศรีสว่างโรงเรียนบ้านพระนั่งดินกรรมการ
3. นางจงกลณี กองสิงห์โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ยกรรมการ
4. นายชูเกียรติ วัดขวางโรงเรียนบ้านปงใหม่กรรมการ
5. นางสาววรรณวณัฐ หมื่นคำปาโรงเรียนบ้านสีพรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายถวัลย์ แสงสว่างโรงเรียนบ้านจุนประธานกรรมการ
2. นางมาลี อินทะเจริญสานต์โรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท)กรรมการ
3. นายธนากร ชูเกตุโรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำกรรมการ
4. นางผ่องผิว ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่กรรมการ
5. นายประดิษฐ์ ศรีสว่างโรงเรียนบ้านพระนั่งดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายถวัลย์ แสงสว่างโรงเรียนบ้านจุนประธานกรรมการ
2. นางมาลี อินทะเจริญสานต์โรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท)กรรมการ
3. นางแจ่มศรี เสนาธรรมโรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำกรรมการ
4. นางผ่องผิว ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่กรรมการ
5. นายประดิษฐ์ ศรีสว่างโรงเรียนบ้านพระนั่งดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายวสัน ดาวศรประศาสน์โรงเรียนบ้านสร้อยศรีประธานกรรมการ
2. นายอิทธิพล อินธิยาโรงเรียนบ้านขุนกำลังกรรมการ
3. นางจงกลณี กองสิงห์โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ยกรรมการ
4. นายชูเกียรติ วัดขวางโรงเรียนบ้านปงใหม่กรรมการ
5. นางสาววรรณวณัฐ หมื่นคำปาโรงเรียนบ้านสีพรมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางประนอม มลิวัลย์โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำประธานกรรมการ
2. นางแววดาว วิจิตรานนท์โรงเรียนอนุบาลจุนกรรมการ
3. นางศศิธร บุญทาโรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชยกรรมการ
4. นางพัชรี ต่างใจโรงเรียนบ้านใหม่ปางค่ากรรมการ
5. นางมยุรฉัตร วงศ์ใหญ่โรงเรียนบ้านปงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางประนอม มลิวัลย์โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำประธานกรรมการ
2. นางแววดาว วิจิตรานนท์โรงเรียนอนุบาลจุนกรรมการ
3. นางศศิธร บุญทาโรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชยกรรมการ
4. นางพัชรี ต่างใจโรงเรียนบ้านใหม่ปางค่ากรรมการ
5. นางมยุรฉัตร วงศ์ใหญ่โรงเรียนบ้านปงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางประนอม มลิวัลย์โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำประธานกรรมการ
2. นางแววดาว วิจิตรานนท์โรงเรียนอนุบาลจุนกรรมการ
3. นางศศิธร บุญทาโรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชยกรรมการ
4. นางศิริณา บุตรภักดีโรงเรียนบ้านดอนแก้วกรรมการ
5. นางมยุรฉัตร วงศ์ใหญ่โรงเรียนบ้านปงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางประนอม มลิวัลย์โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำประธานกรรมการ
2. นางแววดาว วิจิตรานนท์โรงเรียนอนุบาลจุนกรรมการ
3. นางศศิธร บุญทาโรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชยกรรมการ
4. นางพัชรี ต่างใจโรงเรียนบ้านใหม่ปางค่าฯกรรมการ
5. นางมยุรฉัตร วงศ์ใหญ่โรงเรียนบ้านปงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางประนอม มลิวัลย์โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำประธานกรรมการ
2. นางแววดาว วิจิตรานนท์โรงเรียนอนุบาลจุนกรรมการ
3. นางศศิธร บุญทาโรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชยกรรมการ
4. นางศิริณา บุตรภักดีโรงเรียนบ้านดอนแก้วกรรมการ
5. นางมยุรฉัตร วงศ์ใหญ่โรงเรียนบ้านปงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางประนอม มลิวัลย์โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำประธานกรรมการ
2. นางแววดาว วิจิตรานนท์โรงเรียนอนุบาลจุนกรรมการ
3. นางพัชรี ต่างใจโรงเรียนบ้านใหม่ปางค่ากรรมการ
4. นางศิริณา บุตรภักดีโรงเรียนบ้านดอนแก้วกรรมการ
5. นางมยุรฉัตร วงศ์ใหญ่โรงเรียนบ้านปงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางประนอม มลิวัลย์โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำประธานกรรมการ
2. นางแววดาว วิจิตรานนท์โรงเรียนอนุบาลจุนกรรมการ
3. นางศศิธร บุญทาโรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชยกรรมการ
4. นางศิริณา บุตรภักดีโรงเรียนบ้านดอนแก้วกรรมการ
5. นางมยุรฉัตร วงศ์ใหญ่โรงเรียนบ้านปงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางมยุรฉัตร วงศ์ใหญ่โรงเรียนบ้านปงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางประนอม มลิวัลย์โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำกรรมการ
3. นางแววดาว วิจิตรานนท์โรงเรียนอนุบาลจุนกรรมการ
4. นางศศิธร บุญทาโรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชยกรรมการ
5. นางศิริณา บุตรภักดีโรงเรียนบ้านดอนแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นายปาน สุวรรณโรงเรียนบ้านแกใหม่นิคมประธานกรรมการ
2. นางสุพินิจ กวาวเจริญโรงเรียนบ้้านสบสากรรมการ
3. นางสาวเอื้อการย์ จอมภาโรงเรียนบ้านดอนแก้วกรรมการ
4. นายวิสิทธิ์ กำแพงเพชรโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการ
5. นางสาวณัฐสุดา พานผ่องเจริญโรงเรียนบ้านใหม่ปางค่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นายวันชัย โรจน์โยธินพิพัฒน์โรงเรียนบ้านห้วยกั้งประธานกรรมการ
2. นางพชรมนฑ์ ไชยสมบัติโรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)กรรมการ
3. นางสาวนภวรรณ แสนเมืองใจโรงเรียนบ้านปางผักหมกรรมการ
4. นางสายทอง จันทาพูนโรงเรียนบ้้้านดอนไชยกรรมการ
5. นางสาวธารารัตน์ กล้าหาญโรงเรียนขุนกำลังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางอรุณศรี กองแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านหลวงประธานกรรมการ
2. นางชิดชนก ศรีธนะโรงเรียนบ้านดอนมูลกรรมการ
3. นางสาวลักษิกา แก้วทิยาเวชย์โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่าฯกรรมการ
4. นางเยาวรัตน์ ยอดแก้วโรงเรียนบ้านฮวกกรรมการ
5. นางจันทร์ฉาย วรพิศุทธ์โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นายอดุลย์ อ่อนนวลโรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์ปวีณ์ สนชาวไพรโรงเรียนบ้านโจ้โก้กรรมการ
3. นายธนันดร บุญยืนโรงเรียนเทศบาลงิมกรรมการ
4. นางคำเอ้ย มูลศรีโรงเรียนบ้้านทุ่งหนองกรรมการ
5. นางสาวเกตน์นิภา ขัตศิริโรงเรียนบ้้านร่องย้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นายสวัสดิ์ เตชะเมาโรงเรียนบ้านขุนกำลังประธานกรรมการ
2. นายบุญรอง ปิยวรรณหงส์โรงเรียนบ้านพวงพยอมกรรมการ
3. นางกมลชนก กลิ่นมาลาโรงเรียนบ้านปงใหม่กรรมการ
4. นางวิภา กองจันทร์ โรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
5. นางสาวภคณภัทร เจริญสุขโรงเรียนบ้านทุ่งเย็นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายสมพิศ กาติ๊บโรงเรียนบ้านน้ำมินประธานกรรมการ
2. นางสุภชา ชาวน่านโรงเรียนบ้านยางขามกรรมการ
3. นางสาวพัทธิตา ใจแน่นโรงเรียนบ้านนาอ้อมกรรมการ
4. นางธัญชนก โนธาโรงเรียนบ้านสถานกรรมการ
5. นางอาริตา มั่งมูลโรงเรียนบ้านท่าม่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นายเกษม ยะมาโรงเรียนบ้านต้นผึ้งประธานกรรมการ
2. นายชูเชิด ปิยวรรณหงส์โรงเรียนบ้านเวียงลอกรรมการ
3. นางสาววรรณภา ยะอิตะโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ยกรรมการ
4. นางกัญญา โอ่งเคลือบโรงเรียนอนุบาลปงกรรมการ
5. นางสาวณฤดี จิตมาลาโรงเรียนสาธิตเชียงคำกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายปรีชา แบนประเสริฐโรงเรียนบ้านใหม่ปางค่าฯประธานกรรมการ
2. นางสิเนหา ชัยสุวรรณ์โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกงกรรมการ
3. นางศรีออน ดีจิตโรงเรียนบ้านปงใหม่กรรมการ
4. นางนิศากร สมฤทธิ์โรงเรียนบ้านปางมดแดงกรรมการ
5. นางดาวเรือง กาวิระเดชโรงเรียนบ้านทุ่งแตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางสาวมยุรฉัตร ปรารมณ์โรงเรียนพงศ์อัมพรประธานกรรมการ
2. นางจิรภา เวียงคำโรงเรียนบ้านพระนั่งดินกรรมการ
3. นางแสงเดือน เป็งใจโรงเรียนบ้านปงสนุก (เชียงม่วน)กรรมการ
4. นางสาวอุมนรัตน์ บุปผาโรจน์โรงเรียนบ้านาอ้อมกรรมการ
5. นางสาวพิพัฒน์พร พรหมเมฆโรงเรียนบ้านสันกลางนาดอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายอิสรีย์ ทองภูมิพันธ์โรงเรียนราชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางชัญญานุช รูปกลมโรงเรียนบ้านแวนโค้งกรรมการ
3. นายภาณุพล ยิ้มใหญ่โรงเรียนบ้านน้ำมินกรรมการ
4. นายวิทย์ชนะ มณีชมภูโรงเรียนบ้านร่องแมดกรรมการ
5. Mr.Fernandez Jay-R Dulayโรงเรียนอนุบาลจุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นายอิสรีย์ ทองภูมิพันธ์โรงเรียนราชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางธัญญานุช รูปกลมโรงเรียนบ้านแวนโค้งกรรมการ
3. นายภาณุพล ยิ้มใหญ่โรงเรียนบ้านน้ำมินกรรมการ
4. นายวิทย์ชนะ มณีชมภูโรงเรียนบ้านร่องแมดกรรมการ
5. Mr.Fernandez Jay-R Dulayโรงเรียนอนุบาลจุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายสาคร วงศ์เพิ่มโรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชยประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริรัตน์ ลินนาสืบโรงเรียนเทศบาลงิมกรรมการ
3. นางสาวป้าฮั้ว แซ่ย่างโรงเรียนบ้านดอนแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายสาคร วงศ์เพิ่มโรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชยประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริรัตน์ ลินนาสืบโรงเรียนเทศบาลงิมกรรมการ
3. นางสาวป้าฮั้ว แซ่ย่างโรงเรียนบ้านดอนแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายสาคร วงศ์เพิ่มโรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชยประธานกรรมการ
2. นางสาวนารี แซ่ท่อโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ แสงแก้วโรงเรียนบ้านพวงพยอมประธานกรรมการ
2. นางนงคราญ แหวนวังโรงเรียนบ้านสระกรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ ดอนมูลโรงเรียนบ้านหัวทุ่งกรรมการ
4. นางพิมพรรณ เชื้อหมอโรงเรียนอนุบาลจุนกรรมการ
5. นางสาวธารารัตน์ กล้าหาญโรงเรียนบ้านขุนกำลังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นางบงกช ปัญญาไวโรงเรียนบ้านดอนแก้วประธานกรรมการ
2. นายธนากร ชูเกตุโรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำกรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ อุ่นเมืองโรงเรียนบ้านสระกรรมการ
4. นางรุ่งนภา อภิวงศ์โรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
5. นายสมาน ใจถาโรงเรียนบ้านกิ่วแก้วกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายราชภัฎ ไชยยะโรงเรียนบ้านปงสนุกประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ อุทธวังโรงเรียนบ้านดอนเงินรองประธานกรรมการ
3. จ.ส.อ.จเร วิฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)กรรมการ
4. นายนิคม อิ่นอ้ายโรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
5. นางสาวอภิญญา ผัดวงศ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
6. นางสาวทัศนา โพธิ์แก้วสพป.พะเยา เขต 2กรรมการ
7. นายวิชัย แสงอาคมสพป.พะเยา เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสุุรศักดิ์ อุทธวังโรงเรียนบ้านดอนเงินประธานกรรมการ
2. นายปฏิพงษ์ ไชยเลิศโรงเรียนบ้านวังบงรองประธานกรรมการ
3. นายสมจิตร ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการ
4. นายนิกร ซื่อสัตย์โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกรรมการ
5. นายสุกิจ ใจวังโลกโรงเรียนบ้านสบขามกรรมการ
6. จ.ส.อ.จเร วิฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)กรรมการ
7. นางสาวมัลลิกา วิฤทธิ์โรงเรียนบ้านปงใหม่กรรมการ
8. นางสาวณัฐนันท์ อนุศักดิกุลสพป.พะเยา เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายฑัชธรรม สิงห์แก้วโรงเรียนชุมชนบ้านบอนประธานกรรมการ
2. นายเรืองฤทธิ์ สุโพธิณะโรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)กรรมการ
3. นางนวลจันทร์ ศรีจันทร์โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)กรรมการ
4. นางเรณู เหมืองจาโรงเรียนบ้านทุ่งเย็นกรรมการ
5. นางอมรรัตน์ สุริยะไชยสพป.พะเยา เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายสงกรานต์ บุญมีโรงเรียนบ้านสันติสุขประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา วรรณโกฏิโรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
3. นางสาวทัศนีพร สุริยวงศ์โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกงกรรมการ
4. นายเปลว คุณยศยิ่งโรงเรียนบ้านสถานกรรมการ
5. นางกัญญาณัฐ มีคงโรงเรียนบ้านพวงพยอมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสุชิน โนวิชัยโรงเรียนบ้านปางมดแดงประธานกรรมการ
2. นางเสาวลักษณ์ บุญถึงโรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขมกรรมการ
3. นางจิรสิริ์ ศรีสุขโรงเรียนบ้านร่องย้างกรรมการ
4. นางเยาวลักษณ์ กฤตินธรรมโรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)กรรมการ
5. นางอมล ปัญญาวงศ์โรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางสาวอัมพร วงศ์ใหญ่โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบานประธานกรรมการ
2. นางอัมพวรรณ ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านสบสากรรมการ
3. นางสายฝน ภิญโญโรงเรียนชุมชนบ้านบอนกรรมการ
4. นางจิตตราภรณ์ ไชยจำเริญโรงเรียนบ้านห้วยกั้งกรรมการ
5. นางอำพรรณ รัตนแพทย์โรงเรียนชุมชนบ้านหลวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวอัมพร วงศ์ใหญ่โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบานประธานกรรมการ
2. นางอัมพวรรณ ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านสบสากรรมการ
3. นางสายฝน ภิญโญโรงเรียนชุมชนบ้านบอนกรรมการ
4. นางจิตตราภรณ์ ไชยจำเริญโรงเรียนบ้านห้วยกั้งกรรมการ
5. นางอำพรรณ รัตนแพทย์โรงเรียนชุมชนบ้านหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นางสาวณัฐพร อินทนันชัยโรงเรียนบ้านปางถ้ำประธานกรรมการ
2. นางจีราภา สุริยะโรงเรียนบ้านปางถ้ำรองประธานกรรมการ
3. นายเกษม เลิศวงศ์รัตนกุลโรงเรียนคุณากรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายเกษม เลิศวงศ์รัตนกุลโรงเรียนคุณากรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐพร อินทนันชัยโรงเรียนบ้านปางถ้ำกรรมการ
3. นางรัชนี ดะนัยโรงเรียนแม่ต๋ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นายณัฐพร อินทนันชัยโรงเรียนบ้านปางถ้ำประธานกรรมการ
2. นางจีราภา สุริยะโรงเรียนบ้านปางถ้ำกรรมการ
3. นางขนิษฐา เลิศวงศ์รัตนกุลโรงเรียนคุณากรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางจีราภา สุริยะโรงเรียนบ้านปางถ้ำกรรมการ
2. นางรัชนี ดะนัยโรงเรียนแม่ต๋ำกรรมการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นายเกษม เลิศวงศ์รัตนกุลโรงเรียนคุณากรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางมุกดา วิชาโรงเรียนบ้านปางถ้ำกรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นายเกษม เลิศวงศ์รัตนกุลโรงเรียนคุณากรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางขนิษฐา เลิศวงศ์รัตนกุลโรงเรียนคุณากรวิทยากรรมการ
3. นางสาวณัฐพร อินทนันชัยโรงเรียนบ้านปางถ้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายสุรวัฒน์ เมืองมูลสพป.พะเยา เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายสุรพงษ์ ปัญญาอุดมกุลสพป.พะเยา เขต 2รองประธานกรรมการ
3. นางรัชนี ดะนัยโรงเรียนแม่ต๋ำกรรมการ
4. นางมุกดา วิชาโรงเรียนบ้านปางถ้ำกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายบุญสิน สุปันตาสพป.พะเยา เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายประทีป ธิสาโรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขมกรรมการ
3. นายนิรุตต์ เสาหินโรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์)กรรมการ
4. นายชัยยุทธ ทารัตน์โรงเรียนบ้านถ้ำผาลาดกรรมการ
5. นายสุดใจ โคตรอาษาโรงเรียนอนุบาลเชียงม่วนกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายเอนก ยารังษีโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำประธานกรรมการ
2. นางสาวรุจิรา พรหมมาเสริฐโรงเรียนบ้านร่องส้านกรรมการ
3. นายนิกร กันมูลโรงเรียนบ้านก๊อน้อยกรรมการ
4. นางสาวเยาวลักษณ์ พรหมมีโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการ
5. นายสมปอง เสมอใจโรงเรียนบ้านป่าคากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. จ่าสิบโทสุพจน์ ชัยชนะสพป.พะเยา เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายทรงศักดิ์ ธีระวงศนันท์โรงเรียนชุมชนบ้านหลวงกรรมการ
3. นายนายธีรยุทธ ใจกล้าโรงเรียนบ้านทุ่งเย็นกรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์ สินเปียงโรงเรียนอนุบาลเชียงคำกรรมการ
5. นายวรพันธ์ บุญประเสริฐโรงเรียนบ้านสถานกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ ชูศรีงามโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้วประธานกรรมการ
2. นายอรุณ ร่มแก้วโรงเรียนเทศบาลเวียงลอกรรมการ
3. นายประภาส มณีขัติโรงเรียนอนุบาลเชียงม่วนกรรมการ
4. นางสาวรุจิรา กาติ๊บโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
5. นายศักยะ เย็นใจโรงเรียนบ้านเลี้ยวกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ ชูศรีงามโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้วประธานกรรมการ
2. นายอรุณ ร่มแก้วโรงเรียนเทศบาลเวียงลอกรรมการ
3. นายประภาส มณีขัติโรงเรียนอนุบาลเชียงม่วนกรรมการ
4. นางสาวรุจิรา กาติ๊บโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
5. นายศักยะ เย็นใจโรงเรียนบ้านเลี้ยวกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายหัสพงศ์ งานดีโรงเรียนบ้านธาตุขิงแกงประธานกรรมการ
2. นางพัลลภา บุตรดาจันทร์โรงเรียนบ้านขุนกำลังกรรมการ
3. นายชาลี หงษ์สี่โรงเรียนบ้านท่าม่านกรรมการ
4. นายไกรศร รูปเรียบโรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชยกรรมการ
5. นายอดุลย์ อ่อนสะเดาโรงเรียนบ้านหย่วนฯกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายหัสพงศ์ งานดีโรงเรียนบ้านธาตุขิงแกงประธานกรรมการ
2. นายไกรศร รูปเรียบโรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชยกรรมการ
3. นายพนม มณีชัยโรงเรียนบ้านขุนกำลังกรรมการ
4. นายชาลี หงษ์สี่โรงเรียนบ้านท่าม่านกรรมการ
5. นายอดุลย์ อ่อนสะเดาโรงเรียนบ้านหย่วนฯกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายธนนท์ มณีชัยสพป.พะเยา เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวชนาธิป ใจเย็นโรงเรียนบ้านป่าคากรรมการ
3. นางสาวจีราวรรณ เชื้อเมืองพานโรงเรียนอนุบาลจุนกรรมการ
4. นางสุปะวีณ์ พิศจารย์โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์กรรมการ
5. นางสาววิลาสินี เสมอโรงเรียนบ้านพระนั่งดินกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายธนนท์ มณีชัยสพป.พะเยา เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวชนาธิป ใจเย็นโรงเรียนบ้านป่าคากรรมการ
3. นางสาวจีราวรรณ เชื้อเมืองพานโรงเรียนอนุบาลจุนกรรมการ
4. นางสุปะวีณ์ พิศจารย์โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์กรรมการ
5. นางวิลาสินี เสมอโรงเรียนบ้านพระนั่งดินกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. จ่าสิบโทสุพจน์ ชัยชนะสพป.พะเยา เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายทรงศักดิ์ ธีระวงศนันท์โรงเรียนชุมชนบ้านหลวงกรรมการ
3. นายธีรยุทธ ใจกล้าโรงเรียนบ้านทุ่งเย็นกรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์ สินเปียงโรงเรียนอนุบาลเชียงคำกรรมการ
5. นายวรพันธ์ บุญประเสริฐโรงเรียนบ้านสถานกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. จ่าสิบโทสุพจน์ ชัยชนะสพป.พะเยา เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายทรงศักดิ์ ธีระวงศนันท์โรงเรียนชุมชนบ้านหลวงกรรมการ
3. นายธีรยุทธ ใจกล้าโรงเรียนบ้านทุ่งเย็นกรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์ สินเปียงโรงเรียนอนุบาลเชียงคำกรรมการ
5. นายวรพันธ์ บุญประเสริฐโรงเรียนบ้านสถานกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายบุญสิน สุปันตาสพป.พะเยา เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายประทีป ธิสาโรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขมกรรมการ
3. นายนิรุตต์ เสาหินโรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์)กรรมการ
4. นางสาวนรากร กองมงคลโรงเรียนบ้านแวนโค้งกรรมการ
5. นายสุดใจ โคตรอาษาโรงเรียนอนุบาลเชียงม่วนกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ ชูศรีงามโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้วประธานกรรมการ
2. นายนันท์ ก้อคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์24กรรมการ
3. นายไกรศร รูปเรียบโรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชยกรรมการ
4. นางวรัชยา พุทธสอนโรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ ชูศรีงามโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้วประธานกรรมการ
2. นายนันท์ ก้อคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์24กรรมการ
3. นายไกรศร รูปเรียบโรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชยกรรมการ
4. นางวรัชยา พุทธสอนโรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายสมพงษ์ สืบเครื่องพรมโรงเรียนบ้านน้ำปุกประธานกรรมการ
2. นางบุญมี ศรีประเสริฐโรงเรียนบ้านฝายกวางกรรมการ
3. นางเนาวรัตน์ เสมานุสรณ์โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขมกรรมการ
4. นางนารุณ คำประเสริฐโรงเรียนบ้านโจ้โก้กรรมการ
5. นายวิญญู บุษบกโรงเรียนบ้านนาบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายบรรจบ บุญช่วยโรงเรียนบ้านธาตุขิงแกงประธานกรรมการ
2. นายสิชการ จิโนสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลากรรมการ
3. นายเอกพันธ์ สุวรรณโนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
4. นายสังวรณ์ ยะตาโรงเรียนราชานุเคราะห์กรรมการ
5. นางธนัช ท้าวศรีโรงเรียนบ้านสีพรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายประสงค์ สุจันทร์โรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่ประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ กาติ๊บโรงเรียนบ้านวังเค์มใหม่กรรมการ
3. นางสาวเกื้อกูล ไชยอักษรโรงเรียนบ้านหนองท่าควายกรรมการ
4. นายวัลลภ วงศ์ใหญ่โรงเรียนบ้านสันหลวงกรรมการ
5. นายอดิศักดิ์ กลางหมู่โรงเรียนบ้านดอนไชยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ ผุสดีโรงเรียนบ้านผาตั้งประธานกรรมการ
2. นายยงค์ สมวงศ์โรงเรียนบ้านยางขามกรรมการ
3. นายสมจิตร พรหมเผ่าโรงเรียนบ้านปี้กรรมการ
4. นายศราวุธ เมฆสุวรรณโรงเรียนบ้านใหม่ปางค่าฯกรรมการ
5. นายสังเวียน บุตรภักดีโรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางนิยะดา ปัญญาใสโรงเรียนบ้านสันหลวงประธานกรรมการ
2. นางสังวาลย์ ภิรบรรณโรงเรียนบ้านดอนเงินกรรมการ
3. นางประทินนา มาเรียนโรงเรียนบ้านท่าม่านกรรมการ
4. นางอารี อิ่นอ้ายโรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
5. นางจุฬาระวี แสนหอมโรงเรียนบ้านน้ำมินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางนิยะดา ปัญญาใสโรงเรียนบ้านสันหลวงประธานกรรมการ
2. นางสังวาลย์ ภิรบรรณโรงเรียนบ้านดอนเงินกรรมการ
3. นางประทินนา มาเรียนโรงเรียนบ้านท่าม่านกรรมการ
4. นางแสงเทียน บุญเป็งโรงเรียนอนุบาลปงกรรมการ
5. นางจุฬาระวี แสนหอมโรงเรียนบ้านน้ำมินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายสมบัติ เผ่ากันทะโรงเรียนบ้านแม่ทะลายประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ บุญล้อมโรงเรียนบ้านร่องส้านกรรมการ
3. นางสมจิตร สุวรรณมาศโรงเรียนอนุบาลจุนกรรมการ
4. นางสาววรรณา บุญถึงโรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขมกรรมการ
5. นางอรพิน ปัญญาไวโรงเรียนบ้านท่าม่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสมศักดิ์ กิจชนะไพบูลย์โรงเรียนบ้านสันปูเลยประธานกรรมการ
2. นายสมเชื่อม กิจพิทักษ์โรงเรียนบ้านถ้ำผาลาดกรรมการ
3. นายบุญรอด พันธ์วงศ์โรงเรียนบ้านสร้อยศรีกรรมการ
4. นายสุชาติ ศีลลัยโรงเรียนบ้านผาตั้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ เผ่ากันทะโรงเรียนบ้านแม่ทะลายประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ บุญล้อมโรงเรียนบ้านร่องส้านกรรมการ
3. นางสมจิตร สุวรรณมาศโรงเรียนบ้านอนุบาลจุนกรรมการ
4. นางสาววรรณา บุญถึงโรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขมกรรมการ
5. นางอรพิน ปัญญาไวโรงเรียนบ้านท่าม่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ กิจชนะไพบูลย์โรงเรียนบ้านสันปูเลยประธานกรรมการ
2. นายสมเชื่อม กิจพิทักษ์โรงเรียนบ้านถ้ำผาลาดกรรมการ
3. นายบุญรอด พันธ์วงศ์โรงเรียนบ้านสร้อยศรีกรรมการ
4. นางสุกัญญา ประเสริฐสังข์โรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายสิงห์ทอง มุณีแก้วโรงเรียนบ้านพระนั่งดินประธานกรรมการ
2. นางศิริรัตน์ ชูกรโรงเรียนบ้านธาตุขิงแกงกรรมการ
3. นางปาจรีย์ ฐานะปัญญากุลโรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้วกรรมการ
4. นางนันทนีย์ มีสุขสถาพรโรงเรียนบ้านใหม่ปางค่าฯกรรมการ
5. นางรำเตียน ยั่งยืนโรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายสิงห์ทอง มุณีแก้วโรงเรียนบ้านพระนั่งดินประธานกรรมการ
2. นางศิริรัตน์ ชูกรโรงเรียนบ้านธาตุขิงแกงกรรมการ
3. นางปาจรีย์ ฐานะปัญญากุลโรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้วกรรมการ
4. นางนันทนีย์ มีสุขสถาพรโรงเรียนบ้านใหม่ปางค่าฯกรรมการ
5. นางรำเตียน ยั่งยืนโรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นายพิเชษฐ์ ไชยลังกาโรงเรียนบ้านร่องแมดประธานกรรมการ
2. นางนวลอนงค์ จิตตะโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
3. นางยุพิน สร้อยสวิงโรงเรียนบ้านปงใหม่กรรมการ
4. นางสาวประทุมวรรณ อุ่นเรือนโรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้วกรรมการ
5. นางเกศรินทร์ คำคงโรงเรียนบ้านปงสนุก (จุน)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ ไชยลังกาโรงเรียนบ้านร่องแมดประธานกรรมการ
2. นางนวลอนงค์ จิตตะโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
3. นางยุพิน สร้อยสวิงโรงเรียนบ้านปงใหม่กรรมการ
4. นางสาวประทุมวรรณ อุ่นเรือนโรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้วกรรมการ
5. นางเกศรินทร์ คำคงโรงเรียนบ้านปงสนุก (จุน)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายพิเชษฐ์ ไชยลังกาโรงเรียนบ้านร่องแมดประธานกรรมการ
2. นางนวลอนงค์ จิตตะโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
3. นางยุพิน สร้อยสวิงโรงเรียนบ้านปงใหม่กรรมการ
4. นางสาวประทุมวรรณ อุ่นเรือนโรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้วกรรมการ
5. นางเกศรินทร์ คำคงโรงเรียนบ้านปงสนุก (จุน)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ ไชยลังกาโรงเรียนบ้านร่องแมดประธานกรรมการ
2. นางนวลอนงค์ จิตตะโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
3. นางยุพิน สร้อยสวิงโรงเรียนบ้านปงใหม่กรรมการ
4. นางสาวประทุมวรรณ อุ่นเรือนโรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้วกรรมการ
5. นางเกศรินทร์ คำคงโรงเรียนบ้านปงสนุก(จุน)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายนเรศ อภัยลุนโรงเรียนเทศบาลงิมประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ อินทิยาโรงเรียนบ้านน้ำปุกกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ เสมอเชื้อโรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชยกรรมการ
4. นางโปรย ขัติยศโรงเรียนบ้านธาตุขิงแกงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายนเรศ อภัยลุนโรงเรียนเทศบาลงิมประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ อินทิยาโรงเรียนบ้านน้ำปุกกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ เสมอเชื้อโรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชยกรรมการ
4. นางโปรย ขัติยศโรงเรียนบ้านธาตุขิงแกงกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นายไพฑูรย์ มาวงค์โรงเรียนบ้านป่าสักประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา ตาคมโรงเรียนชุมชนบ้านบอนกรรมการ
3. นางสาวสุนทรี สมณะโรงเรียนบ้านแม่ทะลายกรรมการ
4. นางช่อเอื้อง ไม้จำปาโรงเรียนบ้านทุ่งกล้วยกรรมการ
5. นางชิน เชื้อสะอาดโรงเรียนบ้านแฮะกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายสมบัติ เร่งเร็วโรงเรียนอนุบาลเชียงม่วนประธานกรรมการ
2. นางศรีวรรณ์ กองแก้วโรงเรียนบ้านไชยสถานกรรมการ
3. นางนางทิชากร กิจเกตุโรงเรียนบ้านขุนกำลังกรรมการ
4. นางปาริชาติ นพไธสงโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งกรรมการ
5. นางมลธิรา สุจันทร์โรงเรียนบ้านปงกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายสิงหา กาชัยโรงเรียนบ้านน้ำจุนประธานกรรมการ
2. นางนิภา ชัยก๋าโรงเรียนบ้านทุ่งแตกรรมการ
3. นางลัดดา ศรีวรรณโรงเรียนบ้านทุ่งติ้วกรรมการ
4. นางไพรินทร์ หงษ์สี่โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วนกรรมการ
5. นางศุทธินี เหลาคมโรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน)กรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นายอรรณพ อภิภัชผ่องใสโรงเรียนบ้านร่องส้านประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ สารกาศโรงเรียนอนุบาลปงกรรมการ
3. นางสาวภรณ์ทิพย์ วงศ์ทิพย์โรงเรียนเชียงคำคริสเตียนกรรมการ
4. นางสง่า โยธาดีโรงเรียนบ้านไชยพรมกรรมการ
5. นางจิรพรรณ พันธุ์สืบโรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวินัย พงษ์ช้างโรงเรียนบ้านจำบอนประธานกรรมการ
2. นางนงพร นันท์ธนะวานิชโรงเรียนบ้านควรดงกรรมการ
3. นางสาวแสงแก้ว ไชยมงคลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
4. นายเฉลิมสุข ประวังโรงเรียนบ้านปงใหม่กรรมการ
5. นางสาวคนึงนิจ ฟองอินทร์โรงเรียนบ้านปางมดแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายวินัย พงษ์ช้างโรงเรียนบ้านจำบอนประธานกรรมการ
2. นางนงพร นันท์ธนะวานิชโรงเรียนบ้านควรดงกรรมการ
3. นางสาวแสงแก้ว ไชยมงคลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
4. นายเฉลิมสุข ประวังโรงเรียนบ้านปงใหม่กรรมการ
5. นางสาวคนึงนิจ ฟองอินทร์โรงเรียนบ้านปางมดแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายวินัย พงษ์ช้างโรงเรียนบ้านจำบอนประธานกรรมการ
2. นางนงพร นันท์ธนะวานิชโรงเรียนบ้านควรดงกรรมการ
3. นางสาวแสงแก้ว ไชยมงคลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
4. นายเฉลิมสุข ประวังโรงเรียนบ้านปงใหม่กรรมการ
5. นางสาวคนึงนิจ ฟองอินทร์โรงเรียนบ้านปางมดแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายประเวศน์ ขันตาโรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขมประธานกรรมการ
2. นางดาณี ไชยทิพย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
3. นางวรารัตน์ เชิดอยู่โรงเรียนบ้านผาตั้งกรรมการ
4. นางจริยา ออมสินโรงเรียนบ้านทุ่งมอกกรรมการ
5. นางแจ่มจันทร์ ปิ่นศักดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวินัย พงษ์ช้างโรงเรียนบ้านจำบอนประธานกรรมการ
2. นางนงพร นันท์ธนะวานิชโรงเรียนบ้านควรดงกรรมการ
3. นางสาวแสงแก้ว ไชยมงคลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
4. นายเฉลิมสุข ประวังโรงเรียนบ้านปงใหม่กรรมการ
5. นางสาวคนึงนิจ ฟองอินทร์โรงเรียนบ้านปางมดแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายประเวศน์ ขันตาโรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขมประธานกรรมการ
2. นางดาณี ไชยทิพย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
3. นางวรารัตน์ เชิดอยู่โรงเรียนบ้านผาตั้งกรรมการ
4. นางจริยา ออมสินโรงเรียนบ้านทุ่งมอกกรรมการ
5. นางแจ่มจันทร์ ปิ่นศักดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายประเวศน์ ขันตาโรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขมประธานกรรมการ
2. นางดาณี ไชยทิพย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
3. นางวรารัตน์ เชิดอยู่โรงเรียนบ้านผาตั้งกรรมการ
4. นางจริยา ออมสินโรงเรียนบ้านทุ่งมอกกรรมการ
5. นางสาวคนึงนิจ ฟองอินทร์โรงเรียนบ้านปางมดแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายประเวศน์ ขันตาโรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขมประธานกรรมการ
2. นางดาณี ไชยทิพย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
3. นางวรารัตน์ เชิดอยู่โรงเรียนบ้านผาตั้งกรรมการ
4. นางแจ่มจันทร์ ปิ่นศักดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายประเวศน์ ขันตาโรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขมประธานกรรมการ
2. นางดาณี ไชยทิพย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
3. นางแจ่มจันทร์ ปิ่นศักดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลากรรมการ
4. นางจิรสิริ์ ศรีสุขโรงเรียนบ้านร่องย้างกรรมการ
5. นางวรารัตน์ เชิดอยู่โรงเรียนบ้านผาตั้งกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายมานัด สร้อยสวิงโรงเรียนชัยชุมภูประธานกรรมการ
2. นายธวัช ซื่อสัตย์โรงเรียนชุุมชนบ้านบอนกรรมการ
3. นางเรณู เหมืองจาโรงเรียนบ้านทุ่งเย็นกรรมการ
4. นางสาววรรณา รูปกลมโรงเรียนบ้านร่องแมดกรรมการ
5. นางเมริสา หัวนาโรงเรียนบ้านสถานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายมานัด สร้อยสวิงโรงเรียนชัยชุมภูประธานกรรมการ
2. นายธวัช ซื่อสัตย์โรงเรียนชุุมชนบ้านบอนกรรมการ
3. นางเรณู เหมืองจาโรงเรียนบ้านทุ่งเย็นกรรมการ
4. นางสาววรรณา รูปกลมโรงเรียนบ้านร่องแมดกรรมการ
5. นางเมริสา หัวนาโรงเรียนบ้านสถานกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายทศพล สมฤทธิ์โรงเรียนบ้านฝายกวางประธานกรรมการ
2. นางเทียมจิต เตชะเมาโรงเรียนบ้านขุนกำลังกรรมการ
3. นางอำนวยพร ดำรงพุฒิเดชาโรงเรียนบ้านดอนมูลกรรมการ
4. นางสาวอรพรรณ สืบแสนโรงเรียนเทศบาลงิมกรรมการ
5. นางวันดี ทองเลิศโรงเรียนบ้านแวนโค้งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายทศพล สมฤทธิ์โรงเรียนบ้านฝายกวางประธานกรรมการ
2. นางเทียมจิต เตชะเมาโรงเรียนบ้านขุนกำลังกรรมการ
3. นางอำนวยพร ดำรงพุฒิเดชาโรงเรียนบ้านดอนมูลกรรมการ
4. นางสาวอรพรรณ สืบแสนโรงเรียนเทศบาลงิมกรรมการ
5. นางวันดี ทองเลิศโรงเรียนบ้านแวนโค้งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายธนวัฒน์ ปริญญาโรงเรียนบ้านปัวศรีพรมประธานกรรมการ
2. นายบุญธรรม ปินชัยโรงเรียนบ้านปงใหม่กรรมการ
3. นางแสงวล บัวคำโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์กรรมการ
4. นางบัวลอย พรมเสนโรงเรียนบ้านจำบอนกรรมการ
5. นางสุณิสา ขึ้นนกขุ้มโรงเรียนบ้านน้ำจุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายธนวัฒน์ ปริญญาโรงเรียนบ้านปัวศรีพรมประธานกรรมการ
2. นายบุญธรรม ปินชัยโรงเรียนบ้านปงใหม่กรรมการ
3. นางแสงวล บัวคำโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์กรรมการ
4. นางบัวลอย พรมเสนโรงเรียนบ้านจำบอนกรรมการ
5. นางสุณิสา ขึ้นนกขุ้มโรงเรียนบ้านน้ำจุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายธนวัฒน์ ปริญญาโรงเรียนบ้านปัวศรีพรมประธานกรรมการ
2. นายบุญธรรม ปินชัยโรงเรียนบ้านปงใหม่กรรมการ
3. นางแสงวล บัวคำโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์กรรมการ
4. นางบัวลอย พรมเสนโรงเรียนบ้านจำบอนกรรมการ
5. นางสุณิสา ขึ้นนกขุ้มโรงเรียนบ้านน้ำจุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายธนวัฒน์ ปริญญาโรงเรียนบ้านปัวศรีพรมประธานกรรมการ
2. นายบุญธรรม ปินชัยโรงเรียนบ้านปงใหม่กรรมการ
3. นางแสงวล บัวคำโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์กรรมการ
4. นางบัวลอย พรมเสนโรงเรียนบ้านจำบอนกรรมการ
5. นางสุณิสา ขึ้นนกขุ้มโรงเรียนบ้านน้ำจุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายมนัด คำถินโรงเรียนบ้านไชยพรมประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญนภา เทพละออโรงเรียนบ้านควรดงกรรมการ
3. นางนิรมล นนทราษฎร์โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินกรรมการ
4. นางจิรันธนิน สิงหลักษณ์โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)กรรมการ
5. นายพรศักดิ์ บรรเทาทุกข์โรงเรียนบ้านสถานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ เสาหินโรงเรียนบ้านปงประธานกรรมการ
2. นายสมจิตต์ ปินชัยโรงเรียนบ้านแกกรรมการ
3. นายวิชา ภิมุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
4. นายสมเจิด สุวรรณศักดิ์โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)กรรมการ
5. นางสาวศิริภา ดวงแก้วปั๋นโรงเรียนปัวพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ เสาหินโรงเรียนบ้านปงประธานกรรมการ
2. นายสมจิตต์ ปินชัยโรงเรียนบ้านแกกรรมการ
3. นายวิชา ภิมุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
4. นายสมเจิด สุวรรณศักดิ์โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)กรรมการ
5. นางสาวศิริภา ดวงแก้วปั๋นโรงเรียนปัวพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ เสาหินโรงเรียนบ้านปงประธานกรรมการ
2. นายวิชา ภิมุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
3. นายสมเจิด สุวรรณศักดิ์โรงเรียนอนุบาลจุนกรรมการ
4. นางสาวศิริภา ดวงแก้วปั๋นโรงเรียนปัวพิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นายสุรพล พิริยะพันธ์สกุลโรงเรียนบ้านสบบงประธานกรรมการ
2. นางแพงศรี ศรีคำโรงเรียนบ้านผาฮาวกรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ ขันทะวงค์โรงเรียนบ้านสบบงกรรมการ
4. นางสาววิราภรณ์ ทุ่งเย็นโรงเรียนราชานุเคราะห์กรรมการ
5. นางพิสชา เสนางคนิกรโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุรพล พิริยะพันธ์สกุลโรงเรียนบ้านสบบงประธานกรรมการ
2. นางแพงศรี ศรีคำโรงเรียนบ้านผาฮาวกรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ ขันทะวงค์โรงเรียนบ้านสบบงกรรมการ
4. นางสาววิราภรณ์ ทุ่งเย็นโรงเรียนราชานุเคราะห์กรรมการ
5. นางพิสชา เสนางคนิกรโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสุรพล พิริยะพันธ์สกุลโรงเรียนบ้านสบบงประธานกรรมการ
2. นางแพงศรี ศรีคำโรงเรียนบ้านผาฮาวกรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ ขันทะวงค์โรงเรียนบ้านสบบงกรรมการ
4. นางสาววิราภรณ์ ทุ่งเย็นโรงเรียนราชานุเคราะห์กรรมการ
5. นางพิสชา เสนางคนิกรโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุรพล พิริยะพันธ์สกุลโรงเรียนบ้านสบบงประธานกรรมการ
2. นางแพงศรี ศรีคำโรงเรียนบ้านผาฮาวกรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ ขันทะวงค์โรงเรียนบ้านสบบงกรรมการ
4. นางสาววิราภรณ์ ทุ่งเย็นโรงเรียนราชานุเคราะห์กรรมการ
5. นางพิสชา เสนางคนิกรโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสรรจร จอมคำโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินประธานกรรมการ
2. นางแพงศรี ศรีคำโรงเรียนบ้านผาฮาวกรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ ขันทะวงค์โรงเรียนบ้านสบบงกรรมการ
4. นางสาววิราภรณ์ ทุ่งเย็นโรงเรียนราชานุเคราะห์กรรมการ
5. นางพิสชา เสนางคนิกรโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุรพล พิริยะพันธ์สกุลโรงเรียนบ้านสบบงประธานกรรมการ
2. นางแพงศรี ศรีคำโรงเรียนบ้านผาฮาวกรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ ขันทะวงค์โรงเรียนบ้านสบบงกรรมการ
4. นางสาววิราภรณ์ ทุ่งเย็นโรงเรียนราชานุเคราะห์กรรมการ
5. นางพิสชา เสนางคนิกรโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสรรจร จอมคำโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินประธานกรรมการ
2. นางเรืองรอง ปรางค์สุวรรณโรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท)กรรมการ
3. นางลำดวน สงวนพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านหลวงกรรมการ
4. นางรพีพรรณ สุมนวิวัฒน์โรงเรียนบ้านสบบงกรรมการ
5. นางเรือนทอง เตชะเสนาโรงเรียนบ้านควรดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสรรจร จอมคำโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินประธานกรรมการ
2. นางเรืองรอง ปรางค์สุวรรณโรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท)กรรมการ
3. นางลำดวน สงวนพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านหลวงกรรมการ
4. นางรพีพรรณ สุมนวิวัฒน์โรงเรียนบ้านสบบงกรรมการ
5. นางเรือนทอง เตชะเสนาโรงเรียนบ้านควรดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสรรจร จอมคำโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินประธานกรรมการ
2. นางเรืองรอง ปรางค์สุวรรณโรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท)กรรมการ
3. นางลำดวน สงวนพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านหลวงกรรมการ
4. นางรพีพรรณ สุมนวิวัฒน์โรงเรียนบ้านสบบงกรรมการ
5. นางเรือนทอง เตชะเสนาโรงเรียนบ้านควรดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสรรจร จอมคำโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินประธานกรรมการ
2. นางเรืองรอง ปรางค์สุวรรณโรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท)กรรมการ
3. นางลำดวน สงวนพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านหลวงกรรมการ
4. นางรพีพรรณ สุมนวิวัฒน์โรงเรียนบ้านสบบงกรรมการ
5. นางเรือนทอง เตชะเสนาโรงเรียนบ้านควรดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสรรจร จอมคำโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินประธานกรรมการ
2. นางเรืองรอง ปรางค์สุวรรณโรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท)กรรมการ
3. นางลำดวน สงวนพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านหลวงกรรมการ
4. นางรพีพรรณ สุมนวิวัฒน์โรงเรียนบ้านสบบงกรรมการ
5. นางเรือนทอง เตชะเสนาโรงเรียนบ้านควรดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสรรจร จอมคำโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินประธานกรรมการ
2. นางเรืองรอง ปรางค์สุวรรณโรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท)กรรมการ
3. นางลำดวน สงวนพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านหลวงกรรมการ
4. นางรพีพรรณ สุมนวิวัฒน์โรงเรียนบ้านสบบงกรรมการ
5. นางเรือนทอง เตชะเสนาโรงเรียนบ้านควรดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวมยุรี สมใจโรงเรียนบ้านเวียงลอประธานกรรมการ
2. นายจักรพันธ์ เชื้อเมืองพานโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้วกรรมการ
3. นายองอาจ ชาติเผือกโรงเรียนบ้านร่องแมดกรรมการ
4. นางเสถียร เย็นใจโรงเรียนบ้านพระนั่งดินกรรมการ
5. นางสาวดารณี เขียวสะอาดโรงเรียนบ้านสบบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวมยุรี สมใจโรงเรียนบ้านเวียงลอประธานกรรมการ
2. นายจักรพันธ์ เชื้อเมืองพานโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้วกรรมการ
3. นายองอาจ ชาติเผือกโรงเรียนบ้านร่องแมดกรรมการ
4. นางเสถียร เย็นใจโรงเรียนบ้านพระนั่งดินกรรมการ
5. นางสาวดารณี เขียวสะอาดโรงเรียนบ้านสบบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ กิจชนะไพบูลย์โรงเรียนบ้านสันปูเลยประธานกรรมการ
2. นายสมเชื่อม กิจพิทักษ์โรงเรียนบ้านถ้ำผาลาดกรรมการ
3. นายบุญรอด พันธ์วงศ์โรงเรียนบ้านสร้อยศรีกรรมการ
4. นายชาญณรงค์ สุภาโรงเรียนบ้านขุนกำลังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ กิจชนะไพบูลย์โรงเรียนบ้านสันปูเลยประธานกรรมการ
2. นายสมเชื่อม กิจพิทักษ์โรงเรียนบ้านถ้ำผาลาดกรรมการ
3. นายบุญรอด พันธ์วงศ์โรงเรียนบ้านสร้อยศรีกรรมการ
4. นายชาญณรงค์ สุภาโรงเรียนบ้านขุนกำลังกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.ปิยนาถ ชาวน่าน 085-7234474 e-mail: sornorpiyanat@hotmail.com ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]