หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนชัยชุมภู 5 7 5
2 005 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย 17 52 30
3 006 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง 11 15 14
4 007 โรงเรียนชุมชนบ้านบอน 25 46 39
5 008 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา 22 34 22
6 009 โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 31 51 40
7 010 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้ว 21 41 30
8 004 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน 10 17 10
9 144 โรงเรียนบ้านกิ่วแก้ว 1 3 1
10 014 โรงเรียนบ้านก๊อน้อย 6 6 6
11 015 โรงเรียนบ้านก๊อหลวง 2 12 4
12 018 โรงเรียนบ้านขุนกำลัง 28 65 42
13 020 โรงเรียนบ้านควร 6 11 10
14 019 โรงเรียนบ้านควรดง 11 18 11
15 021 โรงเรียนบ้านจำบอน 13 26 17
16 022 โรงเรียนบ้านจุน 11 17 14
17 029 โรงเรียนบ้านดอนมูล 23 42 37
18 030 โรงเรียนบ้านดอนลาว 5 11 9
19 026 โรงเรียนบ้านดอนเงิน 5 8 7
20 025 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 15 34 22
21 028 โรงเรียนบ้านดอนไชย 3 6 3
22 027 โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม 20 37 28
23 031 โรงเรียนบ้านดู่ 21 37 29
24 032 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 3 7 5
25 033 โรงเรียนบ้านถ้ำผาลาด 7 17 9
26 037 โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย 4 11 6
27 038 โรงเรียนบ้านทุ่งติ้ว 6 15 12
28 041 โรงเรียนบ้านทุ่งมอก (ราษฏร์อนุกุล) 7 12 10
29 040 โรงเรียนบ้านทุ่งมอก (เชียงม่วน) 6 6 5
30 043 โรงเรียนบ้านทุ่งหนอง 4 8 4
31 044 โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม 14 25 15
32 042 โรงเรียนบ้านทุ่งเย็น 11 29 18
33 039 โรงเรียนบ้านทุ่งแต 10 17 14
34 035 โรงเรียนบ้านท่าฟ้าเหนือ 7 12 11
35 034 โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้ 12 17 13
36 036 โรงเรียนบ้านท่าม่าน 16 33 20
37 045 โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง 30 92 36
38 046 โรงเรียนบ้านนาบัว 1 0 0
39 047 โรงเรียนบ้านนาอ้อม 7 9 7
40 048 โรงเรียนบ้านน้ำจุน 10 11 11
41 049 โรงเรียนบ้านน้ำปุก 9 22 14
42 051 โรงเรียนบ้านน้ำมิน 26 54 43
43 050 โรงเรียนบ้านน้ำเปื๋อย 1 1 1
44 053 โรงเรียนบ้านบุญยืน 4 9 6
45 054 โรงเรียนบ้านบุญเรือง 9 15 12
46 052 โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 6 10 6
47 056 โรงเรียนบ้านปง 8 30 9
48 057 โรงเรียนบ้านปงสนุก 5 11 5
49 140 โรงเรียนบ้านปงสนุก (เชียงม่วน) 2 2 2
50 058 โรงเรียนบ้านปงใหม่ 10 18 13
51 059 โรงเรียนบ้านปัว 3 9 5
52 060 โรงเรียนบ้านปัวศรีพรม 5 12 7
53 063 โรงเรียนบ้านปางถ้ำ 16 32 29
54 066 โรงเรียนบ้านปางมดแดง 11 18 13
55 069 โรงเรียนบ้านปี้ 3 23 9
56 068 โรงเรียนบ้านป่าสัก 7 15 11
57 141 โรงเรียนบ้านป่าแขม 1 1 1
58 070 โรงเรียนบ้านผาตั้ง 3 18 3
59 071 โรงเรียนบ้านผาลาด 14 30 19
60 072 โรงเรียนบ้านผาฮาว 8 11 11
61 073 โรงเรียนบ้านฝายกวาง 9 16 9
62 074 โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน 14 29 18
63 075 โรงเรียนบ้านพวงพยอม 14 22 15
64 076 โรงเรียนบ้านม่วง 6 14 8
65 081 โรงเรียนบ้านยางขาม 23 38 31
66 082 โรงเรียนบ้านร่องค้อม 4 10 8
67 085 โรงเรียนบ้านร่องย้าง 14 20 20
68 086 โรงเรียนบ้านร่องส้าน 31 79 49
69 084 โรงเรียนบ้านร่องแมด 16 24 16
70 083 โรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง 5 6 6
71 089 โรงเรียนบ้านวังบง 5 7 5
72 088 โรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่ 6 13 8
73 093 โรงเรียนบ้านศรีเมืองชุม 4 8 5
74 094 โรงเรียนบ้านสถาน 29 49 41
75 095 โรงเรียนบ้านสบขาม 11 23 15
76 096 โรงเรียนบ้านสบทุ (คีรีราษฎร์สงเคราะห์) 3 5 3
77 097 โรงเรียนบ้านสบบง 11 20 15
78 098 โรงเรียนบ้านสบสา 24 33 27
79 100 โรงเรียนบ้านสระ 42 60 43
80 099 โรงเรียนบ้านสร้อยศรี 4 8 7
81 101 โรงเรียนบ้านสะแล่ง 9 14 14
82 102 โรงเรียนบ้านสักทุ่ง 15 27 18
83 103 โรงเรียนบ้านสักลอ 6 22 8
84 104 โรงเรียนบ้านสันกลางนาดอ 2 2 2
85 105 โรงเรียนบ้านสันติสุข 19 48 35
86 106 โรงเรียนบ้านสันปูเลย 11 19 11
87 107 โรงเรียนบ้านสันหลวง 13 27 13
88 108 โรงเรียนบ้านสา 2 3 3
89 109 โรงเรียนบ้านสีพรม 2 3 3
90 110 โรงเรียนบ้านหนองท่าควาย 2 12 4
91 111 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 1 1 1
92 142 โรงเรียนบ้านหนุน 1 1 1
93 112 โรงเรียนบ้านหมุ้น 1 1 1
94 113 โรงเรียนบ้านหย่วน 10 15 13
95 114 โรงเรียนบ้านหลวง 2 5 2
96 115 โรงเรียนบ้านหล่ายทุ่ง 2 12 2
97 116 โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว 10 24 16
98 121 โรงเรียนบ้านหัวขัว 2 2 2
99 122 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 14 38 24
100 117 โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง 8 11 10
101 119 โรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง 4 11 6
102 118 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 4 8 4
103 127 โรงเรียนบ้านฮวก 13 22 15
104 087 โรงเรียนบ้านเลี้ยว 9 17 15
105 090 โรงเรียนบ้านเวียงลอ 8 16 13
106 017 โรงเรียนบ้านแก 6 8 6
107 016 โรงเรียนบ้านแกใหม่นิคม 2 7 4
108 055 โรงเรียนบ้านแบ่ง 10 11 10
109 077 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 11 16 14
110 078 โรงเรียนบ้านแม่ทะลาย 9 27 12
111 079 โรงเรียนบ้านแม่ทาย 8 19 12
112 092 โรงเรียนบ้านแวน 3 3 3
113 091 โรงเรียนบ้านแวนโค้ง 31 59 38
114 129 โรงเรียนบ้านแฮะ 8 19 11
115 128 โรงเรียนบ้านแฮะ (ปง) 8 15 12
116 023 โรงเรียนบ้านโจ้โก้ 8 12 11
117 123 โรงเรียนบ้านใหม่น้ำเงิน 6 13 10
118 124 โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์) 38 102 57
119 125 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 3 3 3
120 126 โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น 4 8 6
121 024 โรงเรียนบ้านไชยสถาน 8 14 8
122 061 โรงเรียนปัวพิทยา 8 17 10
123 132 โรงเรียนราชานุเคราะห์ 15 55 27
124 135 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) 56 103 79
125 138 โรงเรียนอนุบาลปง 11 14 11
126 139 โรงเรียนอนุบาลภูซาง (บ้านดอนตัน) 14 23 19
127 136 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) 35 64 48
128 137 โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน 12 21 13
129 001 โรงเรียนคุณากรวิทยา 26 52 32
130 130 โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 37 59 52
131 002 โรงเรียนพงศ์อัมพรพิทยา 15 19 18
132 133 โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 5 21 8
133 134 โรงเรียนหฤทัยวิทยา 8 12 11
134 012 โรงเรียนเทศบาลงิม (คือเวียงจ่ำ) 12 33 17
135 064 โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ 16 43 31
136 131 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 18 61 29
137 011 โรงเรียนตชด.เบ็ดตี้ดูเมน 8 23 14
รวม 1522 3059 2066
5125

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.ปิยนาถ ชาวน่าน 085-7234474 e-mail: sornorpiyanat@hotmail.com ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]