หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง โรงเรียนบ้านยางขาม หอประชุมที่ว่าการอำเภอจุน หอประชุมโรงเรียนจุนวิทยาคม และ สพป.พะเยา เขต 2
ระหว่าง วันที่ 8-9 ตุลาคม 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายประถม เชื้อหมอ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
2 นายสุชาติ ศศิภัทรกุล รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
3 นายอวยชัย รัตนแพทย์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
4 นางสาววราภรณ์ วงศ์ใหญ่ ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
5 นายสุจินต์ สุคันธนปัญญา ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
6 นางนงคราญ ไชยวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
7 นางสุทธิรดา เจริญพิทยา ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
8 นางปฤษณา ดำรงค์ชีพ ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
9 นางสกาวรัตน์ ไกรมาก ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
10 นางช่อเพชร วงศ์ชัย ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
11 นางปิ่นนรา บัวอิ่น ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
12 นายสุรพงษ์ ปัญญาอุดมกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
13 นายประสงค์ โพธิ์แก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
14 นายสุรวัฒน์ เมืองมูล ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
15 นางสาววารีรัตน์ สติราษฎร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
16 นางลลนา บุญชื่่น ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
17 นายปิยนาถ ชาวน่าน ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
18 นายธนนท์ มณีชัย ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
19 นางสาวเฟย ฤดีใจ ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
20 จ.ส.ท. สุพจน์ ชัยชนะ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
21 นายชัชวาล รติเพ็ญโกศล เจ้าพนักงานธุรการ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
22 นางสาวมณีรัตน์ หงส์บุญมา อัตราจ้าง สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
23 นายบุญสิน สุปันตา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
24 นางสาวณัฐนันท์ อนุศักดิกุล นักวิชาการศึกษา สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
25 นายอภิชัย ศรีเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจุน กรรมการฝ่ายสถานที่
26 นายมงคล แสนหอม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจุน กรรมการฝ่ายสถานที่
27 นายนิรันดร์ ราหูรักษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลจุน กรรมการฝ่ายสถานที่
28 นายเกษม วงศ์ไชย ครูโรงเรียนอนุบาลจุน กรรมการฝ่ายสถานที่
29 นางสาวฐิติมา พรหมสาขา ณ สกลนคร ครูโรงเรียนอนุบาลจุน กรรมการฝ่ายสถานที่
30 นายปรีชา กาวีเขียว ครูโรงเรียนอนุบาลจุน กรรมการฝ่ายสถานที่
31 นายสุข แก้วหล้า ช่างไม้ 3 โรงเรียนอนุบาลจุน กรรมการฝ่ายสถานที่
32 นายโกวิท อุดมพัทธกิจ นักการภารโรง โรงเรียนอนุบาลจุน กรรมการฝ่ายสถานที่
33 นางยุพิน ราหูรักษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลจุน กรรมการฝ่ายสถานที่
34 นางสมจิตต์ สุวรรณมาศ ครูโรงเรียนอนุบาลจุน กรรมการฝ่ายสถานที่
35 นายณัฐกฤช ชัยชนะ ครูโรงเรียนอนุบาลจุน กรรมการฝ่ายสถานที่
36 นางจารุวรรณ คำมูล ธุรการโรงเรียนอนุบาลจุน กรรมการฝ่ายสถานที่
37 นายสุเทพ เครืออินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางขาม กรรมการฝ่ายสถานที่
38 นายยงค์ สมวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านยางขาม กรรมการฝ่ายสถานที่
39 นายปิยวุฒิ โนขัติมา ครูโรงเรียนบ้านยางขาม กรรมการฝ่ายสถานที่
40 นางนุชศิริ สุวรรณกุล ครูโรงเรียนบ้านยางขาม กรรมการฝ่ายสถานที่
41 นางวิภาภรณ์ นามราชา ครูโรงเรียนบ้านยางขาม กรรมการฝ่ายสถานที่
42 นางสุภชา ชาวน่าน ครูโรงเรียนบ้านยางขาม กรรมการฝ่ายสถานที่
43 นางนิตยา กาชัย ครูโรงเรียนบ้านยางขาม กรรมการฝ่ายสถานที่
44 นางเอมพิกา ใจกล้า ครูโรงเรียนบ้านยางขาม กรรมการฝ่ายสถานที่
45 นางสาวศรีอุบล สมบูรณ์ศฤงค์ ครูโรงเรียนบ้านยางขาม กรรมการฝ่ายสถานที่
46 นางไฉน ไชยมงคล ครูโรงเรียนบ้านยางขาม กรรมการฝ่ายสถานที่
47 นายสุริยา ประเสริฐไทย ครูโรงเรียนบ้านยางขาม กรรมการฝ่ายสถานที่
48 นางดอกรัก ม้วนพรม ครูโรงเรียนบ้านยางขาม กรรมการฝ่ายสถานที่
49 นางอรุณนี หาญพงศ์เจริญ ครูโรงเรียนบ้านยางขาม กรรมการฝ่ายสถานที่
50 นางรุ่งนภา เขื่อนแก้ว ครูโรงเรียนบ้านยางขาม กรรมการฝ่ายสถานที่
51 นางสาวกาญจนา หอมนาน ครูโรงเรียนบ้านยางขาม กรรมการฝ่ายสถานที่
52 นางสาวเสาวนีย์ คำแสน ธุรการโรงเรียนบ้านยางขาม กรรมการฝ่ายสถานที่
53 นายวิโรจน์ ดวงดี ครูโรงเรียนบ้านยางขาม กรรมการฝ่ายสถานที่
54 นายศัจกร ไชยจำเริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง กรรมการฝ่ายสถานที่
55 นายสมศักดิ์ ปัญญาดี ครูโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง กรรมการฝ่ายสถานที่
56 นายชาญยุทธ ธนเรืองสุวรรณ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง กรรมการฝ่ายสถานที่
57 นายณภัทร คะมณีวรรณ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง กรรมการฝ่ายสถานที่
58 นายพิทักษ์ ตักโพธิ์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง กรรมการฝ่ายสถานที่
59 นายผดุง แสงแก้ว พนักงานบริการโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง กรรมการฝ่ายสถานที่
60 นายมนตรี อุทธา ครูโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง กรรมการฝ่ายสถานที่
61 นายอวยชัย รัตนแพทย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศก์ กรรมการฝ่ายจัดการประสานงานการแข่งขันตามกลุ่มสาระ
62 นางสาววราภรณ์ วงศ์ใหญ่ ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการประสานงานการแข่งขันตามกลุ่มสาระ
63 นางนงคราญ ไชยวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการประสานงานการแข่งขันตามกลุ่มสาระ
64 นายสุจินต์ สุคันธนปัญญา ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการประสานงานการแข่งขันตามกลุ่มสาระ
65 นายประสงค์ โพธิ์แก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการประสานงานการแข่งขันตามกลุ่มสาระ
66 นางลลนา บุญชื่น ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการประสานงานการแข่งขันตามกลุ่มสาระ
67 นางปฤษณา ดำรงชีพ ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการประสานงานการแข่งขันตามกลุ่มสาระ
68 นางปิ่นนรา บัวอิ่น ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการประสานงานการแข่งขันตามกลุ่มสาระ
69 นายสุรพงษ์ ปัญญาอุดมกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการประสานงานการแข่งขันตามกลุ่มสาระ
70 นางสาววารีรัตน์ สติราษฎร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการประสานงานการแข่งขันตามกลุ่มสาระ
71 นางสกาวรัตน์ ไกรมาก ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการประสานงานการแข่งขันตามกลุ่มสาระ
72 นางช่อเพชร วงศ์ชัย ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการประสานงานการแข่งขันตามกลุ่มสาระ
73 นายธนนท์ มณีชัย ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการประสานงานการแข่งขันตามกลุ่มสาระ
74 จสท.สุพจน์ ชัยชนะ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการประสานงานการแข่งขันตามกลุ่มสาระ
75 นายบุญสิน สุปันตา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการฝ่ายจัดการประสานงานการแข่งขันตามกลุ่มสาระ
76 นายปิยนาถ ชาวน่าน ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการประสานงานการแข่งขันตามกลุ่มสาระ
77 นางสาวเฟย ฤดีใจ ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการประสานงานการแข่งขันตามกลุ่มสาระ
78 นางสุทธิรดา เจริญพิทยา ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการประสานงานการแข่งขันตามกลุ่มสาระ
79 นายสุรวัฒน์ เมืองมูล ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการประสานงานการแข่งขันตามกลุ่มสาระ
80 นายปิยนาถ ชาวน่าน ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายบันทึกและรายงานผลการแข่งขัน
81 นางจารุวรรณ คำมูล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลจุน กรรมการฝ่ายบันทึกและรายงานผลการแข่งขัน
82 นางสาวเจนจิรา บุญวิลัย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านจุน กรรมการฝ่ายบันทึกและรายงานผลการแข่งขัน
83 นางสาวสุภาภรณ์ กาวิล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านร่องย้าง กรรมการฝ่ายบันทึกและรายงานผลการแข่งขัน
84 นางสาวอุไรรัตน์ จันทิมา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านสักทุ่ง กรรมการฝ่ายบันทึกและรายงานผลการแข่งขัน
85 นางสาวจิราวรรณ ดะนัย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านปางถ้ำ กรรมการฝ่ายบันทึกและรายงานผลการแข่งขัน
86 นางสาวอภิรดี ปัญจะศรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านพระนั่งดิน กรรมการฝ่ายบันทึกและรายงานผลการแข่งขัน
87 นางปรียาภรณ์ นาสินสร้อย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ กรรมการฝ่ายบันทึกและรายงานผลการแข่งขัน
88 นางศุภสรา สุพนธนา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านสันปูเลย กรรมการฝ่ายบันทึกและรายงานผลการแข่งขัน
89 นางนริศรา เร่งเร็ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านหลวง กรรมการฝ่ายบันทึกและรายงานผลการแข่งขัน
90 นางชนิสรา ช้างสาร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านท่าม่าน กรรมการฝ่ายบันทึกและรายงานผลการแข่งขัน
91 นางสาวกนกวรรณ มะโนแสน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านบอน กรรมการฝ่ายบันทึกและรายงานผลการแข่งขัน
92 นายพีรวิชญ์ คุณารูป เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านควรดง กรรมการฝ่ายบันทึกและรายงานผลการแข่งขัน
93 นางสาวกัญญาวีร์ มหาวงศนันท์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า กรรมการฝ่ายบันทึกและรายงานผลการแข่งขัน
94 นายศราวุธ ชาญเชี่ยว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม กรรมการฝ่ายบันทึกและรายงานผลการแข่งขัน
95 นางสาวชญาภา สร้อยสวิง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลภูซาง กรรมการฝ่ายบันทึกและรายงานผลการแข่งขัน
96 นางสาวภาวิณี ทุ่งเย็น เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านสถาน กรรมการฝ่ายบันทึกและรายงานผลการแข่งขัน
97 นางสาวสุรัสวดี วุฒิสารวัฒนา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนพงศ์อัมพรพิทยา กรรมการฝ่ายบันทึกและรายงานผลการแข่งขัน
98 นางสาวกรรณิการ์ ภูมิสา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนพงศ์อัมพรพิทยา กรรมการฝ่ายบันทึกและรายงานผลการแข่งขัน
99 นางสาวเฟย ฤดีใจ ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายบันทึกและรายงานผลการแข่งขัน
100 นางช่อเพชร วงศ์ชัย ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายบันทึกและรายงานผลการแข่งขัน
101 นายสุพจน์ ชัยชนะ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน กรรมการฝ่ายบันทึกและรายงานผลการแข่งขัน
102 นายสมรักษ์ วงศ์ชัย รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายการเงิน
103 นายอุเทน มโนชัย ผอ.กลุ่มบริหารการเงิน สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายการเงิน
104 นางกนกวรรณ ธิวัย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายการเงิน
105 นางกอบแก้ว พรหมมินทร์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายการเงิน
106 นายพชร บุญเรือง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายการเงิน
107 นางสาวเกศรินทร์ ฟักงาม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายการเงิน
108 นางวรัญญา สุรกุล นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายการเงิน
109 นางสาวพิชญนนท์ วงค์หาญ นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายการเงิน
110 นางสาวอ้อยนภา สมบุตร อัตราจ้าง สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายการเงิน
111 นางกฤษณา ทุ่งเย็น อัตราจ้าง สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายการเงิน
112 นางวันเพ็ญ ปงก๋า อัตราจ้าง สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายการเงิน
113 นายปิยนาถ ชาวน่าน ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายการเงิน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.ปิยนาถ ชาวน่าน 085-7234474 e-mail: sornorpiyanat@hotmail.com ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]