สรุปเหรียญรางวัล สพป. พะเยา เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) 33 5 7 6 45
2 อนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) 26 5 1 3 32
3 ปิยมิตรวิทยา 22 6 3 5 31
4 บ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์) 21 6 4 5 31
5 บ้านร่องส้าน 21 4 2 1 27
6 คุณากรวิทยา 18 4 3 1 25
7 ชุมชนบ้านบอน 16 4 3 0 23
8 บ้านสถาน 16 3 7 2 26
9 บ้านแวนโค้ง 15 10 3 2 28
10 บ้านขุนกำลัง 15 8 1 3 24
11 บ้านยางขาม 15 6 1 1 22
12 บ้านธาตุขิงแกง 15 3 6 2 24
13 บ้านสันติสุข 14 4 1 0 19
14 บ้านดู่ 13 2 3 3 18
15 บ้านดอนมูล 12 5 3 1 20
16 บ้านสบสา 11 6 5 2 22
17 บ้านสระ 10 9 6 5 25
18 ชุมชนบ้านหลวง 10 7 7 2 24
19 ชุมชนบ้านดอนไชย 10 3 2 2 15
20 ราชประชานุเคราะห์ 24 10 3 2 1 15
21 บ้านน้ำมิน 9 7 4 3 20
22 เทศบาลเวียงลอ 9 6 1 0 16
23 ชุมชนบ้านห้วยงิ้ว 9 4 1 1 14
24 บ้านทุ่งหล่ม 9 4 1 0 14
25 บ้านผาลาด 9 3 1 0 13
26 บ้านดอนแก้ว 9 2 3 0 14
27 บ้านปางถ้ำ 9 2 1 4 12
28 บ้านหย่วน 9 1 0 0 10
29 บ้านท่าม่าน 8 4 1 0 13
30 บ้านจำบอน 8 3 1 1 12
31 บ้านร่องย้าง 8 3 0 2 11
32 บ้านสบขาม 8 1 0 1 9
33 บ้านปง 8 0 0 0 8
34 พงศ์อัมพรพิทยา 7 5 2 0 14
35 บ้านดอนไชยป่าแขม 7 5 1 4 13
36 ราชานุเคราะห์ 7 3 3 2 13
37 เทศบาลงิม (คือเวียงจ่ำ) 7 3 0 2 10
38 บ้านจุน 7 2 2 0 11
39 บ้านร่องแมด 7 1 3 2 11
40 บ้านพระนั่งดิน 6 3 3 1 12
41 บ้านสบบง 6 3 1 1 10
42 บ้านปงใหม่ 6 3 1 0 10
43 บ้านทุ่งแต 6 2 2 0 10
44 บ้านเลี้ยว 6 2 0 1 8
45 บ้านท่าฟ้าใต้ 5 6 0 0 11
46 บ้านแม่ต๋ำ 5 4 1 1 10
47 อนุบาลภูซาง (บ้านดอนตัน) 5 3 5 0 13
48 บ้านควรดง 5 3 2 1 10
49 บ้านหัวทุ่ง 5 3 1 3 9
50 ชุมชนบ้านเชียงบาน 5 3 0 1 8
51 บ้านสันหลวง 5 1 4 2 10
52 อนุบาลเชียงม่วน 5 1 2 1 8
53 บ้านทุ่งติ้ว 5 1 0 0 6
54 อนุบาลปง 5 0 2 4 7
55 ตชด.เบ็ดตี้ดูเมน 5 0 2 1 7
56 บ้านแฮะ 5 0 1 1 6
57 ชุมชนบ้านหนองเลา 4 8 3 2 15
58 บ้านสันปูเลย 4 3 2 1 9
59 บ้านน้ำจุน 4 2 4 0 10
60 บ้านบุญเรือง 4 2 0 3 6
61 บ้านม่วง 4 2 0 0 6
62 บ้านหล่ายฝายแก้ว 4 1 3 0 8
63 บ้านแม่ทาย 4 1 2 0 7
64 บ้านท่าฟ้าเหนือ 4 1 1 1 6
65 บ้านทุ่งมอก (ราษฏร์อนุกุล) 4 1 0 0 5
66 บ้านดอนเงิน 4 1 0 0 5
67 บ้านแม่ทะลาย 4 0 3 0 7
68 บ้านใหม่น้ำเงิน 4 0 1 1 5
69 สาธิตวิทยาเชียงคำ 4 0 1 0 5
70 บ้านใหม่ร่มเย็น 4 0 0 0 4
71 บ้านพวงพยอม 3 4 3 3 10
72 บ้านสักทุ่ง 3 4 2 3 9
73 บ้านน้ำปุก 3 4 2 0 9
74 ปัวพิทยา 3 4 1 0 8
75 บ้านปางมดแดง 3 3 2 2 8
76 หฤทัยวิทยา 3 3 2 0 8
77 บ้านผาฮาว 3 2 1 2 6
78 บ้านไชยสถาน 3 2 1 1 6
79 บ้านวังเค็มใหม่ 3 2 1 0 6
80 บ้านสะแล่ง 3 1 3 2 7
81 บ้านแฮะ (ปง) 3 1 2 1 6
82 บ้านควร 3 1 2 0 6
83 ชัยชุมภู 3 0 1 0 4
84 บ้านต้นผึ้ง 3 0 0 0 3
85 บ้านทุ่งเย็น 2 8 0 0 10
86 บ้านแบ่ง 2 6 1 1 9
87 ชุมชนบ้านทุ่ง 2 5 2 2 9
88 บ้านฝายกวาง 2 4 1 2 7
89 บ้านโจ้โก้ 2 3 3 0 8
90 บ้านเวียงลอ 2 3 2 0 7
91 บ้านนาอ้อม 2 3 1 1 6
92 บ้านสักลอ 2 2 2 0 6
93 บ้านห้วยกั้ง 2 2 1 1 5
94 บ้านบุญยืน 2 2 0 0 4
95 บ้านห้วยแม่แดง 2 2 0 0 4
96 บ้านฮวก 2 1 1 5 4
97 บ้านห้วยไคร้ 2 1 1 0 4
98 บ้านแก 2 0 3 1 5
99 บ้านสร้อยศรี 2 0 1 1 3
100 บ้านหัวขัว 2 0 0 0 2
101 บ้านก๊อหลวง 2 0 0 0 2
102 บ้านร้องเชียงแรง 1 3 1 0 5
103 บ้านปงสนุก 1 2 2 0 5
104 บ้านดอนลาว 1 2 2 0 5
105 บ้านวังบง 1 2 0 1 3
106 บ้านถ้ำผาลาด 1 1 1 3 3
107 บ้านปัว 1 1 1 0 3
108 บ้านผาตั้ง 1 1 1 0 3
109 บ้านดอนไชย 1 1 1 0 3
110 บ้านปี้ 1 1 0 1 2
111 บ้านแวน 1 1 0 0 2
112 บ้านสีพรม 1 1 0 0 2
113 บ้านหนองท่าควาย 1 0 1 0 2
114 บ้านสา 1 0 1 0 2
115 บ้านแกใหม่นิคม 1 0 1 0 2
116 บ้านบ่อเบี้ย 1 0 0 0 1
117 บ้านทุ่งกล้วย 0 4 0 0 4
118 บ้านป่าสัก 0 3 3 1 6
119 บ้านก๊อน้อย 0 3 1 2 4
120 บ้านร่องค้อม 0 3 1 0 4
121 บ้านทุ่งหนอง 0 3 0 1 3
122 บ้านทุ่งมอก (เชียงม่วน) 0 2 2 0 4
123 บ้านปัวศรีพรม 0 2 1 1 3
124 บ้านหล่ายทุ่ง 0 2 0 0 2
125 บ้านสบทุ (คีรีราษฎร์สงเคราะห์) 0 1 2 0 3
126 บ้านใหม่พัฒนา 0 1 2 0 3
127 บ้านหลวง 0 1 1 0 2
128 บ้านศรีเมืองชุม 0 1 0 2 1
129 บ้านป่าแขม 0 1 0 0 1
130 บ้านหนองบัวเงิน 0 1 0 0 1
131 บ้านหนุน 0 1 0 0 1
132 บ้านหมุ้น 0 1 0 0 1
133 บ้านสันกลางนาดอ 0 0 1 1 1
134 บ้านกิ่วแก้ว 0 0 1 0 1
135 บ้านน้ำเปื๋อย 0 0 1 0 1
136 บ้านปงสนุก (เชียงม่วน) 0 0 0 0 0
137 บ้านนาบัว 0 0 0 0 0
รวม 714 341 212 136 1,403