สรุปเหรียญรางวัล สพป. พะเยา เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) 31 5 6 6 42
2 อนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) 26 5 1 2 32
3 ปิยมิตรวิทยา 22 6 3 5 31
4 บ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์) 21 6 4 5 31
5 บ้านร่องส้าน 20 4 2 1 26
6 คุณากรวิทยา 18 4 3 1 25
7 บ้านแวนโค้ง 15 9 3 2 27
8 บ้านขุนกำลัง 15 8 1 3 24
9 บ้านยางขาม 15 6 1 1 22
10 บ้านธาตุขิงแกง 15 3 6 2 24
11 ชุมชนบ้านบอน 14 4 3 0 21
12 บ้านสันติสุข 14 4 1 0 19
13 บ้านสบสา 11 6 5 2 22
14 บ้านดอนมูล 11 4 3 1 18
15 บ้านสถาน 11 2 6 2 19
16 บ้านสระ 10 9 6 5 25
17 บ้านน้ำมิน 9 7 4 3 20
18 เทศบาลเวียงลอ 9 6 1 0 16
19 ชุมชนบ้านดอนไชย 9 3 2 2 14
20 บ้านหย่วน 9 1 0 0 10
21 ชุมชนบ้านหลวง 8 6 7 2 21
22 ชุมชนบ้านห้วยงิ้ว 8 4 1 1 13
23 บ้านท่าม่าน 8 4 1 0 13
24 บ้านทุ่งหล่ม 8 4 1 0 13
25 บ้านจำบอน 8 3 1 1 12
26 บ้านดอนแก้ว 8 2 3 0 13
27 บ้านดู่ 8 2 2 3 12
28 บ้านสบขาม 8 1 0 1 9
29 พงศ์อัมพรพิทยา 7 5 2 0 14
30 บ้านดอนไชยป่าแขม 7 5 1 4 13
31 บ้านผาลาด 7 3 1 0 11
32 บ้านร่องแมด 7 1 3 2 11
33 บ้านปง 7 0 0 0 7
34 บ้านปงใหม่ 6 3 1 0 10
35 เทศบาลงิม (คือเวียงจ่ำ) 6 3 0 2 9
36 ราชประชานุเคราะห์ 24 6 2 2 1 10
37 บ้านทุ่งแต 6 2 2 0 10
38 บ้านปางถ้ำ 6 2 0 2 8
39 บ้านเลี้ยว 6 2 0 1 8
40 บ้านท่าฟ้าใต้ 5 6 0 0 11
41 บ้านแม่ต๋ำ 5 4 1 1 10
42 อนุบาลภูซาง (บ้านดอนตัน) 5 3 5 0 13
43 บ้านสบบง 5 3 1 1 9
44 บ้านร่องย้าง 5 3 0 2 8
45 ชุมชนบ้านเชียงบาน 5 3 0 1 8
46 บ้านจุน 5 2 1 0 8
47 บ้านทุ่งติ้ว 5 1 0 0 6
48 ตชด.เบ็ดตี้ดูเมน 5 0 2 1 7
49 ชุมชนบ้านหนองเลา 4 8 3 2 15
50 บ้านหัวทุ่ง 4 3 1 3 8
51 บ้านน้ำจุน 4 2 4 0 10
52 บ้านควรดง 4 2 2 1 8
53 บ้านบุญเรือง 4 2 0 3 6
54 บ้านม่วง 4 2 0 0 6
55 บ้านสันหลวง 4 1 4 1 9
56 บ้านแม่ทาย 4 1 2 0 7
57 บ้านท่าฟ้าเหนือ 4 1 1 1 6
58 บ้านทุ่งมอก (ราษฏร์อนุกุล) 4 1 0 0 5
59 บ้านแม่ทะลาย 4 0 3 0 7
60 อนุบาลปง 4 0 2 4 6
61 บ้านใหม่น้ำเงิน 4 0 1 1 5
62 สาธิตวิทยาเชียงคำ 4 0 1 0 5
63 บ้านใหม่ร่มเย็น 4 0 0 0 4
64 บ้านพวงพยอม 3 4 3 2 10
65 บ้านสักทุ่ง 3 4 2 3 9
66 บ้านน้ำปุก 3 4 2 0 9
67 ปัวพิทยา 3 4 1 0 8
68 ราชานุเคราะห์ 3 3 3 1 9
69 บ้านปางมดแดง 3 3 2 2 8
70 บ้านสันปูเลย 3 3 2 1 8
71 หฤทัยวิทยา 3 3 2 0 8
72 บ้านไชยสถาน 3 2 1 1 6
73 บ้านวังเค็มใหม่ 3 2 1 0 6
74 บ้านสะแล่ง 3 1 3 2 7
75 บ้านพระนั่งดิน 3 1 3 0 7
76 อนุบาลเชียงม่วน 3 1 2 1 6
77 บ้านควร 3 1 2 0 6
78 ชัยชุมภู 3 0 1 0 4
79 บ้านต้นผึ้ง 3 0 0 0 3
80 บ้านดอนเงิน 3 0 0 0 3
81 บ้านทุ่งเย็น 2 8 0 0 10
82 ชุมชนบ้านทุ่ง 2 5 2 2 9
83 บ้านฝายกวาง 2 4 1 2 7
84 บ้านโจ้โก้ 2 3 3 0 8
85 บ้านเวียงลอ 2 3 2 0 7
86 บ้านนาอ้อม 2 3 1 1 6
87 บ้านสักลอ 2 2 2 0 6
88 บ้านผาฮาว 2 2 1 2 5
89 บ้านห้วยกั้ง 2 2 1 1 5
90 บ้านบุญยืน 2 2 0 0 4
91 บ้านห้วยแม่แดง 2 2 0 0 4
92 บ้านแฮะ (ปง) 2 1 2 1 5
93 บ้านห้วยไคร้ 2 1 1 0 4
94 บ้านแก 2 0 3 1 5
95 บ้านฮวก 2 0 1 4 3
96 บ้านสร้อยศรี 2 0 1 1 3
97 บ้านแฮะ 2 0 1 1 3
98 บ้านหัวขัว 2 0 0 0 2
99 บ้านก๊อหลวง 2 0 0 0 2
100 บ้านร้องเชียงแรง 1 3 1 0 5
101 บ้านปงสนุก 1 2 2 0 5
102 บ้านดอนลาว 1 2 2 0 5
103 บ้านวังบง 1 2 0 1 3
104 บ้านหล่ายฝายแก้ว 1 1 3 0 5
105 บ้านถ้ำผาลาด 1 1 1 3 3
106 บ้านผาตั้ง 1 1 1 0 3
107 บ้านดอนไชย 1 1 1 0 3
108 บ้านปี้ 1 1 0 1 2
109 บ้านแวน 1 1 0 0 2
110 บ้านสีพรม 1 1 0 0 2
111 บ้านหนองท่าควาย 1 0 1 0 2
112 บ้านสา 1 0 1 0 2
113 บ้านแกใหม่นิคม 1 0 1 0 2
114 บ้านบ่อเบี้ย 1 0 0 0 1
115 บ้านแบ่ง 0 6 1 1 7
116 บ้านทุ่งกล้วย 0 4 0 0 4
117 บ้านป่าสัก 0 3 3 1 6
118 บ้านก๊อน้อย 0 3 1 2 4
119 บ้านร่องค้อม 0 3 1 0 4
120 บ้านทุ่งหนอง 0 3 0 1 3
121 บ้านทุ่งมอก (เชียงม่วน) 0 2 2 0 4
122 บ้านปัวศรีพรม 0 2 1 1 3
123 บ้านหล่ายทุ่ง 0 2 0 0 2
124 บ้านใหม่พัฒนา 0 1 2 0 3
125 บ้านปัว 0 1 1 0 2
126 บ้านสบทุ (คีรีราษฎร์สงเคราะห์) 0 1 1 0 2
127 บ้านหลวง 0 1 1 0 2
128 บ้านศรีเมืองชุม 0 1 0 2 1
129 บ้านป่าแขม 0 1 0 0 1
130 บ้านหนองบัวเงิน 0 1 0 0 1
131 บ้านหนุน 0 1 0 0 1
132 บ้านหมุ้น 0 1 0 0 1
133 บ้านสันกลางนาดอ 0 0 1 1 1
134 บ้านกิ่วแก้ว 0 0 1 0 1
135 บ้านน้ำเปื๋อย 0 0 1 0 1
136 บ้านปงสนุก (เชียงม่วน) 0 0 0 0 0
137 บ้านนาบัว 0 0 0 0 0
รวม 649 331 206 128 1,314