สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. พะเยา เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
SELECT im_school.school_id AS s_id,im_school.school_name AS s_name, COUNT(*) AS NUB , COUNT(IF(im_team.award='ทอง',award,NULL)) AS gold_medal, COUNT(IF(im_team.award='เงิน',award,NULL)) AS silver_medal, COUNT(IF(im_team.award='ทองแดง',award,NULL)) AS bronze_medal, COUNT(IF(im_team.award='เข้าร่วม',award,NULL)) AS join_medal, COUNT(IF(im_team.rank='ชนะเลิศ',rank,NULL)) AS winner, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๑',rank,NULL)) AS two_rank, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๒',rank,NULL)) AS three_rank FROM im_school,im_team WHERE im_school.province_id=33 AND im_school.area_type_id=1 AND im_school.zone_num=2 AND im_team.confirm_status=1 AND im_school.school_id=im_team.school_id GROUP BY im_team.school_id ORDER BY winner DESC, two_rank DESC, three_rank DESC, gold_medal DESC, silver_medal DESC,bronze_medal DESC,join_medal DESC, NUB DESC, s_name ASC
1 อนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) 14 5 3 22 26 5 1 3 32
2 อนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) 9 13 5 27 33 5 7 6 45
3 บ้านสถาน 8 5 5 18 16 3 7 2 26
4 บ้านร่องส้าน 8 4 3 15 21 4 2 1 27
5 บ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์) 7 6 6 19 21 6 4 5 31
6 บ้านดู่ 6 2 2 10 13 2 3 3 18
7 ชุมชนบ้านหลวง 6 2 1 9 10 7 7 2 24
8 ราชประชานุเคราะห์ 24 6 1 2 9 10 3 2 1 15
9 บ้านแวนโค้ง 5 7 1 13 15 10 3 2 28
10 คุณากรวิทยา 5 5 2 12 18 4 3 1 25
11 บ้านธาตุขิงแกง 5 3 3 11 15 3 6 2 24
12 ปิยมิตรวิทยา 5 2 5 12 22 6 3 5 31
13 บ้านยางขาม 5 2 5 12 15 6 1 1 22
14 ชุมชนบ้านบอน 4 6 5 15 16 4 3 0 23
15 บ้านปางถ้ำ 4 3 3 10 9 2 1 4 12
16 บ้านสบสา 4 3 0 7 11 6 5 2 22
17 ชุมชนบ้านดอนไชย 4 2 1 7 10 3 2 2 15
18 เทศบาลเวียงลอ 4 1 1 6 9 6 1 0 16
19 ราชานุเคราะห์ 4 1 1 6 7 3 3 2 13
20 บ้านดอนมูล 3 4 6 13 12 5 3 1 20
21 บ้านน้ำมิน 3 3 2 8 9 7 4 3 20
22 บ้านสันติสุข 3 3 1 7 14 4 1 0 19
23 บ้านขุนกำลัง 3 2 6 11 15 8 1 3 24
24 บ้านท่าม่าน 3 2 2 7 8 4 1 0 13
25 บ้านสระ 3 1 7 11 10 9 6 5 25
26 บ้านจุน 3 1 1 5 7 2 2 0 11
27 บ้านร่องแมด 3 1 1 5 7 1 3 2 11
28 บ้านใหม่ร่มเย็น 3 1 0 4 4 0 0 0 4
29 บ้านทุ่งหล่ม 3 0 0 3 9 4 1 0 14
30 ชุมชนบ้านห้วยงิ้ว 2 5 1 8 9 4 1 1 14
31 บ้านแม่ต๋ำ 2 5 1 8 5 4 1 1 10
32 บ้านจำบอน 2 4 1 7 8 3 1 1 12
33 บ้านร่องย้าง 2 3 3 8 8 3 0 2 11
34 บ้านผาลาด 2 3 1 6 9 3 1 0 13
35 บ้านหย่วน 2 3 1 6 9 1 0 0 10
36 บ้านพระนั่งดิน 2 3 1 6 6 3 3 1 12
37 บ้านดอนแก้ว 2 2 2 6 9 2 3 0 14
38 บ้านทุ่งแต 2 2 1 5 6 2 2 0 10
39 บ้านหัวทุ่ง 2 2 0 4 5 3 1 3 9
40 บ้านทุ่งติ้ว 2 2 0 4 5 1 0 0 6
41 บ้านปง 2 1 3 6 8 0 0 0 8
42 บ้านดอนไชยป่าแขม 2 1 1 4 7 5 1 4 13
43 อนุบาลเชียงม่วน 2 1 1 4 5 1 2 1 8
44 ชุมชนบ้านหนองเลา 2 1 1 4 4 8 3 2 15
45 อนุบาลปง 2 0 1 3 5 0 2 4 7
46 บ้านสันปูเลย 2 0 1 3 4 3 2 1 9
47 บ้านทุ่งมอก (ราษฏร์อนุกุล) 2 0 1 3 4 1 0 0 5
48 บ้านใหม่น้ำเงิน 2 0 1 3 4 0 1 1 5
49 บ้านแฮะ (ปง) 2 0 0 2 3 1 2 1 6
50 บ้านบุญยืน 2 0 0 2 2 2 0 0 4
51 ชุมชนบ้านเชียงบาน 1 3 2 6 5 3 0 1 8
52 บ้านสบขาม 1 2 1 4 8 1 0 1 9
53 บ้านแฮะ 1 2 0 3 5 0 1 1 6
54 บ้านปางมดแดง 1 2 0 3 3 3 2 2 8
55 พงศ์อัมพรพิทยา 1 1 1 3 7 5 2 0 14
56 บ้านท่าฟ้าใต้ 1 1 1 3 5 6 0 0 11
57 บ้านแม่ทะลาย 1 1 0 2 4 0 3 0 7
58 บ้านน้ำปุก 1 1 0 2 3 4 2 0 9
59 บ้านพวงพยอม 1 0 4 5 3 4 3 3 10
60 บ้านเลี้ยว 1 0 3 4 6 2 0 1 8
61 บ้านดอนเงิน 1 0 2 3 4 1 0 0 5
62 บ้านไชยสถาน 1 0 2 3 3 2 1 1 6
63 อนุบาลภูซาง (บ้านดอนตัน) 1 0 1 2 5 3 5 0 13
64 บ้านสันหลวง 1 0 1 2 5 1 4 2 10
65 ตชด.เบ็ดตี้ดูเมน 1 0 1 2 5 0 2 1 7
66 หฤทัยวิทยา 1 0 1 2 3 3 2 0 8
67 บ้านผาฮาว 1 0 1 2 3 2 1 2 6
68 บ้านปัว 1 0 1 2 1 1 1 0 3
69 บ้านต้นผึ้ง 1 0 0 1 3 0 0 0 3
70 บ้านแบ่ง 1 0 0 1 2 6 1 1 9
71 บ้านเวียงลอ 1 0 0 1 2 3 2 0 7
72 บ้านสักลอ 1 0 0 1 2 2 2 0 6
73 บ้านฮวก 1 0 0 1 2 1 1 5 4
74 บ้านควรดง 0 3 0 3 5 3 2 1 10
75 บ้านปงใหม่ 0 2 3 5 6 3 1 0 10
76 บ้านหล่ายฝายแก้ว 0 2 2 4 4 1 3 0 8
77 เทศบาลงิม (คือเวียงจ่ำ) 0 2 0 2 7 3 0 2 10
78 บ้านแม่ทาย 0 2 0 2 4 1 2 0 7
79 บ้านสะแล่ง 0 2 0 2 3 1 3 2 7
80 บ้านทุ่งเย็น 0 1 2 3 2 8 0 0 10
81 บ้านบุญเรือง 0 1 1 2 4 2 0 3 6
82 บ้านโจ้โก้ 0 1 1 2 2 3 3 0 8
83 บ้านห้วยกั้ง 0 1 1 2 2 2 1 1 5
84 บ้านสักทุ่ง 0 1 0 1 3 4 2 3 9
85 ปัวพิทยา 0 1 0 1 3 4 1 0 8
86 บ้านวังเค็มใหม่ 0 1 0 1 3 2 1 0 6
87 บ้านควร 0 1 0 1 3 1 2 0 6
88 ชัยชุมภู 0 1 0 1 3 0 1 0 4
89 ชุมชนบ้านทุ่ง 0 1 0 1 2 5 2 2 9
90 บ้านหัวขัว 0 1 0 1 2 0 0 0 2
91 บ้านปงสนุก 0 1 0 1 1 2 2 0 5
92 บ้านถ้ำผาลาด 0 1 0 1 1 1 1 3 3
93 บ้านผาตั้ง 0 1 0 1 1 1 1 0 3
94 บ้านปี้ 0 1 0 1 1 1 0 1 2
95 บ้านหนองท่าควาย 0 1 0 1 1 0 1 0 2
96 บ้านสบบง 0 0 3 3 6 3 1 1 10
97 บ้านน้ำจุน 0 0 2 2 4 2 4 0 10
98 บ้านท่าฟ้าเหนือ 0 0 2 2 4 1 1 1 6
99 สาธิตวิทยาเชียงคำ 0 0 2 2 4 0 1 0 5
100 บ้านม่วง 0 0 1 1 4 2 0 0 6
101 บ้านฝายกวาง 0 0 1 1 2 4 1 2 7
102 บ้านนาอ้อม 0 0 1 1 2 3 1 1 6
103 บ้านห้วยไคร้ 0 0 1 1 2 1 1 0 4
104 บ้านสา 0 0 1 1 1 0 1 0 2
105 บ้านทุ่งกล้วย 0 0 1 1 0 4 0 0 4
106 บ้านห้วยแม่แดง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
107 บ้านแก 0 0 0 0 2 0 3 1 5
108 บ้านสร้อยศรี 0 0 0 0 2 0 1 1 3
109 บ้านก๊อหลวง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
110 บ้านร้องเชียงแรง 0 0 0 0 1 3 1 0 5
111 บ้านดอนลาว 0 0 0 0 1 2 2 0 5
112 บ้านวังบง 0 0 0 0 1 2 0 1 3
113 บ้านดอนไชย 0 0 0 0 1 1 1 0 3
114 บ้านแวน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
115 บ้านสีพรม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
116 บ้านแกใหม่นิคม 0 0 0 0 1 0 1 0 2
117 บ้านบ่อเบี้ย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
118 บ้านป่าสัก 0 0 0 0 0 3 3 1 6
119 บ้านก๊อน้อย 0 0 0 0 0 3 1 2 4
120 บ้านร่องค้อม 0 0 0 0 0 3 1 0 4
121 บ้านทุ่งหนอง 0 0 0 0 0 3 0 1 3
122 บ้านทุ่งมอก (เชียงม่วน) 0 0 0 0 0 2 2 0 4
123 บ้านปัวศรีพรม 0 0 0 0 0 2 1 1 3
124 บ้านหล่ายทุ่ง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
125 บ้านสบทุ (คีรีราษฎร์สงเคราะห์) 0 0 0 0 0 1 2 0 3
126 บ้านใหม่พัฒนา 0 0 0 0 0 1 2 0 3
127 บ้านหลวง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
128 บ้านศรีเมืองชุม 0 0 0 0 0 1 0 2 1
129 บ้านป่าแขม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
130 บ้านหนองบัวเงิน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
131 บ้านหนุน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
132 บ้านหมุ้น 0 0 0 0 0 1 0 0 1
133 บ้านสันกลางนาดอ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
134 บ้านกิ่วแก้ว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
135 บ้านน้ำเปื๋อย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
136 บ้านปงสนุก (เชียงม่วน) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137 บ้านนาบัว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 208 171 149 528 714 341 212 136 1,267