สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. พะเยา เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) 14 5 3 22 26 5 1 2 32
2 อนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) 8 12 4 24 31 5 6 6 42
3 บ้านร่องส้าน 8 3 3 14 20 4 2 1 26
4 บ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์) 7 6 6 19 21 6 4 5 31
5 บ้านแวนโค้ง 5 7 1 13 15 9 3 2 27
6 คุณากรวิทยา 5 5 2 12 18 4 3 1 25
7 บ้านธาตุขิงแกง 5 3 3 11 15 3 6 2 24
8 ปิยมิตรวิทยา 5 2 5 12 22 6 3 5 31
9 บ้านยางขาม 5 2 5 12 15 6 1 1 22
10 บ้านสบสา 4 3 0 7 11 6 5 2 22
11 ชุมชนบ้านหลวง 4 2 1 7 8 6 7 2 21
12 บ้านปางถ้ำ 4 1 2 7 6 2 0 2 8
13 เทศบาลเวียงลอ 4 1 1 6 9 6 1 0 16
14 ราชประชานุเคราะห์ 24 4 0 1 5 6 2 2 1 10
15 ชุมชนบ้านบอน 3 6 4 13 14 4 3 0 21
16 บ้านสถาน 3 4 5 12 11 2 6 2 19
17 บ้านดอนมูล 3 4 4 11 11 4 3 1 18
18 บ้านน้ำมิน 3 3 2 8 9 7 4 3 20
19 บ้านสันติสุข 3 3 1 7 14 4 1 0 19
20 บ้านขุนกำลัง 3 2 6 11 15 8 1 3 24
21 บ้านท่าม่าน 3 2 2 7 8 4 1 0 13
22 ชุมชนบ้านดอนไชย 3 2 1 6 9 3 2 2 14
23 บ้านสระ 3 1 7 11 10 9 6 5 25
24 บ้านร่องแมด 3 1 1 5 7 1 3 2 11
25 บ้านใหม่ร่มเย็น 3 1 0 4 4 0 0 0 4
26 บ้านแม่ต๋ำ 2 5 1 8 5 4 1 1 10
27 บ้านจำบอน 2 4 1 7 8 3 1 1 12
28 บ้านหย่วน 2 3 1 6 9 1 0 0 10
29 บ้านทุ่งแต 2 2 1 5 6 2 2 0 10
30 บ้านผาลาด 2 2 0 4 7 3 1 0 11
31 บ้านทุ่งติ้ว 2 2 0 4 5 1 0 0 6
32 บ้านปง 2 1 2 5 7 0 0 0 7
33 บ้านดู่ 2 1 1 4 8 2 2 3 12
34 บ้านดอนไชยป่าแขม 2 1 1 4 7 5 1 4 13
35 ชุมชนบ้านหนองเลา 2 1 1 4 4 8 3 2 15
36 บ้านทุ่งมอก (ราษฏร์อนุกุล) 2 0 1 3 4 1 0 0 5
37 บ้านใหม่น้ำเงิน 2 0 1 3 4 0 1 1 5
38 บ้านทุ่งหล่ม 2 0 0 2 8 4 1 0 13
39 บ้านจุน 2 0 0 2 5 2 1 0 8
40 บ้านบุญยืน 2 0 0 2 2 2 0 0 4
41 ชุมชนบ้านห้วยงิ้ว 1 5 1 7 8 4 1 1 13
42 ชุมชนบ้านเชียงบาน 1 3 2 6 5 3 0 1 8
43 บ้านดอนแก้ว 1 2 2 5 8 2 3 0 13
44 บ้านสบขาม 1 2 1 4 8 1 0 1 9
45 บ้านหัวทุ่ง 1 2 0 3 4 3 1 3 8
46 บ้านปางมดแดง 1 2 0 3 3 3 2 2 8
47 บ้านร่องย้าง 1 1 3 5 5 3 0 2 8
48 พงศ์อัมพรพิทยา 1 1 1 3 7 5 2 0 14
49 บ้านท่าฟ้าใต้ 1 1 1 3 5 6 0 0 11
50 บ้านแม่ทะลาย 1 1 0 2 4 0 3 0 7
51 บ้านน้ำปุก 1 1 0 2 3 4 2 0 9
52 บ้านเลี้ยว 1 0 3 4 6 2 0 1 8
53 บ้านพวงพยอม 1 0 3 4 3 4 3 2 10
54 บ้านไชยสถาน 1 0 2 3 3 2 1 1 6
55 อนุบาลภูซาง (บ้านดอนตัน) 1 0 1 2 5 3 5 0 13
56 ตชด.เบ็ดตี้ดูเมน 1 0 1 2 5 0 2 1 7
57 อนุบาลปง 1 0 1 2 4 0 2 4 6
58 ราชานุเคราะห์ 1 0 1 2 3 3 3 1 9
59 บ้านสันปูเลย 1 0 1 2 3 3 2 1 8
60 หฤทัยวิทยา 1 0 1 2 3 3 2 0 8
61 อนุบาลเชียงม่วน 1 0 1 2 3 1 2 1 6
62 บ้านต้นผึ้ง 1 0 0 1 3 0 0 0 3
63 บ้านเวียงลอ 1 0 0 1 2 3 2 0 7
64 บ้านสักลอ 1 0 0 1 2 2 2 0 6
65 บ้านผาฮาว 1 0 0 1 2 2 1 2 5
66 บ้านแฮะ (ปง) 1 0 0 1 2 1 2 1 5
67 บ้านฮวก 1 0 0 1 2 0 1 4 3
68 บ้านปงใหม่ 0 2 3 5 6 3 1 0 10
69 บ้านพระนั่งดิน 0 2 1 3 3 1 3 0 7
70 เทศบาลงิม (คือเวียงจ่ำ) 0 2 0 2 6 3 0 2 9
71 บ้านแม่ทาย 0 2 0 2 4 1 2 0 7
72 บ้านสะแล่ง 0 2 0 2 3 1 3 2 7
73 บ้านทุ่งเย็น 0 1 2 3 2 8 0 0 10
74 บ้านบุญเรือง 0 1 1 2 4 2 0 3 6
75 บ้านโจ้โก้ 0 1 1 2 2 3 3 0 8
76 บ้านห้วยกั้ง 0 1 1 2 2 2 1 1 5
77 บ้านควรดง 0 1 0 1 4 2 2 1 8
78 บ้านสักทุ่ง 0 1 0 1 3 4 2 3 9
79 ปัวพิทยา 0 1 0 1 3 4 1 0 8
80 บ้านวังเค็มใหม่ 0 1 0 1 3 2 1 0 6
81 บ้านควร 0 1 0 1 3 1 2 0 6
82 ชัยชุมภู 0 1 0 1 3 0 1 0 4
83 ชุมชนบ้านทุ่ง 0 1 0 1 2 5 2 2 9
84 บ้านหัวขัว 0 1 0 1 2 0 0 0 2
85 บ้านปงสนุก 0 1 0 1 1 2 2 0 5
86 บ้านถ้ำผาลาด 0 1 0 1 1 1 1 3 3
87 บ้านผาตั้ง 0 1 0 1 1 1 1 0 3
88 บ้านปี้ 0 1 0 1 1 1 0 1 2
89 บ้านหนองท่าควาย 0 1 0 1 1 0 1 0 2
90 บ้านสบบง 0 0 2 2 5 3 1 1 9
91 บ้านน้ำจุน 0 0 2 2 4 2 4 0 10
92 บ้านท่าฟ้าเหนือ 0 0 2 2 4 1 1 1 6
93 สาธิตวิทยาเชียงคำ 0 0 2 2 4 0 1 0 5
94 บ้านดอนเงิน 0 0 2 2 3 0 0 0 3
95 บ้านม่วง 0 0 1 1 4 2 0 0 6
96 บ้านสันหลวง 0 0 1 1 4 1 4 1 9
97 บ้านฝายกวาง 0 0 1 1 2 4 1 2 7
98 บ้านนาอ้อม 0 0 1 1 2 3 1 1 6
99 บ้านห้วยไคร้ 0 0 1 1 2 1 1 0 4
100 บ้านหล่ายฝายแก้ว 0 0 1 1 1 1 3 0 5
101 บ้านสา 0 0 1 1 1 0 1 0 2
102 บ้านทุ่งกล้วย 0 0 1 1 0 4 0 0 4
103 บ้านปัว 0 0 1 1 0 1 1 0 2
104 บ้านห้วยแม่แดง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
105 บ้านแก 0 0 0 0 2 0 3 1 5
106 บ้านสร้อยศรี 0 0 0 0 2 0 1 1 3
107 บ้านแฮะ 0 0 0 0 2 0 1 1 3
108 บ้านก๊อหลวง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
109 บ้านร้องเชียงแรง 0 0 0 0 1 3 1 0 5
110 บ้านดอนลาว 0 0 0 0 1 2 2 0 5
111 บ้านวังบง 0 0 0 0 1 2 0 1 3
112 บ้านดอนไชย 0 0 0 0 1 1 1 0 3
113 บ้านแวน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
114 บ้านสีพรม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
115 บ้านแกใหม่นิคม 0 0 0 0 1 0 1 0 2
116 บ้านบ่อเบี้ย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
117 บ้านแบ่ง 0 0 0 0 0 6 1 1 7
118 บ้านป่าสัก 0 0 0 0 0 3 3 1 6
119 บ้านก๊อน้อย 0 0 0 0 0 3 1 2 4
120 บ้านร่องค้อม 0 0 0 0 0 3 1 0 4
121 บ้านทุ่งหนอง 0 0 0 0 0 3 0 1 3
122 บ้านทุ่งมอก (เชียงม่วน) 0 0 0 0 0 2 2 0 4
123 บ้านปัวศรีพรม 0 0 0 0 0 2 1 1 3
124 บ้านหล่ายทุ่ง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
125 บ้านใหม่พัฒนา 0 0 0 0 0 1 2 0 3
126 บ้านสบทุ (คีรีราษฎร์สงเคราะห์) 0 0 0 0 0 1 1 0 2
127 บ้านหลวง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
128 บ้านศรีเมืองชุม 0 0 0 0 0 1 0 2 1
129 บ้านป่าแขม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
130 บ้านหนองบัวเงิน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
131 บ้านหนุน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
132 บ้านหมุ้น 0 0 0 0 0 1 0 0 1
133 บ้านสันกลางนาดอ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
134 บ้านกิ่วแก้ว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
135 บ้านน้ำเปื๋อย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
136 บ้านปงสนุก (เชียงม่วน) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137 บ้านนาบัว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 172 151 135 458 649 331 206 128 1,186