รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง โรงเรียนบ้านยางขาม หอประชุมที่ว่าการอำเภอจุน หอประชุมโรงเรียนจุนวิทยาคม และ สพป.พะเยา เขต 2
ระหว่าง วันที่ 8-9 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.เบ็ดตี้ดูเมน 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีสมบัติ
 
1. ส.ต.อ.สิรวิชญ์  อุดวัน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงทัศชญากานต์  ชัยเรืองเดช
 
1. นางสาวกรรณิกา  สมจิตต์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบอน 1. เด็กหญิงประกายวรรณ  ไช่
 
1. นางสายฝน  ภิญโญ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงปพิชญา  มัฆวาฬ
 
1. นางจินดา  ยะแสง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงสุทธิดา   คำบุญเรือง
 
1. นางอำพรรณ  รัตนแพทย์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) 1. เด็กหญิงพิมผกา  ประชามิ่ง
 
1. นางอรุณศรี  พรหมชาติ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม 1. เด็กหญิงอำไพวรรณ  ปั๋นป้อม
 
1. นางเกศรินทร์  ชลสินธุ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งแต 1. เด็กหญิงจุฑาธิป  สุทธวงค์
 
1. นางอัมพร  บุญชุม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางขาม 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ทนทาน
 
1. นางนุชศิริ  สุวรรณกุล
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1. เด็กหญิงนันทพร  บัวหลวง
2. เด็กหญิงวาสนา  บัวแดง
3. เด็กหญิงเดือนแย้ม  วงค์ดาว
 
1. นางนันทกรานต์  สมศรี
2. นางรัชนี  ดะนัย
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงชนาภัทร   ไชยอักษร
2. เด็กหญิงอสมาภรณ์   กองแก้ว
 
1. นางอนันยา  มั่งมูล
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระ 1. เด็กหญิงณัฐทริกา  ยศน้อย
2. เด็กหญิงปาณิศา  กลมเกลียว
 
1. นางกรนิษฐ์  ชายป่า
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1. เด็กชายณัฐภัทร  กิรติวรางกูร
 
1. นางเยาวภา  คำสาหา
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1. เด็กชายพีรพัฒน์  นาปรัง
 
1. นางสาววรัญธร  หวลถึง
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสถาน 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  วงษ์สุนทร
 
1. นางมาลี  ประเสริฐเมธ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฮวก 1. เด็กหญิงกฤษณา  หน่อหล้า
2. เด็กชายกวินภพ  บุญโลย
3. เด็กชายธารี  โต๊ะกลม
 
1. นายเอกรัตน์  กันทะเนตร
2. นางสาวเยาวรัตน์  ยอดแก้ว
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) 1. เด็กหญิงนัยน์ปพร  สูงปานเขา
2. เด็กหญิงปพิชญา  กองมงคล
3. เด็กหญิงพลอยวรีย์  บุญมี
 
1. นางสาวปวีณา  บุญสุข
2. นางพรเพ็ญ  กันทะเนตร
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนมูล 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  หลักฐาน
2. เด็กหญิงวนารินทร์  อินต๊ะชัย
3. เด็กชายศุภกฤต  พระวิสัตย์
 
1. นางสาวมณีรัตน์  ศรีสุธรรม
2. นางพรปวีณ์  ศรีคำมูล
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) 1. เด็กชายรัชภูมิ  ขาวสอาด
2. เด็กชายสิรภพ  พุทธอาสน์
 
1. นายเกรียงศักดิ์  ไชยเนตร
2. นางพรเพ็ญ  กันทะเนตร
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าม่าน 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  หมวดสันเที้ยะ
2. เด็กหญิงปวีณา  อาสา
 
1. นายเดชณะรงค์  จักรจุ่ม
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุณากรวิทยา 1. เด็กชายธาตรี  หอมนาน
 
1. นางขนิษฐา   เลิศวงศ์รัตนกุล
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุณากรวิทยา 1. เด็กหญิงรัฐศาสตร์  ชูศรีวาส
 
1. นางขนิษฐา   เลิศวงศ์รัตนกุล
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพวงพยอม 1. เด็กหญิงศศิธร  บุญปั๋น
 
1. นางสาวอารยา  บุญตา
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) 1. เด็กหญิงพิมลพรรณ  สร้อยสวิง
2. เด็กชายรัชชานนท์  บุญญารัตนานุสรณ์
3. เด็กชายอภิรักษ์   สติราษฎร์
 
1. นางแสงวรรณ  สมฤทธิ์
2. นางวรรณา  กิตติกวินพัทธ์
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนกำลัง 1. เด็กหญิงสกาว  แซ่จาง
2. เด็กหญิงสุกัลยา  นิธิเกษมสมบัติ
3. เด็กหญิงสุดา  แซ่ย่าง
 
1. นายอนันตชัย  ทำดี
2. นางสาวอวยพร  สามารถ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) 1. เด็กหญิงปอรรัตน์  พระดวงงาม
2. เด็กหญิงศิรินดา  แก้วหน่อ
3. เด็กหญิงสกาวฟ้า  แสงศรีจันทร์
 
1. นางวรรณา  กิตติกวินพัทธ์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้ 1. เด็กชายนครินทร์  คติพจน์พร
2. เด็กหญิงพรรณิดา  บ้านสระ
3. เด็กหญิงวิลาวรรณ  เขื่อนแก้ว
 
1. นางรำเตียน  ยั่งยืน
2. นางสาวสุกัญญา  อินทรีย์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำมิน 1. เด็กชายพีรวัฒน์  ขุนมิน
2. เด็กหญิงรัศมี   ชาวเวียง
3. เด็กหญิงอุมาวรรณ  ใจมูล
 
1. นางวรัชยา   ขันโท
2. นางอัมพวา   กันทะบุญ
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) 1. เด็กหญิงฐิติกา  ศรีธนะ
2. เด็กหญิงธัญชนก  สุวรรณเปิ้น
3. เด็กหญิงสุกัญญา  มะตะแสง
 
1. นางประจิน  เครืออินทร์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) 1. เด็กหญิงกุลปริยา  เทพนากิจ
2. เด็กหญิงภิญญาดา  พันตา
3. เด็กหญิงรัญชิดา  มังคลาด
 
1. นางสาวเจนษิตา  สินเปียง
2. นางแสงวรรณ  สมฤทธิ์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจำบอน 1. นางสาวกาญจนา  นุกาศ
2. นายวิษณุ  คำคง
3. นายสุภกิจ  น่าชม
 
1. นายศรัทธา  รุ่งไพบูลย์กิจ
2. นางอรทัย  มังคลาด
 
32 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) 1. เด็กชายพีระพงษ์  เทพมาเรือน
2. นางสาวรัตนาภรณ์  ทะนันชัย
 
1. นางประจิน  เครืออินทร์
2. นายณัฐกฤช  ชัยชนะ
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันปูเลย 1. เด็กหญิงชนัญญา   โอภาสวงศ์
2. เด็กชายธนายุทธ   มลามาตย์
 
1. นายสราวุธ   หอมนาน
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งติ้ว 1. เด็กชายกฤษฎา  ไชยโย
2. เด็กชายภวัต  เจ้ยชุม
 
1. นายมนตรี  วงศ์ใหญ่
2. นางสาวภาวิณี  ทุ่งเย็น
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมอก (ราษฏร์อนุกุล) 1. เด็กชายจักรพงษ์  ลอยหา
2. เด็กชายนครินทร์  ขามผดุง
 
1. นายคณิต  สมฤทธิ์
2. นายสุพัฒน์  ไชยวงค์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมอก (ราษฏร์อนุกุล) 1. เด็กชายธีรภัทร  เศษสมพล
2. เด็กชายศิริวงศ์  พิราโสภา
 
1. นายคณิต  สมฤทธิ์
2. นายสุพัฒน์  ไชยวงค์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์) 1. เด็กชายตง  กุลกานต์ปฐม
2. เด็กชายปฐมพงษ์  พานประสิทธิ์
 
1. นายภควัต  พุทธรักษา
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระ 1. เด็กชายภิรวัฒน์  บ้านสระ
2. เด็กชายอรรถกร  สุทธะ
 
1. นายศาตรา  แสนปัญญา
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องส้าน 1. เด็กชายกฤษกร   มาไกล
2. เด็กหญิงชมพูนุช  หาญบุญศรี
3. เด็กหญิงวรรณริสา  นาคนวล
4. เด็กหญิงสำลี  แซ่ว่าง
5. เด็กชายอิสระ  แซ่ซ้ง
 
1. นางวิไล  ใจคำ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงทัศนีย์   แซ่หาง
3. เด็กหญิงนันทการ   ลิ่มณี
4. เด็กหญิงวิภาวรรณ   แสนกือ
5. เด็กหญิงอุสาห์   แซ่หาญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุนทร   พานอรุโณทัย
2. นางดาณี   ไชยทิพย์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องส้าน 1. นายชัยมงคล  หาญบุญศรี
2. นายณัฐพล  แซ่ย่าง
3. นางสาวน้ำฝน  พรรณขาม
4. นายสมศักดิ์  ยั่งยืนศิริอนันต์
5. นางสาวสุชาวลี  เทพรักษา
 
1. นางสาวจันทร์สาย  เวียงคำ
2. นายวีระวัฒน์  เอี่ยมละออ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแฮะ (ปง) 1. เด็กชายกฤตนัย  ธรรมวุฒิ
2. เด็กหญิงทัศนียาพร  นันทะเสน
3. เด็กหญิงธิติยา  สมร่าง
4. เด็กหญิงปภัสศร  ปันคำ
5. เด็กชายปิติวัฒน์  บุญชุม
 
1. นางสาวนิภาลัย  แรกข้าว
2. นางลาวัลย์  หาญจริง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) 1. เด็กหญิงจิรติกานต์  กาติ๊บ
2. เด็กชายณเชียงคำ  คำมูล
3. เด็กหญิงดมิสา  รวมสุข
4. เด็กหญิงดารินทร์  โครงกาบ
5. เด็กชายธีระพล  ปรารมภ์
 
1. นางประภัสสร  ดีอุ่น
2. นางวินิจฉัย  ฟูศรี
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแวนโค้ง 1. เด็กหญิงณัฐพร  จำปาแดง
2. นางสาวศรันยา  ไกลถิ่น
3. นางสาวเบญญาภา  ทองภู
4. เด็กหญิงเปรมวลี  ไกลถิ่น
5. เด็กหญิงเปรมวิภา  ไกลถิ่น
 
1. นางพวงเพชร  ชัยแก้ว
2. นายเสรี  ชัยแก้ว
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแวนโค้ง 1. เด็กหญิงจันทรัตน์  แก้วใส
2. นายปิยะวัฒน์  ใจกว้าง
3. เด็กชายภัทรเกียรติ์  สุหล้า
4. นางสาวภาวิณี  แก้วหนองคู
5. นางสาววาลิณีย์  ไกลถิ่น
 
1. นายเสรี  ชัยแก้ว
2. นางพวงเพชร  ชัยแก้ว
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำปุก 1. เด็กชายจิรกิตติ์  อินตุ้ย
2. เด็กชายชินกฤต  ยอดแก้ว
3. เด็กชายสะแกกรัง  จันทนนท์
4. เด็กชายสุทธิพงษ์  ปัญทวงค์
5. เด็กชายอธิพงษ์  สังโคตร
 
1. นายชัยวิชิต  อินต๊ะเสนา
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  วงศ์ใหญ่
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชานุเคราะห์ 1. เด็กชายฉัว   แซ่เช่ง
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สง่าผากุล
3. เด็กหญิงทิพวรรณ   กุลธรไพศาล
4. เด็กชายธนวันต์   วารีนิยม
5. เด็กชายธเนศ   กุลพงศ์เสรี
6. เด็กชายประพันธ์   วารีนิยม
7. เด็กหญิงปานชีวา   วารีนิยม
8. เด็กชายพงศ์ปัน  แซ่ย่าง
9. เด็กหญิงมยุรี  ลั่นฟ้าคนดี
10. เด็กหญิงรจนีย์   มีสุข
11. เด็กหญิงวรรษมน   เตรียมพยุง
12. เด็กชายสร้างสรรค์   แซ่ซ้ง
13. เด็กชายสว่าง  วารีนิยม
14. เด็กชายหวัง  แซ่ย่าง
15. นางสาวอริษา   แซ่จาง
16. เด็กหญิงอัญชลี  แซ่หาง
17. เด็กหญิงอารี  แซ่ย่าง
18. เด็กหญิงอารีรัตน์   ลั่นฟ้าคนดี
19. เด็กชายเด่น   แซ่เล้า
20. เด็กหญิงโซง   แซ่โซ้ง
 
1. นางรัตติกาล   ไชยวุฒิ
2. นางสาวบุษกร   ปัญญาภู
3. นายศักดา   หลาบมาลา
4. นายนครินทร์   ปัญจขันธ์
5. นายอุปัญญา   เขียวน้ำชุม
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้ว 1. เด็กหญิงปัทมา  วงษาวดี
 
1. นายประสิทธิ์  ชูศรีงาม
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหย่วน 1. เด็กหญิงธิดาวรรณ  เที่ยงทัศน์
 
1. นางสาวเรืองรอง  ปรางค์สุวรรณ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบสา 1. เด็กหญิงนันทิตา  หอมนวล
 
1. นางทัศนีย์  แก้วทอง
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กหญิงปรินยภัสท   อัศวจินดาพล
2. เด็กชายอัครพล   แซ่ฟ้า
 
1. นางดาณี   ไชยทิพย์
2. ว่าที่ร้อยตรีสุนทร   พานอรุโณทัย
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  ชมพู
2. เด็กหญิงหฤทัย  ศรียา
 
1. นางลัดดา  บุญเรือง
2. นางนงคราญ  บรรจง
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบสา 1. นายกิตติพงษ์  กันตา
2. เด็กหญิงวรัญญา  ชุมภู
 
1. นางทัศนีย์  แก้วทอง
2. นางอัมพวรรณ  ศรีจันทร์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ทะลาย 1. เด็กหญิงณิชกมล  อุปะมา
2. เด็กหญิงธนภรณ์  ไชยมงคล
3. เด็กหญิงนรารัตน์  เมยประโคน
4. เด็กหญิงนิติภรณ์  แสงแก้ว
5. เด็กหญิงปาริชาติ  เรือนสอน
6. เด็กหญิงศศินา  วงศ์วรรณ์
7. เด็กหญิงสิรินันท์  อุปมา
8. เด็กหญิงอรปรีญา  คุณารูป
9. เด็กหญิงอรุณรักษ์  ธนะวงค์
10. เด็กหญิงอรุณรัตน์  ธนะวงศ์
 
1. นางสาวจันทร์ฉาย  ศรีธนะ
2. นางสาวสุนทรี  สมณะ
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ท่อเจริญไชยกุล
2. เด็กหญิงชุติภา    หาญวิริยะกิจ
3. เด็กหญิงดารินทร์    แซ่ส่ง
4. เด็กหญิงตติยา   แซ่ฟ้า
5. เด็กหญิงนงคราญ    แซ่ลี
6. เด็กหญิงนิชนันท์   ทัศนานุโชค
7. เด็กหญิงนิพาดา    แซ่จ๋าว
8. เด็กหญิงฟ้า    จตุโชคอุดม
9. เด็กหญิงวัลลี   แซ่ย่าง
10. เด็กหญิงวัลลี    แซ่ลี
11. เด็กหญิงวิไลวรรณ   จิตเจริญกุล
12. เด็กหญิงศศิธร   จตุโชคอุดม
13. เด็กหญิงสาวรินทร์   พานผ่องเจริญ
14. เด็กหญิงอาทิตยา   เกษตรโสภาพันธ์
15. เด็กหญิงเหมือนดาว   แซ่ลี
 
1. นายนนท์ธวัช    ยอดเรือน
2. นางสาวจุฑาลักษณ์  พุฒดี
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ธนะสิทธิ์
2. เด็กหญิงจิราพร  ใจเดียว
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  ทองเอก
4. เด็กหญิงชัญญา  คุณารูป
5. เด็กหญิงณัฐชา  ชุ่มโน
6. เด็กหญิงณัฐริกา  พุุทธรักษา
7. เด็กหญิงนิภา  ธนะวงศ์
8. เด็กหญิงสุชาดา  จันทร์หอม
9. เด็กหญิงสุทธิดา  ธนะวงศ์
10. เด็กหญิงอรัญญา  แดงคะนะ
11. เด็กหญิงอริศรา  ศรีธนะ
12. เด็กหญิงอาทิติยา  สติภา
13. เด็กหญิงเทวิกา  ทวีจันทร์
14. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  นาปรัง
15. เด็กหญิงไกรศิริ  ชมแสง
 
1. นายวิชัย  บ่อแก้ว
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแวนโค้ง 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์   สอนใจ
2. เด็กหญิงอรปรียา   ใจกว้าง
 
1. นายถาวร  ภูสมมาตร์
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบอน 1. เด็กหญิงมลิวัลย์  ใจซื่อ
2. เด็กหญิงเพชรดี  จันทร์ธิมา
 
1. นายสุวิทย์  ใจฉลาด
2. นางสุกัญญา  คนต่ำ
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงจันทร์เจ้า  วีรกรรม
 
1. นางนงเยา  ศรีสมบัติ
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงณิชนันท์  ทนดี
 
1. นายถนอม  แจ่มใส
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแวนโค้ง 1. เด็กหญิงจันทรัตน์  แก้วใส
 
1. นายเสรี  ชัยแก้ว
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องส้าน 1. เด็กหญิงพิลาอร  แซ่ลี
 
1. นางสุพัตรา  สมฤทธิ์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูซาง (บ้านดอนตัน) 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ท่อศิลปะ
 
1. นางสาวสาวิณี  ไชยสวรรค์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบสา 1. เด็กหญิงเหมือนฝัน  เต็มจิราวัฒน์
 
1. นางสาวสุทธิพร  สุทธิกาศ
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) 1. นายปฐมพร  ไชยมงคล
 
1. นางสาวอำพรพันธ์  สะสาง
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระ 1. เด็กชายดลณฤทธิ์  ฟ้าแลบ
 
1. นายณัฐวุฒิ  กวาวหนึ่ง
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องย้าง 1. เด็กชายพิชัยภูษิต  ตันกูล
2. เด็กหญิงพิมพิศา  ดาดไธสง
 
1. นางจิรสิริ์  ศรีสุข
2. นางสาววนิดา  ถือเงิน
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ 1. เด็กหญิงคณัสนันท์  เวียงลอ
2. เด็กหญิงสุชาวดี  แก้วมงคล
 
1. นายทรงพล  กาณะรักษ์
2. นายกวินทิพย์  ไชยมงคล
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) 1. เด็กหญิงปิ่นมาลา  มะลิวงค์
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  นิลซีก
 
1. นางสาวอำพรพันธ์  สะสาง
2. นายณัฐกฤช  ชัยชนะ
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา 1. นายจีรศักดิ์  อินดร
 
1. นายคนึง  บุญประเสริฐ
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุญยืน 1. เด็กหญิงทอน   ลุงซู้
2. เด็กชายบ๊วย   จั่นตี่
3. เด็กชายยี่   ลุงซู้
 
1. นายสัมพันธ์  เครือมูล
2. นางวิไลวรรณ  ทิวาศิริ
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุญยืน 1. เด็กชายจีรศักดิ์    อุทธวัง
2. เด็กหญิงธนัญญา  ธรรมขัน
3. เด็กหญิงเอ้ย   ลุงซู้
 
1. นายสัมพันธ์  เครือมูล
2. นางแสงเทียน  บุญเป็ง
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนมูล 1. เด็กชายจีรนนท์  ธงสัตย์
2. เด็กชายอาทิตย์  ปาวี
3. เด็กชายเจษฎา  ชาญประเสริฐ
 
1. นายระพินทร์  พรหมเสน
2. นางศรีประทิน  ปราบไพรี
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ชุมภู
 
1. นางพนม  บุญศรีโรจน์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) 1. เด็กหญิงพัทธวรรณ  กลิ่นหอม
 
1. นางพนม  บุญศรีโรจน์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาลาด 1. นางสาวชลิตา  เอี่ยมศรีพันธ์
 
1. นางพัชรินทร์  แสงศรีจันทร์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) 1. เด็กหญิงสุจิรา  ขันทะวงค์
 
1. นางพนม  บุญศรีโรจน์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) 1. เด็กหญิงปรมาภรณ์  กองมะลิ
 
1. นางพนม  บุญศรีโรจน์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  แสงศรีจันทร์
 
1. นางพนม  บุญศรีโรจน์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) 1. เด็กชายพลพรรธน์  ไชยมงคล
 
1. นายณัฐกฤช  ชัยชนะ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม 1. เด็กหญิงตุลภัทรา   เมืองมูล
 
1. นางเกศรินทร์  ชลสินธุ์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน 1. เด็กหญิงกิ่งก้าน  นาใจ
2. เด็กชายธนาดล  เอี่ยมศรีพันธ์
3. เด็กชายพัชรพล  สามแสน
4. เด็กหญิงภัทรวดี  หอมนาน
5. เด็กหญิงมาริษา  แสงศรีจันทร์
6. เด็กชายวุฒิชัย  ไสโพธิ์
7. เด็กหญิงสุวรรณมาลี  แช่หาง
8. เด็กหญิงอทิติยา  มังคลาด
9. เด็กหญิงอริสา  จันเงิน
 
1. นางสุดสวาท  กีรติวรางกูร
2. นางสายสมร  ไชยวงค์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบอน 1. เด็กชายเฉลิมชัย  หลงอยู่เจริญ
 
1. นางธมนวรรณ  คำเรือง
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางมดแดง 1. นางสาวสุวิภา  ประเสริฐสังข์
 
1. นายทินกรณ์  พลบุญ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. เด็กชายนันทกร  ไชยสาร
 
1. นางสาวธิดาพร  กาติ๊บ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสักลอ 1. เด็กหญิงเสาวพักตร์  สักลอ
 
1. นายนิทัศ  ใจหลวง
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปง 1. เด็กชายภูริณัฐ   เชิดอยู่
 
1. นางพนิดา  หมื่นจันทร์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจุน 1. เด็กหญิงศศินิภา  วุฒิไชย
 
1. นายมณเฑียร  วุฒิสารวัฒนา
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางขาม 1. นายดุลยวัต  โวหาร
 
1. นางนฤมล  สุขใสบูลย์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแวนโค้ง 1. นางสาวศรัณยา  ไกลถิ่น
 
1. นางพวงเพชร  ชัยแก้ว
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบขาม 1. เด็กชายนนธวัช  วิวัฒน์วิทยา
 
1. นางภาวิตา  ปัญญา
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องแมด 1. เด็กหญิงวัฒวรรณ  ชื่นเมือง
 
1. นายวิทย์ชนะ  มณีชมภู
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางขาม 1. นายดุลยวัต  โวหาร
 
1. นางนฤมล  สุขใสบูลย์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง 1. เด็กหญิงอริศรา  ศรีธนะ
 
1. นายวิชัย  บ่อแก้ว
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางขาม 1. นายดุลยวัต  โวหาร
 
1. นางนฤมล  สุขใสบูลย์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนกำลัง 1. เด็กหญิงวิมลสิริ  วิริยะส่องแสง
 
1. นายฤทธิพล  อินทิมา
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 85.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำประเสริฐ
 
1. นางพนม  บุญศรีโรจน์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจุน 1. เด็กหญิงทองพนาบุญ  นกงาม
 
1. นายถวัลย์  แสงสว่าง
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง 1. เด็กหญิงจันทนา  สวยสม
2. นางสาวจิราพัชร  ทองเอก
3. นางสาวชัญญานุช  บุญสิงมา
4. เด็กชายตะวัน  ทวีจันทร์
5. เด็กชายธีรภัทร  ตระกุลขยัน
6. เด็กชายนพดล  มณีชัย
7. เด็กชายปิยวัฒน์  จอมทอง
8. เด็กหญิงพลาธิป  ใจเย็น
9. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  อินถา
10. เด็กชายสิทธิพล  พรหมสุทธิพร
 
1. นางเฉิดฉาย  บุญช่วย
2. นางปุณนิษฐ์  แสงแก้ว
3. นางกาบแก้ว  วุฒิสารวัฒนา
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ลวงคำ
2. เด็กชายญาณพัฒน์  สบบง
3. เด็กชายธนพล  พักแก้ว
4. เด็กชายธีธัช  แป้นกลาง
5. เด็กหญิงนารากร  แสวงงาม
6. เด็กหญิงพัชรพร  สุนันต๊ะ
7. เด็กหญิงรัตนวดี  แสนพะวัง
8. เด็กชายรัตน์ติพล  บัวอิ่น
9. เด็กชายวัฒน์คุณ  ภิธรรมมา
10. เด็กหญิงศุพัตตา  สิงห์คำ
 
1. นางอัมพรรณ  บุญยืน
2. นางศิริณา  บุตรภักดี
3. นางรวงทอง  แก้วพนา
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำมิน 1. นางสาวนุชนก  มณีรัตน์
2. นางสาวนุชนาถ  มณีรัตน์
3. นางสาวพรธีรา  ย่างตระกูลวงศ์
4. นางสาววารุณี  หายโศรก
5. นางสาววิหค  แซ่หาง
6. นางสาวสุพรรษา  บุญใหญ่
 
1. นางจุฬารวี  แสนหอม
2. นางอัมพวา  กันทะบุญ
3. นายสายชล  ชัยวัน
4. นางยุพเรศ  บุตรสิงห์
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปง 1. เด็กหญิงจารุณี  มัธยัสถ์วงศ์
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  แก้วมาเมือง
3. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  เครือศรี
4. เด็กหญิงพิยดา  เบิกบาน
5. เด็กหญิงมาริษา  อินทร์สุก
6. เด็กหญิงรัตติกาล  อินมี
 
1. นางเยาวรักษ์  สมฤทธิ์
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปง 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ไทรแก้ว
2. เด็กหญิงจันดา  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงปารีณา  นามดี
4. เด็กหญิงวันเพ็ญ  จันทร์ธนวงศ์
5. เด็กหญิงศิริพร  จันทร์ธนวงศ์
6. เด็กหญิงสุวิกา  กันทะลาช
7. เด็กหญิงอรณิช  แซ่ลี
8. เด็กหญิงอัจฉรา  มลเทียน
 
1. นางเยาวรักษ์  สมฤทธิ์
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกาญจนา  แซ่โย่ง
2. เด็กหญิงกิติยา  วารีพิทักษ์
3. เด็กหญิงจิรัชญา  กิจสุนทรานันท์
4. เด็กชายณัฐพล  เลิศอาชารักษ์
5. เด็กหญิงนารีกานต์  แซ่โย่ง
6. เด็กหญิงนิศา  แซ่เท้า
7. เด็กชายปรีชา  พานผูกมิตร
8. เด็กหญิงพนิดา  จะลู
9. เด็กหญิงพวงผกา  คำแปง
10. เด็กหญิงรัณนรี  วินัยผาสุข
11. เด็กหญิงศศิภา  พานผูกมิตร
12. เด็กชายศิริโชค  อาชาเขต
13. เด็กหญิงศุภิสรา  วารีพิทักษ์
14. เด็กหญิงสุวณีย์  แซ่เท้า
15. เด็กหญิงอุษมา  วารีพิทักษ์
16. เด็กชายโหล  แซ่เติ๋น
 
1. นางพัชรี  ต่างใจ
2. นายยรรยงค์  ประยูรพรหม
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงทัศนีย์  กาติ๊บ
4. นางสาวลักษิกา  แก้วทิยาเวชย์
5. นางสาวกัญญาวีร์  มหาวงศนันท์
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 1. เด็กหญิงชยาภา  คำมา
2. เด็กหญิงณัฐธิดา   เมืองมูล
3. เด็กหญิงทิตยาภรณ์   สอาดเอี่ยม
4. เด็กชายธีรภพ   อินทร์กิ่ง
5. เด็กชายธีรภาพย์    อินทร์กิ่ง
6. เด็กหญิงนรวณี   สามัญแก้ว
7. เด็กหญิงพรพิมล   กิ่งก้าน
8. เด็กชายพีระพล  สุริผัด
9. เด็กชายภูวดล   ต้นวงค์
10. เด็กหญิงมนัญชยา   วงค์แก้ว
11. เด็กหญิงวรางคณา   ทานันท์
12. เด็กหญิงสิริรัตน์   สุริผัด
13. เด็กหญิงอรณิชา   สท้านอาจ
14. เด็กหญิงอักษร   ใจซื่อ
15. เด็กหญิงอัจฉราพร   ศรีคำ
16. เด็กหญิงเนตรนภา   ศรีคำ
 
1. นางผ่องพรรณ  ศรีจันทร์
2. นางสุดา  กองมะลิ
3. นายนัทธพงศ์  เสาร์จันทร์
4. นางสาวเสาวลักษณ์  ดอนมูล
5. นางสาวอัมพร  ทะรินทร์พิพัฒน์
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงปณธร  ไชยเมือง
 
1. นางกัญญารัตน์  ศรีมันตะ
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องแมด 1. เด็กหญิงนงนพร  คะมณีวรรณ
 
1. นายวิทย์ชนะ  มณีชมภู
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 85.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1. เด็กชายกันตพัฒน์  คำแสน
 
1. นางสาวเฌนิศา  เขจร
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหฤทัยวิทยา 1. เด็กชายปัณณธร   ใจชุ่ม
 
1. นางสาววารุณี   แสงศรีจันทร์
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาฮาว 1. เด็กชายนัดตพล   อิ่นคำ
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์   ดอนมูล
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง 1. นางสาววรรณภา  ก๋าถม
 
1. นางสิเนหา  ชัยสุวรรณ์
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องแมด 1. เด็กหญิงพนิจนันท์  สิงขร
 
1. นายวิทย์ชนะ  มณีชมภู
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบสา 1. เด็กชายมงคลชัย  อินสะวาท
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  ใจเย็น
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) 1. เด็กชายเมธาทักษ์  ศรีสมบัติ
 
1. นางสาวเกษมณี  สมฤทธิ์
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง 1. เด็กหญิงออมสิน  ใจสุข
 
1. นางสิเนหา  ชัยสุวรรณ์
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงวีระดา  ฉัตรนาถวรกุล
 
1. นายชานนท์  วิริยะส่องแสง
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหย่วน 1. เด็กชายธิเบต  กิจจานุลักษณ์
 
1. นางจันทร์ฟอง  ปัญญาวงศ์
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กหญิงศุภดา   หาญพญาไพร
 
1. นางสาวนารี  แซ่ท่อ
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าม่าน 1. เด็กหญิงประภัสสร  อาสา
2. เด็กหญิงปิณิดา  ท้าวแพทย์
 
1. นางอาริตา  มั่งมูล
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) 1. เด็กชายกษิดิศ  ลือชา
2. เด็กหญิงภูวินรดา  อินทะมูล
 
1. นางสาวเกษมณี  สมฤทธิ์
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไชยสถาน 1. เด็กหญิงจิดาภา  อดทน
2. เด็กหญิงธัญญามาศ  วงศ์ราษฎร์
3. เด็กหญิงรสิตา  ขยัน
4. เด็กชายวรายุส  เชื้อเมืองพาน
5. เด็กหญิงอาทินุช  เสนคำ
6. เด็กชายเจษฎาภร  กองแก้ว
 
1. นายจำเริญ  เรือนสอน
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) 1. เด็กชายธิฐิวุฒิ  ลุ่มนอก
2. เด็กชายธเนศพล  ใจวังโลก
3. เด็กชายปัณณทัต  ศรีนาแพง
4. เด็กชายสุรชัย  หงษ์เจริญศรี
5. เด็กชายอานนธญา  แก้วธิ
6. เด็กชายเกียรติเพชร  สุขทรัพย์
 
1. นายปรีชา  กาวีเขียว
2. นายณัฐกฤช  ชัยชนะ
3. นางสาวจีราวรรณ  เชื้อเมืองพาน
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องส้าน 1. เด็กหญิงกัลยากร  ใจคำ
2. นางสาวนิธิกาญจน์  คำวัง
3. นางสาวน้ำฝน  พรรณขาม
4. นางสาวศิรินภา  เมตคำ
5. นางสาวสุชาวลี  เทพรักษา
 
1. นายวีระวัฒน์  เอี่ยมละออ
2. นางสาวจันทร์สาย  เวียงคำ
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) 1. เด็กหญิงกัญจน์อมล  พลังฤทธิ์
2. เด็กชายปราชญ์ศุภพัฒน์  เอกติชัยวรกุล
3. เด็กหญิงอนุสรา  คุณารูป
 
1. นางเต็มวัน  ขันกา
2. นางยุพิน  ราหูรักษ์
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1. นายกฤตยชญ์  ณ น่าน
2. นางสาวกิตติลักษณ์  ขยัน
3. นายยศธร  กองแก้ว
 
1. นางอำพรรณ  รัตนแพทย์
2. นางราตรี  มูลศรี
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องส้าน 1. เด็กหญิงกาญจนา  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงณัฐธิชา  แซ่ซ้ง
 
1. นางวิไล  นิธฺิสุวรรณ
2. นางสาวกัตติกา  ชัชวาลปรีชา
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องส้าน 1. เด็กหญิงจินดา  ทองเสถียรกิจ
2. เด็กชายนำชาย  แซ่เล่า
3. เด็กหญิงสุกานดา  แซ่ย่าง
 
1. นายเกียรติชัย  สิงหเดช
2. นางสาวพิมพ์ชนก  แข่งขัน
 
128 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางขาม 1. เด็กหญิงชีวานันท์  จันทะวงศ์
2. เด็กหญิงพัณณิตา  คำแสน
 
1. นายปิยะวุฒิ  โนขัติมา
2. นางเอมพิกา  ใจกล้า
 
129 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน 1. เด็กชายวรปรัชญ์  ตนภู
2. เด็กหญิงศริญญา  พงษ์ศิริแสน
 
1. นายสุดใจ  โคตรอาษา
 
130 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา 1. นางสาวจันทกานต์  วงศ์ใหญ่
2. นางสาวดาว  แซ่มัว
3. นางสาวนิภาพร  มีชัย
 
1. นายไกรวุฒิ  วงศ์ขจร
 
131 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงจันทร์นภา  แซ่เติ๋น
2. เด็กหญิงหทัยชนก  แซ่จ๋าว
 
1. นายนิรุตต์  เสาหิน
 
132 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย 1. นายดนัยนัน  ทิพวงค์
2. นายนิติพงษ์  สุทธวงศ์
 
1. นายไกรศร  รูปเรียบ
 
133 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ 1. เด็กหญิงทัศนันท์  บัวปลอด
2. เด็กหญิงเนตรนภา  เนานวล
 
1. นายอรุณ  ร่มแก้ว
2. นางสุชัญญ์ญา  นงนุช
 
134 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ 1. เด็กหญิงน้ำหวาน  ศรีชัย
2. เด็กหญิงภัคจิรา  ฟองการ
 
1. นายอรุณ  ร่มแก้ว
2. นางสกุลณี  แสนศรี
 
135 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม 1. เด็กหญิงณัฐนรี  เมืองมี
2. เด็กชายโชคทวี  ปิงสุแสน
 
1. นายประทีป  ธิสา
2. นางสาววรรณา  บุญถึง
 
136 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งติ้ว 1. เด็กชายนัทธพงศ์  บัวย้อย
2. เด็กหญิงอริษา  บัวผัด
 
1. นายศรศักดิ์  บัวผัด
2. นางสุนันท์  ปัญญาอินทร์
 
137 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสถาน 1. นายนนทวัฒน์  ฮ่องลึก
2. นางสาวสุภาวณี  คุ้มเขตร
 
1. นายวรพันธ์  บุญประเสริฐ
2. นายสุวิทย์  สมฤทธิ์
 
138 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ 1. เด็กชายชานันท์  สุยะ
2. เด็กหญิงสิรินดา  ตามติด
 
1. นายอรุณ  ร่มแก้ว
2. นางสาวเจนจิรา  บัวแดง
 
139 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กชายธงชัย    แซ่ว่าง
2. เด็กชายวีรศักดิ์    แซ่ลี
3. เด็กชายสรัล   ฟุ่งเรืองฤทธิ์
 
1. นายนันท์   ก้อคำ
2. นายจรัล   ฟังเร็ว
 
140 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม 1. นายธนะพงษ์  ใจซื่อ
2. เด็กหญิงอนัญพร  สมโรย
3. นายอนุกูล  คิดดี
 
1. นางสาวอำไพร  สมสมัย
2. นายประทีป  ธิสา
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องส้าน 1. เด็กชายว่า  แซ่ย่าง
2. เด็กชายอดิศักดิ์  แซ่หาง
3. เด็กหญิงอรวี  แซ่หว้า
 
1. นายประเสริฐ  บุญล้อม
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนกำลัง 1. นายจาตุรงค์  แซ่ย่าง
2. นายนที  อินทะจักร
3. นายไกรวุฒิ  อ้อยหอม
 
1. นายชาญณรงค์  สุภา
2. นางพัชรีภรณ์  สุภา
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่น้ำเงิน 1. เด็กหญิงจาริยา   สาริวงค์
2. เด็กหญิงนัฐริกานต์  พุทธรักษา
3. เด็กหญิงวรนันท์  ทัศนธรรม
 
1. นายสุนทรา  ปาละวงษ์
2. นางปราณี  สุขศรี
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กหญิงมณีรัตน์   แซ่หาญ
2. เด็กหญิงสุพรรณีย์  วรกิจพาณิชย์
3. เด็กหญิงอัญชลี  อัศวจินดาพล
 
1. นางสาวกันยา  ใจเย็น
2. นางสาวนารี  แซ่ท่อ
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  คำมาปัน
2. เด็กชายกิตติพงษ์  อุทธิยา
3. เด็กหญิงปิยาภรณ์  ใจดุ
4. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  ด้วงบุญดี
5. เด็กหญิงอภวรรณ  แข่งขัน
6. เด็กหญิงอัยซ่า  บินตี้วันอะริฟฟิน
 
1. นายพิเชียร  ศรีวิชิต
2. นางวรางคณา   ศรีวิชิต
3. นางสาวสุดารัตน์  เสมอเชื้อ
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 99.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ใจสุข
2. เด็กหญิงณิชกานต์  สุทธพันธ์
3. เด็กหญิงนพรัตน์  อุทธิยา
4. เด็กหญิงนันทิดา  ไวมือ
5. เด็กหญิงรัตนารี  แสวงผล
6. เด็กหญิงแว่นฟ้า  คุ้มตัว
 
1. นายพิเชียร  ศรีวิชิต
2. นางวรางคณา   ศรีวิชิต
3. นางสาวรัตนาภรณ์  คำเผ่า
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่น้ำเงิน 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  อุตมา
2. เด็กชายวงศธร  ใจเบี้ย
3. เด็กหญิงอภิสรา  เมืองมูล
 
1. นายสมพล  สุขศรี
2. นายสุนทรา  ปาละวงษ์
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งแต 1. เด็กชายณัฐพนธ์  สุุทธวงค์
2. เด็กชายธนวัฒน์  มาอานันตสกุล
3. เด็กชายวรายุส  ตีฆาอายุ
 
1. นายอัฐพล  ธนะวงศ์
2. นางสุรางค์  ตันกูล
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำมิน 1. นางสาวนุชนก  มณีรัตน์
2. เด็กชายวรวิช  ฐิติวรชิน
3. นางสาววิหค  แซ่หาง
 
1. นายบรรจง  ใจนนถี
2. นางจุฬารวี  แสนหอม
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจำบอน 1. เด็กชายตรีวิทย์  ภูพวก
2. นายรุ่งโรจน์  ชื่นชม
3. นายสถาปัตย์  จิตเสงี่ยม
 
1. นายจักรกริช  ปัญจจอม
2. นางสาววันเพ็ญ  ใหม่จันทร์ตา
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาลาด 1. นางสาวกัลยรัตน์  อุประ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ชาวแพะ
3. นางสาวพิมพ์ไพริน  คำคง
 
1. นางพัชรินทร์  แสงศรีจันทร์
2. นางสุกัญญา  ประเสริฐสังข์
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงลอ 1. เด็กหญิงธนภรณ์  บุตรสันต์
2. เด็กชายวิษณุ  ธิมาคำ
3. เด็กหญิงสุนิสา  มะลิทอง
 
1. นางวรามาศ  คันธะชุมภู
2. นางนวลจันทร์  วัฒนจันทร์
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แซ่เติ๋น
2. เด็กหญิงจันทร์กานต์  แซ่จ๋าว
3. เด็กหญิงดวงแก้ว  แซ่ซ่ง
 
1. นางวาสนา  ประสานสกุลเหมาะ
2. นายพงษ์พัฒน์  งามเลิศ
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กหญิงชลดา  แซ่หาญ
2. เด็กหญิงมีนา   วิริยะส่องแสง
3. เด็กหญิงอัมพร  วรกิจพาณิชย์
 
1. นางสาวกันยา  ใจเย็น
2. นางสาวกัญญาภัทร   ใฝ่ใจ
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเลี้ยว 1. เด็กหญิงกัญจณาภรณ์  ชำนาญ
2. เด็กหญิงณัฐวดี  สนม
3. เด็กหญิงเกษสุดา  สนิท
 
1. นางกุลธิดา  จันทรโรจน์รังษี
2. นางสุวิมล  สิงห์คำ
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงรัศมี  หาญพญาไพร
2. เด็กหญิงวศดา  วรกิจพาณิชย์
3. เด็กหญิงเพ็ญผกา  แซ่ย่าง
 
1. นางนันทนีย์  มีสุขสถาพร
2. นางสาวณัฐสุดา  พานผ่องเจริญ
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนมูล 1. เด็กชายทิชานนท์  สุขนุช
2. เด็กชายประดิพัทธ์  หวลอารมณ์
3. เด็กชายศุภนัย  ปราวี
 
1. นายระพินทร์  พรหมเสน
2. นางสาวบัวผิน  กันทะใจ
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องส้าน 1. เด็กหญิงจารุณี  แซ่เฮ้อ
2. เด็กหญิงรัชนี  จางศิริสกุลชัย
3. เด็กหญิงแสงดาว  ยั่งยืนศิริอนันต์
 
1. นางแจ่มจันทร์  บุญล้อม
2. นางบัณฑิตา  นาต๊ะ
 
159 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น 1. เด็กหญิงลินลดา   เทพรักษา
 
1. นางสาวฐาณิญา  เสาร์ดี
 
160 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงสิริญญา  เลิศฤทธิ์ปัญญา
2. เด็กชายอัครวัฒน์  มาจิตตะ
3. เด็กหญิงเกศรินทร์  ซื่อสัตย์
 
1. นางวิไลวรรณ  เครือมูล
2. นางศรีทอง  อินถา
 
161 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น 1. เด็กชายณัฏฐชาติ  แซ่ซ้ง
2. เด็กหญิงมารียา  พรมไชย
3. เด็กชายศิวนาถ  แก้วเมืองมูล
 
1. นางจุฑารัตน์  เบญจาภิวัฒน์
2. นางศิริรัตน์  เวียงคำ
 
162 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น 1. เด็กหญิงพิศลยา  ขัดตา
 
1. นางวาสนา  อินทร์บัว
 
163 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้ว 1. เด็กชายบุญทัช  หิรัญพานิช
 
1. นายประสิทธิ์  ชูศรีงาม
 
164 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กหญิงนิรา  เกษตรโสภาพันธ์
 
1. นางดาณี  ไชยทิพย์
 
165 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กหญิงพิมพ์วรีย์   แซ่ย่าง
 
1. นางดาณี   ไชยทิพย์
 
166 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กชายเกริกฤทธิ์  จันทนะ
 
1. นางสาววาสนา  วรรณโกฏิ
 
167 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กชายรัชพล  ชาวสวน
 
1. นางนงคราญ  บรรจง
 
168 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องย้าง 1. เด็กหญิงวริษา  ทำละเอียด
 
1. นางสุชาดา  จันทะวงศ์
 
169 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์   ขจิตเพชรจรัส
 
1. นางสาววิราภรณ์   ทุ่งเย็น
 
170 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1. นายชัยชาญ   คำลือ
2. นายธีรเดช  คำลือ
3. นางสาววิชญาดา   คำบุญเรือง
 
1. นางอำพรรณ  รัตนแพทย์
2. นางสาวพยอม  มั่งมูล
 
171 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  กล้าหาญ
2. เด็กหญิงปรียาวรรณ  ขยัน
3. เด็กหญิงอาทิติยา  แสนบ้าน
 
1. นางอำพรรณ  รัตนแพทย์
2. นางคำพลี  ใจสม
 
172 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสถาน 1. เด็กชายพันธสวรรค์  แซ่เติ๋น
2. เด็กชายเจษฎา  ผาดอน
 
1. นางเมริสา  หัวนา
2. นายพรศักดิ์  บรรเทาทุกข์
 
173 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสถาน 1. เด็กชายธีรภัทร  วงศ์ใหญ่
2. เด็กหญิงยุพาพร  อัปมะโน
 
1. นางเมริสา  หัวนา
2. นายสุทิน  วงศ์ใหญ่
 
174 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปง 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ภักดี
2. เด็กหญิงผกาวัลย์   ธรรมขัน
 
1. นางแสงเทียน  บุญเป็ง
 
175 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กชายเดชาวัฒน์  ศรีมูล
 
1. นางเพ็ญศรี  อุ่นเรือน
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแบ่ง 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ใจดุ
 
1. นางสาวกฤติกา  คำตรี
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม 1. เด็กหญิงญาณิศา  บัวแดง
 
1. นางประทุมวัน  สมฤทธิ์
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1. เด็กชายไกรวิน  แสงแก้ว
 
1. นางภาดี  แตโช
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงญาณี   วารีนิยม
2. เด็กหญิงตมิสา   เกียรติ์สุขสกุล
3. เด็กหญิงนิภา   แซ่ซ้ง
4. เด็กหญิงวรฤทัย   เตรียมพยุง
5. เด็กหญิงอัญชัญ   เตรียมพยุง
6. เด็กหญิงไหม   แซ่ย่าง
 
1. นายสังวรณ์  ยะตา
2. นางขวัญใจ  เมฆสุวรรณ์
3. นางอรวิภา  ใสคำฟู
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสถาน 1. เด็กชายนาวิน  ผาดอน
 
1. นายพรศักดิ์  บรรเทาทุกข์
 
181 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสถาน 1. เด็กหญิงวรัมพร  จะติ
 
1. นางเมริสา  หัวนา
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 81.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน 1. เด็กชายนราวุธ  มุขตัน
 
1. นางประภาพร  จักรคำ
 
183 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนเงิน 1. เด็กชายภานุกรณ์  ยืนยัง
 
1. นางสังวาลย์  ภิรบรรณ
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันหลวง 1. เด็กหญิงเกวลิน   ชุมภูชนะภัย
 
1. นางเกษศิรินทร์  สารตะระบุรุษ
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) 1. เด็กชายอรรถสิทธิ์  เจิมเฉลิม
 
1. นางจิรันธนิน  สิงหลักษณ์
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน 1. เด็กชายปราโมทย์  มูลศรี
 
1. นางกิ่งกาญจน์  ฝึกฝน
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย 1. นางสาวเตชินี  พจนารถวรัญญู
 
1. นางสุรัชฎาพร  กันทะวงศ์
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงปานชีวา   วารีนิยม
 
1. นางสาวบุษกร   ปัญญาภู
 
189 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ใจเสาร์ดี
2. เด็กหญิงอัมรา  ทานัน
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  อินยม
 
1. นางสาววาสนา  วรรณโกฏิ
2. นางนงคราญ  บรรจง
 
190 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแฮะ (ปง) 1. เด็กชายกิตตินันท์  ดอกรัก
2. เด็กชายปิยะวัฒน์  กิมภา
 
1. นางสาวนิภาลัย  แรกข้าว
2. นางลาวัลย์  หาญจริง
 
191 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน 1. เด็กชายจตุพล  กลิ่นหอม
2. เด็กชายชุติวัตร  ร่มวาปี
3. เด็กชายนพดล  วงศ์เนตร
 
1. นายกิติธัช  ทับทิมเขียว
2. นางสุธิดา  วงษ์เจตวรินทร์
 
192 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบอน 1. เด็กชายกิตติพงษ์  น้อยทอง
2. เด็กชายกิตติภณ  สุนันต๊ะ
3. เด็กชายธนศักดิ์  ปางค่า
 
1. นายธวัช   ซื่อสัตย์
2. นายเวทิน  เปาวัลย์
 
193 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 1. เด็กชายรัชชานนท์   รวมสุข
2. เด็กหญิงสุจิตรา   คำมา
3. เด็กหญิงสุวิมล   ประวัง
 
1. นางศิวพร   สมฤทธิ์
2. นางสุดา  กองมะลิ
 
194 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจุน 1. เด็กชายฐณะวัฒน์   ต๊ะจักร
2. เด็กชายเดชศดานันท์  ศรีวรรณา
 
1. นายสมเกียรติ  แสนป้อ
2. นางอารีย์  ศศิภัทรกุล
 
195 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแฮะ 1. เด็กชายนรินทร์   ดอนมูล
2. เด็กหญิงอรพิชญ์   มีสุข
 
1. นางสาวจินห์จุฑา   เที่ยงโชคชัย
 
196 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันปูเลย 1. เด็กชายมนต์มนัส   บุญแสง
2. เด็กชายฤทธิชัย   กล่อมเสียง
3. เด็กหญิงเบญจมาศ   เพียท้าว
 
1. นายสราวุธ   หอมนาน
 
197 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปัว 1. เด็กชายจำลอง  ทำดี
2. เด็กชายสิงหชัย  ชำนาญ
3. เด็กชายอภิลักษณ์  รุ่งเรือง
 
1. นายจรัญ  จันทร์มณี
2. นางทิพวรรณ  ปัญญา