หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-sti1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางสมสิริ มั่นเขตวิทย์โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู ๒๕๐๔)ประธานกรรมการ
2. นางสมพิศ จวนแจ้งโรงเรียนวัดปากพระกรรมการ
3. นายพัฒน์ สุทธการโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางฐานิตา อยู่อ้นโรงเรียนบ้านยางเมืองประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ์ แห้วเหมือนโรงเรียนวัดปากพระกรรมการ
3. นางชิ้น เวียงทองโรงเรียนวัดหางตลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางกาญจนี เรืองโตโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางรุจีรัตน์ อินสุนทรโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการ
3. นางรัศมี โพธิ์จันทร์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางประทุม คร้ามมีโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางระเบียบ รักวุ่นโรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒ)กรรมการ
3. นางสาวศิริภาดา เอี่ยมเนตรโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางอัญชุลี แสงทับทิมโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู ๒๕๐๔)ประธานกรรมการ
2. นางสาวปราณีต อนันตะโรงเรียนบ้านยางเมืองกรรมการ
3. นางดาราณีย์ จันทร์หอมโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางประเจียด เอี่ยมตาโรงเรียนบ้านป่าสักประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ ออมสินโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการ
3. นางศิริพร ครุฑจูโรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางมยุรี เจนจบโรงเรียนวัดมุจลินทารามประธานกรรมการ
2. นางดารารัตน์ ขาวทุ่งโรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ธรรมนูญ หงษ์ทองโรงเรียนบ้านลานกระบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสุดาวดี นวนบ้านด่านโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางศุภนิตย์ มิ้่งไม้โรงเรียนวัดหางตลาดกรรมการ
3. นางสาวจำนงค์ แก้วนุชโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางอนงค์ รอดประดิษฐ์โรงเรียนบ้านเขาทองผางับประธานกรรมการ
2. นางสาวประภากร สอนสุรินทร์โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอยกรรมการ
3. นางเนตรดาว วันขุนทดโรงเรียนบ้านคลองตะเข้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวรัตนาวดี ทับเงินโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ แซ่โค้วโรงเรียนบ้านขุนนาวังกรรมการ
3. นางจุฬาภรณ์ ด้วงบางโรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นางสาวเนืองนิตย์ สาเขตต์โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวประธานกรรมการ
2. นางกัลยา นาคจันทร์โรงเรียนบ้านขุนนาวังกรรมการ
3. นางคนึงนุช ชิราวัธน์โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางบุญนาถ พรจันทรารักษ์โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่งประธานกรรมการ
2. นางทิพวรรณ์ แฟงจันทร์โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
3. นางฐิตินันท์ บุญตั้งโรงเรียนบ้านวังหาดกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายจำลอง แก้วปัญหาโรงเรียนบ้านวังขวัญประธานกรรมการ
2. นายเปรม ศรีนุตโรงเรียนบ้้านวังลึกกรรมการ
3. นางธรรศญา เรืองเดชโรงเรียนบ้้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์"กรรมการ
4. นางสุกัญญา ราษฎร์บุญมีโรงเรียนบ้านหนองมะเกลือกรรมการ
5. นางอัมภา สังคงโรงเรียนบ้านยางเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายจำลอง แก้วปัญหาโรงเรียนบ้านวังขวัญประธานกรรมการ
2. นายเปรม ศรีนุตโรงเรียนบ้านวังลึกกรรมการ
3. นางธรรศญา เรืองเดชโรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์"กรรมการ
4. นางสุกัญญา ราษฎร์บุญมีโรงเรียนบ้านหนองมะเกลือกรรมการ
5. นางอัมภา สังคงโรงเรียนบ้านยางเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางกันทิมา พฤกษะวันโรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร จิตท้วมโรงเรียนศรีมหาโพธิ์กรรมการ
3. นางสาวพระแพง แม่นหวาโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายจำนงค์ บุญมากโรงเรียนวัดมุจลินทารามประธานกรรมการ
2. นายทินกร ด้วงบางโรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็นกรรมการ
3. นายอิศราวุฒ ส้มซ่าโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางภัทรชดา กันอ่วมโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการ
5. นางศิริรัตน์ โพธิ์เรืองโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายจำนงค์ บุญมากโรงเรียนวัดมุจลินทารามประธานกรรมการ
2. นายทินกร ด้วงบางโรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็นกรรมการ
3. นายอิศราวุฒ ส้มซ่าโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางภัทรชดา กันอ่วมโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการ
5. นางศิริรัตน์ โพธิ์เรืองโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายจำนงค์ บุญมากโรงเรียนวัดมุจลินทารามประธานกรรมการ
2. นายทินกร ด้วงบางโรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็นกรรมการ
3. นายอิศราวุฒ ส้มซ่าโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางภัทรชดา กันอ่วมโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการ
5. นางศิริรัตน์ โพธิ์เรืองโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายจำนงค์ บุญมากโรงเรียนวัดมุจลินทารามประธานกรรมการ
2. นายทินกร ด้วงบางโรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็นกรรมการ
3. นายอิศราวุฒ ส้มซ่าโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางภัทรชดา กันอ่วมโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการ
5. นางศิริรัตน์ โพธิ์เรืองโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางรัชนี ใหลเจริญโรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางมยุุรา มั่นต่ายโรงเรียนวัดปากพระกรรมการ
3. นางสาวสุนิษา แหน่งฮวบโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายพงษศักดิ์ ปิ่นเดชโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นายนเรศ แก้วทองโรงเรียนวัดปรักรักกรรมการ
3. นายอุเทน ทิพวันโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางเรณู แก้วปัญหาโรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางศิริรัตน์ กาญจนชมโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู ๒๕๐๔)กรรมการ
3. นางพรรณี เขียวเรืองโรงเรียนบ้านบึงหญ้ากรรมการ
4. นางเนตรนภา กระแสร์โรงเรียนมหาตมาคานธีนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง)กรรมการ
5. นางวัลภา ด้วงบางโรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)กรรมการ
6. นางน้ำหวาน บุญปกโรงเรียนบ้านวังขวัญกรรมการ
7. นางสาวอินทิรารัตน์ อินทร์เทศโรงเรียนวัดกกแรตกรรมการ
8. นายธงชัย รัตนแย้มโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
9. นางสาวนภัสธนันท์ ธนัตพูนพงค์โรงเรียนบ้านวังลึกกรรมการ
10. นางสาวชลธิชา สุทธิวิลัยโรงเรียนวัดปากพระกรรมการ
11. นางสาววิจิตรา โยธาทูลโรงเรียนบ้านวังไทรกรรมการ
12. นางประพรศิลป์ ชมนกสพป.สุโขทัยเขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางเรณู แก้วปัญหาโรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางศิริรัตน์ กาญจนชมโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู ๒๕๐๔)กรรมการ
3. นางพรรณี เขียวเรืองโรงเรียนบ้านบึงหญ้ากรรมการ
4. นางเนตรนภา กระแสร์โรงเรียนมหาตมาคานธีนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง)กรรมการ
5. นางวัลภา ด้วงบางโรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)กรรมการ
6. นางน้ำหวาน บุญปกโรงเรียนบ้านวังขวัญกรรมการ
7. นางสาวอินทิรารัตน์ อินทร์เทศโรงเรียนวัดกกแรตกรรมการ
8. นายธงชัย รัตนแย้มโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
9. นางสาวนภัสธนันท์ ธนัตพูนพงค์โรงเรียนบ้านวังลึกกรรมการ
10. นางสาวชลธิชา สุทธิวิลัยโรงเรียนวัดปากพระกรรมการ
11. นางสาววิจิตรา โยธาทูลโรงเรียนบ้านวังไทรกรรมการ
12. นางประพรศิลป์ ชมนกสพป.สุโขทัยเขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางเรณู แก้วปัญหาโรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางศิริรัตน์ กาญจนชมโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู ๒๕๐๔)กรรมการ
3. นางพรรณี เขียวเรืองโรงเรียนบ้านบึงหญ้ากรรมการ
4. นางเนตรนภา กระแสร์โรงเรียนมหาตมาคานธีนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง)กรรมการ
5. นางวัลภา ด้วงบางโรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)กรรมการ
6. นางน้ำหวาน บุญปกโรงเรียนบ้านวังขวัญกรรมการ
7. นางสาวอินทิรารัตน์ อินทร์เทศโรงเรียนวัดกกแรตกรรมการ
8. นายธงชัย รัตนแย้มโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
9. นางสาวนภัสธนันท์ ธนัตพูนพงค์โรงเรียนบ้านวังลึกกรรมการ
10. นางสาวชลธิชา สุทธิวิลัยโรงเรียนวัดปากพระกรรมการ
11. นางสาววิจิตรา โยธาทูลโรงเรียนบ้านวังไทรกรรมการ
12. นางประพรศิลป์ ชมนกสพป.สุโขทัยเขต ๑กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสุรีรัตน์ พุ่มอิ่มโรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางมลฤดี พรมมิโรงเรียนบ้านโพธิ์หอมกรรมการ
3. นางสาวสุพร เทียนบุตรโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการ
4. นางบัวหลวง ครุธจูโรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)กรรมการ
5. นางสุธาทิพย์ แสงชาวนาโรงเรียนวัดกกแรตกรรมการ
6. นางสาวนิพาภัทร พานิชพงษ์โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู ๒๕๐๔)กรรมการ
7. นางสาวมณฑาทิพย์ ด้วงพรมโรงเรียนวัดปากพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสุรีรัตน์ พุ่มอิ่มโรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางมลฤดี พรมมิโรงเรียนบ้านโพธิ์หอมกรรมการ
3. นางสาวสุพร เทียนบุตรโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการ
4. นางบัวหลวง ครุธจูโรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)กรรมการ
5. นางสาวนิพาภัทร พานิชพงษ์โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู ๒๕๐๔)กรรมการ
6. นางสุธาทิพย์ แสงชาวนาโรงเรียนวัดกกแรตกรรมการ
7. นางมณฑาทิพย์ ด้วงพรมโรงเรียนวัดปากพระกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางสาวรุ่งนภา วรชัยวัฒน์โรงเรียนอนุบาลสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญญารัตน์ กิ่งก้านโรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากรรมการ
3. นางสาวสายรุ้ง ฤทธิ์สนโรงเรียนบ้านบึงหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวรุ่งนภา วรชัยวัฒน์โรงเรียนอนุบาลสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญญารัตน์ กิ่งก้านโรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากรรมการ
3. นางสาวสายรุ้ง ฤทธิ์สนโรงเรียนบ้านบึงหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางสาลี่ เอี่ยมซิ้วโรงเรียนศรีมหาโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายจรัญ บุญตั้งโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการ
3. นางสาวภคมล พลิกบัวโรงเรียนบ้านน้ำพุกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาลี่ เอี่ยมซิ้วโรงเรียนศรีมหาโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายจรัญ บุญตั้งโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการ
3. นางสาวภคมล พลิกบัวโรงเรียนบ้านน้ำพุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายรังสรรค์ จวนแจ้งโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องประธานกรรมการ
2. นางสาววาริน คล่ำคงโรงเรียนบ้านวังลึกกรรมการ
3. นางสาวนพประภา ธรรมดาโรงเรียนบ้านดงเดือยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายรังสรรค์ จวนแจ้งโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องประธานกรรมการ
2. นางสาววาริน คล่ำคงโรงเรียนบ้านวังลึกกรรมการ
3. นางสาวนพประภา ธรรมดาโรงเรียนบ้านดงเดือยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางลัมภู เขียวเหลืองโรงเรียนบ้านยางเมืองประธานกรรมการ
2. นายณัฐสิทธิ์ มายะโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการ
3. นางปัทมาวดี นวลทรงโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางลัมภู เขียวเหลืองโรงเรียนบ้านยางเมืองประธานกรรมการ
2. นายณัฐสิทธิ์ มายะโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการ
3. นางปัทมาวดี นวลทรงโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายดิเรก บัวป้อมโรงเรียนบ้านนากาหลงประธานกรรมการ
2. นายนริศ พุดซ้อนโรงเรียนบ้านวังขวัญกรรมการ
3. นายทศวัฒน์ ใจทิมโรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายพัชรพงศ์ ค้อมทองโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
5. นางจุฑามาศ ภักดีบริบาลโรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์"กรรมการ
6. นางสาวศิตา โพธิ์รีโรงเรียนวัดมุจลินทารามกรรมการ
7. นายจรัส คำแคว่นโรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายดิเรก บัวป้อมโรงเรียนบ้านนากาหลงประธานกรรมการ
2. นายนริศ พุดซ้อนโรงเรียนบ้านวังขวัญรองประธานกรรมการ
3. นายทศวัฒน์ ใจทิมโรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายพัชรพงศ์ ค้อมทองโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
5. นางจุฑามาศ ภักดีบริบาลโรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์"กรรมการ
6. นางสาวศิตา โพธิ์รีโรงเรียนวัดมุจลินทารามกรรมการ
7. นายจรัส คำแคว่นโรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายดิเรก บัวป้อมโรงเรียนบ้านนากาหลงรองประธานกรรมการ
2. นายนริศ พุดซ้อนโรงเรียนบ้านวังขวัญรองประธานกรรมการ
3. นายทศวัฒน์ ใจทิมโรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายพัชรพงศ์ ค้อมทองโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
5. นางจุฑามาศ ภักดีบริบาลโรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์"กรรมการ
6. นางสาวศิตา โพธิ์รีโรงเรียนวัดมุจลินทารามกรรมการ
7. นายจรัส คำแคว่นโรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายดิเรก บัวป้อมโรงเรียนบ้านนากาหลงประธานกรรมการ
2. นายนริศ พุดซ้อนโรงเรียนบ้านวังขวัญรองประธานกรรมการ
3. นายทศวัฒน์ ใจทิมโรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายพัชรพงศ์ ค้อมทองโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
5. นางจุฑามาศ ภักดีบริบาลโรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์"กรรมการ
6. นางสาวศิตา โพธิ์รีโรงเรียนวัดมุจลินทารามกรรมการ
7. นายจรัส คำแคว่นโรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายดิเรก บัวป้อมโรงเรียนบ้านนากาหลงประธานกรรมการ
2. นายนริศ พุดซ้อนโรงเรียนบ้านวังขวัญรองประธานกรรมการ
3. นายทศวัฒน์ ใจทิมโรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายพัชรพงศ์ ค้อมทองโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
5. นางจุฑามาศ ภักดีบริบาลโรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์"กรรมการ
6. นางสาวศิตา โพธิ์รีโรงเรียนวัดมุจลินทารามกรรมการ
7. นายจรัส คำแคว่นโรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนินกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายดำรง คงรอดโรงเรียนวัดหนองกกประธานกรรมการ
2. นางสาวจงจินต์ แจ่มกระจ่างโรงเรียนวัดปากพระกรรมการ
3. นางนุกูล พิพิธทองโรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากรรมการ
4. นางสาวศุภภัทร์ อุตรพันธ์โรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการ
5. นางผ่องนภา ศรีภูธรโรงเรียนบ้านหนองจังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายดำรง คงรอดโรงเรียนวัดหนองกกประธานกรรมการ
2. นางสาวจงจินต์ แจ่มกระจ่างโรงเรียนวัดปากพระกรรมการ
3. นางนุกูล พิพิธทองโรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากรรมการ
4. นางสาวศุภภัทร์ อุตรพันธ์โรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการ
5. นางผ่องนภา ศรีภูธรโรงเรียนบ้านหนองจังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายดำรง คงรอดโรงเรียนวัดหนองกกประธานกรรมการ
2. นางสาวจงจินต์ แจ่มกระจ่างโรงเรียนวัดปากพระกรรมการ
3. นางนุกูล พิพิธทองโรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากรรมการ
4. นางสาวศุภภัทร์ อุตรพันธ์โรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการ
5. นางผ่องนภา ศรีภูธรโรงเรียนบ้านหนองจังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางศุภดี ศิริคงโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางปั้นหยี พุ่มไม้โรงเรียนวััดคุ้งยางกรรมการ
3. นางสุเพ็ญ แก้วหริ่งโรงเรียนบ้านวังวนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายปั้ญญา นิใจโรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา ล้อมเศรษฐีโรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์"กรรมการ
3. นางเฟื่องฟ้า โคตรภักดีโรงเรียนวัดกกแรตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายธงชัย เพ็ชรักษ์โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษมประธานกรรมการ
2. นางทิพวัลย์ หงษ์ผ้วยโรงเรียนวัดยางเอนกรรมการ
3. นางอมร สนองบุญโรงเรียนบ้านหนองตลับกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายบุญยัง เอี่ยมซิ้วโรงเรียนบ้านน้ำเรื่องประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมเกียรติ แก้วธิโรงเรียนบ้านหนองตลับกรรมการ
3. นางอัญชลี ผลพฤกษาโรงเรียนวัดคุ้งยางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายบุญยัง เอี่ยมซิ้วโรงเรียนบ้านน้ำเรื่องประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมเกียรติ แก้วธิโรงเรียนบ้านหนองตลับกรรมการ
3. นางอัญชลี ผลพฤกษาโรงเรียนวัดคุ้งยางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางชลิศา โรจน์วัฒนสกุลโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องประธานกรรมการ
2. นางมาลี ชืตอักษรโรงเรียนบ้้านจอมสังข์กรรมการ
3. นางชัชฎาภรณ์ หลำพรมโรงเรียนวัดปากพระกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายวืชิต ศรีสมุทรโรงเรียนวัดยางเอนประธานกรรมการ
2. นางสาวคำนึง อภิรักษ์สิทธิกรโรงเรียนบ้านหนองกระดิ่งกรรมการ
3. นางอัญชลี จันละมุดโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสมคิด พรหมฉิมโรงเรียนบ้านป่าสักประธานกรรมการ
2. นางนพรัตน์ คลองโปร่งโรงเรียนบ้านบางคลอง(ส)กรรมการ
3. นางรินดา ศรีชัยยะโรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางเยาวรัตน์ ขาวทุ่งโรงเรียนบ้านยางเมืองประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพร เพชรตุ่นโรงเรียนศรีมหาโพธิ์กรรมการ
3. นายสิทธิชัย ศรีชัยยะโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู ๒๕๐๔)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ ภาคภูมิโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ แก้วคุ้มโรงเรียนวัดใหม่ไทยบำรุงกรรมการ
3. นางปพิชญา เกตุกิตติคุณโรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางกมลวรรณ ตั้งสุขสันต์โรงเรียนบ้านวังกร่างประธานกรรมการ
2. นางธนาวัลย์ โทนทองโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ ชาญประพันธ์โรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางอุไรวรรณ โพธิ์นาคโรงเรียนบ้านนาเชิงคีรีประธานกรรมการ
2. นางนิรมล ไทยเทศโรงเรียนบ้านวังขวากกรรมการ
3. นางวราพร วาทะธีระกุลโรงเรียนวัดทุ่งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางฆัสรา เกษมสำราญโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางณสุดา กำพลธนสินโรงเรียนบ้านนาเชิงคีรีกรรมการ
3. นางสุคนธรัตน์ ขยาโรงเรียนบ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. ดร.ปรีเปรม เค้าอ้นโรงเรียนบ้านเนินยางประธานกรรมการ
2. นายอุปถัมภ์ ทองสิงห์โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)กรรมการ
3. นางฉวี ธนูสารโรงเรียนบ้านวังแดดกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. ผศ.ดร.อภิวันท์ โอนสูงเนินสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสาลี่ สมาเอมสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัยกรรมการ
3. นายชัยณรง มะยมหินสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัยกรรมการ
4. นายประพันธ์ จันทร์จเรสพป.สุโขทัยเขต ๑กรรมการ
5. นางอถิญญา ศิลปชัยสพป.สุโขทัยเขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.อภิวันท์ โอนสูงเนินสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสาลี่ สมาเอมสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัยกรรมการ
3. นายชัยณรง มะยมหินสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัยกรรมการ
4. นางอถิญญา ศิลปชัยสพป.สุโขทัยเขต ๑กรรมการ
5. นายประพันธ์ จันทร์จเรสพป.สุโขทัยเขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสมบัติ พุฒทองโรงเรียนวัดลัดทรายมูลประธานกรรมการ
2. นายสมชาย พุ่มอิ่มโรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)กรรมการ
3. นางจรรยา มีพวงผลโรงเรียนบ้านลานกระบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสมชาย รอดประดิษฐ์โรงเรียนบ้านเขาทองผางับประธานกรรมการ
2. นางลัดดา นมเนยโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
3. นางอรพินทฺ์ คล่ำคงโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอยกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายเฉลิมพล ติดพรมโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอยประธานกรรมการ
2. นางเรณู ไร่นุ่นโรงเรียนบ้านวังวนกรรมการ
3. นายวิชัย ออมสินโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการ
4. นางรดาวัลย์ แสงสุกโรงเรียนบ้านวังโคนเปือยกรรมการ
5. นางดารารัตน์ ขาวทุ่งโรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายเฉลิมพล ติดพรมโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอยประธานกรรมการ
2. นางเรณู ไร่นุ่นโรงเรียนบ้านวังวนกรรมการ
3. นายวิชัย ออมสินโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการ
4. นายรดาวัลย์ แสงสุกโรงเรียนบ้านวังโคนเปือยกรรมการ
5. นางดารารัตน์ ขาวทุ่งโรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมพล ติดพรหมโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอยประธานกรรมการ
2. นายวิชัย ออมสินโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการ
3. นางรดาวัลย์ แสงสุกโรงเรียนบ้านวังโคนเปือยกรรมการ
4. นางเรณู ไร่นุ่นโรงเรียนบ้านวังวนกรรมการ
5. นางดารารัตน์ ขาวทุ่งโรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายชูชาติ ขาวป้อมโรงเรียนบ้านขุนนาวังประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภภัทร์ อุตรพันธ์โรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการ
3. นายอำนาจ ฟองเพ็ชรโรงเรียนบ้านปากคลองร่วมกรรมการ
4. นายทศพล ภูมิผลโรงเรียนบ้านนากาหลงกรรมการ
5. นายบุญเลิศ วุฒิรุ่งโรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายชูชาติ ขาวป้อมโรงเรียนบ้านขุนนาวังประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภภัทร์ อุตรพันธ์โรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการ
3. นายทศพล ภูมิผลโรงเรียนบ้านนากาหลงกรรมการ
4. นายอำนาจ ฟองเพ็ชรโรงเรียนบ้านปากคลองร่วมกรรมการ
5. นายบุญเลิศ วุฒิรุ่งโรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายชูชาติ ขาวทุ่งโรงเรียนบ้านขุนนาวังประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภภัทร์ อุตรพันธ์โรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการ
3. นายทศพล ภูมิผลโรงเรียนบ้านนากาหลงกรรมการ
4. นายอำนาจ ฟองเพ็ชรโรงเรียนบ้านปากคลองร่วมกรรมการ
5. นายบุญเลิศ วุฒิรุ่งโรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ธูปานันท์โรงเรียนอนุบาลสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางสุปราณี ส่งให้โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
3. นายวิชัย ขันตยานุกูลกิจโรงเรียนศรีมหาโพธิ์กรรมการ
4. นายบรรจงศักดิ์ บุตรทิพย์สกุลโรงเรียนบ้านดงเดือยกรรมการ
5. นายอำนาจ ทองพรรณโรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ธูปานันท์โรงเรียนอนุบาลสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางสุปราณี ส่งให้โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
3. นายวิชัย ขันตยานุกูลกิจโรงเรียนศรีมหาโพธิ์กรรมการ
4. นายบรรจงศักดิ์ บุตรทิพย์สกุลโรงเรียนบ้านดงเดือยกรรมการ
5. นายอำนาจ ทองพรรณโรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายปราโมทย์ อยู่อ้นโรงเรียนบ้านเนินประดู่ประธานกรรมการ
2. นางบุษบา ภู่อรุณโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการ
3. นางจารุนันท์ สิทธิโสภณโรงเรียนบ้านเนินพยอมกรรมการ
4. นายสมนึก หริ่งกันโรงเรียนบ้านยางซ้าย(พรหมานุสรณ์)กรรมการ
5. นายจิรพงษ์ ข่ายเพ็ชรโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายปราโมทย์ อยู่อ้นโรงเรียนบ้านเนินประดู่ประธานกรรมการ
2. นางบุษบา ภู่อรุณโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการ
3. นางจารุนันท์ สิทธิโสภณโรงเรียนบ้านเนินพยอมกรรมการ
4. นายสมนึก หริ่งกันโรงเรียนบ้านยางซ้ายฯกรรมการ
5. นายจิรพงษ์ ข่ายเพ็ชรโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ อยู่อ้นโรงเรียนบ้านเนินประดู่ประธานกรรมการ
2. นายสมนึก หริ่งกันโรงเรียนบ้านยางซ้าย(พรหมานุสรณ์)กรรมการ
3. นางจารุนันท์ สิทธิโสภณโรงเรียนบ้านเนินพยอมกรรมการ
4. นางบุษบา ภู่อรุณโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการ
5. นายจิรพงษ์ ข่ายเพ็ชรโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายนิติ เอมโอดวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางเกษร เอมโอดวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยรองประธานกรรมการ
3. นายธนากร ศิริสุขโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลกรรมการ
4. นายณรงค์ ไกรกิจราษฏร์โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231กรรมการ
5. นางศิรัส ปรากฎวงษ์สพป.สุโขทัยเขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายนิติ เอมโอดวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางเกษร เอมโอดวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยรองประธานกรรมการ
3. นายธนากร ศิริสุขโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลกรรมการ
4. นายณรงค์ ไกรกิจราษฏร์โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231กรรมการ
5. นางสาวศิรัส ปรากฎวงษ์สพป.สุโขทัยเขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายนิติ เอมโอดวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางเกษร เอมโอดวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยรองประธานกรรมการ
3. นายธนากร ศิริสุขโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลกรรมการ
4. นายณรงค์ ไกรกิจราษฏร์โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231กรรมการ
5. นางศิรัส ปรากฎวงษ์สพป.สุโขทัยเขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายนิติ เอมโอดวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยกรรมการ
2. นางเกษร เอมโอดวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยกรรมการ
3. นายณรงค์ ไกรกิจราษฏร์โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางวาสนา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยาวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางช่อผกา นางวงศ์โรงเรียนบ้านนากาหลงกรรมการ
3. นางก้อนทอง ดวงเกิดโรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางวาสนา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยาวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางช่อผกา นางวงศ์โรงเรียนบ้านนากาหลงกรรมการ
3. นางก้อนทอง ดวงเกิดโรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
1. นายพัชรชัย สิทธิโชควิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นายไกรวุฒิ ลำตาลโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
3. นางศิริธร อบเชยโรงเรียนวัดท่าฉนวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายประทุม เกตุกิตติกุลโรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสาธิต อาณาเขตต์โรงเรียนบ้านขุนนาวังกรรมการ
3. นายเชาวฤทธิ์ คงคีรีโรงเรียนบ้้านห้วยไคร้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายประทุม เกตุกิตติกุลโรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสาธิต อาณาเขตต์โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยากรรมการ
3. นายเชาวฤทธิ์ คงคีรีโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายดำรง คงรอดโรงเรียนวัดหนองกกประธานกรรมการ
2. นายวินัย เรือนก้อนโรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)รองประธานกรรมการ
3. นายสุรสิทธิ์ ใจแสนโรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากรรมการ
4. นายทิพย์ จันทร์ตรงโรงเรียนวัดหางตลาดกรรมการ
5. นางประพรศิลป์ ชัมนกสพป.สุโขทัย เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวสมปอง ช่วยพรมโรงเรียนบ้านเกาะนอกประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ ม่วงเย็นสพป.สุโขทัย เขต 1กรรมการ
3. นางกาญจนา เสมอใจโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวสมปอง ช่วยพรหมโรงเรียนบ้านเกาะนอกฯประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ ม่วงเย็นสพป.สุโขทัยเขต ๑กรรมการ
3. นางกาญจนา เสมอใจโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวสมปอง ช่วยพรหมโรงเรียนบ้านเกาะนอกฯประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ ม่วงเย็นสพป.สุโขทัยเขต ๑กรรมการ
3. นางกาญจนา เสมอใจโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวสมปอง ช่วยพรหมโรงเรียนบ้านเกาะนอกฯประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ ม่วงเย็นสพป.สุโขทัยเขต ๑กรรมการ
3. นางกาญจนา เสมอใจโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นางปัญจพร แสงเมืองโรงเรียนบ้านป่ามะม่วงประธานกรรมการ
2. นายมานพ คงนาโรงเรียนวัดเชตุพนกรรมการ
3. นายธัชพล โพธิทาโรงเรียนบ้านหนองไม้กองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประพันธ์ จันทร์จเรสพป.สุโขทัยเขต 1ประธานกรรมการ
2. นางศิรัส ปรากฏวงษ์สพป.สุโขทัย เขต 1กรรมการ
3. นางสาววิไลพร วิโรจน์สกุลโรงเรียนบ้านวังทองแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประพันธ์ จันทร์จเรสพป.สุโขทัยเขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางศิรัส ปรากฏวงษ์สพป.สุโขทัยเขต ๑กรรมการ
3. นางสาววิไลพร วิโรจน์สกุลโรงเรียนบ้านวังทองแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายประพันธ์ จันทร์จเรสพป.สุโขทัยเขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางศิรัส ปรากฏวงษ์สพป.สุโขทัยเขต ๑กรรมการ
3. นางสาววิไลพร วิโรจน์สกุลสพป.สุโขทัยเขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายประพันธ์ จันทร์จเรสพป.สุโขทัยเขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางศิรัส ปรากฏวงษ์สพป.สุโขทัยเขต ๑กรรมการ
3. นางสาววิไลพร วิโรจน์สกุลโรงเรียนบ้านวังทองแดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายวิชา อยู่แย้มโรงเรียนวัดมุจลิททารามประธานกรรมการ
2. นางพรนภา ดอนพรมโรงเรียนวัดเต่าทองกรรมการ
3. นายศรัญญู อะมะมูลโรงเรียนบ้านกง(ราฎร์อุทิศ)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางอัญชลี จันละมุดโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นายอโนทัย ส้มอ่ำวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยกรรมการ
3. นางบำรุงรัตน์ เจนนาวินสพป.สุโขทัย เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางอัญชลี จันละมุดโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นายอโนทัย ส้มอ่ำวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยกรรมการ
3. นางบำรุงรัตน์ เจนนาวินสพป.สุโขทัย เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางอัญชลี จันละมุดโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการ
2. นายอโนทัย ส้มอ่ำวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยกรรมการ
3. นางบำรุงรัตน์ เจนนาวินสพป.สุโขทัย เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางอัญชลี จันละมุดโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นายอโนทัย ส้มอ่ำวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยกรรมการ
3. นางบำรุงรัตน์ เจนนาวินสพป.สุโขทัย เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางอัญชลี จันละมุดโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นายอโนทัย ส้มอ่ำวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยกรรมการ
3. นางบำรุงรัตน์ เจนนาวินสพป.สุโขทัย เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางอัญชลี จันละมุดโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นายอโนทัย ส้มอ่ำวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยกรรมการ
3. นางบำรุงรัตน์ เจนนาวินสพป.สุโขทัย เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางอัญชลี จันละมุดโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นายอโนทัย ส้มอ่ำวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยกรรมการ
3. นางบำรุงรัตน์ เจนนาวินสพป.สุโขทัย เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางอัญชลี จันละมุดโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นายอโนทัย ส้มอ่ำวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยกรรมการ
3. นางบำรุงรัตน์ เจนนาวินสพป.สุโขทัย เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายบุญชู คำรักษ์โรงเรียนบ้านวังหินประธานกรรมการ
2. นางชลธิชา รอดสินโรงเรียนวัดปรักรักกรรมการ
3. นางบำรุงรัตน์ เจนนาวินสพป.สุโขทัย เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายบุญชู คำรักษ์โรงเรียนบ้านวังหินประธานกรรมการ
2. นางชลธิชา รอดสินโรงเรียนวัดปรักรักกรรมการ
3. นางบำรุงรัตน์ เจนนาวินสพป.สุโขทัย เขต 1กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นายสมหมาย แห้วเหมือนโรงเรียนศรีมหาโพธิ์ประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาววัชลี แก้ววิเชียรโรงเรียนบ้านเนินยางรองประธานกรรมการ
3. Mr.Even Lewiss Gibbsโรงเรียนบ้านยางเมืองกรรมการ
4. นางจุฑามาศ นนท์แก้วโรงเรียนบ้านหนองตลับกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางปัญจพร แสงเมืองโรงเรียนบ้านป่ามะม่วงประธานกรรมการ
2. นางบำรุงรัตน์ เจนนาวินสพป.สุโขทัย เขต 1รองประธานกรรมการ
3. Mr.JacK Freezeวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยกรรมการ
4. นางกัญญา อภิไชย์โรงเรียนบ้านนาสระลอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางแสงระวี หนูเมืองโรงเรียนศรีมหาโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางรุ่งรัตน์ อยู่คงโรงเรียนบ้านดงเดือยกรรมการ
3. นางเฉลิมพร เธียรสิทธิพรโรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่กรรมการ
4. Mr.Tobias Clusaseโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
5. นางธัญญารัก สอนโตโรงเรียนบ้านขุนนาวังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นายทวี เกตุเอี่ยมโรงเรียนวัดตาลเตี้ยประธานกรรมการ
2. นางสาวทรายแก้ว รุ่งไทยโรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศประธานกรรมการ
3. นางสาวลัดดา มณีเขียวโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการ
4. Mr.Michael Richard Augheyโรงเรียนบ้านลานกระบือกรรมการ
5. นางสาวพรรณา มนตรีวิวัฒน์โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นายทวี เกตุเอี่ยมโรงเรียนวัดตาลเตี้ยประธานกรรมการ
2. นางสาวทรายแก้ว รุ่งไทยโรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศรองประธานกรรมการ
3. Mr.Michael Richard Augheyโรงเรียนบ้านลานกระบือกรรมการ
4. นางสาวลัดดา มณีเขียวโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการ
5. นางสาวพรรณา มนตรีวิวัฒน์โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางกรวิภา บุญมีโรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนินประธานกรรมการ
2. นายสละ แจงป้อมโรงเรียนบ้านขุนนาวังกรรมการ
3. นางกัญญาณี ชัยยูรวัฒน์โรงเรียนบ้านวังทองแดงกรรมการ
4. Mr.Murray Neil Clampetโรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)กรรมการ
5. นางสาวฐืิศิรักษ์ ต่วนเทศโรงเรียนวัดกกแรตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นายไพโรจน์ สำรีโรงเรียนบ้านหนองมะเกลือประธานกรรมการ
2. นางสุวภา คชแก้วโรงเรียนบ้านวังตะคร้อรองประธานกรรมการ
3. นางชรินรัตน์ ชัยสุภาโรงเรียนบ้านปากแควกรรมการ
4. MissNgum Catherine Nchoโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการ
5. นางสาวจริยา เถื่อนเภาโรงเรียนบ้านน้ำพุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนันทา เรืองเดชโรงเรียนบ้านหนองบัว(จิต)ประธานกรรมการ
2. นางมันทนา ถึงมีโรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์"กรรมการ
3. นางสาวสายชล บุตรนุชโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลกรรมการ
4. นางนัยเนตร เสียงล้ำโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู๒๕๐๔)กรรมการ
5. นางสาวชลดา วงษ์น้อยโรงเรียนบ้านวังลึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางวัญเพ็ญ แสงอบโรงเรียนวัดเต่าทองประธานกรรมการ
2. นางวรรณทนา ละจุ้มโรงเรียนวัดปากพระรองประธานกรรมการ
3. นายโชคทวี นันตาโรงเรียนบ้านลานกระบือกรรมการ
4. MissSolange Ajiongachaโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอยกรรมการ
5. นางกมลวรรณ จิ๋วน๊อตโรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวแพรวตา แม่นหวาโรงเรียนวัดกกแรตประธานกรรมการ
2. นายชรินทร มณีภูวนัตถ์โรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. Missจาง เจียลี่โรงเรียนกวางตงประธานกรรมการ
2. Missหลิน หวาน ฉีโรงเรียนกวางตงกรรมการ
3. นายณททกร พรยิ้มทิมโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. Missจาง เจี่ย ลี่โรงเรียนกวางตงประธานกรรมการ
2. Missหลิน หวาน ฉีโรงเรียนกวางตงกรรมการ
3. นายณททกร พรยิ้มทิมโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นายสมยศ ขัดคำวงษ์โรงเรียนบ้านปากคลองร่วมประธานกรรมการ
2. MissAlexanadr Linningโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลกรรมการ
3. นายเจริญ ภู่เพ็งโรงเรียนวัดมุจลินทารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นางเยาวลักษณ์ ทรวงประเสริฐโรงเรียนวัดคุ้งยางประธานกรรมการ
2. Missklyie Gocher Gocherโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลกรรมการ
3. นางสาวศิริพร บุญแจ้งโรงเรียนบ้านบึงหญ้ากรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายภิญโญ เขียวเรืองโรงเรียนบ้านบึงหญ้าประธานกรรมการ
2. นายประนอม ภูทวีโรงเรียนวัดปากพระกรรมการ
3. นางสาวสมจิตร์ อินทรพุกโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
4. นายธีวสุ วงค์สุริยะโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการ
5. นางอรุพลิน นิลรัตน์โรงเรียนวัดมุจลินทารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายสวิง ขาวทุ่งโรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสมหมาย รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)กรรมการ
3. สิบเอกฐิติิพันธ์ สินธนาวรากุลโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
4. นางคำแปลง ประเสริฐแพทย์โรงเรียนวัดตาลเตี้ยกรรมการ
5. นายธงชัย รัตนแย้มโรงเรียนบ้านวังลึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางรุจจิรา รามัญรักษ์วิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางทองอ้อน สหกูลโรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)กรรมการ
3. นางมณี ยิ้มวารีโรงเรียนบ้านเนินยางกรรมการ
4. นางจันทนีย์ วงศ์ละครโรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากรรมการ
5. นางเนาวรัตน์ เสือกระจ่างโรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางแอนนา โมรัษเฐียรโรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)ประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ ศิริพันธ์โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัยกรรมการ
3. นางสาวศรีสุภางค์ ศรีสุโขโรงเรียนบ้านน้ำเรื่องกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางมะลิฉัตร บัวประเสริฐโรงเรียนวัดปรักรักประธานกรรมการ
2. นางสาวธิดา บุญพลอยโรงเรียนบ้านน้ำพุกรรมการ
3. นางสุดาวัลย์ รู้คุณโรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒ)กรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางวิไลวรรณ บุญเม่นโรงเรียนบ้านวังวนประธานกรรมการ
2. นางเจรุวัน สุรินทรานนท์โรงเรียนวัดดงยางกรรมการ
3. นางอุมา ทัดพัฒนกุลโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอยกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางพานาลักษณ์ คงคีรีโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ ชีเปรมโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลกรรมการ
3. นางสาวอรทัย ประสงค์โรงเรียนบ้านน้ำเรื่องกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางพัชรี สุดจิตต์โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวลัดดาวัลย์ ขาวทุ่งโรงเรียนบ้านปากคลองร่วมกรรมการ
3. นางระเบียบ รักวุ่นโรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางพัชรี สุดจิตต์โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวลัดดาวัลย์ ขาวทุ่งโรงเรียนบ้านปากคลองร่วมกรรมการ
3. นางระเบียบ รักวุ่นโรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางพัชรี สุดจิตต์โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวลัดดาวัลย์ ขาวทุ่งโรงเรียนบ้านปากคลองร่วมกรรมการ
3. นางระเบียบ รักวุ่นโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางพัชรี สุดจิตต์โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวลัดดาวัลย์ ขาวทุ่งโรงเรียนบ้านปากคลองร่วมกรรมการ
3. นางระเบียบ รักวุ่นโรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพัชรี สุดจิตต์โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวลัดดาวัลย์ ขาวทุ่งโรงเรียนบ้านปากคลองร่วมกรรมการ
3. นางระเบียบ รักวุ่นโรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางพัชรี สุดจิตต์โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวลัดดาวัลย์ ขาวทุ่งโรงเรียนบ้านปากคลองร่วมกรรมการ
3. นางระเบียบ รักวุ่นโรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางพัชรี สุดจิตต์โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวลัดดาวัลย์ ขาวทุ่งโรงเรียนบ้านปากคลองร่วมกรรมการ
3. นางระเบียบ รักวุ่นโรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศุภนิตย์ มิ่งไม้โรงเรียนวัดหางตลาดประธานกรรมการ
2. นางสาวนัฐพร จันทร์ส่งสิงห์โรงเรียนวัดทุ่งกรรมการ
3. นางสาวประภัสสร สุวรรณโฉมโรงเรียนวัดเต่าทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางศุภนิตย์ มิ่งไม้โรงเรียนวัดหางตลาดประธานกรรมการ
2. นางนัฐพร จันทร์ส่งสิงห์โรงเรียนวัดทุ่งกรรมการ
3. นางสาวประภัสสร สุวรรณโฉมโรงเรียนวัดเต่าทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางศุภนิตย์ มิ่งไม้โรงเรียนวัดหางตลาดประธานกรรมการ
2. นางนัฐพร จันทร์ส่งสิงห์โรงเรียนวัดทุ่งกรรมการ
3. นางสาวประภัสสร สุวรรณโฉมโรงเรียนวัดเต่าทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางศุภนิตย์ มิ่งไม้โรงเรียนวัดหางตลาดประธานกรรมการ
2. นางนัฐพร จันทร์ส่งสิ่งโรงเรียนวัดทุ่งกรรมการ
3. นางแารี สุวรรณโฮมโรงเรียนวัดเต่าทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวหรรษา บุญนายืนโรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)ประธานกรรมการ
2. นางสาวไพรวัลย์ เสนงามโรงเรียนบ้านเขาทองผางับกรรมการ
3. นางสาวศรุชา นาคทรัพย์โรงเรียนบ้านยางเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวหรรษา บุญนายืนโรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)ประธานกรรมการ
2. นางสาวไพรวัลย์ เสนงามโรงเรียนบ้านเขาทองผางับกรรมการ
3. นางสาวศรุชา นาคจันทร์โรงเรียนบ้านยางเมืองกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางฉวี ธนูสารโรงเรียนบ้านวังแดดประธานกรรมการ
2. นางสาวมณีกานต์ พัดกลมโรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นางจิตนา อัมพรภาคข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางฉวี ธนูสารโรงเรียนบ้านวังแดดประธานกรรมการ
2. นางมณีกานต์ พัดกลมโรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นางนางจินตนา อัมพรภาคข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ อัมพรภาคข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นางสาวศิริพร เอี่ยมอินทร์โรงเรียนสามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายธงชัย มากรื่นโรงเรียนบ้านยางเมืองกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ อุัมพรภาคข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร เอี่ยมอินทร์โรงเรียนสามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายธงชัย มากรื่นโรงเรียนบ้านยางเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นายเยี่ยม ต้นกลั่นโรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยาประธานกรรมการ
2. นางทิพธิณฬดา อยู่สุขโรงเรียนวัดเต่าทองกรรมการ
3. นางจินตนา อุัมพรภาคข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางศิริพร เอี่ยมหนอโรงเรียนบ้านดงเดือยประธานกรรมการ
2. นางสาวตุลญาณี เรืองรองโรงเรียนบ้านน้ำพุกรรมการ
3. นางจีรวรรณ หล่อประดิษฐ์โรงเรียนบ้านลานเอื้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวนิ่มนวล มะลิโรงเรียนบ้านหนองสามพญาประธานกรรมการ
2. นางสนอง แสงคำโรงเรียนบ้านบึงหญ้ากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีมานพ พงษ์พานิชโรงเรียนบ้านหนองจังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสิทธิเดช ตติยก้องเกียรติโรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์"ประธานกรรมการ
2. นายอานนท์ เขียวแก้วศูนบ์การศึกษาพิเศษ จ.สุโขทัยกรรมการ
3. นายนคร เถื่อนโตศูนบ์การศึกษาพิเศษ จ.สุโขทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

96]ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]