หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 102 โรงเรียนบึงหญ้า 24 71 48
2 113 โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 22 59 38
3 048 โรงเรียนบ้านกล้วย 1 3 2
4 050 โรงเรียนบ้านขวาง(น้อมประชานุกูล) 0 0 0
5 139 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 41 149 79
6 049 โรงเรียนบ้านข่อยสองนาง 0 0 0
7 067 โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ 17 29 22
8 088 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น 5 8 7
9 146 โรงเรียนบ้านคลองปลายนา 6 12 6
10 093 โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม 6 10 10
11 061 โรงเรียนบ้านจอมสังข์ 0 0 0
12 078 โรงเรียนบ้านดงเดือย 22 64 38
13 082 โรงเรียนบ้านดอนสำโรง 2 3 3
14 027 โรงเรียนบ้านด่าน 4 4 4
15 126 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 32 72 50
16 091 โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา 7 13 10
17 134 โรงเรียนบ้านนากาหลง 11 33 22
18 140 โรงเรียนบ้านนาสระลอย 4 6 6
19 143 โรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี 5 10 8
20 137 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1 1 1
21 141 โรงเรียนบ้านนาไผ่ล้อม 3 5 5
22 101 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 15 40 24
23 142 โรงเรียนบ้านน้ำลาด 2 2 2
24 120 โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง 21 34 30
25 053 โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 0 0 0
26 056 โรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) 4 9 6
27 125 โรงเรียนบ้านบางสนิม 0 0 0
28 114 โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า 7 13 11
29 004 โรงเรียนบ้านปากคลอง 2 2 2
30 037 โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม 10 15 12
31 069 โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ(โพธ ิ์โตนด) 1 1 1
32 055 โรงเรียนบ้านปากแคว 3 19 5
33 077 โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง 0 0 0
34 072 โรงเรียนบ้านป่าสัก 5 8 7
35 133 โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล 3 3 3
36 008 โรงเรียนบ้านมนต์คีรี 0 0 0
37 062 โรงเรียนบ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์) 0 0 0
38 089 โรงเรียนบ้านยางเมือง 18 37 28
39 155 โรงเรียนบ้านยางแดน 0 0 0
40 084 โรงเรียนบ้านยางแหลม 3 3 3
41 009 โรงเรียนบ้านราวรังงาม 0 0 0
42 127 โรงเรียนบ้านลานกระบือ 13 23 16
43 130 โรงเรียนบ้านลานทอง 3 11 5
44 099 โรงเรียนบ้านลานเอื้อง 4 6 5
45 087 โรงเรียนบ้านลำคลองยาง 8 18 13
46 043 โรงเรียนบ้านวังขวัญ 11 50 24
47 058 โรงเรียนบ้านวังขวาก 1 2 2
48 040 โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ 3 5 4
49 063 โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ5) 9 21 15
50 006 โรงเรียนบ้านวังทองแดง 7 11 8
51 128 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 28 50 44
52 064 โรงเรียนบ้านวังลึก 3 4 3
53 005 โรงเรียนบ้านวังวน 4 6 5
54 095 โรงเรียนบ้านวังหาด 3 4 4
55 094 โรงเรียนบ้านวังหิน 3 9 4
56 030 โรงเรียนบ้านวังแดด 4 16 9
57 035 โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย 11 20 15
58 036 โรงเรียนบ้านวังไทร 7 14 11
59 047 โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 4 23 5
60 149 โรงเรียนบ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303) 0 0 0
61 092 โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) 18 38 29
62 007 โรงเรียนบ้านสำนัก 0 0 0
63 068 โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง 13 20 13
64 052 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 4 5 5
65 029 โรงเรียนบ้านหนองจัง 5 17 10
66 038 โรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนิน 12 24 20
67 131 โรงเรียนบ้านหนองตม 2 2 2
68 110 โรงเรียนบ้านหนองตลับ 15 26 22
69 123 โรงเรียนบ้านหนองตูม 6 7 7
70 041 โรงเรียนบ้านหนองบัว 9 20 14
71 115 โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) 5 20 9
72 060 โรงเรียนบ้านหนองพยอม 0 0 0
73 042 โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ 10 21 17
74 106 โรงเรียนบ้านหนองยาง 1 1 1
75 096 โรงเรียนบ้านหนองสองตอน 0 0 0
76 116 โรงเรียนบ้านหนองสามพญา 5 14 11
77 122 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1 2 2
78 032 โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า 10 20 14
79 046 โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร 0 0 0
80 034 โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง 4 8 5
81 129 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 35 74 54
82 124 โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) 2 2 2
83 098 โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ 7 19 12
84 083 โรงเรียนบ้านเนินประดู่ 6 19 11
85 086 โรงเรียนบ้านเนินพยอม 2 3 3
86 135 โรงเรียนบ้านเนินยาง 2 11 4
87 051 โรงเรียนบ้านเพชรไฝ 0 0 0
88 010 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 29 55 37
89 081 โรงเรียนบ้านโป่งแค 7 13 11
90 079 โรงเรียนบ้านโพธิ์หอม 2 2 2
91 136 โรงเรียนบ้านโว้งบ่อ 0 0 0
92 103 โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม 8 16 11
93 108 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล 8 8 8
94 100 โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์ทอง 0 0 0
95 002 โรงเรียนบ้านไสยาสน์(ราษฎร์บูรณะ) 4 20 8
96 097 โรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง) 6 8 7
97 090 โรงเรียนวังกร่าง 2 7 4
98 066 โรงเรียนวัดกกแรต 5 18 10
99 112 โรงเรียนวัดคุ้งยาง 9 16 14
100 150 โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ 4 5 5
101 144 โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) 40 97 65
102 153 โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) 8 16 8
103 080 โรงเรียนวัดดงยาง 4 4 4
104 073 โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่๒๓๑ 2 11 4
105 147 โรงเรียนวัดตาลเตี้ย 2 3 3
106 071 โรงเรียนวัดทุ่ง 0 0 0
107 119 โรงเรียนวัดท่าฉนวน 14 21 18
108 065 โรงเรียนวัดปรักรัก 9 23 15
109 057 โรงเรียนวัดปากพระ 19 39 27
110 105 โรงเรียนวัดมุจลินทาราม 14 28 23
111 151 โรงเรียนวัดยางเอน 2 6 2
112 148 โรงเรียนวัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์) 5 10 5
113 059 โรงเรียนวัดลัดทรายมูล 0 0 0
114 152 โรงเรียนวัดวังแดง 1 3 1
115 074 โรงเรียนวัดศรีเมือง 0 0 0
116 117 โรงเรียนวัดสงฆาราม 0 0 0
117 085 โรงเรียนวัดหนองกก 6 14 8
118 011 โรงเรียนวัดหนองตาโชติ 3 5 5
119 118 โรงเรียนวัดหางตลาด 21 47 32
120 003 โรงเรียนวัดเชตุพน 0 0 0
121 075 โรงเรียนวัดเต่าทอง 2 3 3
122 044 โรงเรียนวัดเสาหิน 3 4 4
123 111 โรงเรียนวัดโบสถ์ 3 4 4
124 070 โรงเรียนวัดใหม่ไทยบำรุง 2 6 4
125 109 โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา 9 37 17
126 145 โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 20 42 25
127 104 โรงเรียนสามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์) 3 6 5
128 107 โรงเรียนหนองบัวเขาดิน 1 1 1
129 039 โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง(กม.78) 7 14 13
130 121 โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ 2 2 2
131 132 โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) 10 11 11
132 024 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 22 50 27
133 054 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 46 92 64
134 001 โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย 9 19 13
135 025 โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) 8 29 13
136 154 โรงเรียนเหมืองตามุก 0 0 0
137 012 โรงเรียนกวางตง 47 90 65
138 016 โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย 3 3 3
รวม 1038 2312 1563
3875

96]ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]