แจ้งเปลี่ยนวันและสถานที่กิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

เนื่องด้วยสถานที่เดิมมีภารกิจที่ไม่สามารถจัดได้   จึงขอเปลี่ยนวันและสถานที่ในการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ทุกกิจกรรม   จากเดิมวันที่  ๑๐ ตุลาคม  ๒๕๕๗  ณ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า "ศรีอินทราทิตย์" เป็น วันที่  ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๕๗   ณ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย  

วันอังคาร ที่ 07 ตุลาคม 2557 เวลา 14:16 น.