รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 10 -11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 88.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกวางตง 1. เด็กชายกฤษฎ์  ยาน้อย
 
1. นายขวัญชัย  ทิพมะณี
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 91.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกวางตง 1. เด็กชายศุภสัณห์  ศรีโสภณ
 
1. นายขวัญชัย  ทิพมะณี
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 91.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกวางตง 1. เด็กหญิงสมัชญา  แก้วเนย
 
1. นายขวัญชัย  ทิพมะณี
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกวางตง 1. เด็กหญิงกำไร  อรุณวิง
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  กลิ่นเพชร
3. เด็กหญิงชุลีกร  แก้วนัยจิตต์
4. เด็กหญิงปานระพี  สีปานเงิน
5. เด็กหญิงพัทธนันท์   ทิ่มรุ่ง
6. เด็กหญิงพิมพ์นารา  ศรีประทักษ์
7. เด็กหญิงรัตนทิพย์  ศุภวิชญชคกุล
8. เด็กหญิงอทิตา  ศิริวานิชยะกุลณ์
 
1. นางกุลภัสสร์  ศรีรัตนานนท์
2. นางสาวเบญจพักตร์  สดมีศรี
3. นายสันติพงษ์  นิลสนธิ
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกวางตง 1. เด็กชายญาณวีร์  เรืองปัญญวัฒนา
 
1. MissKelsey  Diez
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกวางตง 1. เด็กหญิงสุธิตา  เกตุแก้ว
 
1. MissLin  Wan qi
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงหญ้า 1. เด็กชายกิตติ  บุญเรือง
 
1. นางสาวศิริพร  บุญแจ้ง
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงหญ้า 1. เด็กหญิงณัฐมน  รวบรัด
2. เด็กหญิงธัญยพร  แย้มพลาย
3. เด็กหญิงพิมธกานต์  ชูแผ้ว
4. เด็กหญิงมาตาวี  พรมมา
5. เด็กหญิงศิริกัลยา  วงษ์ไทย
6. เด็กหญิงสิริมนต์  วงษ์ยี่
7. เด็กหญิงเนตรนภา  กระต่ายทอง
 
1. นางศิริพร  บุญแจ้ง
2. นางอำนวย  รุ่งรัตนไชย
3. นางสาวเรณู  เมฆตานี
4. นางวาสนา  ตุ้มเขียว
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงหญ้า 1. เด็กหญิงมณฑิชา  เณรพัด
2. เด็กหญิงลลิตา  อินเลิศ
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ทองเอี่ยม
 
1. นางสาวสายรุ้ง  ฤทธิ์สน
2. นางสาวอาทิตยา  จักกาวี
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงหญ้า 1. เด็กชายณัฐชนน  เณรพัด
2. เด็กชายวรพงษ์  กระจ่างฤกษ์
3. เด็กชายสิรดนัย  โตรี
 
1. นายวิเชียร  ภูสมสี
2. นางทิวา  บัวหลวง
 
11 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงหญ้า 1. เด็กชายชนะชัย  หนองหลวง
2. เด็กชายพงศกร  เซี่ยงแจ้ว
3. เด็กชายลัทธพล  ฉิมสว่าง
 
1. นายวิเชียร  ภูสมสี
2. นางสาวเรณู  เมฆตานี
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  บุญเรือง
2. เด็กหญิงเจนจิรา  รักษ์ธัญญากร
 
1. นายอุเทน  ทิพวัน
2. นายสมชาย  เต็มเปี่ยม
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงพัชรรีพร   เม่นหมอก
2. เด็กชายวิศิน   ไผ่เรือง
3. เด็กชายศศิวรรณ   บุญสิ่งห์
4. เด็กหญิงสุชาดา  พุดพ่วง
5. เด็กหญิงอังคณา   พิมพาแสง
 
1. นายธนวัฒน์   พุดจาด
2. นายวัชระ  กรรณิกา
 
14 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กชายกิตติวัฒน์   สังกะสี
2. เด็กหญิงจิตรา  เถื่อนกวา
3. เด็กชายชมบุญ  พันธ์บัว
4. นางสาวชลธิชา   จั่นอ่ำ
5. นางสาวนัชชา  กล่อมเกลี้ยง
6. นายภานุวัฒน์  เนียมหอม
7. เด็กชายวีระวัฒน์  กล่อมเกลี้ยง
8. เด็กหญิงศศิวรรณ  นาควิจิตร
9. เด็กหญิงอักษราภัค  ศรีฟ้า
10. เด็กชายเกรียงศักดิ์  ปั่นอ้าย
 
1. นางนันทพร  แก้วแท้
2. นางวาสนา  แสงเงิน
3. นางปัทมาวดี   นวลทรง
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กชายกฤษฎา  ภู่ภมร
2. เด็กชายณัฐพล  สงวนสิน
3. เด็กชายนัฐดนัย  ถาเงิน
4. เด็กชายพงษ์สวัสดิ์  พาพันธ์
5. เด็กชายมนสิทธิ์  ชะอุ้ม
6. นายวัชรากร  สุหร่าย
7. เด็กชายสุทธิพงษ์  อยู่จิ๋ว
8. เด็กชายอลงกรณ์  มั่นอ่ำ
 
1. นายภูวนาถ  เฟื่องฟุ้ง
2. นายอุเทน  ทิพวัน
3. นายศรัญญู  อะมะมูล
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 1. นางสาวชลธิชา  จั่นอ่ำ
2. นางสาวศศิพิมพ์  เล็งเนตร์
3. เด็กหญิงสายฝน  เมินดี
 
1. นางสว่าง  แสนศรีแก้ว
2. นางวาสนา  แสงเงิน
 
17 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงฐิติมา  จันทร์เอี่ยม
2. เด็กชายอมรเทพ  ทับเงิน
 
1. นายภูวนาถ  เฟื่องฟุ้ง
2. นายวัชระ  กรรณิกา
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 1. เด็กชายพันธการ  สังข์ทวีสิน
2. เด็กชายราเมศ  ปลีทุ่ง
3. เด็กชายไชยา  มั่งมี
 
1. นางจรัญ  ขาวป้อม
2. นายชูชาติ  ขาวป้อม
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 1. เด็กชายทวีพงศ์  รอดทุ่ง
2. เด็กชายธีรภัทร  ผาสุข
3. เด็กชายภูวนาท  โฉมโม้
4. เด็กชายมงคล  มั่งมี
5. เด็กชายวณัฐพร  บุญช่วย
6. เด็กชายเจษฎาภร  แก้วทุ่ง
 
1. นายสาธิต  อาณาเขตต์
2. นางสาวพิชญาภรณ์  กรกนกกาญจน์
3. นางสาววารุณี  วิไลเลิศศิลป์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 1. เด็กหญิงกฤติยา  ถึงทุ่ง
2. เด็กชายคมสัน  โพธิ์แจ้ง
3. เด็กชายจักรินทร์  ทองน้อย
4. เด็กชายจิรพงศ์  แก้วทุ่ง
5. เด็กหญิงจิราพัทร  หมวกสังข์
6. เด็กหญิงชยสภรณ์  บุญคง
7. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ด้วงฟู
8. เด็กหญิงทิพรัตน์  ปานทุ่ง
9. เด็กชายธนวัฒน์  ทรัพย์ภู่
10. เด็กชายธวัฒน์  โพธิ์เปรี่ยม
11. เด็กหญิงธิดารัตน์  ครุธเคลือบ
12. เด็กชายธีรทัศน์  สร้อยวงศ์คำ
13. เด็กชายบุญทวี  คงทน
14. เด็กหญิงพิมชนก  ครูมาศ
15. เด็กชายพีรพัฒน์  โพธิ์แดง
16. เด็กชายภักดี  จ้อยอ่อง
17. เด็กชายวงศกร  คร้ามทุ่ง
18. เด็กหญิงวนัชพร  อ้นบางเขน
19. เด็กหญิงวิชญา  อ่ำทุ่ง
20. เด็กชายศรายุธ  กลิ่นทุ่ง
21. เด็กชายศุภกร  คชลักษ์
22. เด็กหญิงศุภัชยา  รักป้อม
23. เด็กชายสตีเว่น  สิงห์กรณ์
24. เด็กหญิงสุภัสรดา  ปานทุ่ง
25. เด็กหญิงอนัญญา  แสงจันทร์
26. เด็กชายเตชสิทธิ์  จันทร์สงวน
27. เด็กชายเทพทัต  เอมตี่
28. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ศุภราช
29. เด็กชายเอกรัตน์  แก้วทุ่ง
 
1. นายสาธิต  อาณาเขตต์
2. นางสาววารุณี  วิไลเลิศศิลป์
3. นางกัลยา  นาคจันทร์
4. นางจรัญ  ขาวป้อม
5. นางสาวพิชญาภรณ์  กรกนกกาญจน์
6. นายทนงศักดิ์  แซ่โค้ว
7. นางสาวมะลิวัลย์  เกิดเกตุ
8. นางสาวสนอง  สอนทุ่ง
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  โพธิ์แจ้ง
2. เด็กชายจีราวุฒิ  สิงห์กรณ์
3. เด็กชายชนาธิป  โฉมห่วง
4. เด็กชายณัฐพงศ์  หลองทุ่ง
5. เด็กหญิงดาวใจ  อิ่มชา
6. เด็กชายทวีพงศ์  รอดทุ่ง
7. เด็กชายธนรัตน์  จิ๋วนารายณ์
8. เด็กหญิงธันยพร  เจริญรัมย์
9. เด็กชายธีรภัทร  ผาสุก
10. เด็กหญิงธีราพร  เฮงสกุล
11. เด็กชายนนทกร  เม้าทุ่ง
12. เด็กชายนพดล  ทองเอียม
13. เด็กหญิงนัฐชา  ผ่องขาว
14. เด็กหญิงนิตยา  เที่ยงทุ่ง
15. เด็กชายบวรรัตน์  น้อยคำ
16. เด็กหญิงปฑิตตา  สิมมา
17. เด็กชายประทาน  โพธิ์ใจ
18. เด็กหญิงพรทิพา  สุ่มพันธ์
19. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  จิ๋วพุ่ม
20. เด็กชายพิเชษฐ์  อินผู้
21. เด็กชายภูวนาท  โฉมไม้
22. เด็กชายมงคล  มั่งมี
23. เด็กหญิงวรรณีญา  อาจเนานนท์
24. เด็กชายวัชรากร  วิริยะ
25. เด็กหญิงวัชรี  จิ๋วพุ่ม
26. เด็กหญิงวาสนา  ยอดสร้อย
27. เด็กหญิงศศิวิมล  กลิ่นทุ่ง
28. เด็กหญิงศิรินรัตน์  ดำดี
29. เด็กหญิงศุภรัตน์  พรมทุ่ง
30. เด็กชายสันติชัย  โคกทุ่ง
31. เด็กหญิงสารภี  อาจเนานนท์
32. เด็กหญิงสิรวรรธ  วันเที่ยง
33. เด็กชายสุธีรวัฒน์  ปานทุ่ง
34. เด็กชายสุรเชษฐ์  ครุธเคลือบ
35. เด็กหญิงอดิวรรณ  อ่ำทุ่ง
36. เด็กชายอดิศร  อยู่นา
37. เด็กหญิงอรจิรา  ลีทุ่ง
38. เด็กชายเจษฎากร  แก้วทุ่ง
39. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  พิศพรม
40. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สาแก้ว
 
1. นายสาธิต  อาณาเขขต์
2. นางกัลยา  นาคจันทร์
3. นายสุวัฒน์  คลองโปร่ง
4. นางสาวพิชญาภรณ์  กรกนกกาญจน์
5. นายทนงศักดิ์  แซ่โค้ว
6. นางสาวมะลิวัลย์  เกิดเกตุ
7. นายชูชาติ  ขาวป้อม
8. นางจรัญ  ขาวป้อม
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ 1. เด็กหญิงอภิญญา  เชษฐา
 
1. นางแววเดือน  ธารีธาร
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ 1. เด็กชายกมลภพ  เนียมแก้ว
 
1. นายประเสริฐ  ยิ้มณรงค์
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองปลายนา 1. เด็กหญิงวิรัญชนา  พงษ์บ้านไร่
 
1. นางอัมพา  นกอิ่ม
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองปลายนา 1. เด็กหญิงชนิษา  เกิดช้ำ
2. เด็กชายพีรภัทร  แก้ววิเชียร
 
1. นางอุษารัตน์  ตังควิเวชกุล
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองปลายนา 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  อยู่ทอง
2. เด็กชายกันทรากร  ว่องไว
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ไกรทอง
 
1. นางอัมพา  นกอิ่ม
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเดือย 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  แก้วหนู
2. เด็กหญิงปนัดดา  ถิ่นฐาน
3. เด็กหญิงปวันรัตน์  ยิ้มประดิษฐ์
4. เด็กชายอภิสิทธิ์  อาบสุวรรณ
5. เด็กชายอมรศักดิ์  มีหนู
 
1. นางรุจิรา  สุกมาก
2. นางสาวรุ่งรัตน์  อยู่คง
 
28 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กชายรัชชานนท์  อุ่นนุช
 
1. นางสาวนิตษา  โปรยทอง
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กหญิงสุรัตน์ดา  ช่างเพาะ
 
1. นางสาวศิริรัตน์  โพธิ์เรือง
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กชายพิชิต  ใจวุฒิ
 
1. นายชรินทร  มณีภูวนัตถ์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กหญิงกุสุมา  หนานกุล
 
1. สิบเอกสมพงษ์  วงศ์พิทยา
 
32 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  หนานนะ
2. เด็กหญิงนำ้ฝน  แป้นสอน
3. เด็กหญิงปลายฟ้า  บุญแก้ว
4. เด็กหญิงรัชนีกร  พูลพันธ์
5. เด็กหญิงศุภกานต์  สานเขียว
6. เด็กหญิงสุชาครีย์  หนานตา
7. เด็กหญิงสุวิมล  พูลพันธ์
8. เด็กหญิงเมขลา   หาญลำพัง
 
1. นางอารยา  ปานคง
2. นางวันเพ็ญ  แก้วรัตนศรีโพธิ์
3. นางสาวลันทม  สังจันทร์
4. นางสาวศิรินทิพย์  อิ่มเขียว
 
33 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กชายกฤษฎา  เมาฟาย
2. เด็กชายพิเชษฐ์  เหลื่อมเทศน์
 
1. นายธีระชัย  เทียนบุตร
2. นางสาวพระแพง  แม่นหวา
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงชลนิภา  นาจุ้ย
2. เด็กหญิงณัฐธยาน์  จิตพินิจ
3. เด็กหญิงอังคณา  คชโตนด
 
1. นายทศวัฒน์  ใจทิม
2. นางกมลวรรณ  จิ๋วน๊อต
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 81.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนากาหลง 1. เด็กชายภานุเดช  เปรมทุ่ง
2. เด็กชายอานนท์  ธารีพฤกษ์
 
1. นายดิเรก  บัวป้อม
2. นายวิรัตน์  หาพา
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนากาหลง 1. เด็กชายประวิตร  เทียนแก้ว
2. เด็กชายอนิวัตต์  เสือแหวว
 
1. นายดิเรก  บัวป้อม
2. นายวิรัตน์  หาพา
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนากาหลง 1. เด็กชายปรีชา  อิ่มบู่
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  อิ่มบู่
 
1. นายดิเรก  บัวป้อม
2. นายวิรัตน์  หาพา
 
38 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนากาหลง 1. เด็กหญิงทัศนีย์  อินเลี้ยง
2. เด็กชายธีณภัทร  ทองเพชร
3. เด็กชายธีรศักดิ์  แก้วเนย
4. เด็กชายนิธิ  อยู่ทุ่ง
5. เด็กหญิงพรรณวดี  ลังภูรี
6. เด็กหญิงวรรณิศา  กล่ำคำ
7. เด็กหญิงวาสนา  รักวุ่น
8. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  แก้วบัวโฮม
9. เด็กชายสืบศักดิ์  ชำนาญเสือ
10. เด็กหญิงอารีรัตน์  เอี่ยมทุ่ง
 
1. นางเสาวลักษณ์  เต่าเล็ก
2. นางบรรจบ  อินทรพุก
3. นางสาวกฤติยา  ยองทอง
 
39 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กหญิงกชกร  สร้อยวงศ์คำ
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  เงินนา
3. เด็กหญิงกวินธิดา  อรรคนิตร
4. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กันทะ
5. เด็กหญิงกัญญ์วรา  อภิมา
6. เด็กหญิงจิรัชญา  สาระสิทธิ์
7. เด็กหญิงณิชา  ยอดโยม
8. เด็กหญิงธมลวรรณ  ศรีเจริญ
9. เด็กหญิงพรนภัส  บูรพา
10. เด็กหญิงวนัชพร  ศีลธรรม
11. เด็กหญิงวรรณวิษา  หล้าคำภา
12. เด็กชายศุภณัฐ  มหานาม
13. เด็กหญิงเจตสุภา  อาชาพล
14. เด็กหญิงแพรพิไล  บุญเรือง
15. เด็กชายโสภณวิชญ์  เวินขุนทด
 
1. นางสาวภคมล  พลิกบัว
2. นางสาวชื่นกมล  อ่ำโพธิ์
3. นางสาวจริยา  เถื่อนเภา
4. นางจันทิพย์  เสนงาม
 
40 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กหญิงอารยา  ทรัพย์อุปการ
 
1. นางนิสากร  วุฒิสารเจริญ
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง 1. เด็กชายจีรศักดิ์  สมากร
2. เด็กชายชนาธิป  ศรีสุข
 
1. นางสาวพรพิรุณ  เขียวอรุณ
2. นางสาวชลธิชา  ผาสุข
 
42 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง 1. เด็กชายปิยะสิริ  สิริสุข
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์   ทองเชื้อ
 
1. นางโสภา  แก้วเนย
2. นายอัศนีย์  เนื่องเถื่อน
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง 1. เด็กชายแสงชัย  คลี่เพชร
 
1. นางพิสมัย  บนขุนทด
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง 1. เด็กชายพีรวัส  เอี่ยมสะอาด
2. เด็กชายศรัณยู  นาขุม
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  ล้อมเศรษฐี
 
1. นางสาวทิพวัลย์  จันทร์ขัน
2. นางสาวทิวา  มั่นระวัง
 
45 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง 1. เด็กหญิงปวีณา  ซีงยืนยง
2. เด็กหญิงอทิตยา  โจทย์พิมาย
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อินทะโชติ
 
1. นายวีระ  แก่นทอง
2. นางน้ำทิพย์  แก่นทอง
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ภู่กัน
2. เด็กหญิงชวิภรณ์  กนก
3. เด็กหญิงภัทรมาส  แก้วแสง
4. เด็กหญิงรุ่งนภา  สวัสดี
5. เด็กหญิงแพรวา  ตุ้มฮวด
 
1. นางอนงค์รัฐ  เด่นดวง
2. นางนพรัตน์  คล่องโปร่ง
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม 1. เด็กหญิงประภาวี  นามหงษา
 
1. นายอำนาจ  ฟองเพ็ชร
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม 1. เด็กชายวีรพล  ปานขำ
 
1. นายอำนาจ  ฟองเพ็ชร
 
49 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม 1. เด็กหญิงกชนันท์  เถื่อนมิ่งมาตร์
2. เด็กหญิงพีรดา  มุงคุณ
 
1. นางสาวคันธนา  กาวิวาส
2. นางสาวทิพย์เกษร  เจริญศิลป์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเมือง 1. เด็กหญิงศศิธร  เก้อขัน
 
1. นางสาวปราณีต  อนันตะ
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 88.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเมือง 1. เด็กหญิงบุษบาวรรณ  ธรรมมุสา
 
1. นางชไมพร  ขำทวี
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 91.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเมือง 1. เด็กชายอภิรักษ์  ศิริรัตน์
 
1. นางชไมพร  ขำทวี
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเมือง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เมฆเขียว
 
1. นางสาวศจี  สินพิชัย
 
54 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเมือง 1. เด็กหญิงธัญสุดา  มาคล้าย
2. เด็กหญิงพัตรพิมล  หลำนุ้ย
3. เด็กหญิงวรัชญา  เป้ก้า
4. เด็กหญิงสุชญา  รุ่งเรือง
5. เด็กหญิงอดิภา  บุรานผาย
6. เด็กหญิงอภิษฎา  ใจเย็น
 
1. นางอุไรรัตน์  คำวัฒนา
2. นางสาวนิสากร  แสงคำ
3. นางสาวปราณีต  อนันตะ
 
55 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1. เด็กหญิงบุญญิสา  ลาดนอก
2. เด็กหญิงพัณณิตา  ซาเซ็งรุ้ง
3. เด็กหญิงสุกัญญา  สดมพฤกษ์
 
1. นางสาวนลิน  ชลชาญกิจ
2. นางสาวสาวิตรี  ถอนภูเขียว
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1. เด็กหญิงปนัดดา  สิงหาญ
2. เด็กหญิงยุพารัตน์  กุลานาม
3. เด็กหญิงวีรยา  พรมสกูล
 
1. นางสาวพรทิพย์  อานแดง
 
57 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1. เด็กชายสรศักดิ์  สะอาดพงไพ
 
1. นางสาวขวัญเรือน  สงสัย
 
58 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานเอื้อง 1. เด็กชายชนวีร์  พุ่มชบา
2. เด็กหญิงธัญญารักษ์  แก้วกิว
3. เด็กชายรัฐศาสตร์  สหชาติ
 
1. นายมานะ  แดนอุดม
2. นางเพ็ญภารัตน์  เคลือขอน
 
59 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำคลองยาง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เหน่งแดง
2. เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์  บุญเหมาะ
3. เด็กหญิงทิพวรรณ  ทิพย์โหมด
 
1. นางสุภารัตน์  มหาศรานนท์
2. นางสาวน้ำฝน  อิ่มชา
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังขวัญ 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  เนียมแก้ว
2. เด็กชายกฤตภาส  แจ้งแก้ว
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มั่นประสงค์
4. เด็กหญิงจินตนา  เพียรทอง
5. เด็กชายชินกร  เกตุทอง
6. เด็กหญิงณัฐกมล  ไกรกิจราษฎร์
7. เด็กหญิงปฐมาพร  บวบมี
8. เด็กหญิงพัชรินทร์  แก้วนอก
9. เด็กหญิงวัชราภรณ์  อินทหอม
10. เด็กชายวันชนะ  ราชอุบล
11. เด็กชายวันชัย  ราชอุบล
12. เด็กหญิงวิลัยพร  เกตุทอง
13. เด็กชายศุภชัย  แก้ววิเชียร
14. เด็กหญิงสุลักษณา  ใจบุญ
15. เด็กชายอนวัช  เพียรทอง
16. เด็กหญิงอนัญญา  บวบมี
17. เด็กชายอภิศักดิ์  อยู่ทอง
18. เด็กหญิงเมษิยา  เมฆตานี
19. เด็กหญิงเยาวพา  เนียมแก้ว
20. เด็กชายโชคชัย  นกเที่ยง
 
1. นายวรุตม์  บุตรสุวรรณ
2. นายนริศ  พุดซ้อน
3. นายทนงค์  อ้นทอง
4. นางน้ำหวาน  บุญปก
5. นางสุภาณี  โพธิ์แก้ว
6. นางสมใจ  เอี่ยมแสน
 
61 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังขวัญ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  อนงค์นาค
2. เด็กหญิงจันทรัช  บุญรอด
3. เด็กหญิงณัฐพงษ์  กระแบกหอม
 
1. นางวนิดา  พลับพลาทอง
2. นางสาวนพวรรณ  ไกรกิจราษฎร์
 
62 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ5) 1. เด็กหญิงนารินทร์  กล่อมผา
2. เด็กหญิงสุกัญญา   คงพัด
 
1. นางอัจฉรี  คชแก้ว
2. นายทองรักษ์  แสงสว่าง
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังทองแดง 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ลอยเลิศ
 
1. นายวิรัตน์  ดีเพ็ง
 
64 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงถนอมพรรณ  สร้อยเพชร
2. เด็กหญิงปรัชญานี  จันทร์นา
3. เด็กหญิงสมิตตา  ดวงแก้ว
 
1. นางสาวเนืองนิตย์  สาเขตต์
2. นางสาวสุพร  เทียนบุตร
 
65 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงวราภร  วรเนตรสุดาทิพย์
 
1. นางสาวเนืองนิตย์  สาเขตต์
 
66 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงเกวรินทร์  พละ
 
1. นางสาวเนืองนิตย์  สาเขตต์
 
67 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงสุจิตรา  จันทะนาข่า
 
1. นางสาวเนืองนิตย์  สาเขตต์
 
68 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงจิรัชยา  ค้อมทอง
2. เด็กหญิงชลธิชา  แสงสว่าง
3. เด็กหญิงปิยดา  ปานบุตร
 
1. นางสาวเนืองนิตย์  สาเขตต์
2. นางสาวสุพร  เทียนบุตร
 
69 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กชายธีรภัทร  จ้อยม่วง
2. เด็กหญิงอารียา  ทาทายัง
 
1. นางสาวเนืองนิตย์  สาเขตต์
2. นางสาวสุพร  เทียนบุตร
 
70 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงสรสิชา  เจริญร่าง
 
1. นางสาวสุพร  เทียนบุตร
 
71 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงกันสุดา  หอมแพงไว้
2. เด็กหญิงจุฑามาศ   พรมวงศ์
 
1. นางรุจีรัตน์  อินสุนทร
2. นายปิยมาภรณ์   ศรีชู
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังลึก 1. เด็กชายพิตตินันท์   บุญมา
 
1. นายสราวุฒิ  นาคจร
 
73 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังลึก 1. เด็กชายธีรวัฒน์  คีรีวัลย์
2. เด็กชายนนทพัทธ์  จ้อยม่วง
 
1. นายปิ่นศิลป์ชัย  นุ้ยเงิน
 
74 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหาด 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญมา
 
1. นางฐิตินันท์  บุุญตั้ง
 
75 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เพ็งหนู
2. เด็กหญิงพิมพ์นัชชา  ศรีชัย
3. เด็กหญิงอชิรญาณ์  รอดเกตุ
 
1. นางนงณภัส  แก้วถึง
 
76 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  ช้างอินทร์
2. เด็กชายณัฐธวัฒน์  เครือเอม
3. เด็กหญิงธัญสินี  เพิ่มพูน
 
1. นางสาวอนุษา  ป้องนุ่น
2. นายธงชัย  รัตนแย้ม
 
77 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย 1. เด็กหญิงปวริศา   ข้อยุ่น
 
1. นางสาวชุติมา  เนื้อไม้หอม
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย 1. เด็กหญิงอรทัย  มิ่งไธสง
 
1. นางรดาวัลย์  แสงสุก
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย 1. เด็กหญิงนุชวรา  นาทองถม
 
1. นางรดาวัลย์  แสงสุก
 
80 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย 1. เด็กหญิงนิราวรรณ  รอดกสิกรรม
2. เด็กหญิงวิศรุตา  วงษ์สมุทร
3. เด็กหญิงสิริธัญพร  อุทุมภา
 
1. นางสมปอง  นามแก้ว
2. นางสาวพรพรรณ  เพ็งอำไพ
 
81 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย 1. เด็กชายทวีศักดิ์  มากมี
2. เด็กหญิงนลัทพร  แสนจันทร์
3. เด็กชายเตชสิทธิ์  สารนันท์
 
1. นางสาวรดาวัลย์  แสงสุก
2. นายชาญณรงค์  อรัญทิมา
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไทร 1. เด็กชายธวัส  มาตพะคัง
2. เด็กชายสุรพัศ  ทองศรี
3. เด็กชายอนุศิษฐ์  สุวรรณโฉม
 
1. นายเอกสิทธิ  พุกพัก
2. นางสาววิจิตรา  โยธาทูล
 
83 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไทร 1. เด็กหญิงดวงดาว  หอมดอก
2. เด็กชายปรัชญา  มูลประสิทธิ์
 
1. นางสาวอมรรัตน์  แห้วเหมือน
2. นายชัยวัฒน์  ขาวทุ่ง
 
84 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) 1. เด็กหญิงณัฐนันทน์  นุชเปรม
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  อินเลิศ
3. เด็กหญิงเขมิศรา  รัศมี
 
1. นางณัฎชยานันต์  เกตุศรีศักดา
2. นายพงศ์ธร  บัวป้อม
 
85 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) 1. เด็กหญิงนวรัช  รักคำ
 
1. นายวัชรินทร์  สนองบุญ
 
86 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง 1. เด็กหญิงภัทราพร  อินเลี้ยง
 
1. นายเกริกขจร  อินทร์นา
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง 1. เด็กชายนรากรณ์   ค่ำสว่าง
2. เด็กหญิงพิมลพรรณ   พึ่งเพ็ง
3. เด็กหญิงสมทรัพย์   ใจรักษ์
 
1. นางบุญนาถ  พรจันทรารักษ์
 
88 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เศษเสา
 
1. นางดาราณีย์  จันทร์หอม
 
89 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจัง 1. เด็กชายภาคิน  อ้นอยู่
2. เด็กชายภูริณัฐ  อิ่มเทศ
3. เด็กชายสุภัทรชัย  อ้นอยู่
 
1. นายชัยวัฒน์  เทศสิงห์
2. นางกานดา  จันทศรี
 
90 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนิน 1. เด็กชายพัชรพล  ทรัพย์เพชร
2. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  สุวรรณนาค
3. เด็กชายศักดิ์ดา  คุ้มวงศ์
 
1. นายจรัส  คำแคว่น
2. นางสาวทิราภรณ์  ผ่องศรี
 
91 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนิน 1. เด็กชายจิรพัฒน์  บุญโพธิ์
2. เด็กชายเดชา  ยาม๊อก
3. เด็กชายเทิดศักดิ์  อ่วมปิ่น
 
1. นายจรัส  คำแคว่น
2. นางสาวทิราภรณ์  ผ่องศรี
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตลับ 1. เด็กชายวิชญานิน  รุ่งเรือง
2. เด็กชายสุพศิน  ชีทุ่ง
3. เด็กหญิงเกตุนิภา  ปานนา
 
1. นางสาววารี  เกตุอ่อน
2. นางอมร  รุ่งเรือง
 
93 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตลับ 1. เด็กชายอัครพล  มะนาวนอก
 
1. นางมาลี  วรรณกูล
 
94 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายพีรภัทร์  พยอม
2. เด็กชายภราดร  เอื้อเฟื้อสุข
 
1. นายอิศราวุฒ  ส้มซ่า
2. นางสาวลดาวัลย์  ทองอินศรี
 
95 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายนนทวัฒน์  บัวเขียว
2. เด็กหญิงพิมพ์พิไลวรรณ  แก้วบังเกิด
3. เด็กชายภุชงค์  ศรีอำไพ
4. เด็กชายรณกฤต  สิงห์คำ
5. เด็กหญิงวีรยา  พุฒจาด
6. เด็กหญิงสวรักษ์  พุทธรักษ์
7. เด็กหญิงสิริมณี  สุขแท้
 
1. นางสุดคนึง  ไกรกิจราษฎร์
2. นางสาวลดาวัลย์  ทองอินศรี
3. นายอิศราวุฒ  ส้มซ่า
 
96 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สังข์จันทร์
2. เด็กชายธนวัฒน์  สว่งศิริ
3. เด็กชายศิรวิทย์  ไกรกิจราษฎร์
 
1. นางนางพนมวรรณ  ไกรกิจราษฎร์
2. นางสาวมัลลินา  คชสิทธิ์
 
97 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงชลลดา  บุญเที่ยง
2. เด็กหญิงญารินดา  สิทธิน้อย
3. เด็กหญิงนิศา  ลิ้มรส
4. เด็กหญิงภัทรวดี  ทองมนต์
5. เด็กหญิงภัทริดา  ฉัตรเงิน
6. เด็กหญิงริศา  จันทะขาว
7. เด็กหญิงสำรวย  พูลประเสริฐ
8. เด็กหญิงอธิกานต์  ทองแพร
9. เด็กหญิงเปรมฤทัย  จิ๋วน๊อต
10. เด็กหญิงเรณุกา  บุญเที่ยง
 
1. นางรัชนี  วงษ์พูล
2. นางสาวสุนันทา  เรืองเดช
3. นางสาวเรณุ  เข็มทอง
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) 1. เด็กชายกฤษณะ  สวนม่วง
2. เด็กชายศกุลชัย  บดีรัฐ
3. เด็กชายอัมรินทร์  เนียมแสง
 
1. นายทองทศ  ศรีนรา
2. นางรัชนี  วงษ์พูล
 
99 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ 1. เด็กชายจีรวัฒน์   อินทวัน
2. เด็กหญิงเมธกานต์  นาคพรม
 
1. นางสุกัญญา  ราษฏร์บุญมี
2. นางลำเทียน  บุญเฉลิม
 
100 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า 1. เด็กหญิงพรพรรณ  มากมี
2. เด็กหญิงสลิลทิพย์  กัณหาเรียง
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สินจันทร์
 
1. นางสาวธัญญรัตน์  กิ่งก้าน
2. นายพิสิฏฐ์  แสงอบ
 
101 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า 1. เด็กหญิงชุติมา  มิชพล
2. เด็กหญิงวาสนา  วันทองสุก
 
1. นางนุกูล  พิพิธทอง
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า 1. เด็กหญิงชนิดาภา  ขุนใจ
2. เด็กหญิงทัดชา  รอดนิล
3. เด็กหญิงทัศวรรณ  ยิ้มพันธ์
4. เด็กหญิงวาสนา  สงจันทร์
5. เด็กหญิงวิชิดา  สอนทุ่ง
6. เด็กหญิงศรีแพร  พากเพียร
 
1. นางจันทนีย์  วงศ์ละคร
2. นายวุฒิชัย  วงศ์ละคร
3. นางสาวอมรรัตน์  จันนา
 
103 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า 1. เด็กชายสันติ  นวลจันทร์
 
1. นางบุษบา  นิลนนท์
 
104 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า 1. เด็กชายสันทัด  อินทพงษ์
 
1. นายพิเชษฐ์  นิลนนท์
 
105 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายปิยวัฒน์  คูกองชา
2. เด็กหญิงรัญชิดา  ไชยนา
3. เด็กหญิงสิทธิดา  สมภา
 
1. สิบเอกฐิติพันธ์  สินธนาวรากุล
2. นางนภาพร  ลือเฟื่อง
 
106 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายประชา  นนทสันต์
2. เด็กหญิงอรอนงค์  ศรีสวัสดิ์
 
1. สิบเอกฐิติพันธ์  สินธนาวรากุล
2. นางนภาพร  ลือเฟื่อง
 
107 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงศิริพร  ภูนิโรจน์
 
1. นายสมชาย  ชูเตชะ
 
108 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงสิรินทา  สินทัพไทย
 
1. นายสมชาย  ชูเตชะ
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงวิมลสิริ  ศรีวัง
 
1. นายเชาวฤทธิ์  คงคีรี
 
110 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ 1. เด็กหญิงฐิติมา  บดีรัฐ
 
1. นางอนงค์  รอดประดิษฐ์
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ 1. เด็กหญิงกุศริน  เพชรแหน
2. เด็กชายก้องภพ  เสาวนิจ
3. เด็กชายณัฐพงค์  ทัดปอย
4. เด็กชายสิทธิภาคย์  ขอนทอง
5. เด็กชายอัษฎา  ชูแผ้ว
6. เด็กชายอิทธิพล  แก่นคำ
 
1. นางสาวไพรวัลย์  เสนงาม
2. นายณัฐกิตติ์  เป้ทุ่ง
3. นางพิราวรรณ  พรมมี
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  โมลาลาย
2. เด็กชายภูวดล  พลเชี่ยว
3. เด็กหญิงมาริษา  สุขแม้น
4. เด็กหญิงสุนิษา  เสาวนิจ
5. เด็กชายอนุวัฒน์  ขอนทอง
6. เด็กชายอัณณพ  เพชรแหน
 
1. นายณัฐกิตติ์  เป้ทุ่ง
2. นายสมชาย  รอดประดิษฐ์
3. นางอนงค์  รอดประดิษฐ์
 
113 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินประดู่ 1. เด็กชายชญานิน  แสงเรือง
2. เด็กชายฐาปนพงศ์  หมวกโตนด
3. เด็กหญิงศิรภัสสร  สิงโต
4. เด็กชายอนุพงศ์  เพชรทอง
5. เด็กชายเมธี   ม่วงแก้ว
 
1. นางอัญชลี  บุญมาก
2. นายอาวุธ  สุทธิมาศ
 
114 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินประดู่ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  รักทุ่ง
2. เด็กหญิงโชตินันท์  รักป้อม
 
1. นายปราโมทย์  อยู่อ้น
2. นายอาวุธ  สุทธิมาศ
 
115 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินประดู่ 1. เด็กชายภาวัต  สังตะโม้
2. เด็กชายวรวิทย์  โตมา
3. เด็กชายศรายุทธ  คำแดง
 
1. นายปราโมทย์  อยู่อ้น
2. นายรัตน์  กลั่นเรือง
 
116 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 1. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  แสงธรรม
 
1. นางจุไรรัตน์  ศรีคำแหง
 
117 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 1. เด็กหญิงขนิษฐา  พุ่มบาง
2. เด็กหญิงปวรวรรณ  จันทร์ชื่น
 
1. นางจุไรรัตน์  ศรีคำแหง
 
118 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 1. เด็กหญิงจิราวรรณ   มีเพชร
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ศิริรัตน์
3. เด็กหญิงเกวลิน  เขียวบาง
 
1. นางจุฑามาศ  ภักดีบริบาล
2. นางธรรศญา  เรืองเดช
 
119 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 1. เด็กชายยุทธนา  ใจสมปาน
2. เด็กชายโยธี  วุ่นฟัก
 
1. นางจุฑามาศ  ภักดีบริบาล
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 89.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 1. เด็กชายนพรัตน์  ครุฑนาค
 
1. นายสถาพร  ชูพันธ์
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 1. เด็กชายนพรัตน์   ครุฑนาค
2. เด็กชายนพฤทธิ์  พุ่มดี
3. เด็กชายนวพนธ์  สุขใส
4. เด็กหญิงปิยธิดา  ดาววิเลส
5. เด็กชายภรัญญู   ตาลเสี้ยน
6. เด็กชายรุ่งนิรันดร์  จ๊อกถึง
7. เด็กชายสมประสงค์  สายสกุล
8. เด็กชายสุนทร  จ๋องเนียม
9. เด็กชายอณัชชา  โปร่งนุช
10. เด็กชายอุกฤษฎ์  สุนทรวงษ์
11. เด็กชายเด่นพงศ์  บ้านกล้วย
 
1. นายสถาพร   ชูพันธ์
2. นางพิศมัย  พุ่มพรม
3. นายสุทธิชัย   เข็มคง
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 1. นางสาวลิลลี่  ฮอบคินส์
 
1. นางมันทนา  ถึงมี
 
123 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 1. เด็กชายนพรัตน์  พิลึก
2. เด็กชายวรวุฒิ  ทองดอนพุ่ม
 
1. นายถนอม  ล้อมเศรษฐี
2. นางกฤษณา  ล้อมเศรษฐี
 
124 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกกแรต 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  นามโมรา
2. เด็กหญิงพิชชา  พรมวัง
3. เด็กชายอนุภาพ  ต้มกลั่น
 
1. นางสุธาทิพย์  แสงชาวนา
2. นางสาวแพรวตา  แม่นหวา
 
125 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคุ้งยาง 1. เด็กชายธนพัฒน์  แจ่มใส
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์  กุหลาบ
 
1. นางสาวนพรัตน์  ไกรกิจราษฎร์
2. นางเยาว์ลักษณ์  ทรวงประเสริฐ
 
126 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เกิดทวี
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์   บัวใบ
 
1. นางรัชนี  ใหลเจริญ
2. นายสมพงษ์  ใหลเจริญ
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ 1. เด็กหญิงธนิดา  คงภัทร์กิติกุล
 
1. นางเฉลิมพร  เธียรสิทธิพร
 
128 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) 1. เด็กหญิงกชณิกา  แก้วทันคำ
2. เด็กชายณัฐวีร์  จรวุฒิพันธ์
3. เด็กหญิงวิปัศยา  อินอยู่
 
1. นางสาวทิพาภัทร  พานิชพงษ์
2. นางสมศิริ  มั่นเขตวิทย์
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ใจทิม
 
1. นายสวัสดิ์  เรืองคำ
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) 1. เด็กหญิงกัลยานี  โชติพฤติพงษ์
2. เด็กหญิงกุลนัทฐ์  ศรีเรือง
3. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  พรมสอน
4. เด็กหญิงพิรัตน์ชญา   ชอบธรรม
5. เด็กหญิงศุภรัตน์  ชูคุ้ม
6. เด็กหญิงอภิชญา  อรุณแจ้ง
7. เด็กหญิงเบญญาทิพย์  ด่านวิจิตร
 
1. นางสาวธนาณัติ  มากสุข
2. นายสิทธิชัย  ศรีชัยยะ
3. นายอนุลักษณ์  นาครินทร์
4. นางสาววรัญญา  นันชม
 
131 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) 1. เด็กชายคุนานนท์  ธูปเกิด
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ติ้วท้วม
 
1. นางกรรณิกา  เขียวแก้ว
2. นางสาววรัญญา  นันทชม
 
132 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) 1. เด็กชายกฤษณะ  ฮัะจินดา
2. เด็กหญิงพัชรภรณ์  ปุกคนโท
3. เด็กชายศิริสิทธิศักดิ์   เรืองทุ่ง
 
1. นายธนาพล  อินทร์ทิม
2. นายทัสนันทน์  คล้ายเพ็ชร์
 
133 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดงยาง 1. เด็กหญิงเนตรนภา  โพธิวิพุฒ
 
1. นายจรัญ  กิตติฉลองศักดิ์
 
134 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่๒๓๑ 1. เด็กชายณรงค์พร  พุฒซ้อน
 
1. นายณรงค์  ไกรกิจราษฎร์
 
135 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 83.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าฉนวน 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ทองทา
 
1. นางเสาวนีย์  อินอยู่
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปรักรัก 1. เด็กชายก้องภพ  แก้วศรี
2. เด็กชายชัชพงศ์  ม่วงป่า
3. เด็กหญิงณัฐวดี  หยอมแหยม
4. เด็กหญิงธนัชพร  นมเนย
5. เด็กชายธนากร  แก้วจีน
6. เด็กหญิงนภรักษ์  กร่ำพร้า
7. เด็กชายนันทิพัฒน์  นมเนย
8. เด็กหญิงบุณยานุช  ดีแท้
9. เด็กหญิงวิภาดา  หนูอิ่ม
10. เด็กชายศราวุฒิ  สีโอ
 
1. นางชลธิชา  รอดสิน
2. นายนเรศ  แก้วทอง
3. นายสุเทพ  ทับจาก
 
137 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปรักรัก 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  เสือกลับ
 
1. นางชลธิชา  รอดสิน
 
138 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปรักรัก 1. เด็กหญิงสุนีรัตน์  เพิ่มพูล
 
1. นางชลธิชา  รอดสิน
 
139 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากพระ 1. เด็กหญิงสุพัตรา  นันสอาง
 
1. นางฉวีวรรณ  แห้วเหมือน
 
140 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 86.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากพระ 1. นายวันชัย  เรืองสิริ
 
1. นางสาวกมลทิพย์  คำสัตย์
 
141 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 88.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากพระ 1. นายนราทิตย์  แต้มครู
 
1. นางมยุรา   มั่นต่าย
 
142 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 88.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากพระ 1. เด็กชายศราวุฒิ  รอดเนียม
 
1. นายวินัย  กันอ่วม
 
143 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากพระ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  รวบรัด
 
1. นางสาวจงจินตน์  แจ่มกระจ่าง
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากพระ 1. นางสาวกมลพร  เขียวสุกร
2. นางสาวปวีณา  อิ่มเอิบ
3. นางสาวภานุมาส  นาพิมล
 
1. นางฉวีวรรณ  แห้วเหมือน
2. นางสมพิศ  จวนแจ้ง
 
145 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมุจลินทาราม 1. เด็กหญิงบุษรา  เพียวงษ์
2. เด็กหญิงสมฤทัย  ปานมี
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  เกษมี
 
1. นางสาวศิตา  โพธิ์รี
2. นายธวัชชัย  ด่านจิระมนตรี
 
146 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมุจลินทาราม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญสุวรรณ
 
1. นางมยุรี  เจนจบ
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมุจลินทาราม 1. เด็กชายศราวุฒิ  บุญเฉย
2. เด็กชายสิริชัย  จันทร์เมือง
3. เด็กชายอภิรักษ์  ปานคง
 
1. นายธวัชชัย  ด่านจิระมนตรี
2. นายนิคม  อิ่มหนำ
 
148 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกก 1. เด็กหญิงจินดามณี  เปรมใจ
2. เด็กหญิงพรประภา   ทองคำ
3. เด็กหญิงวันวิสา    เกตุศรี
4. เด็กหญิงอณัฐชา   จันทอง
5. เด็กหญิงอนุตตรีย์   อาทรประชาชิต
 
1. นายดำรง   คงรอด
2. นางสาววัชรา   กันนา
 
149 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกก 1. เด็กหญิงพิกุลแก้ว   คานธรรม
 
1. นางสาวนัยนา   เกตุคำ
 
150 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหางตลาด 1. เด็กหญิงนันทกานต์  เกิดปั้น
2. เด็กหญิงศิริพร  ประสารพันธ์
 
1. นางนาตยา  ถาวร
 
151 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหางตลาด 1. เด็กหญิงทวีโชค  กี่อ่อง
2. เด็กหญิงบุญนุช  สุกใส
3. เด็กหญิงวนิดา  พุ่มพวง
4. เด็กหญิงสุกานดา  แจ้มแจ้ง
5. เด็กหญิงอังคณา  งามเนตร
 
1. นางนาตยา  ถาวร
2. นางชิ้น  เวียงทอง
 
152 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหางตลาด 1. เด็กชายคณิน  แปลกมาก
 
1. นายสุธน  ทิพวัน
 
153 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหางตลาด 1. เด็กชายณัฐพงษ์  พลชา
 
1. นายสุธน  ทิพวัน
 
154 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหางตลาด 1. เด็กชายภาดล  พุ่มพวง
2. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  สุธงษา
 
1. นางนพมาศ  ติณะคัด
2. นางสาวจุฬาภา  ไกรเกษ
 
155 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กชายชินภัทร  มักกะทา
 
1. นายศิระ  หนูสอน
 
156 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงพัชธิดา  บุญคุ้ม
 
1. นางกาญจนา  หนูสอน
 
157 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   คงเมือง
2. เด็กชายพิทยา  แจ่มคำ
3. เด็กหญิงศิริรัตน์   มาคร
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์   เทพวิจิตร
5. เด็กหญิงสุทธิวรรณ   สหชาติ
 
1. นางอรทัย  จินดาประสาน
2. นายเยี่ยม  ต้นกลั่น
 
158 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา 1. เด็กชายชญานนท์   ดงเจริญ
2. เด็กหญิงชารีนา   เงินนา
3. เด็กหญิงณัฐณิชา   คงเมือง
4. เด็กหญิงณัฐณิชา   เพชรทอง
5. เด็กหญิงธัญรัตน์   เจ๊กแจว
6. เด็กหญิงนฤมล   หมวกโตนด
7. เด็กหญิงนันธิชา   เหมือนหมาย
8. เด็กหญิงปัญชิตา   อ่อนปาน
9. เด็กหญิงปัญญาพร   ชูแจ่ม
10. เด็กชายพิทยา   สอนโต
11. เด็กชายวรพล   เงินนา
12. เด็กหญิงวิภาพร   เกิดยิ้ม
13. เด็กหญิงศิริรัตน์    มาคร
14. เด็กหญิงศิริลักษณ์   เทพวิจิตร
15. เด็กชายสรายุทร์   โตบำรุง
16. เด็กชายสิทธิกร   ช่อฟ้า
17. เด็กชายสุขโข   สุขบุญ
18. เด็กหญิงสุทธิวรรณ    สหชาติ
19. เด็กหญิงสุพรรษา   อ่วมเจริญ
20. เด็กหญิงสุวิมล   อินทร์ทอง
21. เด็กหญิงอภิชญา   แฟงพุ่ม
22. เด็กชายอภินันท์  เผียปาน
 
1. นายประทุม   เกตุกิตติกุล
2. นายประสาท  เงินนา
3. นายนเรศ  ทองมี
4. นายธานี  ดำดี
5. นางนพวรรณ  ต้นกลั่น
6. นางสาวเจนจิรา  เปรมใจ
 
159 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงฐิดาพร  ไกรบุตร
2. เด็กหญิงวรรณนิสา  แมลงภู่
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ศรีสมบัติ
 
1. นางสุภาพร  จิตท้วม
2. นางสาวกฤติญา  ไพโรจน์
 
160 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงไอลฎา  สิงห์โต
 
1. นายสมคิด  แห้วเหมือน
 
161 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 1. เด็กชายธนภูมิ  ทรงญาติ
 
1. นายสมคิด  แห้วเหมือน
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงจตุพร  รักยศไทย
2. เด็กหญิงวิชุดา  ช่วยหลำ
3. เด็กหญิงวิชุดา  ช่วยหลำ
 
1. นางสาวสุภาพร  โฉมพุ่ม
2. นางพจมาส  เขียวเมือง
 
163 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  มาน้อย
 
1. นางปราณี  จิ๋วนารายณ์
 
164 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1. เด็กชายฉัตรปกรณ์  ทันเจริญ
2. เด็กชายณัฐพงษ์  สีมารักษ์
3. เด็กชายภัชนิพงศ์  รัตน์บ้านด่าน
 
1. นางอรพินท์  คล่ำคง
 
165 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1. เด็กชายกมลดนัย  จิตรรอด
2. เด็กหญิงกฤษฎาภรณ์  ทารัก
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไม้งิ้ว
4. เด็กหญิงณัชพร  เข็มคง
5. เด็กชายทิพานนท์  อ่อนวัน
6. เด็กชายธนพันธ์  ต่ายมี
7. เด็กชายธวัชชัย  ศรีปุงวิวัฒน์
8. เด็กหญิงนริศรา  วันทักษ์
9. เด็กหญิงนฤภร  ทองอยู่
10. เด็กชายนาวิน  พงษ์สุวรรณ
11. เด็กชายพงศธร  อ่ำอิ่ม
12. เด็กหญิงพิชญธิดา  ถ้วนถี่
13. เด็กหญิงศิริวรรณ  เครือกลัด
14. เด็กหญิงสิริรัตน์  ปานจิ๋ว
15. เด็กหญิงอารษา  กล่องชู
16. เด็กหญิงโยษิตา  ดอนไพรเมือง
 
1. นายจิรพงษ์  ข่ายเพชร
2. นายวันชัย  บุญสอง
3. นางกาญจนา  อ๊ะนา
4. นางสาวฉันทิรา  ฉันทะรัตน์
5. นางนภาพร  ติดพรม
 
166 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1. เด็กชายศักดิพัฒน์  อิ่มหนำ
2. เด็กชายศุภวิชญ์  กาวิละบุตร
 
1. นางพรรณรพี  บุญจันทร์
2. นางเกศรินทร์  นาคหงษ์
 
167 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  สามัคคี
 
1. นางสุธาสินี  ศรีอรุณนิรันดร์
 
168 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กหญิงจิรวดี  คีรีรัตนเสถียร
 
1. นางประทุม  คร้ามมี
 
169 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กหญิงชัญญานุช   ทับเนินทอง
 
1. นางรัตติยา  สอนถา
 
170 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กหญิงรัญชิดา   พัดพิน
 
1. นางกาญจนา  เสมอใจ
 
171 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กชายกีรติ  สุธีรยงประเสริฐ
 
1. นางกุหลาบ  น้อยจ้อย
 
172 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ตัน
2. เด็กหญิงภัฎฎารินธ์  ไฝ่ทอง
3. เด็กชายวิทวัส   ใบทองคำ
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  ศรีอรุณนิรันดร์
2. นางสาวธัญนภัสร์  ยนต์นิยม
 
173 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กหญิงณัฐชยา   โทนทอง
2. เด็กชายบวร   อ่อนละออ
 
1. นางขันธ์ทิพย์   สมหาญวงศ์
2. นางน้ำอ้อย   นกเพชร
 
174 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กหญิงจิรัสสา   ณ แฉล้ม
2. เด็กชายภูผา   เพชรชาติ
 
1. นางขันธ์ทิพย์   สมหาญวงศ์
2. นางน้ำอ้อย   นกเพชร
 
175 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กชายพัทธพล   หงษ์บินโบก
 
1. นายรัฏธนนท์   จันทร์เสมานนท์
 
176 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 88.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กหญิงรพีพรรณ   สันหมอยา
 
1. นายรัฏธนนท์   จันทร์เสมานนท์
 
177 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กหญิงชยาภรณ์   สกขุนทด
2. เด็กชายชัยนคร   อ่องเพ็ง
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์   หาญคำ
4. เด็กหญิงณัฐกานต์   พุ่มเรียบ
5. เด็กหญิงณัฐพร   ไกรทอง
6. เด็กชายธรรมดนย์   ชมชัย
7. เด็กหญิงนิวาริน   จักษุ
8. เด็กชายพัชรพล   ศรีพล
9. เด็กชายพัทธพล   หงษ์บินโบก
10. เด็กหญิงรชตกร   ทิมจีน
11. เด็กหญิงรพีพรรณ   สันหมอยา
12. เด็กหญิงสุภัทรา   เมืองแป้น
13. เด็กชายอนุชา   ปานเรือง
14. เด็กหญิงอรวรรณ  เนียมหอม
15. เด็กชายเฉลิมกิตติ์   ใฝ่จิตร
 
1. นางอมร   ธนสัญชัย
2. นายรัฏธนนท์   จันทร์เสมานนท์
3. นางวนิดา  อิงคะพิเนต
4. นางสาวดวงสมร  ศรีวิใจลำพันธ์
 
178 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กหญิงปราณปรียา   พุฒลา
 
1. นางจินตนา   สุหงษา
 
179 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กหญิงธนาภรณ์   ศรีปุงวิวัฒน์
 
1. นางจินตนา   สุหงษา
 
180 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กหญิงณัฐนันท์   เตชะสืบ
 
1. นางสาวศิริรัตน์   เดชะอังกูร
 
181 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กชายเตชิต   เสาแบน
 
1. นางจินตนา   สุหงษา
 
182 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กหญิงณัฐศิริ  ศิรินวล
 
1. นางนันทพร   โพธิ์นอก
 
183 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กหญิงญาดา   เกตุเอี่ยม
2. เด็กหญิงวรรณิดา   บุญปก
 
1. นางนันทพร   โพธิ์นอก
 
184 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กหญิงพรหมพร   พรมเพ็ชร
2. เด็กหญิงสุพิชร์ญา   พรมเพ็ชร
 
1. นางสาวกัญศธร   ปิ่นเดช
2. นายพงษ์ศักดิ์  ปิ่นเดช
 
185 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กหญิงพิสุทธินีย์   บุญจันทร์
2. เด็กชายสุวิจักขณ์   เครืออยู่
 
1. นางสาววิไลพร   จันทร์โพยม
2. นางวันเพ็ญ   ดวงแก้ว
 
186 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กชายปองคุณ   สุหงษา
 
1. นางบุษบา  ภู่อรุณ
 
187 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) 1. เด็กหญิงกชนิภา  เกษรักษ์
2. เด็กหญิงกมลนิตย์  มั่นเหมาะ
3. เด็กหญิงชนากานต์  สาคร
4. เด็กหญิงณาราญา  ศรีนวล
5. เด็กชายธนพัฒน์  ทิฆัมพรธีรวงศ์
6. เด็กชายธีรพงษ์  มณีนัน
7. เด็กหญิงนพมาศ  พึ่งพัก
8. เด็กหญิงนิตยา  นวลจันทร์
9. เด็กหญิงบุณยาพร  พรมมี
10. เด็กชายพชร  บุญเม่น
11. เด็กหญิงพนัสวรรณ  ศรีนวล
12. เด็กหญิงพรปวีณ์  จางวางคง
13. เด็กชายพุฒิพงษ์  ใจแสน
14. เด็กหญิงรุจิรดา  ห่วงตุ่น
15. เด็กชายศราวุฒิ  ปิ่นแจ้ง
16. เด็กหญิงศิริวรรณ  ภูมี
17. เด็กชายสมพร  เข็มคง
18. เด็กหญิงสุพิชญา  บุญชู
19. เด็กหญิงอธิชา  เสาร์เมือง
20. เด็กชายเชิดศักดิ์  ครุธโม
 
1. นายพรกวี  ตัสมา
2. นางสมคิด  ชัยวิสุทธิ์
3. นางระเบียบ  รักวุ่น
4. นางสุธาทิพ  ใยดี
5. นายอนุสิทธิ์  โตมั่น
 
188 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) 1. เด็กหญิงพรปวีณ์  จางวางคง
 
1. นางวรรญา  สิงห์ทอง
 
189 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) 1. เด็กชายวิรเชษฐ์  พุ่มทอง
 
1. นางสุธาทิพ  ใยดี
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) 1. เด็กหญิงชาลิสา  กี่พิมาย
2. เด็กหญิงนริศรา  แต้มทอง
3. เด็กหญิงวิรัลพัชร  อุดมสุข
 
1. นางสุดาวัลย์  รู้คุณ
2. นางสาวอังสุมา  แก้วนุช